Brexit

W celu realizacji zleceń i prowadzenia rachunków inwestycyjnych dla klientów LYNX współpracuje z Interactive Brokers (IB) z siedzibą w Wielkiej Brytanii. W związku z (twardym) Brexitem spodziewamy się szeregu zmian ze strony IB dotyczących struktury naszych usług dla klientów europejskich przed lub po wygaśnięciu (31 grudnia 2020 r.) obecnego okresu przejściowego Brexitu.

LYNX w pełni koncentruje się na możliwych konsekwencjach Brexitu i regularnie konsultuje się z naszym partnerem IB oraz odpowiednimi władzami w sprawie możliwego wpływu Brexitu na nasze usługi. Ważne jest, to, że nie spodziewamy się żadnych materialnych konsekwencji dla naszych klientów.

Poniżej dla Twojej informacji znajdziesz dodatkowe informacje przekazane przez IB, w tym tłumaczenie na język polski.

Plan Brexitu – przegląd migracji rachunku IBKR

Szanowny Kliencie,

Interactive Brokers Group („IBKR”) i jego brytyjski podmiot stowarzyszony Interactive Brokers (UK) Limited („IBUK”) planują koniec okresu przejściowego Brexitu, obecnie zaplanowanego na 31 grudnia 2020 r., i przygotowują alternatywne ustalenia dla naszych europejskich Klientów. Naszym priorytetem jest zapewnienie płynnego przejścia i kontynuacji świadczenia usług maklerskich naszym klientom przy minimalnych zakłóceniach i minimalnych zmianach.

Co się wydarzyło do tej pory
W 2018 roku IBKR założył Interactive Brokers Luxembourg SARL („IBLUX”) i rozpoczął proces autoryzacji w Luksemburgu.  W listopadzie 2019 r. IBLUX otrzymał zezwolenie, aczkolwiek z pewnymi istotnymi ograniczeniami dotyczącymi dozwolonej skali działalności.

Mając na uwadze szybko rozwijającą się działalność brokerską, rozszerzyliśmy naszą działalność w Europie i jesteśmy w trakcie tworzenia dwóch dodatkowych oddziałów brokera z siedzibą w Unii Europejskiej: Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE”) i Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt („IBCE”). Ten proces licencjonowania IBIE z Centralnym Bankiem w Irlandii jest na zaawansowanym etapie i spodziewamy się wkrótce wejść w jego ostatnie etapy. Niedawno rozpoczęliśmy projekt licencyjny na Węgrzech dla IBCE.

Jakie zmiany nastąpią
W ciągu najbliższych kilku tygodni IBKR będzie ubiegać się o Twoją zgodę na przeniesienie Twojego rachunku z IBUK do jednego z brokerów IBKR z siedzibą w Unii Europejskiej. W następnym komunikacie określimy, czy Twój rachunek kwalifikuje się do przeniesienia do IBIE, IBLUX lub IBCE („UE Brokers”). Przeniesienie do IBIE i IBCE jest uzależnione od uzyskania licencji od odpowiedniego właściwego organu krajowego.

Co to oznacza dla Ciebie
Otrzymasz następujące możliwości:

  1. Migracja wszystkich Twoich rachunków IBUK wraz z obowiązującymi umowami klienta do IBLUX, IBIE lub IBCE, zgodnie z ustaleniami IBKR; lub
  2. Możliwość odrzucenia transferu.

Nastąpi kilka ważnych zmian regulacyjnych, które zostaną szczegółowo opisane w dokumencie zawierającym często zadawane pytania („FAQ”). Wstępna wersja tego dokumentu jest dostępna w naszej Bazie Wiedzy. Ostateczna wersja, która będzie zawierała jasne zestawienie różnic między możliwościami Twojego starego rachunku i nowego rachunku, a także opis wszelkich usług lub zabezpieczeń, które mogą się znacząco różnić, zostanie dostarczona po otrzymaniu zaktualizowanej umowy klienta.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przeniesienie swojego rachunku do wskazanego brokera z UE lub nie zrobisz nic, Twój rachunek może zostać ograniczony do otwierania nowych transakcji lub przenoszenia nowych aktywów. Zawsze masz możliwość przeniesienia swojego rachunku do wybranego przez siebie brokera spoza Grupy IBKR.

Naszym celem jest zapewnienie usługi z minimalnymi przerwami podczas migracji tego rachunku i minimalnymi zmianami w korzystaniu z IBKR.

