Strategie dywidendowe: jak uzyskać stałe dochody dzięki dywidendom?

Autor: Strategie dywidendowe: jak uzyskać stałe dochody dzięki dywidendom?

W tym artykule przeczytasz

AbbVie
ISIN: US00287Y1091
|
Ticker: ABBV --- %

---
USD
---% (1D)
1W ---
1M ---
1Y ---
To the AbbVie Stock
Dodatkowy dochód pasywny z odsetek i dywidend jest celem coraz większej ilości inwestorów. Choć w okresach z niskimi stopami procentowymi zyski z inwestycji o stałym oprocentowaniu nie są szczególnie lukratywne, dobrze przemyślane strategie dywidendowe to szansa na przebicie wyceny największych indeksów giełdowych i ponadprzeciętne wyniki.

Dzięki mądrze skomponowanemu portfelowi dywidendowemu możesz po opodatkowaniu osiągnąć stopę zwrotu na poziomie około 4% w skali roku. W poniższym artykule zaprezentujemy ci niektóre z najbardziej znanych strategii dywidendowych i pokażemy, co powinieneś mieć na uwadze, wykorzystując tę – coraz popularniejszą – metodę inwestowania.

 

Regularny dochód dzięki strategii dywidendowej

Nawet z kapitałem inwestycyjnym w wysokości 30 000 EUR możesz, z dobrze skonstruowanym portfelem akcji dywidendowych, generować stały przychód 1 200 EUR rocznie. Dla kapitału 120 000 EUR miesięczny dochód pasywny wynosiłby już 400 EUR. Mimo wahań cen w portfelu akcji jest to całkiem solidny, regularny dochód dla wielu inwestorów. Dywidendy od dłuższego czasu uznawane są za jeden z najlepszych sposobów na uzyskiwanie dochodu pasywnego.

 

Czym jest dywidenda?

W uproszczeniu: jeśli posiadasz akcje danej spółki, dywidenda stanowi twój udział w jej zysku. Uprawnienie to może przestać obowiązywać w sytuacji, gdy roczne walne zgromadzenie ustali w drodze uchwały inną formę podziału zysku. Wysokość dywidendy proponuje zarząd spółki akcyjnej przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem. Podział dywidend jest zatwierdzany i uchwalany na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwykłą większością głosów.

Jako akcjonariusz uzyskujesz jednak prawo do dywidendy tylko wówczas, gdy kupiłeś akcje co najmniej dzień przed dniem wypłat. Jeśli na przykład spółka ustala wysokość dywidendy na 1,50 EUR, a ty posiadasz 100 akcji tej spółki, na twoje konto trafi kwota w wysokości 150 EUR. Obecnie cena akcji obniżana jest zwykle o kwotę wypłacanej dywidendy. Wartość spółki obniżana jest więc o wypłacaną dywidendę.

Doroczne walne zgromadzenie, na którym zatwierdza się roczną dywidendę, odbywa się zwykle wiosną lub wczesnym latem po przedstawieniu bilansu za rok poprzedni. Bezpośrednio po tym, zwykle następnego dnia, wypłacany jest zysk za poprzedni rok finansowy.

Każda firma wypłaca dywidendy w specyficzny dla siebie sposób. Na przykład w USA przyjęło się wypłacanie dywidend co kwartał, natomiast w Wielkiej Brytanii – co pół roku. Dzięki temu nawet inwestorzy krótkoterminowi i średnioterminowi mogą czerpać zyski z dywidend.

Nie wszystkie firmy wypłacają dywidendy.

Nowsze spółki akcyjne notujące wysokie wzrosty (na przykład firmy biotechnologiczne) często rezygnują z wypłat na rzecz akcjonariuszy i zamiast tego ponownie inwestują zyski w badania i rozwój.

Wiele spółek giełdowych rozdysponowuje wśród akcjonariuszy tylko stosunkowo niewielką część rocznych zysków. Pozostałą ich część wykorzystują na przykład w celu opracowania nowych produktów albo ekspansji na nowe rynki. Może to być dla akcjonariuszy pozytywne, ponieważ dla wielu spółek wzrostowych konieczne jest zachowanie albo zwiększenie istniejącej przewagi konkurencyjnej, by jak najszybciej ustabilizować pozycję na rynku.

