Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Staranne obchodzenie się z Twoimi danymi osobowymi jest naszym najwyższym priorytetem. Cenimy Twoje zaufanie i zapewniamy, że traktujemy Twoje dane osobowe bardzo ostrożnie.

LYNX zapewnia, że dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do określonego celu.

Zgoda na korzystanie z adresów e-mail i numerów telefonów może oczywiście zostać odwołane w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

1. Kto jest administratorem danych?

LYNX jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych prywatności dotyczy wszystkich operacji przetwarzania wykonywanych przez LYNX w odniesieniu do danych osobowych klientów, zainteresowanych stron i innych odwiedzających witrynę www.lynxbroker.pl.

Dane kontaktowe:

LYNX B.V.
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Holandia

W Polsce rerezentowanym przez:

LYNX B.V., oddział
Plac Wacława 776/10
110 00 Praga 1
Republika Czeska
info@lynxbroker.pl

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych – Data Protection Officer (DPO):

LYNX B.V.
Inspektor Danych Osobowych (Data Protection Officer)
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Holandia
privacy@lynx.nl

2. Z jakich źródeł i danych korzystamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od naszych klientów lub innych osób pozostających z nami w relacjach biznesowych. Ponadto dane te przetwarzamy – w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług, które zgodnie z prawem uzyskujemy z publicznie dostępnych źródeł (np. Internetu) lub które pozyskujemy od innych stron trzecich (np. Tolerant Software GmbH & Co. KG).

Istotne dane osobowe zawierają dane szczegółowe (imię, nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, datę i miejsce urodzenia oraz narodowość), dane dotyczące identyfikacji (np. dane dokumentu tożsamości lub innego dokumentu identyfikacyjnego) i dane uwierzytelniające (np. podpis). Ponadto może to obejmować dane o zleceniach (np. zlecenie depozytowe, zlecenie papierów wartościowych), dane z realizacji naszych zobowiązań umownych (np. dane dotyczące zdolności kredytowej, pochodzenie aktywów), reklamy oraz dane dotyczące sprzedaży (w tym wyniki w reklamie), dane dotyczące dokumentacji (np. rejestracja rozmów telefonicznych), a także inne dane porównywalne z wymienionymi kategoriami.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – European General Data Protection Regulation („GDPR”):

a. W celu wypełnienia zobowiązań umownych (Art. 6 (1) b GDPR)

Przetwarzanie danych odbywa się w celu świadczenia i pośredniczenia w usługach finansowych w ramach realizacji naszych umów z naszymi klientami lub w celu przeprowadzenia działań przed umownych, które są wykonywane na żądanie. Celem przetwarzania danych jest przede wszystkim umowa szczegółowa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w odpowiednich dokumentach umowy i warunkach.

b. W przypadku uzasadnionych interesów (Art. 6 (1) f GDPR)

W razie potrzeby przetwarzamy dane poza faktyczne wykonanie umowy w celu ochrony uzasadnionych interesów nas lub stron trzecich.

Przykłady:

 • wymiana danych z bazami danych (np. Tolerant) w celu identyfikacji osób narażonych politycznie i potencjalnych klientów, które można znaleźć na listach sankcji,
 • przegląd i optymalizacja wymagań dotyczących bezpośredniego podejścia do klienta,
 • reklama lub badania rynku, o ile nie ma sprzeciwu na wykorzystanie danych,
 • dochodzenie roszczeń prawnych i obrony w sporach sądowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa IT i operacji IT firmy,
 • zapobieganie przestępstwom i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie,
 • środki wykorzystywane w kontroli biznesowej i dalszego rozwoju usług i produktów,
 • zarządzanie ryzykiem w firmie,
 • wierzyciele lub zarządcy masy upadłościowej żądający przejęcia nieruchomości.

c. Za Twoją zgodą (Art. 6 (1) a GDPR)

Udzielenie nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (takich jak wykorzystanie adresu e-mail do działań reklamowych i wysyłanie biuletynów), legalność takiego przetwarzania zależy od Twojej zgody.

Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana. Dotyczy to również cofnięcia deklaracji zgody, które zostały nam wydane przed wejściem/obowiązywaniem GDPR, do 25.05.2018. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem danych przetwarzanych do czasu odwołania.

d. Ze względu na wymogi prawne (Art. 6 (1) c GDPR) lub w interesie publicznym (art. 6 (1) e GDPR)

Ponadto, jako dostawca usług inwestycyjnych, podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym, tj. wymogi prawne (np. ustawa o papierach wartościowych, ustawa bankowa, przepisy podatkowe, przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), a także wymogi nadzorcze (np. KNF). Cel przetwarzania obejmuje kontrole tożsamości i wieku, zapobieganie oszustwom i praniu pieniędzy, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, a także ocenę ryzyka i zarządzanie ryzykiem w firmie.

