Długoterminowe inwestowanie zrównoważone nie bez powodu przyciąga uwagę coraz większej liczby inwestorów. Na podstawie najnowszych aktualizacji platformy handlowej LYNX możesz łatwo stwierdzić, czy twoje akcje spełniają kryteria ESG. To ty wybierasz, które kryteria są dla ciebie istotne, by następnie uzyskać informację, czy dane akcje spełniają twoje własne wymagania. W poniższym artykule pokrótce omówimy inwestowanie zgodne z kryteriami ESG i pokażemy ci, jak znaleźć wspomniane dane na platformie handlowej LYNX

Czym jest zrównoważone inwestowanie?

W uproszczeniu – celem inwestorów jest osiąganie wysokich i stabilnych zysków. Wielu inwestorów podczas inwestowania pozostaje pod wpływem otoczenia i osobistych preferencji – na przykład świadomie decyduje się na to, by nie inwestować w spółki naftowe albo producentów papierosów. Pojęcie „sustainable investment”, które w wolnym przekładzie znaczy tyle, co inwestowanie zrównoważone, oznacza inwestowanie w spółki, które z należytą powagą podchodzą do kwestii odpowiedzialności społecznej. Dlatego też taki rodzaj inwestowania nazywany bywa niekiedy inwestowaniem odpowiedzialnym społecznie.

Uznawany na całym świecie termin ESG odnosi się do inwestycji koncentrujących się na zrównoważonym rozwoju w oparciu o trzy kryteria: wpływ na środowisko naturalne, wpływ społeczny i zarządzanie. W zasadzie każdemu ze zrównoważonym inwestowaniem kojarzy się to wszystko, co służy środowisku naturalnemu i ochronie klimatu. ESG oznacza jednak o wiele więcej, ponieważ odnosi się również chociażby do warunków pracy w danej firmie czy jej wpływu na sytuacje społeczną.

Regulacje prawne dotyczące ESG

Kryteria ESG powiązane są zatem z trzema głównymi czynnikami służącymi do oceny poziomu zrównoważenia i wpływu społecznego danej firmy. W najbliższych latach wejdzie w życie kilka regulacji prawnych związanych z ESG. W przyszłości kwestia zrównoważonego podejścia do inwestycji nie będzie zatem wyborem, ale koniecznością.

W związku z wejściem w życie dyrektywy MIFID II firmy już teraz zostały poniekąd zobligowane do brania pod uwagę preferencji ESG swoich klientów podczas świadczenia usług. Od marca 2021 roku obowiązkiem stanie się publikowanie na stronach internetowych zasad prowadzenia zrównoważonej działalności przez zarządzających aktywami i doradców finansowych.

Jakie są kryteria ESG?

Oczywiście funkcjonują obecnie różne agencje ratingowe, które oceniają, mierzą i porównują osiągnięcia spółek w zakresie ESG. Platforma handlowa LYNX korzysta z ratingu REFINITIV. Poniżej pokazujemy, w jaki sposób wygenerowane zostały oceny ESG na podstawie ponad 400 kryteriów. Mapowane są oceny ESG ponad 6000 spółek na całym świecie. Pod grafiką szczegółowo omawiamy poszczególne kryteria. ESG.

kritéria.

Środowisko naturalne

Pierwsze kryterium dotyczy kwestii ekologii. Spółki, które przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego, uzyskują tu oczywiście niskie wyniki. Monitoruje na przykład wykorzystywanie surowców, wielkość emisji CO2 albo innowacje w zakresie ekologii. Zanieczyszczanie środowiska jest nie tylko niepożądane, ale też zagraża samej spółce. Jako przykład można wskazać wysokie koszty ponoszone przez spółki naftowe na  oczyszczanie wód po wycieku ropy naftowej do oceanu. Reputacja spółek, które mają długotrwały negatywny wpływ na środowisko naturalne również zostaje bardzo nadszarpnięta.  Na drugim biegunie znajduje się na przykład produkcja samochodów napędzanych wodorem, która pod tym kątem oceniana jest bardzo pozytywnie.

Społeczna odpowiedzialność

Kryterium to określa, czy spółki w wystarczającym stopniu uwzględniają swoją odpowiedzialność społeczną. Wywierając pozytywny wpływ społeczeństwo, firmy mogą podnosić swoją wartość emocjonalną i społeczną. Definicję można najwłaściwiej podsumować przy pomocy reguły „triple-P”. Zgodnie z tą filozofią spółki dążą do rentowności (profit) z uwzględnieniem aspektów społecznych (people) w ramach barier ekologicznych (planet).

Czy spółka poświęca wystarczającą uwagę warunkom, w jakich pracują jej pracownicy? Czy prawa człowieka mają w niej istotne znaczenie? Ważny jest również charakter produktów firmy. Przedsiębiorstwo produkujące soki będzie miało większy kredyt moralny i społeczny niż producent tytoniu.

Ład korporacyjny

Łąd korporacyjny odnosi się do dobrego i sprawiedliwego zarządzania spółką. Administrowanie i zarządzanie spółką obejmuje kontrolę wewnętrzną oraz procedury, na podstawie których zarządza się firmą, jak również reguły, prawa i odpowiedzialność poszczególnych stron. Dobry management jest niezwykle istotny dla inwestorów. Złe bądź niewłaściwe zarządzanie może prowadzić do utajonych oszustw – na przykład ze względu na słabe mechanizmy kontroli wewnętrznej.

Skrajnym przykładem mogą być także złe decyzje managerów, którzy działają wbrew interesom akcjonariuszy. To może oczywiście prowadzić do utraty reputacji przez spółkę, problemów natury prawnej, sporów sądowych, wyższego ryzyka niewypłacalności, czy wręcz bankructwa.

