Składanie zleceń

Dowiedz się jak łatwo utworzyć zlecenie kupna lub sprzedaży. Przed dodaniem zlecenia wyświetl jego podsumowanie, aby sprawdzić wprowadzone parametry i wszystkie opłaty za transakcję.

LYNX+

Wyszukiwanie produktu

Użyj wyszukiwarki produktów, aby znaleźć instrument inwestycyjny. W pasku wyszukiwania wpisz nazwę spółki, ISIN lub symbol akcji.

Na LYNX+ możesz handlować także instrumentami pochodnymi. Wybieraj spośród opcji, kontraktów terminowych, kontraktów CFD i produktów strukturyzowanych.

Dostęp do oferty derywatów uzyskasz wyszukując instrument bazowy. Po wybraniu produktu nad wykresem znajdziesz zakładki z dostępnymi instrumentami pochodnymi

Składanie zlecenia

Na stronie produktu kliknij opcję Kup lub Sprzedaj, jeśli chcesz kupić lub sprzedać akcje. Powyżej wykresu znajdują się dostępne instrumenty pochodne dla wyszukanego instrumentu bazowego

Poniżej znajduje się lista wszystkich parametrów, które można dostosować w tym oknie zlecenia:

 • Giełda: Skieruj swoje zlecenie na określoną giełdę lub skorzystaj z narzędzia Smart Routing.
 • Ilość: Wprowadź ilość zamówienia.
 • Rodzaj zlecenia: Wybierz rodzaj zlecenia np. Limit, Market, Stop lub Trailing.
 • Ramy czasowe: Określ czas ważności zlecenia, GTC (good till cancelled), GTD (good till date) lub DAY (do końca dnia).
 • Cena: Określ cenę zlecenia.
 • Regularne godziny handlu: Aktywuj pole, jeśli zlecenie ma zostać zrealizowane poza regularnymi godzinami handlu.
 • Opcjonalne Zlecenie Połączone: Do zlecenia możesz dołączyć dodatkowe zlecenie, np. Stop Loss lub Take Profit Limit.

Po utworzeniu zlecenia możesz skontrolować wprowadzone parametry takie jak ilość, cena, rodzaj zlecenia czy dołączone zlecenia, rozwijając opcję Podsumowanie. W podsumowaniu zlecenia widać również wszystkie opłaty za transakcję:

 • Ilość
 • Typ zlecenia
 • Cena
 • Opcjonalne Zlecenie Połączone
 • Prowizje

Klienci posiadający rachunek marżowy mają możliwość sprawdzenia wpływu depozytu zabezpieczającego podczas decydowania się na otwarcie lub zamknięcie pozycji, ponieważ każda transakcja wpływa na ich możliwości korzystania z depozytu zabezpieczającego

Możliwe jest również pobranie przeglądu kosztów Ex-Ante

Przesyłanie zlecenia

Zlecenie zatwierdzisz klikając przycisk Dodaj zlecenie. Otwarte zlecenia dla Twojego rachunku zobaczysz w zakładce Portfolio

Pozycje na rachunku

W sekcji Portfolio zobaczysz aktywa, ich wartości oraz dostępne środki na swoim rachunku inwestycyjnym. Zobacz, jakie waluty posiadasz i konwertuj je za pomocą kilku kliknięć. Dodatkowo, wszystkie wpływy i wypływy środków pieniężnych są wyświetlane w sekcji Przepływ kapitału.

Trader Workstation

Wyszukiwanie produktu

Możesz wyszukać odpowiedni produkt na platformie TWS, klikając lewym przyciskiem myszy dowolny pusty wiersz i wprowadzając ticker, nazwę lub ISIN preferowanego papieru wartościowego.

Dla przykładu, wyszukując ticker AAPL, wyświetli się poniższa lista (zdj. obok). Tutaj możesz dokonać wyboru rodzaju instrumentu.

Składanie zlecenia

Możesz użyć okna zlecenia (Order Ticket), aby ustawić wszystkie właściwości zlecenia z poziomu pojedynczego okna.

Okno zlecenia można otworzyć, klikając opcję Order w lewym górnym rogu ekranu. Możesz zmienić instrument bazowy, wpisując nazwę, ticker lub ISIN w kolumnie Financial Instrument w górnej części okna.

W oknie zlecenia można zmienić następujące pola:

 • Quantity – podaj ilość (akcji), którą chcesz kupić lub sprzedać.
 • Order Type -określ typ zlecenia (LMT, MKT, STP, TRAIL itp.).
 • Limit Price – wprowadź żądaną cenę limitu.
 • Stop Price – wprowadź żądaną cenę stop.
 • Destination – ta kolumna wskazuje giełdę, na którą zostanie wysłane zlecenie..

