Rozliczenie

Rozliczenie, w transakcjach finansowych, odnosi się do sfinalizowania zobowiązań między kupującym, a sprzedającym. Obejmuje płatność i dostarczenie ustalonego instrumentu finansowego na rynku spot lub rynku pochodnym. Udane rozliczenie gwarantuje transfer własności i spełnienie zobowiązań umownych.

Definicja

W przeszłości okres rozliczeniowy zapewniał kontrahentom czas na wypełnienie zobowiązań dostawy wynikających z zakończonej transakcji, która obejmowała wymianę środków pieniężnych na papiery wartościowe. W tym okresie musiało nastąpić przeniesienie praw własności do papierów wartościowych wraz z zapłatą ich ceny zakupu. W przeszłości środki były przekazywane przelewem bankowym, a papiery wartościowe były fizycznie dostarczane. W rezultacie płatność i dostawa papierów wartościowych musiała zostać zrealizowana w ciągu dwóch dni roboczych.

Mimo, że w momencie zakupu uzyskuje się natychmiastowe prawo własności do akcji, oficjalną własność uzyskuje się dopiero po rozliczeniu, które następuje po dwóch dniach roboczych.

Obecnie transakcje obejmujące papiery wartościowe, waluty i instrumenty pochodne są rozliczane przez centralne podmioty zwane izbami rozliczeniowymi. Izba rozliczeniowa działa jako pośrednik między kupującym a sprzedającym, minimalizując ryzyko niepowodzenia w dostarczaniu funduszy lub papierów wartościowych. Transakcje między kupującymi i sprzedającymi są rejestrowane, a następnie rozliczane za pośrednictwem systemu rozliczeniowego.

Przegląd rozliczeń z podziałem na instrumenty

Rozliczenie transakcji następuje w określonych przedziałach czasowych, które różnią się w zależności od rodzaju instrumentu finansowego. Dla przykładu, akcje, fundusze ETF i Warranty mają zazwyczaj okres rozliczeniowy wynoszący dwa dni robocze (określany jako T+2), podczas gdy Opcje i kontrakty Futures rozliczane są w ciągu jednego dnia roboczego (T+1). Ważne jest, aby pamiętać, że na rozliczenie mogą mieć wpływ święta państwowe, powodując zmianę harmonogramu transakcji w niektórych walutach. Jeśli data rozliczenia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, jest ona przenoszona na następny dostępny dzień roboczy.

Przegląd najpopularniejszych przedziałów czasowych można znaleźć w tabeli poniżej:

Klasa aktywówOkres rozliczeniowy
Akcje/ETP/ADRyT+2
Opcje na akcje (Equity Options)T+1
Opcje na indeksyT+1
Kontrakty FuturesT+1
FOP (Kontrakty Futures na Opcje)T+1
ForexT+2
ObligacjeZazwyczaj T+2, US Treasuries T+1
Kontrakty CFDTak samo jak bazowy
Metale (XAUUSD, XAGUSD)T+2
Warranty/Produkty StrukturyzowaneT+2

Okres rozliczeniowy: Akcje i Forex

Rachunek gotówkowy: handel akcjami w walutach obcych

W przypadku handlu akcjami denominowanymi w walutach obcych, okres rozliczeniowy ma istotne znaczenie. Aby kupić akcje w walucie, której nie posiadasz na swoim rachunku, musisz najpierw dokonać konwersji na daną walutę. Okres rozliczeniowy dla zakupu akcji i konwersji walut jest taki sam, zazwyczaj możliwe jest nabycie akcji natychmiast po dokonaniu konwersji..

Reinwestycja środków ze sprzedaży akcji na rachunku zabezpieczającym.

Powyższy przykład wyjaśnia również, czy zapłacone zostałyby odsetki pobierane za pożyczenie waluty, gdybyś natychmiast zainwestował środki z transakcji ( zakładając, że nowo wybrany instrument finansowy ma ten sam okres rozliczeniowy).

Reinwestycja środków ze sprzedaży akcji na rachunku z depozytem zabezpieczającym

Powyższy przykład wyjaśnia również, czy zapłacone zostałyby odsetki pobierane za pożyczenie waluty, gdybyś natychmiast zainwestował środki z transakcji (zakładając, że nowo wybrany instrument finansowy ma ten sam okres rozliczeniowy).

Przykładowo, jeśli sprzedasz akcje w poniedziałek, środki sprzedaży zostaną zaksięgowane w środę. Jeśli natychmiast zainwestujesz te środki w inne akcje, nie zostaną one jeszcze rozliczone. Jednak płatność za zakup akcji zostanie rozliczona w środę, pokrywając się z rozliczeniem transakcji sprzedaży. W rezultacie nie będziesz podlegać opłatom odsetkowym (zakładając, że rozliczone saldo gotówkowe w tej walucie jest dodatnie w środę).

