Wyniki transakcyjne

Monitoruj wyniki transakcyjne swojego portfela, uważnie obserwując swoje transakcje, zyski/straty i zwroty.

LYNX+

Przejdź do strony Wyniki transakcyjne.

Zaloguj się do LYNX+ i kliknij zakładkę Wyniki transakcyjne w lewym górnym menu.
Wybierz przedział czasowy u góry, aby wyświetlić wyniki.

Statystyki portfela

 • Wskaźnik zwrotu: Skumulowany zwrot nie pokazuje zrealizowanych zysków i strat, a jedynie wyniki portfela. Po zrealizowaniu straty i dokonaniu kolejnych wpłat przyszłe zyski mają mniejszą wagę w stosunku do ogólnej wartości portfela. W rezultacie obliczanie skumulowanego zwrotu w dłuższych okresach z wpłatami i wypłatami może być skomplikowane. Ważne jest, aby zrozumieć, że skumulowany zwrot jest określany za pomocą spójnego wzoru matematycznego i oferuje wgląd w długoterminowe wyniki.
 • Zysk netto: Suma wszystkich zrealizowanych zysków w wybranym okresie.
 • Max. spadek: Spadek jest mierzony od momentu rozpoczęcia korekty do momentu osiągnięcia nowego maksimum.
 • Okres spadku: Przedział czasowy maksymalnego spadku.
 • Odrobienie straty: Czas potrzebny na wyjście z maksymalnej wyprzedaży(spadku). Jeśli wartość jest wyświetlana w nawiasie, oznacza to, że odzyskiwanie trwa nadal na koniec wybranego okresu.
 • Początkowe WAN: Wartość aktywów netto na początku wybranego okresu.
 • Końcowa WAN: Wartość aktywów netto na koniec wybranego okresu.
 • Wpłaty i wypłaty: Wartość ta reprezentuje różnicę między wpłatami i wypłatami dokonanymi w wybranym okresie.

Wykresy dla wyników transakcyjnych

 • WARTOŚĆ NETTO PO ZAMKNIĘCIU POZYCJI: Wyświetla całkowitą wartość portfela w wybranym okresie.
 • OGÓLNY WYNIK TRANSAKCYJNY: Łączna wydajność jest wyświetlana w wybranym okresie.
 • DZIENNY WYNIK TRANSAKCYJNY W %: Dzienne wyniki portfela.
 • ZESTAWIENIE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW: Reprezentuje portfel podzielony na poszczególne klasy aktywów.

Wyniki transakcyjne

W dolnej części strony Wyniki transakcyjne można uzyskać dostęp do szczegółowych statystyk dotyczących transakcji. Pogrupuj je według transakcji, produktu lub instrumentu i wybierz okres czasu, aby przeanalizować wyniki handlu.

Sekcja statystyk zapewnia wgląd w zysk netto, najlepsze i najsłabsze transakcje oraz oczekiwany zysk/stratę w oparciu o średnie transakcje z przeszłości. Statystyki te można dostosować do konkretnych produktów i okresów.

Transakcje

W LYNX+ można dodatkowo sortować przeszłe transakcje, stosując różne filtry oparte na kategoriach lub okresach w sekcji Wyniki transakcyjne. Ponadto istnieje możliwość przełączenia się z widoku standardowego na widok typu zlecenia i giełdy.

Zarządzanie kontem

Przejdź do Portfolio Analyst

Zaloguj się do Zarządzania Kontem, przejdź do zakładki Performance & Reports w górnym menu i wybierz PortfolioAnalyst z listy rozwijanej, aby zapoznać się z przeglądem.

Przedział czasowy

Dostęp do danych Portfolio Analyst można uzyskać w sześciu różnych przedziałach czasowych: tygodniowym (7D), od początku miesiąca (MTD), miesięcznym (1M), od początku roku (YTD), rocznym (1Y) lub w niestandardowym zakresie dat.

Częstotliwość danych

Dodatkowo istnieje możliwość wyboru częstotliwości danych, którą można ustawić na dzienną, miesięczną lub kwartalną.

Pomiar wyników

Przyciski MWR i TWR zapewniają łatwy sposób przełączania między zwrotem czasowym a zwrotem ważonym pieniędzmi jako wybraną miarą wydajności. Jeśli chcesz porównać swoje zwroty z jakimś benchmarkiem, po prostu kliknij przycisk Add pod etykietą Benchmarks i wybierz żądany produkt z listy.

Widżety

Strona główna PortfolioAnalyst zawiera wstępnie zdefiniowany zestaw widżetów, które można wymieniać w zależności od potrzeb. Aby dokonać zmian, wystarczy kliknąć przycisk Widgets znajdujący się po prawej stronie strony. Widżet można usunąć, klikając ikonę X w sekcji Selected lub dodać widżet do strony PortfolioAnalyst, klikając ikonę Plus (+) w sekcji Available.

