Informacje o migracji rachunków do IBIE

Jak mogę wyrazić zgodę na migrację do IBIE

Instrukcja krok po kroku

Krok 1: Zaloguj się do Zarządzania Kontem

Aby wyrazić zgodę, musisz najpierw zalogować się do Zarządzania kontem, używając nazwy użytkownika, hasła oraz uwierzytelniania (dwustopniowe zabezpieczenie rachunku).

Krok 2: Rozpocznij migrację do IBIE

Po zalogowaniu się od razu zobaczysz poniższe okno:

1
2

W tym oknie możesz rozpocząć migrację wybierając opcję “Yes, I would like to continue the Proposed Transfer”, która oznacza „Tak, chciałbym kontynuować Proponowany transfer”. 1.

Następnie kliknij przycisk Continue a otworzy się nowe okno: 2

3

W tym miejscu musisz wyrazić zgodę na szereg aspektów prawnych dotyczących Twojego przyszłego rachunku IBIE. Wyrażasz zgodę, klikając przycisk [I Agree] 3 w prawym dolnym rogu.

Krok 3: Potwierdź swoje dane osobowe

Na tym etapie zostanie wyświetlony ekran z przeglądem Twoich danych osobowych:

4
5

Jeśli wyświetlane informacje są prawidłowe, możesz to potwierdzić w prawym dolnym rogu, klikając [My information is correct] 4.
Jeśli pewne informacje nie odpowiadają Twojej obecnej sytuacji, możesz je zmienić za pomocą ikony  obok nagłówka sekcji. 5

Krok 4: Zaakceptuj nowe warunki umowy

W czwartym kroku otrzymasz przegląd wszystkich nowych warunków umownych, które mają zastosowanie do Twojego rachunku.

6
7

Możesz zaakceptować nowe warunki, wpisując swoje imię i nazwisko w polu obok terminu„Signature” na dole strony 6. Pamiętaj, że w polu tym rozróżniana jest wielkość liter. Na koniec potwierdzasz swoją zgodę, klikając przycisk [Continue] 7.

Krok 5: Migracja jest zakończona

Gratulacje, wykonałeś wszystkie kroki procesu migracji i Twój rachunek zostanie w odpowiednim czasie przeniesiony do IBIE.

Czy po migracji mojego rachunku nadal będzie obowiązywała amerykańska reguła handlu Pattern Day Trading?

Obecnie rachunki w IBUK są, dla wielu instrumentów finansowych, objęte amerykańską zasadą Pattern Day Trading (PDT) ponieważ rachunki są wprowadzane do amerykańskiej spółki zależnej IB LLC.

Czy otwarte zlecenia (np. Good-till-Canceled) zostaną przeniesione po migracji mojego rachunku?

Nie, otwarte zlecenia nie zostaną przeniesione na nowy rachunek. Po migracji, LYNX wysyła klientom przegląd (wszelkich) zleceń, które nie są już aktywne w wyniku migracji.

Czy po migracji nadal mogę korzystać z tej samej platformy handlowej?

Tak, migracja nie wpływa na oprogramowanie używane do handlu lub zarządzanie rachunkiem.

Czy moje dane logowania ulegną zmianie?

Nie, Twoja nazwa użytkownika, hasło i każda forma dwuetapowego uwierzytelniania która jest aktywna na Twoim rachunku pozostaną aktywne po migracji. Otrzymasz jednak nowy numer rachunku.

Czy ustawienia rachunku po migracji pozostaną takie same jak bieżącego rachunku?

Po migracji, ustawienia rachunku są identyczne z ustawieniami Twojego rachunku bieżącego, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Obejmuje to takie kwestie jak, wielkość depozytu zabezpieczającego, dane dotyczące cen, dodatkowych użytkowników i alerty.

Czy wszystkie salda rachunków są przenoszone w tym samym czasie? Co stanie się z moim obecnym rachunkiem po migracji?

Przede wszystkim Twoje pozycje zostaną przeniesione. Rozliczenia międzyokresowe, takie jak naliczone dywidendy lub odsetki, następują w późniejszym czasie po ich konwersji na gotówkę. Twój bieżący rachunek zostanie zamknięty, gdy wszystkie Twoje pozycje, w tym rozliczenia międzyokresowe, zostaną przeniesione na rachunek, który został poddany migracji.

Co stanie się z moimi papierami wartościowymi, na których mam pozycje za pomocą zabezpieczenia w IBUK?

Jeśli dostarczyłeś IBUK / IBLLC papiery wartościowe z przedpłatą lub jako zabezpieczenie, zostaną one przekazane IBIE w momencie migracji rachunku.

Jaka jest różnica w asortymencie produktów IBUK i IBIE.