Ocena ESG na platformie handlowej LYNX

Ocena ESG znajduje się w zakładce Narzędzia analityczne. Tam należy kliknąć na Eksplorator fundamentów. W oknie, które wówczas się wyświetli, należy odszukać swoje akcje. Poniżej pokazujemy przykład oceny ESG spółki Royal Dutch Shell (RDSA).

Ocena ESG z lewej strony jest wynikiem oceny z uwzględnieniem wspomnianych wyżej kryteriów.

Druga ocena w modelu punktowym to tzw. ocena kontrowersji. Ocena ta wyliczana jest na podstawie 23 kontrowersyjnych kwestii w ramach ESG. Jeśli na przykład w ciągu roku dojdzie do skandalu, dana spółka zostaje ukarana, co wpływa na całkowitą ocenę ESG, a więc na ostateczną kwalifikację spółki.

Ocena łączona ESG jest wynikiem standardowej oceny ESG i ilości medialnych relacji na kontrowersyjne tematy. Ocena łączona ESG wyliczana jest na podstawie średniej ważonej ESG i oceny kwestii kontrowersyjnych w ramach ESG.

Ustanawianie osobistych zasad ESG

Na powyższej grafice widać, że spółka Royal Dutch Shell otrzymała dwie czerwone flagi. Wynika to z faktu, że spółka jest aktywna w sektorze paliw kopalnych i odpowiada za dużą emisję CO2. Takie ostrzeżenia można włączyć lub wyłączyć w  zależności od kategorii. Należy zaznaczyć w sumie 10 zasad (tak jak pokazano na poniższej grafice), po czym można poznać, czy akcje spełniają twoje indywidualne kryteria inwestowania zrównoważonego.

Dlaczego warto zdecydować się na inwestowanie zrównoważone?

Kryteria ESG mogą pomóc w lepszym oszacowaniu przyszłej (finansowej) efektywności spółek. Coraz bardziej oczywistym staje się fakt, że uwzględnienie kryteriów ESG w polityce inwestycyjnej może mieć pozytywny wpływ na efektywność portfela inwestycyjnego. Ich nieuwzględnienie może w kolei zwiększać zarówno ryzyko inwestycyjne, jak i przyczyniać się do nadszarpnięcia reputacji. Uwzględnienie kryteriów ESG poprawia stosunek ryzyka do zysku (RRR), dlatego właśnie jest dla inwestorów tak istotne.

Nie bez znaczenia jest fakt, że spółki działające w sposób zrównoważony są niejednokrotnie spółkami skoncentrowanymi na przyszłości, szukającymi innowacji, by utrzymać przewagę i móc się dostosowywać do zmieniających się stale warunków gospodarczych czy megatrendów.

Bądź krytycznym, lepszym inwestorem. Wszyscy, którzy interesują się inwestowaniem zrównoważonym, zazwyczaj bardziej interesują się też spółkami, w które inwestują. Ostatecznie jeśli spojrzymy nieco dalej, poza same wyniki finansowe, możemy dokładniej zobaczyć szanse i ryzyka związane z inwestowaniem w daną spółke.

Nie bez znaczenia jest również dobre samopoczucie związane z faktem, że nasze pieniądze nie kończą na przykład u największych dewastatorów środowiska naturalnego lub spółek, które nie przestrzegają podstawowych praw człowieka.

Unikaj stranded assets – tzw. osieroconych aktywów

Przeciwieństwem inwestowania zrównoważonego są stranded assets, czyli tzw. „osierocone aktywa”. Są to aktywa (w tym wypadku akcje), z którymi wiąże się ryzyko szybkiego spadku wartości wskutek (narzuconych) zmian w legislatywie i regulacjach. Najlepszym przykładem są oczywiście spółki naftowe. Świat jest coraz bliższy uznaniu faktu, że zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska to dwa największe problemy tego stulecia. Aby możliwa była walka z ociepleniem klimatu, konieczne jest drastyczne ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych.

W najgorszym dla spółek naftowych scenariuszu główną rolę odgrywa teza, zgodnie z którą do 2050 roku tylko jedna trzecia całkowitych zasobów ropy naftowej zostanie wykorzystana, a później korzystanie z paliw kopalnych zostanie całkowicie zakazane. Jeśli w swoim długoterminowym portfelu inwestycyjnym uwzględnisz akcje producentów ropy naftowej, ryzykujesz, że w perspektywie 30 lat ich wartość spadnie do zera. Może to wyjaśniać słabą efektywność akci spółek naftowych, która obserwujemy od dłuższego czasu.

Wielu dużych inwestorów, z funduszem Rockefeller Brother włącznie, już kilka lat temu ogłosiło, że wycofuje się z inwestowania w paliwa kopalne.

Inwestuj w sposób zrównoważony za pośrednictwem LYNX

LYNX oferuje handel akcjami wodorowymi bezpośrednio na giełdach krajowych. Zapewnia to naszym klientom wysoki wolumen transakcyjny i wąski spread. Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, czy może inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z doskonałej oferty spółki  LYNX, ponieważ umożliwimy ci handel na akcjachETF, futuresopcjachCFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz dokonywać transakcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem naszych profesjonalnych platform. Ponadto regularnie przygotowujemy dla ciebie nasze profesjonalne webinary szkoleniowe. Oprócz tego regularnie publikujemy dla ciebie analizy rynku i newsy ze świata inwestycji w ramach naszego Portalu informacyjno-edukacyjnego LYNX.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj więc z przelicznika walut obsługującego ponad 130 walut. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz bezpłatnie skorzystać z naszej Obsługi Klienta.

.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart