Ryzyko inwestowania

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić część lub nawet całość inwestowanej kwoty. Dlatego inwestuj tylko pieniądze, których strata nie zagrozi Twojego życia. Jeśli zdecydujesz się zainwestować, upewnij się, że jesteś dobrze i odpowiednio przygotowany. Zanim zainwestujesz, pomyśl o swoich oczekiwaniach, możliwościach i celach.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe to ryzyko, które wiąże się z czynnikami ogólnogospodarczymi. Na przykład spadek tempa wzrostu gospodarczego może spowodować spadek wartości firmy. W rezultacie akcje tej firmy mogą się stać mniej warte.

Ryzyko cenowe

To ryzyko jest związane z wahaniem cen twoich inwestycji. Ceny się zmieniają i stale jesteś wystawiony na ryzyko cenowe. Możesz zmiejszyć to ryzyko, prawidłowo rozdzielając swoje inwestycje.

Ryzyko stopy procentowej

To ryzyko dotyczy prowadzonej przez bank centralny polityki pieniężnej i zmian w stopach procentowych. Wzrost stóp procentowych może mieć negatywny wpływ na wartość akcji, obligacji i funduszy inwestycyjnych, które w swoim portfelu posiadają akcje lub obligacje.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe to ryzyko niezdolności wypełnienia zobowiązać kredytowych przez firmę lub państwo w którym inwestujesz. Zmiany w zdolności kredytowej spółek mogą mieć nie korzystny skutek i mogą spowodować stratę wartości twojej inwestycji.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności wiąże się z niezdolnością wykonania twojego zlecenia przez giełdę. Może dojść do sytuacji, że nie możesz (tymczasowo) sprzedać swoich inwestycji. Twoje inwestycje nie są wtedy „płynne”. Ryzyko płynności oznacza, że może dojść do sytuacji, w której nie będziesz mógł swobodnie pozbyć się swoich pozycji lub otrzymasz gorszą cenę w momencie
Nie możesz więc swobodnie pozbywać się depozytów lub otrzymujesz gorszą cenę za swoje inwestycje, gdy zostanie wykonane zlecenie.

Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe związane jest z możliwością wahań kursów walutowych. Jeżeli inwestujesz w innej walucie niż złoty, narażasz się na ryzyko, że twoje inwestycje będą mnie warte, jeśli kurs wymainy innych walut spada wobec złotego.