Powiadomienie o przeniesieniu
Skontaktujemy się z Tobą przed faktycznym przeniesieniem Twojego rachunku (rachunków) i przekażemy wszelkie informacje, które mogą mieć zastosowanie (chociaż nie oczekujemy, że w tym powiadomieniu zostaną przekazane jakiekolwiek istotne informacje).

Uwaga: obowiązuje tekst w języku angielskim.

Brexit Planning – Overview of IBKR Account Migration

Dear Client,

Interactive Brokers Group (“IBKR”) and its UK affiliate Interactive Brokers (U.K.) Limited (“IBUK”) have been planning for the end of the Brexit transition period, currently scheduled for 31st December 2020, and have been preparing alternative arrangements for our European customers. Our priority is to ensure a seamless transition and continuation in the provision of brokerage services to our customers with minimal disruption and minimal changes.

What has happened so far
In 2018 IBKR established Interactive Brokers Luxembourg SARL (“IBLUX”) and undertook an authorisation process in Luxembourg. IBLUX was approved in November 2019, albeit with some important constraints on the permitted scale of the business.

In consideration of our fast-growing brokerage business, we expanded our European footprint and are in the process of creating two additional brokers based in the European Union: Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”) and Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt (“IBCE”). This licensing process for IBIE with the Central Bank of Ireland is well underway and we expect to enter its final stages shortly. More recently, we commenced a licensing project in Hungary for IBCE.

What is changing
Over the next few weeks, IBKR will be seeking your permission to transfer your account from IBUK to one of the IBKR brokers based in the European Union. We will specify, in our next communication, whether your account is eligible for transfer to IBIE, IBLUX or IBCE (“EU Brokers”). Transfer to IBIE and IBCE is subject to a license being obtained from the relevant National Competent Authority.

What this means for you
You will be provided with the following options:

  1. Migration of all of your IBUK accounts and the applicable Customer Agreements to either IBLUX, IBIE or IBCE, as determined by IBKR; or
  2. Opportunity to decline the transfer.

There will be some important regulatory changes, which will be detailed in a Frequently Asked Questions (“FAQ”) document. A preliminary version of this document is available on our Knowledge Base. A final version, which will include a clear statement of the differences between your old account and new account capabilities, and a description of any services or protections that may be substantively different, will be provided when you receive your updated Customer Agreement.

If you do not consent to the transfer of your account to the indicated EU Broker or do nothing, your account may be restricted from opening new transactions or transferring new assets. You always have the ability to transfer your account to a broker of your choice outside the IBKR Group.

Our goal is to provide a service with minimum interruption during this account migration, and minimal changes to your IBKR experience.

Notification of transfer

We will communicate with you prior to the actual transfer of your account(s) and provide any information that might be applicable (although we do not expect anything of substantial nature being communicated with this notification).

Często Zadawane Pytania

W 2018 roku IBKR Interactive Brokers utworzyło Luxembourg SARL („IBLUX”), który został zatwierdzony w listopadzie 2019 roku. Ponadto IB jest w trakcie zakładania dwóch dodatkowych oddziałów brokera w Unii Europejskiej: Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE”) i Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt („IBCE”).

Naszym zamiarem jest migracja wszystkich klientów dotkniętych Brexitem przed 31 grudnia 2020 r. do jednego z tych brokerów zlokalizowanych w Unii Europejskiej („Brokerzy UE”). Migracja do IBIE i IBCE wymaga zgody odpowiednich właściwych organów.

Ostateczna decyzja, które rachunki zostaną przeniesione do IBLUX, IBIE lub IBCE, nie została jeszcze podjęta. Spodziewamy się, że większość klientów zlokalizowanych w Europie Zachodniej zostanie przeniesiona do IBIE, klienci z Europy Środkowo-Wschodniej do IBCE, a niewielka grupa klientów do IBLUX. Inne czynniki, które zostaną wzięte pod uwagę, to rodzaj rachunku i pozycja klienta.

Wszyscy klienci otrzymają informację o podmiocie IB, do którego ich rachunek zostanie przeniesiony przed otrzymaniem żądania migracji.

Klienci, których dotyczy plan migracji, to mieszkańcy UE lub rachunków biznesowych otwartych w kraju będącym częścią Unii Europejskiej. Rachunki te są obecnie obsługiwane przez Interactive Brokers (U.K.) Limited („IBUK”).