Wraz z postępem rozwoju firmy dywidendy zwykle rosną, dzięki czemu firmy rozwijające się przekształcają się w stabilne spółki dywidendowe.

Wykup jednostek uczestnictwa jako alternatywa lub uzupełnienie zysków z dywidendy

Oprócz dywidend istnieją też programy wykupu akcji, które zyskują na popularności jako alternatywa lub uzupełnienie zysków z dywidend. To kolejny sposób, w jaki spółka oddaje pieniądze inwestorom. Kiedy spółka wykupi swoje własne akcje, ilość akcji pozostających w obrocie maleje, a wartość spółki rozkłada tym samym na mniejszą ilość akcji.

W rezultacie zysk na akcję rośnie a wycena akcji staje się dla inwestorów atrakcyjniejsza. Kolejnym pozytywnym skutkiem wykupu akcji jest efekt stabilizacyjny, jaki wywiera on na cenę danych akcji w wyniku zwiększonego popytu. Wykup akcji można uznać za strategię dywidendową. Spółka, która zainicjowała szeroko zakrojony program wykupu akcji jest – przy takiej samej wysokości dywidendy – ogólnie rzecz biorąc znacznie bardziej atrakcyjna.

Jak obliczyć stopę dywidendy

Stopa dywidendy to kluczowa dana, informująca o stosunku wysokości dywidendy do ceny akcji wyrażonym w procentach. Stosunek ten pozwala na lepsze porównanie rentowności jednych akcji z rentownością pozostałych. W zależności od rentowności spółki stopa dywidendy może wynosić na przykład 1% albo 8%. Poziom atrakcyjności dywidendy dla inwestorów zależy między innymi na aktualnej wysokości stóp procentowych.

W okresach z niskimi stopami procentowymi interesujące są nawet niskie stopy dywidendy, natomiast w okresach wysokich stóp procentowych tylko akcje z wysokimi dywidendami mogą konkurować z papierami wartościowymi o stałym oprocentowaniu.

Kalkulacja stopy dywidendy

Stopa dywidendy = (dywidenda/cena akcji) x 100

Na czym polega strategia dywidendowa?

Strategie dywidendowe skupiają się na akcjach z wysokimi dywidendami. Decydującym kryterium wyboru jest stopa dywidendy. Inwestorzy liczą na stabilne zyski, o których decydują długoterminowo wysokie dywidendy i mniejsze wahania kursu akcji. „Element oprocentowania” odgrywa tu więc istotniejszą rolę niż w przypadku innych strategii inwestycyjnych.

Duże korporacje ze stabilnie wysokimi dywidendami są ponadto ogólnie w dobrej sytuacji ekonomicznej i ryzyko bankructwa jest w ich przypadku niższe niż u mniejszych i średnich firm z niskimi albo zmiennymi dywidendami. Jeśli stopa dywidendy spółki rośnie ponadprzeciętnie szybko, na przykład wskutek spadku ceny akcji, sygnalizuje to możliwe niedoszacowanie.

Wybór według najwyższej stopy dywidendy działa więc jak filtr wyszukujący niedoszacowane akcje.

Popularne strategie dywidendowe

Strategia dywidendowa Benjamina Grahama – „Dogs of the Dow“

Podstawowa idea tej strategii dywidendowej wywodzi się od legendarnego inwestora Benjamina Grahama – ojca ideowego wszystkich strategii wartościowych i dywidendowych W swojej klasycznej książce „The Intelligent Investor“, wydanej w 1949 roku, Graham zalecał kupno 10 akcji z indeksu Dow Jones z najwyższa stopą dywidendy i ewentualną wymianę tych akcji po roku, jeśli któraś z nich się zmieni.

