Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona Twoich danych osobowych jest naszym najwyższym priorytetem. Cenimy Twoje zaufanie i zapewniamy, że traktujemy Twoje dane osobowe z największą starannością. LYNX B.V. zapewnia, że dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do określonego celu. Zgoda na korzystanie z adresów e-mail i numerów telefonów może oczywiście zostać kiedykolwiek odwołana.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwaną dalej „GDPR”. Rozporządzenie weszło w życie 25 maja 2018 r.

1. Kto jest administratorem danych?

LYNX B.V.  jako administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy wszystkich operacji przetwarzania wykonywanych przez LYNX w odniesieniu do danych osobowych klientów, zainteresowanych stron i innych odwiedzających witrynę www.lynxbroker.pl

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

LYNX B.V.
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Holland

w Polsce reprezentowanym przez:

LYNX B.V. (oddział w Republice Czeskiej)
Za Hanspaulkou 879/8
160 00 Praga 6 – Dejvice
Republika Czeska
email: info@lynxbroker.pl

Dalej „LYNX B.V.”

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych – Data Protection Officer (DPO):

LYNX B.V.
Inspektor Danych Osobowych (Data Protection Officer)
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Holandia
privacy@lynx.nl

2. Z jakich źródeł i danych korzystamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od naszych klientów lub innych osób pozostających z nami w relacjach biznesowych. Ponadto dane te przetwarzamy – w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług, które zgodnie z prawem uzyskujemy z publicznie dostępnych źródeł (np. Internetu) lub które pozyskujemy od innych stron trzecich (np. Tolerant Software GmbH & Co. KG).

Istotne dane osobowe zawierają dane szczegółowe (np. imię i nazwisko, adres, PESEL i inne dane kontaktowe, datę i miejsce urodzenia oraz narodowość), dane dotyczące identyfikacji (np. dane dokumentu tożsamości, paszportu lub innego dokumentu identyfikacyjnego) i dane uwierzytelniające (np. podpis). Ponadto może to obejmować dane o zleceniach (np. zlecenie depozytowe, zlecenie papierów wartościowych), dane z realizacji naszych zobowiązań umownych (np. dane dotyczące zdolności kredytowej, pochodzenie aktywów), reklamy oraz dane dotyczące sprzedaży (w tym wyniki w reklamie), dane dotyczące dokumentacji (np. rejestracja rozmów telefonicznych), a także inne dane porównywalne z wymienionymi kategoriami.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – European General Data Protection Regulation („GDPR”):

a. Przetwarzanie danych odbywa na podstawie wyrażonej przez klienta zgody, (art.6 (1) a GDPR), jeśli wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. wykorzystanie adresu e-mail do działań reklamowych i wysyłaniu biuletynów) Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana poprzez wysłanie takiej informacji na adres: info@lynbroker.pl

b. Przetwarzanie danych odbywa się w celu świadczenia i pośredniczenia w usługach finansowych (art.6 (1) b GDPR) w ramach realizacji naszych umów z naszymi klientami lub w celu przeprowadzenia działań przed umownych, które są wykonywane na żądanie. Celem przetwarzania danych jest przede wszystkim umowa szczegółowa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w odpowiednich dokumentach umowy i warunkach.

c. Przetwarzanie danych odbywa się ze względu na wymogi prawne (Art. 6 (1) c GDPR) lub w interesie publicznym (art. 6 (1) e GDPR). Jako dostawca usług inwestycyjnych, podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, (np. ustawa o papierach wartościowych, ustawa bankowa, przepisy podatkowe, przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, MiFIDII, GDPR, 5AMLD6AMLD), a także wymogom nadzorczym (np. CNB). Memorandum informacyjne w sprawie stosowania środków przeciwko legalizacji dochodów pochodzących z prania pieniędzy i finansowania terroryzmu znajdują się na naszej stronie internetowej w sekcji „Dokumenty”: tutaj.

d. Przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na wymogi prawne (Art. 6 (1) c GDPR) lub w interesie publicznym (art. 6 (1) e GDPR).

e. Przetwarzanie danych jest konieczne dla uzasadnionych interesów (Art. 6 (1) f GDPR). W razie potrzeby przetwarzamy dane poza faktyczne wykonanie umowy w celu ochrony uzasadnionych interesów LYNX B.V. lub stron trzecich.

Przykłady przetwarzania danych osobowych:

 • wymiana danych z bazami danych (np. Tolerant, W-CH) w celu identyfikacji osób eksponowanych politycznie i potencjalnych klientów, które można znaleźć na listach sankcji,
 • przegląd i optymalizacja wymagań dotyczących bezpośredniego podejścia do klienta,
 • reklama lub badania rynku, o ile nie ma sprzeciwu na wykorzystanie danych,
 • dochodzenie roszczeń prawnych i obrony w sporach sądowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa IT i operacji IT firmy,
 • zapobieganie przestępstwom i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie,
 • środki wykorzystywane w kontroli biznesowej i dalszego rozwoju usług i produktów,
 • zarządzanie ryzykiem w firmie,
 • wierzyciele lub zarządcy masy upadłościowej żądający przejęcia nieruchomości.

