Warunki udziału w konkursie podczas badania inwestycyjnego

1. Wprowadzenie

Organizatorem konkursu jest LYNX B.V., jednostka organizacyjna (zwana dalej „LYNX”); nr 02451778; z siedzibą: Plac Wacława 776/10, 110 00 Praga 1 Republika Czeska; forma prawna: oddział zagranicznej osoby prawnej; nr 76398 prowadzony przez Sąd Miejski w Pradze. LYNX B.V. jest podlega Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce i jest wymieniony jako „Oddział (jednostka organizacyjna) zagranicznego podmiotu (niebankowego)” na Liście zarejestrowanych podmiotów rynku finansowego.


Udział w konkursie jest możliwy po spełnieniu zasad i warunków konkursu.

 

2. Zasady i warunki udziału w konkursie

Uczestnikiem konkursu dalej ”Uczestnik” jest każda osoba która spełnia warunki regulaminu ogłoszonego konkursu i jest osobą pełnoletnią, w odniesieniu do przepisów § 30 ust. 1 ustawy nr 89/2012., Obowiązującego kodeksu cywilnego.  Wiek pełnoletności to 18 lat.

Celem konkursu jest: poprawa jakości świadczonych usług LYNX oraz badanie zachowań i doświadczeń inwestycyjnych.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail. Udział w konkursie jest możliwy tylko w terminach określonych poniżej. Uczestnicy kwalifikują się do konkursu, wypełniając ankietę inwestycyjną (do 30 kwietnia 2020 r., godz. 24.00) za pomocą linku, który zostanie wysłany na adres e-mail uczestnika i wypełniając swój adres e-mail na koniec ankiety. Pracownicy LYNX, współpracownicy LYNX i ich krewni są wykluczeni z udziału w konkursie. Prawo do udziału w konkursie jest wyłączone.

 

3. Nagroda

Nagroda główna to: iPhone Pro 11, 256 GB

Pozostałe nagdrody to: 30x kart podarunkowych o wartości 100 PLN do wykorzystania na Allegro.pl lub innego kupona o porównywalnej wartości w zależności od narodowości zwycięzcy

Nagroda zostanie przyznana przez LYNX, jako organizatora konkursu.

Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany e-mailem, który zostanie wysyłany na adres e-mail zarejestrowany przez Uczestnika. LYNX zastrzega sobie również prawo do ostatecznej oceny wyników konkursu. Jeśli uczestnik nie odbierze nagrody w ciągu 30 dni, nagroda przepada na rzecz LYNX bez żadnego odszkodowania.

Do nagród nie przysługuje roszczenie prawne. Nagród nie można wypłacić w gotówce ani w żadnym innym wykonaniu.

 

4. Wyłączenie odpowiedzialności

LYNX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ryzyko związane z realizacją Wygranej i szkody; LYNX nie przyjmuje żadnych zobowiązań wobec uczestników innych niż te określone w Regulaminie konkursu LYNX, a zwycięzcy nie są uprawnieni do żadnych innych wyników związanych z konkursem LYNX. LYNX nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, które mogą wystąpić podczas przesyłania danych za pomocą elektronicznych środków komunikacji (np. Komputer, laptop, smartfon itp.).

 

5. Ochrona danych osobowych

LYNX zapewnia możliwie najwyższy standard w zakresie ochrony danych osobowych w niniejszym konkursie, który jest zgodny ze wszystkimi odpowiednimi przepisami w tym zakresie.

LYNX niniejszym informuje Uczestnika, że ​​nie przekazuje żadnych danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to absolutnie konieczne, na przykład, aby wysłać nagrody zwycięzcy konkursu, a także zarządzać ankietą inwestycyjną za pośrednictwem SurveyMonkey, używanego przez LYNX do losowania, (pragniemy również poinformować Uczestników, że SurveyMonkey ma również swoje warunki, zasady i informacje dotyczące ochrony danych osobowych, więcej informacji na temat wypełniania obowiązków w zakresie ochrony danych znajduje się tutaj.)  LYNX przechowuje dane osobowe uczestników wyłącznie na potrzeby niniejszego konkursu, przez co najmniej 6 miesięcy. LYNX ma prawo do przechowywania danych osobowych uczestników w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące wygranych lub ich wyników; w takim przypadku okres przechowywania zależy od rodzaju zysków i kwot, na przykład w przypadku towarów lub usług do trzech lat, w celu obsługi np. spraw gwarancyjnych. Uczestnik niniejszym oświadcza wyraźnie, a LYNX wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w powyższym celu. Uczestnik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W ramach konkursu Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych i przechowywane w tym celu. Uczestnik niniejszym oświadcza, że ​​LYNX przeczytał Oświadczenie o ochronie prywatności opublikowane na stronie internetowej LYNX. Uczestnik ma prawa przyznane przez RODO i może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych osobowych. Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Twój udział w konkursie jest możliwy. W przeciwnym razie nie jest to możliwe. LYNX przetwarza dane osobowe Uczestników głównie w związku z art. 6 ust. 1. a) i f) (np. interes bezpieczeństwa konkurencji lub ochrona naszych interesów przed nadużyciami). W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się z wyżej wymienionym dokumentem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Uczestnicy są odpowiedzialni za przekazywanie LYNX dokładnych danych osobowych; LYNX nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których nie można skontaktować się ze zwycięzcą wielokrotnie.

 

6. Ogłoszenie zwycięzców

Losowanie zwycięzców konkursu odbędzie się do: 7.5.2020

Zwycięzcy ogłoszonego konkursu wybierani są przez losowy generator; z tego powodu roszczenia prawne i wszelkie inne roszczenia konkurentów są wykluczone.

 

7. Inne warunki konkursu

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków i zasad ogłoszonego konkursu będą nieskuteczne lub jeżeli wystąpią jakiekolwiek inne ograniczenia prawne, nie wpłynie to na ważność i skuteczność tych postanowień. Nieprawidłowe lub brakujące przepisy zastępuje się przepisami najbliższymi celowo ogłoszonego konkursu LYNX oraz przepisom prawnym.

LYNX zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmiany lub zakończenia konkursu bez podania przyczyny. Ci, którzy nie spełniają warunków uczestnictwa lub postępują niezgodnie z Regulaminem konkursowym ogłoszonym przez LYNX, nie zostaną uwzględnieni w konkursie i nie będą mieli roszczeń prawnych do wygrania. LYNX zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z konkursu każdego Uczestnika, który popełni nieuczciwe, mające na celu oszustwo lub nieuczciwe postępowanie przeciwko LYNX.

 

8. Przepisy końcowe

LYNX niniejszym informuje Uczestnika, że udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnicząc w konkursie, uczestnicy zgadzają się z Regulaminem ogłoszonego konkursu. Niniejszy dokument i stosunki prawne podlegają prawu Republiki Czeskiej. W przypadku sporu należy skonsultować się z sądem właściwym dla siedziby LYNX. Jeśli Uczestnik pochodzi z innego kraju Unii Europejskiej (np. Słowacji, Polski)  niż Republika Czeska, miejscowo właściwy sąd jest uzgadniany na podstawie siedziby LYNX powyżej.

 

Zasady konkursu są publicznie dostępne i są publikowane na stronie internetowej LYNX https://www.lynxbroker.pl/.

 

Wersja drukowana tego dokumentu jest dostępna do wglądu w LYNX.

Prosimy wszystkich Uczestników o zapoznanie się z tym dokumentem.

LYNX B.V. zastrzega sobie prawo do ciągłej aktualizacji tego dokumentu.

Ważność i skuteczność tego dokumentu:

Praga, 5.3.2020.