Transfer wychodzący

Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcje opisującą dokładną procedurę wnioskowania o transfer papierów wartościowych z LYNX do innego brokera.

Zaloguj się

 • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
 • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
 • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

W menu u góry, wybierz Transfer & Pay a następnie Transfer Positions.

Informacje na temat brokera

W następnym kroku, wybierz Outgoing transfer.

Wybierz lokalizację, w której znajduje się broker. Jeśli broker jest z USA lub Kanady, wybierz United States lub Canada, w przeciwnym razie wybierz All Other Regions. Wybierz metodę transferu i naciśnij przycisk Select 

Wypełnij poniższe informacje:

 • Financial Institution – wybierz brokera, do którego dokonujesz transferu aktywów
 • Your Account Number at Broker – wprowadź numer rachunku brokera, do którego chcesz przenieść pozycje.
 • Name of Account Holder at Financial Institution – Twoje imię i nazwisko musi pojawić się tutaj.
 • Account Type – wybrać rodzaj rachunku posiadanego u danego brokera
 • Country of Financial Institution – Wybierz kraj swojej instytucji finansowej
 • Contact email of your Financial Institution – podaj adres e-mail używany przez drugiego brokera do przesyłania spraw
 • Save Broker Information – Jeśli w przyszłości chcesz wykonać inne transfery przychodzące z tej instytucji finansowej, możesz zapisać informacje o tej instytucji finansowej, aby nie musieć wypełniać ich ponownie

Dodaj aktywa

W dolnej części strony system poprosi o uzupełnienie informacji dotyczących pozycji, które chcesz przenieść. Aby dodać aktywa, które chcesz przenieść, kliknij przycisk Add Asset.

Ważne
NALEŻY PAMIĘTAĆ:

Jeśli chcesz przenieść cały swój portfel, odpowiedz na pytanie Transfer all assets? Wybierz YES i potwierdź klikając przycisk Contiune w prawym dolnym rogu. Jeśli chcesz przenieść część swojego portfolio, musisz wybrać NIE.

Pojawi się nowe okno, w którym należy znaleźć aktywa, które mają zostać przeniesione.
Akcje można wyszukiwać według symbolISINCUSIP lub company name..

Po dodaniu aktywa, które chcesz przenieść, nadal musisz wybrać, czy masz krótką czy długą pozycję, a także musisz wprowadzić liczbę akcji / kontraktów..

Następnie potwierdź, klikając Save and Finish.

Weryfikacja transferu

W ostatnim kroku zostaniesz poproszony o weryfikację. Wpisz swoje imię i nazwisko w pustym polu i potwierdź, naciskając przycisk Continue

Na następnej stronie zobaczysz potwierdzenie wypełnienia wniosku o transfer wychodzący.

WAŻNE
NALEŻY PAMIĘTAĆ:

Czas przetwarzania transferu może być bardzo różny, od kilku dni roboczych do kilku tygodni, w zależności od złożoności przelewu i koordynacji z instytucją finansową (brokerem)

Najczęściej zadawane pytania

Możesz przenieść np. akcje, fundusze ETF, obligacje i warranty do innego brokera.

LYNX i jego partner, Interactive Brokers, muszą zawsze przestrzegać prawa i przepisów. Dlatego nawet podczas tego procesu sprawdzamy, czy transfer spełnia wymogi prawne i standardy zgodności. W tym kontekście sprawdzamy pewne warunki:

 • Nazwa rachunku inwestycyjnego pochodzenia zgadza się z nazwą rachunku inwestycyjnego przeznaczenia.
 • Produkty strukturyzowane, fundusze inwestycyjne i amerykańskie akcje pozagiełdowe (OTC), takie jak akcje groszowe, akcje z różowych arkuszy (Pink Sheet) lub amerykańskie spółki o niskiej kapitalizacji (Micro Caps), nie zostaną przeniesione.
 • Własność musi pozostać nienaruszona. Nie można przenieść z osoby A na osobę B. Tak zwane przeniesienie na stronę trzecią jest niedozwolone.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy transfer jest zgodny z niniejszą polityką, prosimy o kontakt z działem obługi klienta pod adresem: info@lynxbroker.pl.

Czas przetwarzania transferów wynosi około 2-3 tygodnie. W wyjątkowych przypadkach czas przetwarzania może być dłuższy. Przed złożeniem wniosku o transfer wychodzący należy upewnić się, że broker zezwala na transfer wybranych pozycji.

Nie, nie jest to możliwe. Środki z rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez LYNX można wypłacić wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony na swoje nazwisko. Jeśli chcesz wypłacić środki, musisz utworzyć wniosek o wypłatę w Zarządzaniu kontem. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

FOP oznacza Free Of Payment (brak opłat) i jest globalnie obsługiwaną metodą przelewów papierów wartościowych. W przypadku przelewów od lub do amerykańskich brokerów należy użyć ACATS, DRS lub FOP (USA).

Z naszej strony przeniesienie rachunku inwestycyjnego jest zazwyczaj bezpłatne. W przypadku transferów azjatyckich/australijskich lub określonych metod transferu (np. DRS) mogą obowiązywać opłaty.

Należy pamiętać, że kontrahent (broker docelowy) może pobierać opłaty za przeniesienia. LYNX nie pokrywa tych kosztów.

Gdy zobaczysz, że pozycje są widoczne na rachunku docelowym, możesz uznać transfer za zakończony. Alternatywnie, broker docelowy powinien Cię o tym poinformować.

Jeśli posiadasz w swoim portfelu papier wartościowy notowany w EUR i chcesz go sprzedać na giełdzie amerykańskiej (tj. w USD), należy wcześniej zainicjować zmianę depozytariusza. Proces ten polega na przeniesieniu pozycji do innego depozytu, co powoduje zmianę dostępnych giełd i waluty. W ten sposób możesz również przenieść papiery wartościowe, dla których handel został zawieszony w danym segmencie rynku, do innego depozytu, aby handlować nimi na innej giełdzie i w innej walucie.

Należy pamiętać, że zmiana depozytariusza wiąże się z opłatą w wysokości 10 USD za pozycję – opłata zostanie naliczona w walucie bazowej rachunku.

Ponadto pozycja, która ma zostać przeniesiona, nie może być przedmiotem obrotu przez okres około 2-3 tygodni podczas zmiany depozytariusza.

Dla papierów wartościowych notowanych w USD lub EUR:

 • Zaloguj się do Zarzadzania Kontem.
 • Po zalogowaniu kliknij Transfer & Pay > Transfer Positions. Następnie wybierz Depository / Trading Currency Change.
 • Wybierz Search Type.
 • W zależności od wybranego typu wyszukiwania, wprowadź symbol, ISIN, CUSIP lub nazwę firmy papieru wartościowego w następnym polu.
 • Po wybraniu giełdy kliknij Search.
 • Pozycja zostanie wyświetlona. Wprowadź ilość w odpowiednim polu i nową walutę w kolumnie Change Symbol To. Następnie kliknij przycisk Continue.
 • W ostatnim kroku należy potwierdzić swoją tożsamość, następnie kliknij Continue.

Jeśli nie możesz wprowadzić zmiany depozytariusza za pomocą powyższych instrukcji, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta w lokalnym oddziale LYNX w celu uzyskania dalszych informacji.