4. Gromadzenie i wykorzystywanie twoich danych osobowych

Informacje, które otrzymujemy od Ciebie, pomagają nam dostosowywać naszą usługę i stale ją ulepszać. Używamy tych informacji do przetwarzania/wykonywania Twoich poleceń. Korzystamy również z twoich informacji, aby komunikować się z Tobą o zleceniach, produktach, usługach i możliwościach marketingowych, jak również aby aktualizować nasze dane i utrzymywać konta klientów u nas oraz polecać usługi, które mogą cię zainteresować. Korzystamy również z Twoich informacji w celu ulepszenia naszej oferty produktowej i naszej platformy, aby zapobiec lub wykryć niewłaściwe użycie naszej strony internetowej lub umożliwić stronom trzecim prowadzenie usług technicznych, logistycznych lub innych w naszym imieniu.

Zbieramy następujące informacje:

 • Informacje, które nam przekazujesz: Gromadzimy i przechowujemy wszelkie informacje, które przesyłasz na naszą stronę lub przekazujesz nam w jakikolwiek inny sposób. Przekazujesz nam informacje, gdy czegoś szukasz, konsultujesz, pozyskujesz papiery wartościowe, bierzesz udział w promocjach, wypełniasz kwestionariusz lub komunikujesz się z naszą obsługą klienta. Na przykład podczas wyszukiwania produktu, składania zamówienia lub podawania informacji w swoich danych osobowych; jeśli komunikujesz się z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób; jeśli wypełnisz ankietę, bierzesz udział w seminariach internetowym i korzystasz z innych ofert i usług, które informują Cię osobiście o niektórych ofertach – np. Biuletyn LYNX. Informacje, które nam przekazujesz, mogą być Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu, danymi konta, przykładowymi zasobami na koncie i listą obserwowanych treści. Możesz nie przekazywać nam pewnych informacji, ale może to spowodować, że nie będziesz mógł korzystać z wielu naszych usług / funkcji.
 • Zautomatyzowane informacje: Gdy tylko skontaktujesz się z nami lub odwiedzasz naszą stronę internetową, przechowujemy określone informacje. Wykorzystujemy między innymi – podobnie jak wiele innych stron internetowych – tak zwane „cookies” i otrzymujemy informacje, gdy tylko Twoja przeglądarka otworzy stronę LYNX. Przykłady informacji, które zbieramy i analizujemy, to w skrócie: adres IP (Internet Protocol) łączący komputer z Internetem, potwierdzenie odbioru i odczytu, loginy, adresy e-mail, informacje komputerowe i połączenie internetowe, takie jak: Adresy URL (Uniform Resource Locators) kliknięć do, przez i z naszej strony internetowej, co oznacza kolejność naszej strony odwiedzanej witryny, w tym datę i godzinę, numer cookie i produkty, które przeglądałeś lub przeszukasz.
 • Komunikacja przez e-mail: aby nasze e-maile były bardziej przydatne i interesujące, często otrzymujemy potwierdzenie, które wiadomości e-mail od LYNX otwierasz, o ile Twój komputer obsługuje tę funkcję. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail, poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość na adres privacy@lynxbroker.pl
 • Informacje z innych źródeł: Od czasu do czasu możemy również wykorzystywać informacje o Tobie z innych źródeł i dodawać je do naszych informacji o Twoim koncie klienta. Przykłady informacji, które otrzymujemy z innych źródeł, obejmują zaktualizowane dane inwentaryzacyjne, których używamy do aktualizacji naszej bazy danych, aby zapewnić sobie następną deklarację aktywności lub inne ważne dokumenty i zapewnić, że mamy kontakt z Tobą, aby móc się komunikować. Innymi przykładami są informacje na temat Twojego potencjalnego statusu jako osoby politycznie eksponowanej lub pojawienie się na liście sankcji, której używamy do wykrywania niewłaściwego użycia, w szczególności oszustwa i oferowania pewnych usług finansowych i metod płatności.