Okres rozliczeniowy: Opcje i Forex

Rachunek gotówkowy: Handel opcjami walutowymi

Okres rozliczeniowy transakcji na opcjach wynosi zazwyczaj jeden dzień roboczy. W odróżnieniu od kupna akcji, opcjami nie można handlować natychmiast po dokonaniu konwersji waluty. W tym przypadku należy poczekać jeden dzień roboczy na złożenie zlecenia kupna opcji.

Rachunek marżowy

Jeśli handlujesz opcjami bez posiadania środków w walucie, w której kwotowane są opcje, środki zostaną Ci pożyczone na co najmniej jeden dzień (nawet jeśli dokonałeś konwersji waluty tego samego dnia). Wynika to z faktu, że kontrakty opcyjne są rozliczane po jednym dniu roboczym, podczas gdy przewalutowanie zajmuje dwa dni robocze. Powinieneś zatem spodziewać się naliczenia odsetek debetowych.

Kontrakty Futures

Kontrakty futures są rozliczane następnego dnia handlowym (T+1). Jeśli kupisz kontrakt Futures dzisiaj, jesteś zobowiązany do dokonania płatności do następnego dnia roboczego. Analogicznie, kontrahent musi dostarczyć aktywa bazowe również do następnego dnia handlowego.

Wygaśnięcie otwartych kontraktów Futures

Po wygaśnięciu kontrakty Futures są rozliczane w określonym terminie. W zależności od kontraktu, rozliczane są w gotówce lub poprzez fizyczną dostawę. Fizyczna realizacja obejmuje dostarczenie określonego produktu od sprzedającego do kupującego. Ze względu na różną jakość aktywów bazowych, jak obligacje lub towary, takie jak złoto lub pszenica, obowiązkiem strony dostarczającej jest określenie dokładnych specyfikacji produktu. Poprzez LYNX fizyczna dostawa jest co do zasady niedostępna. Aby uniknąć roszczeń rozliczeniowych, konieczne jest zamknięcie przyszłych pozycji przed datą wygaśnięcia.

  • Data pierwszej transakcji: Pierwszy dzień, w którym sprzedający może poinformować system rozliczeniowy o planowanej dostawie.
  • Data pierwszego powiadomienia: Pierwszy dzień, w którym kupujący może zostać poinformowany o możliwej dostawie przez system rozliczeniowy.

Przegląd rozliczania kontraktów Futures

Poniższa tabela przedstawia zarówno datę pierwszego powiadomienia, jak i datę pierwszej transakcji dla określonych kontraktów Futures. Musisz zamknąć swoją pozycją na kontraktach Futures na dwa dni przed Datą Końcową.

  • Termin zamknięcia długich pozycji Futures: Data, w której długie pozycje kontraktów Futures muszą zostać zamknięte i rozliczone.
  • Zamknięcie krótkich pozycji Futures: Data, w której krótkie pozycje kontraktów Futures muszą zostać zamknięte i rozliczone.
ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionStart of Close-Out Period Long Futures Cutoff Long Futures LiquidationShort Futures Cutoff Short Futures Liquidation
CBOT10Y20230710-year Micro Yield2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:002023/07/28 7:202023/07/31 14:002023/07/28 7:20
CBOT10Y20230810-year Micro Yield2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:002023/08/30 7:202023/08/31 14:002023/08/30 7:20
CBOT2YY2023072-year Micro Yield2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:002023/07/28 7:202023/07/31 14:002023/07/28 7:20
CBOT2YY2023082-year Micro Yield2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:002023/08/30 7:202023/08/31 14:002023/08/30 7:20
CBOT30Y20230730-year Micro Yield2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:002023/07/28 7:202023/07/31 14:002023/07/28 7:20
CBOT30Y20230830-year Micro Yield2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:002023/08/30 7:202023/08/31 14:002023/08/30 7:20
CBOT5YY2023075-year Micro Yield2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:002023/07/28 7:202023/07/31 14:002023/07/28 7:20
CBOT5YY2023085-year Micro Yield2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:002023/08/30 7:202023/08/31 14:002023/08/30 7:20
CBOTEH202308Ethanol2 business days prior to cutoff2023/07/28 15:002023/07/27 8:302023/08/03 12:012023/08/02 8:30
CBOTEH202309Ethanol2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:002023/08/29 8:302023/09/06 12:012023/09/05 8

Najczęściej zadawane pytania

Ostatnim dniem uprawniającym do wypłaty dywidendy jest jeden dzień roboczy przed datą ex-date.