Obecnie oczekuje się, że większość produktów, którymi można handlować na rachunku IBUK, będzie również oferowana przez IBIE. Jednak IBIE ogranicza handel lewarowany forex, co jest tymczasowo niedozwolone.

Co się stanie, jeśli nie podejmę działań?

Jeśli nie odpowiesz na naszą prośbę o zatwierdzenie, Twój rachunek będzie ostatecznie podlegać tym samym ograniczeniom dotyczącym handlu i transferu, jak gdybyś zdecydował się nie zatwierdzać migracji.

Co się stanie po migracji, jeśli jestem już zapisany do Stock Yield Enhancement Program (SYEP)?

Rejestracja w programie zwiększania zysków z akcji (SYEP) będzie nadal obowiązywać na Twoim rachunku IBIE. Akcje nadal mogą być pożyczane i można uzyskać dodatkowy dochód z tytułu odsetek.

Czy mogę kontynuować handel podczas procesu migracji?

Proces migracji rachunku z IBUK do podmiotu IBIE trwa dwa dni. W tych dniach funkcjonalność Twojego rachunku będzie ograniczona do maksymalnie 15 minut poza normalnymi godzinami handlu.

Czy prowizje i opłaty zmieniają się po migracji mojego rachunku?

Nie, prowizje i opłaty pozostają niezmienione i nie zależą od brokera (IBIE), w którym prowadzony jest Twój rachunek.

Czy migracja wiąże się z kosztami?

Nie, nie ma żadnych kosztów związanych z wyrażeniem zgody ani z przeniesieniem rachunku do nowego podmiotu.

Czy moja subskrypcja danych na żywo pozostanie aktywna?

Jeśli subskrybowałeś określone notowania w czasie rzeczywistym, serwisy informacyjne lub inne dane związane z rynkiem, te subskrypcje pozostaną aktywne po przeniesieniu rachunku do IBIE.

Czy po migracji nadal mogę korzystać z Stock Yield Enhancement Program (SYEP)?

Migracja do IBIE nie ma wpływu na niniejszy programu zwiększania zysków z akcji. Twoje pozycje mogą być nadal pożyczane i można uzyskać dodatkowy dochód z tego pożyczania.

Czy dane dotyczące wpłat bankowych zmienią się po migracji?

Ponieważ po migracji Twój rachunek będzie utrzymywany w IBIE, oznacza to, że nie możesz dokonać wpłaty na swój rachunek przy użyciu starego numeru konta bankowego w imieniu IBUK. Nowy numer konta bankowego zostanie przekazany możliwie jak najszybciej.

Jakie warunki będą Cię obowiązywały po zaproponowanej migracji rachunku?

Transakcje wykonane przez Ciebie po przeprowadzeniu migracji rachunku są objęte nową umową z klientem między Tobą a IBLUX lub IBIE (w zależności od tego, do którego podmiotu przenoszony jest Twój rachunek).

Czy pod koniec roku otrzymam jedno połączone zestawienie roczne?

Nie, otrzymasz roczny wyciąg z rachunku bieżącego za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia migracji oraz drugi wyciąg roczny za nowy rachunek za okres od dnia migracji do 31 grudnia 2020 r.

Czy ustawienia rachunku po migracji pozostaną takie same jak bieżącego rachunku?

Po migracji, ustawienia rachunku są identyczne z ustawieniami Twojego rachunku bieżącego, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Obejmuje to takie kwestie jak, wielkość depozytu zabezpieczającego, dane dotyczące cen, dodatkowych użytkowników i alerty.

Czy wszystkie salda rachunków są przenoszone w tym samym czasie? Co stanie się z moim obecnym rachunkiem po migracji ?

Przede wszystkim Twoje pozycje zostaną przeniesione. Rozliczenia międzyokresowe, takie jak naliczone dywidendy lub odsetki, następują w późniejszym czasie po ich konwersji na gotówkę.

Obecnie Twoje aktywa są chronione w ramach brytyjskiego programu odszkodowań za usługi finansowe i amerykańskiej firmy Securities Investor Protection Corporation. Po migracji rachunku, irlandzki system rekompensat dla inwestorów chroni Twoje aktywa przed utratą w przypadku, gdy IBIE nie wywiąże się ze zobowiązań i nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Ciebie.

Irlandzki system rekompensat dla inwestorów zwraca maksymalnie 20 000 EUR.

Wymagane jest aby instrumenty finansowe, takie jak środki pieniężne klientów, przechowywać oddzielnie od aktywów IBKR. W mało prawdopodobnym przypadku upadłości IB wierzyciele nie będą mogli uzyskać dostępu do gotówki i aktywów klientów ze względu na przechowywanie instrumentów finansowych i gotówki. Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony nowych podmiotów IB w Europie można znaleźć na tej stronie: www.lynxbroker.pl/ochrona-rachunku-ibie/