Rachunek marżowy:
dodatkowe środki na Twoje inwestycje

Konto typu margin umożliwia handel w oparciu o depozyt zabezpieczający z udziałem dodatkowych środków pożyczonych od brokera.

Skorzystaj z możliwości inwestycji większą ilością środków w celu osiągnięcia potencjalnie wyższych zysków. Dokonuj krótkiej sprzedaży, handluj większą ilością instrumentów i minimalizuj ryzyko walutowe. Poznaj wszystkie korzyści, jakie daje posiadanie rachunku marżowego poprzez LYNX.


Handel z udziałem środków brokera

Pożyczka na zakup papierów wartościowych

Posiadając rachunek marżowy (konto margin) poprzez LYNX, możesz skorzystać z pożyczki na zakup papierów wartościowych udzielanej przez brokera. Dodatkowe środki na zakup papierów wartościowych tworzą dźwignię finansową.

Jak to działa? Załóżmy, że masz 10.000 EUR na swoim rachunku inwestycyjnym i decydujesz się na zakup akcji za 15.000 EUR. Brakujące 5.000 EUR pożyczasz od brokera. Pożyczka jest udzielana przez naszego partnera Interactive Brokers. Przez cały okres trwania pożyczki płacisz odsetki za pożyczone środki. Oprocentowanie środków pożyczonych od brokera jest naliczane w oparciu o stopę referencyjną danej waluty. Aktualne stawki stóp procentowych znajdziesz tutaj. Maksymalna kwota, jaką możesz pożyczyć, zależy od składu Twojego portfela i podlega ciągłym rekalkulacjom. Jeśli aktywa, które kupujesz są notowane w innej walucie niż ta, którą posiadasz na rachunku, środki na ich zakup możesz pożyczyć od brokera w potrzebnej walucie zagranicznej.

Aby otworzyć rachunek marżowy należy wykazać się niezbędną wiedzą inwestycyjną oraz utrzymywać wartość portfela na poziomie 2.000 EUR. Handel z wykorzystaniem dodatkowych środków odbywa się w oparciu o depozyt zabezpieczający, na który składają się papiery wartościowe i środki na Twoim rachunku inwestycyjnym. Handel z użyciem środków brokera nie jest dostępny dla posiadaczy rachunku gotówkowego (konto cash). Więcej informacji na temat rodzajów rachunków inwestycyjnych dostępnych poprzez LYNX znajdziesz tutaj.

Na czym polega handel z dźwignią?

Zalety i wady konta margin

Plusy i minusy konta margin

Plusy

  • Większa siła nabywcza Twoich środków
  • Potencjalnie wyższe zyski dzięki użyciu dźwigni finansowej
  • Możliwość dokonywania krótkiej sprzedaży
  • Lepsza ochrona przed ryzykiem walutowym
  • Dostępność produktów takich jak np. opcje lub futures

Minusy

  • Ryzyko wyższych strat z powodu użycia dźwigni finansowej
  • Ryzko wezwania do zwiększenia depozytu zabezpieczającego lub likwidacja pozycji przez brokera
  • Wahania oprocentowania pożyczki na zakup papierów wartościowych
  • Handel z użyciem dźwigni finansowej jest ryzykowny. Strata może wynieść więcej niż początkowy depozyt.

Otwórz rachunek marżowy poprzez LYNX