Dywidendy

Dywidendy odgrywają kluczową rolę podczas inwestowania w akcje, ponieważ umożliwiają inwestorom uzyskanie dochodu z samego posiadania akcji. Poniższy artykuł zawiera informacje na temat tego, jak sprawdzić, czy inwestor jest uprawniony do otrzymania dywidendy lub czy dywidenda została już zaksięgowana na rachunku handlowym.

LYNX+

  • Zaloguj się do LYNX+ i przejdź do zakładki Portfolio.
  • Następnie przewiń na dół strony do sekcji Przepływy pieniężne. W sekcji Wpływ znajduje się pozycja Dywidendy
  • Upewnij się, że wybrałeś odpowiedni okres, aby wyświetlić informacje o naliczonych dywidendach.

Trader Workstation

  • Na platformie transakcyjnej TWS kliknij przycisk Account w górnym pasku menu.
  • Dywidendy, które nie zostały jeszcze zaksięgowane, można znaleźć w sekcji Market Value – Real FX Balance w kolumnie Dividends Received.

Aplikacja LYNX Trading

  • Zaloguj się do aplikacji mobilnej LYNX Trading.
  • Przejdź do menu głównego i wybierz opcję Account.
  • Następnie wybierz zakładkę MKT. VALUE, gdzie obok pozycji Dividends Receivable znajdziesz dywidendy, które nie zostały jeszcze zaksięgowane..

Zarządzanie kontem

  • Informacje o przysługujących dywidendach, zarówno już naliczonych, jak i nienaliczonych, można również znaleźć w sekcji Zarządzanie kontem.
  • Aby to zrobić, należy wygenerować raport z rachunku, który będzie również zawierał informacje o wszelkich potrącanych podatkach. Instrukcje dotyczące generowania raportu z rachunku można znaleźć tutaj.

Najczęściej zadawane pytania

Aby uzyskać informacje na temat działań korporacyjnych, przejdź na stronę Corporate Action Manager w Zarządzaniu Kontem. Zalecamy również odwiedzenie strony internetowej danej spółki, gdzie w sekcji Investor Relations znajdują się wszystkie potrzebne informacje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań korporacyjnych, kliknij tutaj.

Informacje na temat przyznanych dywidend można znaleźć w zakładce Dividends po wygenerowaniu raportu z rachunku. Zakładka Withholding Tax zawiera informacje o potrąconych podatkach od dywidend. Aby uzyskać więcej informacji na temat raportu z rachunku kliknij tutaj.

Metoda wypłaty dywidendy jest określana przez samą spółkę akcyjną. Niektóre spółki umożliwiają inwestorom wybór pomiędzy dywidendą gotówkową a dywidendą akcyjną. Szczegółowe informacje na temat procesu wyboru metody wypłaty dywidendy można znaleźć na naszej stronie internetowej poświęconej działaniom korporacyjnym.

Wypłaty dywidend występują w różnych formach, a zrozumienie rodzajów dywidend może dostarczyć przydatnych informacji na temat sposobów, w jakie spółki dzielą się swoimi zyskami z akcjonariuszami. Poniżej wyjaśniono kilka rodzajów dywidend:

Dywidendy gotówkowe: Stanowią one najbardziej powszechny rodzaj dywidendy. Ten rodzaj obejmuje wypłatę gotówki na akcję. Spółki zazwyczaj ustalają określoną kwotę na akcję, a następnie akcjonariusze otrzymują dywidendę w formie gotówki bezpośrednio na swój rachunek inwestycyjny lub bankowy. Ta forma dywidendy zapewnia inwestorom natychmiastowy dochód, który może zostać ponownie zainwestowany lub wykorzystany na własne potrzeby finansowe.

Dywidenda w akcjach: Obejmuje dystrybucję dodatkowych akcji spółki na rzecz obecnych akcjonariuszy. Zamiast wypłacać dywidendę w gotówce, spółka emituje nowe akcje proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez każdego akcjonariusza. Dywidendy te zwiększają całkowitą liczbę wyemitowanych akcji, ale niekoniecznie zwiększają ogólną wartość inwestycji. Mogą jednak zapewnić akcjonariuszom możliwość zgromadzenia większej liczby akcji bez dalszych inwestycji.

Dywidendy specjalne: są to jednorazowe płatności, które spółka deklaruje poza swoim regularnym programem dywidend. Dywidendy te są zwykle wypłacane w sytuacjach, w których spółka osiąga nadzwyczajne zyski lub otrzymuje znaczny dochód z wydarzenia, takiego jak sprzedaż aktywów.

Współczynnik subskrypcji wskazuje proporcję, w jakiej prawa są wykonywane w stosunku do liczby nowych akcji. Przykładowo, stosunek 10:1 oznacza, że 10 praw poboru umożliwia nabycie 1 nowej akcji. Informacje te można zwykle znaleźć w sekcji Corporate Actions w raporcie z rachunku, gdzie podana jest zarówno liczba, jak i stosunek praw poboru.

Wykonanie prawa pierwokupu, a tym samym nabycie akcji, jest zasadniczo dobrowolne. Co do zasady, jeśli prawa pierwokupu nie zostaną wykonane, tracą swoją wartość i stają się bezwartościowe. Data wygaśnięcia praw pierwokupu i ewentualne wpływy są podane w sekcji Corporate Actions w raporcie z rachunku.