W prawej części okna można określić ramy czasowe (TIF). Służy to do wskazania czasu trwania zlecenia. W tym miejscu można również zaznaczyć pole wyboru, aby zrealizować zamówienie poza regularnymi godzinami handlu

W zakładce Misc. można znaleźć dodatkowe funkcje zleceń, takie jak:

 • Trigger Method – można wybrać preferowaną metodę aktywacji zlecenia.
 • One-Cancel-Another Group – Połącz ze sobą wiele zleceń, które zostaną anulowane, jeśli jedno z nich zostanie zrealizowane.

Zlecenie połączone

Do zlecenia możesz dołączyć dodatkowe zlecenie, np. Stop Loss lub Take Profit Limit. klikając prawym przyciskiem myszy otwartą pozycję, a następnie klikając opcje Attach > Bracket Orders.

Przesyłanie zlecenia

W lewym dolnym rogu okna zlecenia kliknij przycisk Preview, aby wyświetlić podsumowanie zlecenia. Można również sprawdzić wpływ zlecenia na depozyt zabezpieczający. Więcej informacji na temat marginu znajdziesz tutaj.

Następnie kliknij na Override and Transmit, aby przesłać zlecenie na rynek lub Close jeśli nie chcesz kontynuować.

Po wypełnieniu zlecenia kliknij przycisk Transmit, aby wysłać zlecenie na giełdę.

Zlecenia oczekujące

Wszystkie zlecenia oczekujące można sprawdzić w zakładce Pending (All) na platformie TWS.

Zakładki z aktywnymi zleceniami zostaną podświetlone na czerwono.

Aplikacja LYNX Trading

Wyszukiwanie produktu

Możesz wyszukać żądany produkt w aplikacji LYNX Trading App, dotykając ikony lupy w prawym górnym rogu i wprowadzając kod giełdowy, nazwę lub ISIN preferowanego papieru wartościowego. Możesz również wyszukać preferowany papier wartościowy, klikając opcję Trade w dolnej środkowej części i ponownie klikając ikonę lupy.

Następnie kliknij opcję Search (aby wyświetlić różne kategorie produktów dostępne dla danego aktywa bazowego.

Składanie zlecenia

Po wybraniu kategorii produktu przejdziesz do ekranu, na którym możesz kontynuować sprzedaż lub kupno danego aktywa. Po przesunięciu w dół ekranu, pojawią się informacje dotyczące analizy fundamentalnej.

Po kliknięciu opcji Sell lub Buy przejdziesz do ustawień zlecenia, w którym możesz dostosować parametry (ilość, okres ważności, typ zamówienia, cenę itp.).

Okres ważności można ustawić w sekcji Time in force. Więcej informacji na temat specyfikacji zleceń znajdziesz w linku.

Możliwe jest również wykonanie zlecenia poza regularnymi godzinami handlu; w tym celu należy zaznaczyć opcję Outside RTH.

Przesyłanie zlecenia

Przed złożeniem zlecenia wyświetlić jego podsumowanie, jak również sprawdzić wpływ zlecenia na depozyt zabezpieczający. Więcej informacji na temat marginu znajdziesz tutaj.

W celu złożenia zlecenia, przesuń palcem w prawo suwak Slide To Submit Sell/Buy.

Zlecenia oczekujące

Wszystkie zlecenia oczekujące można sprawdzić, klikając opcję Trade w środkowej dolnej części ekranu, a następnie klikając opcję Orders.

W tym miejscu zmodyfikujesz lub anulujesz oczekujące zlecenia.

Po wprowadzeniu modyfikacji można je potwierdzić, przesuwając suwak Slide To Modify w prawo (dolna część ekranu).

Najczęściej zadawane pytania

Aby kupić produkt denominowany w innej walucie, konieczne będzie dokonanie wczesniejszej konwersji walut w przypadku rachunku gotówkowego.

W przypadku posiadania rachunku marżowego możliwe jest dokonywanie transakcji w wielu walutach bez konieczności ich wcześniejszej konwersji.

Może to jednak spowodować ujemną pozycję gotówkową w określonej walucie, powodując konieczność płacenia odsetek debetowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat rachunków marżowych, kliknij tutaj.

W LYNX+, TWS lub aplikacji LYNX Trading można łatwo dokonywać wymiany walut. Instrukcje dotyczące konwersji można znaleźć tutaj.

Zlecenia zrealizowane są w walucie bazowej danego papieru wartościowego lub aktywa, którym handlujesz. Na wszystkich trzech platformach transakcyjnych, LYNX+, TWS i LYNX Trading App, można sprawdzić walutę transakcji dla każdego produktu:

W LYNX+, podczas wyszukiwania produktu i uzyskiwania dostępu do przeglądu produktu, waluta handlowa będzie wyświetlana w szczegółach produktu po prawej stronie.

Na platformie TWS walutę handlową można znaleźć, klikając żądany produkt, a waluta zostanie wyświetlona w Szczegółach produktu (Product Details).

W aplikacji mobilnej LYNX Trading waluta handlowa będzie widoczna po wybraniu produktu, wybraniu parametrów, a następnie przesunięciu suwaka Preview order.