5. Z kim dzielimy się Twoimi danymi?

W ramach LYNX, pewne działy firmy uzyskują dostęp do twoich danych, które są niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Nasi usługodawcy i pełnomocnicy mogą również otrzymywać dane do tych celów, jeśli zachowują poufność biznesową. Są to firmy z kategorii usług IT, logistyki, usług poligraficznych, telekomunikacyjnych i konsultingowych oraz sprzedaży i marketingu.

W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom spoza naszej firmy, należy najpierw zauważyć, że jako dostawca usług inwestycyjnych zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów i wartości związanych z klientem, o których zdajemy sobie sprawę. Zasadniczo możemy ujawniać informacje o Tobie tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy ustawowe, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub jeśli jesteśmy upoważnieni do udzielenia informacji. W tych warunkach odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • Instytucje publiczne i instytucje (np. Federal Financial Supervisory Authority, organy podatkowe, organy ścigania) w przypadku zobowiązania prawnego lub regulacyjnego.

Inni odbiorcy danych mogą być tymi, którym przekazali nam Państwo zgodę na przekazanie danych lub do których możemy przekazywać dane osobowe w związku z uzasadnionymi interesami.

Usługi świadczone przez LYNX obejmują, między innymi, zawarcie umowy pomiędzy Tobą jako klientem a Interactive Brokers UK. W tym celu LYNX zbiera dane osobowe od Ciebie, które LYNX przekazuje do Interactive Brokers UK w celu zawarcia umowy (otwarcie rachunku). LYNX nie ma wpływu na sposób, w jaki Interactive Brokers UK obsługuje Twoje dane. W celu uzyskania dalszych informacji odsyłamy do informacji o ochronie danych osobowych Interactive Brokers, Interactive Brokers Group Privacy Notice.

6. Czy Twoje dane osobowe są przesyłane do krajów spoza UE lub organizacji międzynarodowych?

Przesyłanie danych do krajów spoza Unii Europejskiej odbywa się, jeśli:

 • wymagane jest wykonanie zleceń/poleceń (np. zleceń płatniczych i transakcji),
 • jest wymagane przez prawo (np. obowiązki podatkowe) lub
 • wyraziłeś swoją zgodę.

Ponadto, przekazanie danych organom w państwach trzecich jest możliwe w następujących przypadkach:

 • Jeśli jest to wymagane w indywidualnych przypadkach, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do dostawcy usług IT w USA lub w innym kraju trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania IT firmy zgodnie z europejskim poziomem ochrony danych.
 • Za zgodą osoby zainteresowanej lub z powodu przepisów prawnych dotyczących zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz w innych przypadkach dane osobowe (np. dane dotyczące identyfikacji) są przekazywane zgodnie z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej w innych obszarach, a także w kontekście uzasadnionych interesów.

7. Cookies

Pliki cookie to informacje tekstowe (tekst ASCII) przechowywane na dysku twardym za pośrednictwem przeglądarki (np. Microsoft Explorer lub Mozilla Firefox). Jeśli ponownie odwiedzasz witrynę, która przesłała plik cookie do przeglądarki, zostaniesz tu rozpoznany i indywidualnie zaadresowany.

Aby dowiedzieć się wszystkiego o naszym korzystaniu z plików cookies, zapoznaj się z Zasadami używania plików cookies.

8. Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe, o ile są one niezbędne do wykonywania naszych zobowiązań umownych i prawnych. Należy zauważyć, że nasze stosunki biznesowe są naszym stałym obowiązkiem, które zawierane jest na czas nieokreślony.

Jeżeli dane nie są już wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, są one regularnie usuwane, chyba że ich – tymczasowe – dalsze przetwarzanie jest niezbędne do następujących celów:

 • Spełnienie biznesowych i podatkowych wymogów związanych z przetrzymywaniem danych osobowych. Okresy przechowywania i dokumentacja mogą trwać do 10 lat.
 • Przechowywanie danych w ustawowym terminie przedawnienia. Powszechną praktyką jest przechowywanie dokumentów przez 3 lata, ale w przypadku niektórych konkretnych dokumentów termin może wynosić nawet 30 lat.

9. Jakie masz prawa jako podmiot danych?

Każdy podmiot danych ma prawo dostępu zgodnie z Art. 15 GDPR, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 GDPR, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 GDPR, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR, prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 GDPR i prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 GDPR.

Istnieje prawo odwołania się do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również cofnięcia deklaracji zgody, która została nam wydana przed wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych – General Data Protection Regulation, tj. przed 25 maja 2018 r.