Graham radził inwestować w duże spółki z indeksu Dow Jones, ponieważ trzydzieści największych amerykańskich spółek zasadniczo uznaje się za zdrowe pod względem ekonomicznym i zwykle wypłacają one wysokie oraz stabilne dywidendy. W perspektywie długoterminowej strategia Grahama daje rentowność znacznie wyższą niż indeks Dow Jones. Strategia inwestycyjna zyskała popularność pod nazwą „Dogs of the Dow“.

Strategia dywidendowa Michaela O’Higginsa – „Low-5“

Michael O’Higgins udoskonaliła strategię dywidendową Grahama w 1991 roku, odrzucają 10 spółek z najniższą ceną akcji. W książce „Beating the Dow“  O’Higgins zaleca podział pieniędzy pomiędzy pięć akcji, które mają wyraźnie najkorzystniejszą cenę („low five”). Inwestorzy powinni zainwestować pieniądze w te akcje dokładnie na rok, a następnie przegrupować je według tej samej zasady. O’Higgins odkrył, że akcje o zauważalnie niskiej cenie na giełdzie generalnie charakteryzują się większymi wahaniami cen i przy wysokiej stopie dywidendy często prędzej czy później ponownie osiągają wyższe poziomy cen.

Przewagę strategii O’Higginsa nad rozwojem zysków Dow Jones można udowodnić statystycznie. W okresie pomiędzy 1973 a 1998 rokiem strategia dywidendowa przyniosła O’Higginsowi zysk na poziomie +20,7% rocznie. Jednak w ciągu ostatnich 20 lat akcje z indeksu Dow Jones nie osiągnęły w strategii „Low-5” żadnych znaczących nadwyżek – przynajmniej nie takich, dla których opłacałoby się je corocznie przegrupowywać.

Strategia dywidendowa Roberta Shearda – „Low-4“ i „Low-2“

W swojej książce z 1998 roku „Unemotional Investor”, Robert Sheard badał inne strategie dywidendowe, mając na celu zwiększenie możliwych do osiągnięcia zysków. W zasadzie O’Higgins nie przywiązywał większej wagi do pięciu spółek o najniższej cenie akcji, ponieważ uznał, że firmy te muszą znajdować się w stosunkowo trudnej sytuacji ekonomicznej. Natomiast akcje z drugą od końca ceną wypadły bardzo dobrze w badaniach Shearda i dlatego są dwukrotnie ważone 40-procentowym udziałem w portfelu. Pozostałe trzy akcje mają w strategii „low-4” wagę 20%.

W strategii „Low-2” w portfelu uwzględniane są tylko dwie akcje, utrzymywane przez okres dwunastu miesięcy. Kupowana jest akcja z drugą najniższą ceną. Wybór drugiej akcji zależy od tego, czy akcje o najniższej cenie mają przy tym najwyższą stopę dywidendy. Jeśli tak nie jest, do portfela zostaną dodane akcje o tej samej wadze lub zamiast tego zostaną dodane akcje z trzecią najniższą ceną.

Sheard odkrył, że akcje o najniższych cenach osiągały słabe wyniki, zwłaszcza gdy miały jednocześnie najwyższą stopę dywidendy. W przeszłości metoda Low-2 dawała średnio o + 2,9% wyższy zysk niż strategia Low 5 lub Low 4. Ryzyko również jest jednak większe, ponieważ kapitał jest dzielony tylko na 2 poszczególne akcje. W 25-letnim okresie testowym strategia Low-2 osiągnęła zwrot +24,5%, co stanowi prawie dwukrotność aprecjacji indeksu Dow Jones (+13,3%).

10 najlepszych akcji dywidendowych z indeksu Dow Jones

Poniżej znajdziesz dziesięć najlepszych akcji dywidendowych z indeksu Dow Jones w 2019 roku, dzięki czemu będziesz mógł samodzielnie odtworzyć 3 wyżej wymienione strategie dywidendowe.