Data ex oznacza pierwszy dzień, w którym akcje są przedmiotem obrotu bez prawa do dywidendy. Aby uzyskać dostęp do informacji dotyczących daty wygaśnięcia dywidendy, można wykonać następujące kroki na platformie transakcyjnej TWS: Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę akcji i wybierz opcję Dividend Schedule. Spowoduje to wyświetlenie niezbędnych szczegółów.

Record date oznacza dzień, w którym inwestor musi posiadać akcje, aby mieć prawo do wypłacenia dywidendy. Przy zakupie akcji w większości przypadków stosuje się standardowe rozliczenie T + 3, dlatego ten dzień zazwyczaj wypada 2 robocze dni po ex-dividend date.

W niektórych sytuacjach wcześniejsze wykonanie kontraktu opcyjnego może być korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. W związku z tym posiadacz opcji otrzymuje dywidendę z tytułu posiadania akcji i rezygnuje z pozostałej wartości czasowej kontraktu opcyjnego. Klienci są powiadamiani o nadchodzących dywidendach za pośrednictwem platformy TWS, w Zarządzaniu Kontem oraz poczty elektronicznej, jeśli akcje na które otwarty jest kontrakt opcyjny wypłacają dywidendę.

Według giełdy EUREX akcje przydzielone na podstawie kontraktów opcyjnych są rozliczane w ciągu 2 dni roboczych.

Wskazówki dotyczące rozliczeń określają również, że dywidendy przysługują właścicielowi kontraktu opcyjnego po wykonaniu opcji.

Wykonanie kontraktu opcyjnego na jeden dzień roboczy przed datą ex jest wystarczające, aby uzyskać prawo do wypłacenia dywidendy.

Opcje i kombinacje opcji są co do zasady możliwe do handlu na rachunku gotówkoym. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku opcji zabezpieczonych, które wymagają posiadania wystarczającej ilości gotówki lub aktywów bazowych. W przeciwnym razie handel jest ograniczony do opcji typu europejskiego. Ogólnie rzecz biorąc, handel opcjami na rachunkach gotówkowych jest możliwy tylko w przypadku opcji rozliczanych w gotówce.

Kontrakty Futures na towary wiążą się z ryzykiem możliwej fizycznej dostawy instrumentu bazowego.

W związku z tym taka pozycja musi zostać zamknięta i rozliczona przed datą pierwszego powiadomienia.

Rozliczenie opcji różni się w zależności od giełdy i stylu opcji.

EUREX: W dniu wygaśnięcia między godziną 13:00 a 13:05 odbywa się aukcja w celu ustalenia ceny rozliczeniowej wszystkich opcji na indeks DAX. Na podstawie ceny otwarcia po zakończeniu aukcji ustalana jest cena rozliczeniowa, a opcje są rozliczane pod koniec dnia.

EUERX: Opcje na akcje rozliczane są ostatniego dnia handlowego po zamknięciu sesji o godzinie 17:30

Opcje na indeks S&P 500 (SPX): Ostatni dzień handlowy kończy się w dniu poprzedzającym wygaśnięcie opcji. W tym dniu ustalana jest cena otwarcia wszystkich aktywów wchodzących w skład indeksu SPX i jest ona wykorzystywana jako cena rozliczenia.

Metoda ta ma zastosowanie wyłącznie do regularnie wygasających opcji, w szczególności tych wygasających w trzeci piątek miesiąca.

Amerykańskie opcje na akcje są przedmiotem obrotu giełdowego do końca ostatniego dnia handlowego, a następnie są rozliczane.

Informacje o sposobie rozliczenia dostępne są na platformach transakcyjnych.

Więcej informacji na temat rozliczenia i wygaśnięcia opcji można również znaleźć na stronach internetowych giełd EUREX i CBOE.

Nie, jeśli wpływy np. ze sprzedaży akcji są reinwestowane tego samego dnia handlowego, płatność za akcje jest nadal realizowana dwa dni robocze później. Jest to zgodne z rozliczeniem wpływów ze sprzedaży. Jeśli wpływy pokrywają kwotę zakupu nowych akcji, nie jest pożyczana gotówka, a zatem nie są naliczane odsetki.

Odsetki są naliczane tylko w przypadku dodatnich lub ujemnych sald gotówkowych na koniec każdego dnia handlowego.

Rozliczenie jest wyjaśnione w sekcji szczegółów kontraktu. Aby uzyskać dostęp do tych informacji, na platformie TWS kliknij produkt prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Financial Instrument Info a następnie opcję Details.

Następnie zostanie otwarta nowa strona w przeglądarce internetowej gdzie wyświetlone zostaną szczegóły kontraktu dla wybranego produktu. Specyfikacje rozliczenia można znaleźć w sekcji Settlement Method.