Tak, po wybraniu instrumentu bazowego, można wybrać instrument pochodny z sekcji znajdującej się nad wykresem.

Tak, możliwe jest wykonywanie zleceń poza regularnymi godzinami handlu. Możesz wybrać tę opcję w zależności od używanej platformy transakcyjnej. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Po złożeniu zlecenia można zweryfikować jego status w zakładce Portfolio na platformie LYNX+. W aplikacji LYNX Trading przejdź do sekcji Trade i wybierz opcje Orders.

Na platformie TWS oczekujące zlecenia można sprawdzić w zakładce Pending (All).Poniżej znajduje się objaśnienie wszystkich kolorów, jakie może się pojawić w zależności od statusu zlecenia:

KolorOpis
Jasny niebieski
Zlecenie zostało wysłane na giełdę, jednak nie zostało jeszcze zrealizowane i potwierdzone.
Ciemny niebieski
Zlecenie zostało przejęte i zaakceptowane przez nasz serwer zleceń (nie giełdę), ale nie zostało jeszcze uruchomione, a tym samym nie zostało jeszcze wysłane na giełdę.
Zielony
Zlecenie zostało wysłane na giełdę, zaakceptowane i potwierdzone.
Jasny fioletowy
Złożono żądanie anulowania zlecenia. Anulowanie zostało potwierdzone przez serwer zleceń, ale jeszcze nie przez giełdę. Podczas gdy anulowanie jest w toku, egzekucja zlecenia może nadal mieć miejsce.
Czerwony
Żądanie anulowania zlecenia zostało zaakceptowane i potwierdzone przez giełdę.
Brązowy
Zlecenie powiązane (np. zlecenie bracket) zostały zaakceptowane przez nasz serwer zleceń, jednak staną się one aktywne dopiero po realizacji zleceń poprzedzających.
Pomarańczowy
Złożono żądanie anulowania zlecenia. System otrzymał żądanie anulowania, jednak nie zostało ono jeszcze potwierdzone. Podczas gdy anulowanie jest w toku, zlecenie może być nadal realizowane.
Fioletowy
Zlecenie zostało zaakceptowane przez serwer zleceń lub giełdę, ale nie jest jeszcze aktywne. Gdy zlecenie zostanie aktywowane, jego kolor ulegnie zmianie.
Różowy
Zlecenie zostało odrzucone przez serwer z powodu ograniczeń (zwykle związanych ze zbyt dużą wielkością zlecenia). Zlecenie można zmodyfikować, a następnie przesłać ponownie.
Szary
Zlecenie jest obecnie tworzone, ale nie zostało jeszcze wysłane.

Wybór odpowiedniego typu zlecenia zależy od strategii i preferencji inwestora. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat typów zleceń, sprawdź stronę.

W przypadku częściowej realizacji, pozostała ilość pozostanie jako otwarte zlecenie zgodnie z TIF(ramy czasowe) zlecenia. Na przykład, jeśli jest to zlecenie dzienne (DAY) i zostanie częściowo zrealizowane, zostanie anulowane do końca dnia.

 • Otwarte zlecenia można znaleźć w sekcji Portfolio w LYNX+ w sekcji Otwarte zlecenia.
 • Na platformie TWS w zakładce Pending (All).
 • W aplikacji mobilnej LYNX Trading po kliknięciu na Trade, następnie Orders.

Istnieją różne powody, dla których zlecenie może zostać anulowane, w tym osiągnięcie daty wygaśnięcia (w przypadku zleceń GTD), wykonanie innego zlecenia w tej samej grupie OCA lub niewystarczające środki. Giełdy mogą również anulować zlecenia w pewnych okolicznościach. Aby uzyskać więcej informacji na temat przyczyn anulowania zlecenia, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Informacje na temat opłat i prowizji można znaleźć na stronie Opłaty i prowizje (link do strony znajdziesz tutaj).

Godziny handlu różnią się w zależności od giełdy i klasy aktywów. Informacje te można znaleźć na stronie produktu na platformie LYNX+ lub klikając dwukrotnie na produkt na platformie TWS.

Tak, zlecenia są realizowane po aktualnych cenach rynkowych w momencie realizacji, co zapewnia uczciwą i dokładną wycenę.

W przypadku składania zlecenia dotyczącego cen określonych akcji, można wybrać jedną z dwóch metod: SMART lub bezpośrednio na określonej giełdzie. Akcje są często przedmiotem obrotu na wielu giełdach i do Ciebie należy wybór giełdy, na którą chcesz wysłać swoje zlecenie. Jeśli wybierzesz metodę bezpośrednią, możesz wybrać konkretną giełdę, na którą zostanie wysłane Twoje zlecenie. Jeśli wybierzesz metodę SMART, Twoje zlecenie zostanie zrealizowane na giełdzie, która aktualnie podaje najlepszą cenę.