MiejsceSymbolAkcjeStopa dywidendy w %
1.IBMIBM5,4
2.XOMExxon Mobil 4,7
3.VZVerizon Communications 4,3
4.CVXChevron 4,1
5.PGProcter & Gamble 3,6
6.KOCoca-Cola 3,3
7.PFEPfizer 3,2
8.CSCOCisco-Systeme 3,0
9.MMM3M2,8
10.JPMJP Morgan Chase 2,8

General Motors – kiedy strategia dywidendowa zawiedzie

Wysoka stopa dywidendy nie zawsze świadczy o wysokiej jakości akcji. W niektórych przypadkach stosunkowo wysokie dywidendy w stosunku do ceny akcji wskazuje również, że spółka znajduje się w trendzie spadkowym. Na przykład niektóre akcje motoryzacyjne, zwłaszcza General Motors, miały od połowy lat dwudziestych wyjątkowo wysoką stopę dywidendy. W latach 1997 – 2005 spółka General Motors wypłacała stabilną, kwartalną dywidendę w wysokości 0,50 USD, osiągając w 2005 roku wyjątkowo atrakcyjną stopę dywidendy przekraczającą 10%.

Wyjątkowo wysoka stopa dywidendy wynikała jednak głównie z faktu, że inwestorzy masowo sprzedawali akcje w związku z coraz bardziej zatrważającymi perspektywami biznesowymi. W latach 2003-2005 cena akcji GM spadła z ponad 60 USD do poniżej 20 USD.

W lutym 2006 roku dywidenda kwartalna obniżona została o połowę do poziomu 0,25 USD. Od 1997 do 2008 roku GM była nieprzerwanie jednym z „Dogs of the Dow” dzięki swojej stosunkowo wysokiej stopie dywidendy.
Podczas gdy konkurencyjny Ford stanął na własnych nogach, spółka General Motors musiała w 2009 roku – mimo szeroko zakrojonego obniżania kosztów – złożyć wniosek o upadłość. Spółka przetrwała tylko dzięki wielomiliardowej pomocy od rządu amerykańskiego. GM tymczasowo zniknęło jednak z giełdy, więc dotychczasowi inwestorzy ponieśli stratę z inwestycji.

Za pośrednictwem ponownego IPO w 2010 roku spółka uzyskała około 20 miliardów USD i obecnie jej akcje znów są dostępne w obrocie publicznym.

Dywidendowi arystokraci – akcje odporne na kryzys finansowy

Również z tego powodu istnieją także strategie dywidendowe, które niekoniecznie inwestują w akcje o najwyższej stopie dywidendy, ale opierają się wyłącznie na wyjątkowo wiarygodnych spółkach wypłacających dywidendy.
W większości przypadków są to tzw. Dywidendowi arystokraci (dividend aristocrats). Istnieje zaledwie kilka spółek, którym na przestrzeni wielu lat udaje się stabilnie podwyższać dywidendę.

Jeśli amerykańska spółka zdoła nieprzerwanie przez okres co najmniej 25 lat zwiększać dywidendę, przyznaje się jej prestiżowy tytuł dywidendowego arystokraty. Wybór tak długiego okresu to nie przypadek. Okres 25 lat z dużym prawdopodobieństwem obejmie zarówno czas prosperity, jak i recesji, pokazując nam tym samym kompletny zarys stabilności danej spółki. Jeśli spółka może sobie pozwolić na podnoszenie dywidendy bez względu na cykl gospodarczy, udowadnia w ten sposób, że jej model biznesowy jest wyjątkowo solidny.

10 najlepszyh spółek z grupy dywidendowych arystokratów

MiejsceSymbolAkcjeStopa dywidendy w %
1.ABBVAbbVie5,5
2.CAHCardinal Health4,3
3.JNJJohnson & Johnson2,7
4.VFCVF Corporation2,3
5.MDTMedtronic2,2
6.GWWW.W. Grainger2,1
7.HRLHormel Foods2,0
8.WMTWalmart1,9
9.ABTAbbott Laboratorien1,5
10.BDXBeckton Dickinson1,7

Najlepsze dywidendowe ETF

Istnieją oczywiście również fundusze ETF specjalizujące się w akcjach dywidendowych: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (ISIN: DE0002635281 – Symbol: EXSG – Waluta: EUR) śledzi 30 akcji z najwyższą stopą dywidendy w strefie Euro.