Gdy będziemy gotowi do migracji Twojego rachunku, otrzymasz od nas wiadomość z prośbą o zalogowanie się do sekcji administracyjnej Twojego rachunku. Po zalogowaniu otrzymasz niezbędne zastrzeżenia (disclaimers) oraz umowę klienta, po czym możesz elektronicznie wyrazić zgodę na migrację rachunku. Klienci, którzy nie odpowiedzą na pierwszą wiadomość e-mail, otrzymają kilka przypomnień.

Jeśli nie zgadzasz się na migrację swojego rachunku do wyznaczonego podmiotu IB w UE, Twój rachunek może być ograniczony do zawierania nowych transakcji i przenoszenia pozycji i / lub środków na Twój rachunek. Jest rzeczą oczywistą, że w każdej chwili masz również możliwość przeniesienia swojego rachunku i pozycji do brokera spoza grupy IBKR.

Jeśli nie odpowiesz na naszą prośbę o zgodę, Twój rachunek będzie ostatecznie podlegać tym samym ograniczeniom dotyczącym handlu i transferu, jak gdybyś zdecydował się nie zgadzać na migrację. Twój rachunek będzie podlegać warunkom Twojej aktualnej umowy (w tym zasadom dotyczącym opłat i depozytów zabezpieczających), dopóki nie zostanie przeniesiony do wyznaczonego brokera w UE, przeniesiony do brokera spoza IBKR lub zamknięty.

Nie. Twoja nazwa użytkownika, hasło i wszelka dwuetapowa weryfikacja na Twoim rachunku pozostaną aktywne po migracji. Otrzymasz jednak nowy numer rachunku.

Migracja nie wpłynie na oprogramowanie używane do handlu lub zarządzania rachunkiem. Będziesz więc nadal otrzymywać od nas tę samą usługę technologiczną, do której jesteś przyzwyczajony.

Wszystkie salda są natychmiast przenoszone na nowy rachunek podczas migracji, z wyjątkiem rozliczeń międzyokresowych (np. odsetki i dywidendy). Pozycje te są przekazywane zaraz po otrzymaniu środków. Odsetki są odejmowane w podlegających odliczeniu środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w ciągu pierwszego tygodnia następującego po miesiącu naliczenia. W przypadku dywidend, podlegające odliczeniu środki pieniężne i ich ekwiwalenty są rozpoznawane w momencie wypłaty dywidendy.

Twój bieżący rachunek zostanie zamknięty, gdy wszystkie Twoje pozycje i salda gotówkowe, w tym odsetki i dywidendy, zostaną przeniesione na nowy rachunek. Po zamknięciu rachunek nie będzie już dostępny do celów handlowych. Rachunek pozostanie jednak dostępny do celów administracyjnych, takich jak pobieranie historycznych wyciągów.

Nie, prowizje i opłaty IB / LYNX pozostaną takie same.

Twoje uprawnienia do handlu pozostaną niezmienione. Istnieje jednak wyjątek dla rachunków, które są migrowane do IBLUX. Ze względu na ograniczenia prawne, lewarowany handel na rynku Forex nie jest możliwy. Chociaż nie spodziewamy się podobnych ograniczeń dla rachunków IBIE i IBCE, poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, zanim zostaniesz poproszony o migrację.

Otwarte zlecenia są przenoszone na nowy rachunek. Zalecamy jednak, aby klienci natychmiast sprawdzali swoje zlecenia po migracji, aby upewnić się, że otwarte zlecenia odpowiadają ich zamiarom handlowym.

Obecnie rachunki w IBUK do obsługi różnych instrumentów finansowych podlegają przepisom Stanów Zjednoczonych w tym zasadzie Pattern Day Trading (PDT), ponieważ rachunki są wprowadzane przez amerykańską spółkę zależną IB LLC. Reguła PDT ogranicza rachunki z aktywami poniżej 25 000 USD (lub równowartość w innej walucie) do maksymalnie 3-ech transakcji intraday w ciągu 5 dni roboczych.

Ponieważ rachunki w IBIE, IBLUX lub IBCE nie są już wprowadzane przez Amerykański IB LLC, rachunki nie będą już podlegać zasadzie PDT.

Nie. Otrzymasz roczny przegląd swojego rachunku bieżącego za okres od 1 stycznia 2020 r. do daty migracji oraz drugi roczny przegląd nowego rachunku za okres rozpoczynający się w dniu migracji do 31 grudnia 2020 r. włącznie.

Aby uzyskać pełny przegląd często zadawanych pytań, odwiedź witrynę internetową Interactive Brokers.