Strategie opcyjne: covered CALL

Autor: Dawid Małota
Covered CALL to strategia opcyjna, która pozwala na generowanie zysków z akcji lub innych aktywów, które inwestor już posiada w swoim portfelu. Dowiedz się czym jest covered CALL i jak możesz wykorzystać tę strategię do generowania dodatkowych zysków.

 

Covered CALL czyli wystawienie opcji z pokryciem

Załóżmy, że posiadasz akcje spółki Apple. Wystawiając opcję CALL z ceną wykonania przewyższającą aktualny rynkowy kurs akcji, możesz uzyskać dodatkowy dochód z posiadanych aktywów długoterminowych. Ponieważ faktycznie masz w swoim portfelu akcje Apple, stanowią one zabezpieczenie (pokrycie) w sytuacji, kiedy rynek będzie pozostawał w trendzie wzrostowym i kupujący opcję zrealizuje swoje prawo do zakupu akcji.

W powyższej sytuacji, gdy nabywca opcji wykorzystuje swoje prawo kupna akcji po określonej cenie, Ty jako wystawca opcji CALL zajmujesz stronę przeciwną tej transakcji i sprzedajesz część posiadanych akcji. Twoją pozycję zabezpieczają czy też “pokrywają” więc posiadane akcje, co wyjaśnia, skąd pochodzi nazwa tej strategii.

Strategia opcyjna covered CALL, podobnie jak naked CALL, to właściwa strategia opcyjna, jeżeli oczekujesz spadku, stagnacji albo niewielkiego wzrostu cen akcji. Wystawianie opcji CALL z pokryciem jest o wiele bezpieczniejsze niż wystawianie opcji CALL bez pokrycia, ponieważ w sytuacji, kiedy rynek przestaje ci sprzyjać, po prostu sprzedajesz część swoich akcji.

Teoria strategii covered CALL

Wspomnieliśmy, że covered CALL jest dobrą strategią, jeśli oczekiwany jest spadek, stagnacja albo niewielki wzrost cen akcji. Wystawiasz opcję z pokryciem na akcje, które posiadasz. Za to otrzymujesz premię opcyjną i uzyskujesz dodatni współczynnik theta. Oznacza to, że czas będzie działał na Twoją korzyść. Wraz z jego upływem wartość czasowa wystawionej przez Ciebie opcji będzie malała podczas gdy Twoim celem jest wygaśnięcie wystawionej przez ciebie opcji jako bezwartościowej.

Powyższy przykład przedstawia następujące transakcje: Kupno 100 akcji po 40$ za sztukę, wystawienie (sprzedaż) opcji CALL z ceną wykonania 42$

Za wystawienie (sprzedaż) opcji CALL otrzymujesz premię opcyjną w wysokości $1, co obniży próg rentowności transakcji (z ang. break-even point) do ceny $39. Jeżeli w dacie wygaśnięcia opcji cena instrumentu bazowego przekroczy $39, osiągniesz zysk. Maksymalny zysk jest w tej sytuacji osiągany po przekroczeniu poziomu ceny $42 i odpowiada wartości otrzymanej premii opcyjnej $300.

Wybór ceny wykonania i daty wygaśnięcia

Istotne aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu strategii covered CALL to różnica pomiędzy ceną wykonania opcji a aktualną ceną rynkową akcji oraz czas do wygaśnięcia opcji. Oba te czynniki w dużej mierze wpływają na wysokość premii opcyjnej, dlatego są dla nas – jako wystawcy opcji – ważne.

Im większa jest różnica pomiędzy ceną wykonania opcji i aktualną ceną rynkową akcji (a więc im bardziej opcja jest “out-of-the-money” czyli poza pieniądzem) tym niższa jest premia opcyjna.

Natomiast w przypadku czasu do wygaśnięcia opcji obowiązuje zasada, że im dłuższy czas do wygaśnięcia opcji, tym większą premię opcyjna. W przypadku opcji z taką samą ceną wykonania otrzymuje się wyższą premię za wystawienie opcji z terminem wygaśnięcia za trzy miesiące niż takiej, która wygasa za miesiąc.

Podczas wystawiania opcji CALL istotny jest odpowiedni wybór dwóch wymienionych wyżej czynników. Wystawianie opcji w pieniądzu (z ang. in-the-money) niekoniecznie musi być najkorzystniejszym rozwiązaniem, jeśli czas do jej wygaśnięcia jest bardzo krótki. W takiej sytuacji, kiedy cena akcji do daty wygaśnięcia wzrośnie, dojdzie do wykonania opcji i będziesz musiał dostarczyć akcje nabywcy opcji. Z kolei wystawianie opcji, które jest zbyt daleko poza pieniądzem (z ang. out-of-the-money) może spowodować, że otrzymana premia będzie bardzo niska i niekoniecznie pokryje koszty transakcyjne.

Ponadto należy brać pod uwagę współczynnik Theta dla wystawionej opcji. Opcja wygasająca za trzy miesiące ma znacznie niższy współczynnik Theta niż opcja wygasająca za miesiąc. Nie zapominajmy, że celem tej strategii jest uzyskanie premii opcyjnej, która przynosi zysk (ewentualnie dodatkowy cashflow z posiadanych akcji), a także utrzymanie akcji w portfelu. Wybór właściwej opcji CALL jest zatem wyborem odpowiedniego stosunku między czasem do wygaśnięcia, a ceną wykonania (strike) opcji CALL.