Z funduszem SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF (ISIN: IE00B9CQXS71 – Symbol: ZPRG – waluta: EUR), który został uruchomiony w 2013 roku, inwestujesz w najbardziej lukratywne akcje dywidendowe świata. Ów ETF wypłaca dywidendy co kwartał. Fundusz o wartości 300 mln EUR jest zbywalny w EUR na giełdzie Xetra oraz na giełdzie papierów wartościowych w Stuttgarcie.

Zalety i wady strategii dywidendowych

Strategie dywidendowe też nie zagwarantują ci skuteczności portfela inwestycyjnego i obok wielu zalet mają również swoje wady.

Zalety strategii dywidendowych

Główną zaletą strategii dywidendowej jest fakt, że łatwo ją implementować i wymaga minimalnego wysiłku, zwłaszcza gdy uwzględniamy wspomniane wyżej strategie Grahama, O’Higginsa czy Shearda. Dzięki potwierdzonej statystycznie ponadprzeciętnej wydajności historycznej strategie dywidendowe są idealne dla inwestorów długoterminowych, którzy liczą na dochód pasywny z  regularnych podziałów zysków. Rentowność strategii dywidendowej jest ogólnie mniej podatna na fluktuacje cenowe niż na przykład strategie koncentrujące się na rosnących spółkach.

Wady strategii dywidendowych

Oprócz stosunkowo wysokiego ryzyka błędu po stronie managementu operacyjnie słabych spółek (zob.  General Motors), akcje dywidendowe mają szereg innych wad. Jedną z nich jest fakt, że portfel zorientowany na dywidendy jest mniej zrównoważony i zdywersyfikowany. Na przykład w ostatnich latach akcjom nowszych, wzrostowych spółek (zwłaszcza technologicznych) wiodło się o wiele lepiej niż konserwatywnym akcjom dywidendowym. Ze względu na wysoki wskaźnik wypłaty mogą się również pojawić niedogodności podatkowe. Wynika to z faktu, że wypłacane dywidendy są opodatkowane.

Strategie dywidendowe w praktyce – koncentracja na stabilności i wiarygodności

Prawdopodobieństwo, że pokonasz rynek strategią dywidendową, jest – ze statystycznego punktu widzenia – bardzo wysokie w perspektywie długoterminowej. Jest to w istocie strategia z ogromnym horyzoncie inwestycyjnym. W ciągu ostatnich dziesięciu lat na przykład akcjom wzrostowym wiodło się o wiele lepiej niż akcjom dywidendowym. Nie oznacza to jednak, że sytuacja się nie zmieni w ciągu kolejnych 10 lat.

Warto od czasu do czasu sprawdzać portfel i ewentualnie wymieniać trzymane akcje w zależności od ich rentowności. Strategie dywidendowe mogą również nie być odpowiednie dla inwestorów krótkoterminowych i średnioterminowych.

Są one bardzo interesujące dla inwestorów, którzy chcą zaimplementować prostą strategię długoterminową albo generować jak najwyższy dochód pasywny. Stawianie na stabilność i niezawodność się opłaca.

Handluj akcjami dywidendowymi z LYNX

Jeśli zainteresowały Cię strategie dywidendowe, możesz skorzystać z doskonałej oferty spółki LYNX. Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, czy może inwestorem długoterminowym, możesz skorzystać z doskonałej oferty spółki  LYNX, ponieważ umożliwimy ci handel na akcjachETF, futuresopcjachCFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz dokonywać transakcji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem naszych profesjonalnych platform. Ponadto regularnie przygotowujemy dla ciebie nasze profesjonalne webinary szkoleniowe. Oprócz tego regularnie publikujemy dla ciebie analizy rynku i newsy ze świata inwestycji w ramach naszego Portalu informacyjno-edukacyjnego LYNX.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj więc z przelicznika walut obsługującego ponad 130 walut. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz bezpłatnie skorzystać z naszej Obsługi Klienta.