Pamiętaj, że odwołanie działa tylko w przyszłości. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed unieważnieniem.

10.  Czy masz obowiązek dostarczenia nam danych?

W ramach naszych relacji biznesowych musisz podać dane osobowe, które są wymagane do gromadzenia, realizacji i zakończenia stosunków handlowych oraz do wykonania powiązanych zobowiązań umownych, lub które są wymagane przez prawo. Bez tych informacji generalnie nie będziemy mogli zawrzeć z tobą umowy ani wykonać jej.

W szczególności, zgodnie z przepisami dotyczącymi o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, jesteśmy zobowiązani do zidentyfikowania Ciebie przed nawiązaniem stosunków handlowych na podstawie Twojego dokumentu tożsamości oraz do legitymacji nazwiska, miejsca urodzenia, daty urodzenia, narodowości, adresu oraz dokumentu tożsamości. Abyśmy mogli wypełnić ten obowiązek prawny, muszą zostać dostarczone nam niezbędne informacje i dokumenty zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a także należy niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich zmianach w trakcie stosunków biznesowych.

Jeśli nie dostarczysz nam niezbędnych informacji i dokumentów, nie będziemy mogli nawiązać lub kontynuować wymaganych relacji biznesowych.

11. Czy ma miejsce jakiekolwiek automatyczne podejmowanie decyzji?

Zasadniczo nie używamy w pełni zautomatyzowanego automatycznego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 GDPR, w celu uzasadnienia i wdrożenia relacji biznesowych. Jeśli skorzystamy z tych procedur w indywidualnych przypadkach, poinformujemy Cię o tym osobno, pod warunkiem, że jest to przewidziane przez prawo.

12. Czy istnieje profilowanie?

Czasami przetwarzamy dane automatycznie w celu oceny pewnych aspektów osobistych (profilowanie). Na przykład używamy profilowania w następujących przypadkach:

 • Ze względu na wymogi prawne i regulacyjne jesteśmy zaangażowani w zwalczanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i przestępstw związanych z nieruchomościami. Jednocześnie przeprowadzane są oceny danych. Te środki służą również Twojej ochronie.
 • W celu dostarczenia ukierunkowanych informacji i porad dotyczących produktów używamy narzędzi oceny. Umożliwiają one komunikację i reklamy oparte na potrzebach w tym badania rynku i opinii.

13. Skarga do organu ochrony danych

Masz prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych:

Biuro Generalnego Inspektora Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00- 193 Warszawa

14. Prawo do sprzeciwu, Art. 21 GDPR

a. Prawo sprzeciwu właściwe dla spawy

Z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji, masz prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wynikającego z Artykułu 6 (1) (f) GDPR (przetwarzanie danych w oparciu o uzasadnione wymogi); dotyczy to również profilowania opartego na tym postanowieniu w rozumieniu art. 4 nr 4 DS-GVO, którego używamy do celów reklamowych.

Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy przetwarzać dalej Twoich danych osobowych, chyba że zrobimy to z uzasadnionych powodów, które przeważają nad twoimi prawami i swobodami lub przetwarzanie służy zapewnieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

b. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi direct mail. Masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach reklamowych; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką pocztą bezpośrednią.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach.

Sprzeciw może być wolny od formy i powinien być skierowany na następujący adres:

LYNX B.V.
Inspektor Danych Osobowych (Data Protection Officer)
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Hollandia
privacy@lynx.nl

PDF

Plik PDF z niniejszymi informacjami na temat ochrony danych osobowych znajdziesz tutaj.

Zacznij korzystając z wielu korzyści LYNX

LYNX ma wiele korzyści dla każdego - dowiedz się więcej z naszego pakietu informacyjnego.

Information package image
Pakiet informacyjny wysyłany jest bezpłatnie i obejmuje:
 • Formularz do otwarcia rachunku
 • Przegląd opłat i prowizji
 • Darmovy e-book 14 wskazówek jak stać się lepszym inwestorem

pole wymagane
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Wypełniając swoje dane i klikając powyższy przycisk, zgadzasz się, że LYNX będzie przechowywać te dane i skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon w celach marketingowych. Możesz wypisać się z subskrybcji w dowolnym momencie pisząc na adres marketing@lynxbroker.pl.
Contact icon Zadzwoń do nas za darmo
800 080 563
Contact icon Napisz do nas na
info@lynxbroker.pl
Contact icon Połącz się z nami na
CHAT
Contact icon Dowiedz się więcej
FAQ