Poniższa tabela pokazuje premie dla opcji CALL na akcje spółki X z różnymi cenami wykonania. Załóżmy, że aktualna cena kcje spółki X wynosi €38,50. Współczynnik Theta wyliczany jest dla 10 opcji.

Cena wykonania Premia opcyjna Premia za 10 opcji CALL Theta
€39,00 €0,47 €470 -9
€39,50 €0,30 €300 -8
€40,00 €0,18 €18 -6
€40,50 €0,10 €10 -5

Kiedy cena wykonania oddala się od cen rynkowych, premia opcyjna maleje. Theta jest także coraz niższa z powodu spadku wartości czasowej opcji.

Jeśli ustalimy cenę wykonania opcji na €40, premia opcyjna będzie w skali roku przekraczać €2,00 (€0,18 x 12). Przy cenie akcji €38,50 mamy do czynienia z dodatkowym zyskiem na poziomie ponad 5 % przy założeniu, że nie dojdzie do przypisania opcji do rachunku nabywcy. Jeśli współczynnik Delta takiej opcji będzie wynosić np. 0,2, to zachodzi prawdopodobieństwo, że przydzielenie będzie miało miejsce dwa razy w roku.

Poniższa tabela przedstawia premie dla opcji CALL na akcje spółki X z ceną wykonania €40 dla różnych terminów wygaśnięcia. Aktualna cena akcji spółki X wynosi €38,50. Theta obliczana jest dla 10 opcji.

Czas do wygaśnięcia Premia opcyjna Premia za 10 opcji CALL Theta
1 miesiąc €0,18 €180 – 6
2 miesiące €0,32 €320 – 5
4 miesiące €0,55 €550 – 4
7 miesięcy €0,86 €860 – 3

Cena wykonania opcji CALL na poziomie €40 jest o 4% wyższa niż aktualna cena akcji a wraz z oddalającym się terminem wygaśnięcia, premia opcji CALL rośnie. Ale współczynnik Theta wraz z upływem czasu maleje, ponieważ utrata wartości czasowej opcji z krótszym terminem wygaśnięcia jest szybsza niż w przypadku opcji z dłuższym terminem. We wskazanym przykładzie atrakcyjne są tylko opcje z miesięcznym lub dwumiesięcznym terminem wygaśnięcia. Ponieważ covered call dobrze reaguje na upływ czasu, wysoki współczynnik theta jest pożądany.

Zarządzanie pozycją

Jeżeli w momencie wygaśnięcia opcja CALL jest w pieniądzu (z ang. in-the-money), masz trzy możliwości.

Możesz np. zrolować wystawioną opcję CALL na kolejny miesiąc, czyli odkupić aktualnie wystawioną opcji i wystawić ją ponownie z nowym terminem wygaśnięcia (na kolejny miesiąc), co może to zapobiec utracie premii opcyjnej.

Druga możliwość to wykupienie wystawionej opcji i realizacja straty bez rolowania. Ogólnie rzecz biorąc jest to wariant najgorszy, ale zależy to oczywiście od zmian ceny akcji oraz Twoich przewidywań rynku.

Trzecią możliwością jest rozliczenie pozycji czyli sprzedaż akcji. Warto sprawdzić czy u Twojego brokera z rozliczeniem opcji są związane dodatkowe koszty. Przypisanie akcji z rozliczenia opcji w LYNX jest bezpłatne, więc nie musisz się obawiać żadnych dodatkowych kosztów.

Wybór zależy oczywiście od warunków panujących na rynku w momencie wygaśnięcia opcji, a także od oczekiwań inwestora co do przyszłego zachowania się ceny instrumentu bazowego oraz przyjętej strategii inwestycyjnej.

Podsumowanie

Wystawianie opcji CALL z pokryciem może być dobrym sposobem na zapewnienie sobie dodatkowego cashflow z posiadanych aktywów w portfelu. Jest to główna przyczyna korzystania z tej strategii. Umożliwia generowanie comiesięcznych dochodów z ograniczonym ryzykiem, którym da się zarządzać. Główną wadą covered CALL jest ograniczona wysokość zysku w sytuacji, kiedy cen akcji gwałtownie rośnie.

 

Handel opcjami za pośrednictwem LYNX

Handluj opcjami na akcje, opcjami na indeksy lub opcjami futures szybko i łatwo na wielu giełdach opcji na całym świecie. Za pośrednictwem brokera online LYNX można handlować opcjami na akcje na ponad 3.000 amerykańskich akcji. Uzyskaj dostęp do potężnych narzędzi opcji, takich jak OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader i Option Strategy Lab, które biorą analizy opcji i łatwość wprowadzania zleceń opcji i kombinacji do następnego poziomu.

Preczytaj także:

Kaikki optioista

Zarabiaj na spadkach cen

Giełda nie zawsze idzie w górę. Często zdarzają się okresy zwiększonej zmienności i spadających cen. Oprócz kupowania akcji, rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX pozwoli Ci również spekulować na spadkach i otwierać krótkie pozycje (short selling). Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej: Krótka Sprzedaż