Poniżej znajduje się krótki opis każdego widżetu:

 • Summary: Wyświetla wartość i wyniki portfela, zapewniając podział według klasy aktywów, rachunku i typu rachunku.
 • Key Statistics: Przedstawia podstawowe dane, takie jak wartość aktywów netto (NAV), zwroty, wpłaty/wypłaty, najlepsze i najgorsze zwroty oraz rozkład zwrotów za wybrany okres.
 • Performance:Wyświetla graficzne reprezentacje skumulowanych i okresowych zwrotów, umożliwiając porównanie z benchmarkami..
 • Portfolio Movers: Wyróżnia najlepiej i najgorzej radzące sobie produkty w portfelu w wybranym okresie.
 • Allocation: Zapewnia wgląd w podział portfela według klasy aktywów, sektora, regionu, kraju i instrumentu finansowego.
 • Risk Measures: Pokazuje poziom ryzyka portfela według różnych wskaźników, takich jak maksymalny spadek, współczynnik Sortino, współczynnik Sharpe’a, współczynnik Calmara, alfa, beta, okresy dodatnie, okresy ujemne i inne.
 • Planning: Umożliwia porównanie bieżącej alokacji portfela z docelową klasą aktywów i alokacjami podklas aktywów. Cele mogą być ustalane w oparciu o ich wartość lub procent, a poszczególne udziały mogą być analizowane.
 • ESG: Zapewnia oceny portfela pod kątem ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), w tym ogólne wyniki portfela, rozkład kontrowersji, wyniki dla największych holdingów oraz najlepsze i najgorsze wyniki ESG.
 • Concentration: Pokazuje ekspozycję portfela według wartości i wagi. Również podsumowanie według klasy aktywów, sektora, instrumentu finansowego, regionu i kraju.
 • Attribution vs. Benchmark: Analizuje wpływ alokacji sektorów portfela i wyboru papierów wartościowych na wyniki w porównaniu z benchmarkiem.
 • Projected Income: Przedstawia szacunkowy dochód przewidywany na nadchodzący rok, obliczony na podstawie dywidend i odsetek, przy użyciu udziałów w portfelu z poprzedniego dnia roboczego.

Najczęściej zadawane pytania

Po migracji IBIE numer rachunku został zaktualizowany. Aby uzyskać dostęp do danych sprzed 2021 r:

 1. Kliknij Add/Edit obok swojego numeru U w górnej części strony.
 2. W prawym oknie kliknij ikonę filtra i wybierz opcję Migrated, i naciśnij Apply.
 3. Wybierz stare konto, usuń zaznaczenie nowego konta i naciśnij przycisk Continue.
 4. Teraz możesz przeglądać dane z 2020 roku i wcześniejszych lat.
 1. Kliknij Add/Edit obok swojego numeru U w górnej części strony.
 2. Wybierz rachunki, które chcesz uwzględnić.
 3. Potwierdź swój wybór, klikając Continue w prawym dolnym rogu okna wyboru rachunku.

Tak, można uzyskać dostęp do strony PortfolioAnalyst za pomocą aplikacji mobilnej LYNX Trading, wykonując następujące czynności:

 1. Zaloguj się do aplikacji LYNX Trading.
 2. Przejdź do menu głównego i wybierz Account Management.
 3. W sekcji Account Management (Zarządzanie kontem) wybierz PortfolioAnalyst.
 4. Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę PortfolioAnalyst.

Aby obliczyć skumulowany wskaźnik zwrotu w danym okresie, okres wyników jest dzielony na podokresy za każdym razem, gdy wystąpi przepływ pieniężny. Oto formuła używana do obliczania wskaźnika zwrotu dla każdego podokresu:

RN = [Ending Market Value (EMV) / (Beginning Market Value (BMV) + Cash Flow (CF))] – 1

Ostateczny skumulowany wskaźnik zwrotu jest następnie obliczany poprzez geometryczne połączenie wszystkich podokresów:

Cumulative return ratio = [(1 + RN1) x (1 + RN2) x … x (1 + RNn) – 1] x 100

Metoda ta zapewnia dokładną prezentację skumulowanych zwrotów w czasie.

Przykład:
Obliczenie skumulowanego wskaźnika zwrotu za okres 1.05-25.7 2023 r. z przepływami pieniężnymi występującymi w dniach 25.05, 08.07 i 25.07:

DataPoczątkowa wartość rynkowaKońcowa wartość rynkowaPrzepływy pieniężneZwrot
1/05/2023100.000 EUR110.000 EUR010,00%
25/05/2023110.000 EUR82.000 EUR-25.000 EUR-3,53%
21/06/202382.000 EUR87.000 EUR06,10%
8/07/202387.000 EUR102.000 EUR12.000 EUR3,03%
25/07/2023102.000 EUR105.000 EUR500 EUR2,44%

Końcowe wyliczenie skumulowanego wskaźnika zwrotu:
[(1+10%) x (1 – 3,53%) x (1+6,1%) x (1+3,03%) x (1+2,44%)] – 1 = 18,83%.

Tak, można utworzyć raport PortfolioAnalyst w Zarządzaniu Kontem, wykonując następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Zarządzania Kontem.
 2. Przejdź do strony PortfolioAnalyst.
 3. Kliknij Reports w prawym górnym rogu..

W górnej części ekranu znajdują się domyślne raporty dostępne w trzech różnych typach:

 • Snapshot PDF
 • Szczegółowy PDF
 • Szczegółowy CSV

Aby wygenerować raport, wybierz żądany okres i typ raportu po prawej stronie. Jeśli masz wiele rachunków, możesz utworzyć skonsolidowany raport dla wszystkich wybranych rachunków lub indywidualne raporty dla każdego wybranego rachunku. Ponadto w dolnej części ekranu dostępna jest opcja tworzenia raportów niestandardowych. Kliknij niebieską ikonę Plus (+) w prawym górnym rogu sekcji raportów niestandardowych, aby utworzyć nowy raport niestandardowy. Dostosuj raport, nadając mu nazwę, wybierając okres, częstotliwość, typ raportu, format i miarę wydajności.