4. Gromadzenie i wykorzystywanie twoich danych osobowych

Informacje, które otrzymujemy od Ciebie, pomagają nam dostosowywać naszą usługę i stale ją ulepszać. Używamy tych informacji do przetwarzania/wykonywania Twoich poleceń. Korzystamy również z twoich informacji, aby komunikować się z Tobą o zleceniach, produktach, usługach i możliwościach marketingowych, jak również aby aktualizować nasze dane i utrzymywać konta klientów u nas oraz polecać usługi, które mogą cię zainteresować. Korzystamy również z Twoich informacji w celu ulepszenia naszej oferty produktowej i naszej platformy, aby zapobiec lub wykryć niewłaściwe użycie naszej strony internetowej lub umożliwić stronom trzecim prowadzenie usług technicznych, logistycznych lub innych w naszym imieniu.

Zbieramy następujące informacje:

 • informacje, które nam przekazujesz: Gromadzimy i przechowujemy wszelkie informacje, które przesyłasz na naszą stronę lub przekazujesz nam w jakikolwiek inny sposób. Przekazujesz nam informacje, gdy czegoś szukasz, konsultujesz, pozyskujesz papiery wartościowe, bierzesz udział w promocjach, wypełniasz kwestionariusz lub komunikujesz się z naszą obsługą klienta. Na przykład podczas wyszukiwania produktu, składania zlecenia lub podawania informacji w swoich danych osobowych; jeśli komunikujesz się z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób; jeśli wypełnisz ankietę, bierzesz udział w seminariach internetowym i korzystasz z innych ofert i usług, które informują Cię osobiście o niektórych ofertach – np. Biuletyn LYNX. Informacje, które nam przekazujesz, mogą być np. Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu, danymi konta, przykładowymi zasobami na koncie i listą obserwowanych treści. Możesz nie przekazywać nam pewnych informacji, dokumentów i danych osobowych potrzebnych do np. spełnienia wymogów prawnych,  ale może to spowodować, że nie będziesz mógł korzystać z wielu naszych usług / funkcji.
 • Zautomatyzowane informacje: Gdy tylko skontaktujesz się z nami lub odwiedzasz naszą stronę internetową, zapisujemy określone informacje. Wykorzystujemy między innymi – podobnie jak wiele innych stron internetowych – tak zwane „cookies” i otrzymujemy informacje, gdy tylko Twoja przeglądarka otworzy stronę LYNX B.V. Przykłady informacji, które zbieramy i analizujemy, to w skrócie: adres IP (Internet Protocol) łączący komputer z Internetem, potwierdzenie odbioru i odczytu, loginy, adresy e-mail, informacje komputerowe i połączenie internetowe, takie jak: Adresy URL (Uniform Resource Locators) kliknięć do, przez i z naszej strony internetowej, co oznacza kolejność naszej strony odwiedzanej witryny, w tym datę i godzinę, numer cookie i produkty, które przeglądałeś lub przeszukasz.
 • Komunikacja przez e-mail: aby nasze e-maile były bardziej przydatne i interesujące, często otrzymujemy potwierdzenie, które wiadomości e-mail od LYNX B.V. otwierasz, o ile Twój komputer obsługuje tę funkcję. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail, poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość na adres privacy@lynxbroker.pl
 • Informacje z innych źródeł: Od czasu do czasu możemy również wykorzystywać informacje o Tobie z innych źródeł i dodawać je do naszych informacji o Twoim koncie klienta. Przykłady informacji, które otrzymujemy z innych źródeł, obejmują zaktualizowane dane inwentaryzacyjne, których używamy do aktualizacji naszej bazy danych, aby zapewnić sobie następną deklarację aktywności lub inne ważne dokumenty umożliwiające komunikację. Informujemy, że wykorzystujemy specjalne systemy w celu odkrycia wykorzystania systemu finansowego np. w celu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, mamy również wdrożony system zapobiegający oszustwom ( zewnętrznym i wewnętrznym). Te środki zapobiegawcze są wykorzystywane przede wszystkim do zarządzania ryzykiem operacyjnym, finansowym, jak również Compliance. Informacje uzyskujemy również z KRS lub podobnych rejestrów dla naszych działań.

5. Z kim dzielimy się Twoimi danymi?

Twoje dane osobowe są przekazywane przede wszystkim w Unii Europejskiej, w ramach  grupy LYNX B. V., dostęp do Twoich danych uzyskują tylko te działy, które je niezbędnie potrzebują do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Nasi usługodawcy i pełnomocnicy mogą również otrzymywać dane do tych celów, jeśli zachowują poufność biznesową. Są to firmy z kategorii usług IT, logistyki, usług poligraficznych, telekomunikacyjnych i konsultingowych oraz sprzedaży i marketingu.

W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom spoza naszej firmy, należy najpierw zauważyć, że jako dostawca usług inwestycyjnych jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów i informacji związanych z klientem. Zasadniczo możemy ujawniać informacje o Tobie tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy ustawowe, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub jeśli jesteśmy upoważnieni do udzielenia informacji. W tych warunkach odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • Instytucje publiczne i instytucje (np. Federal Financial Supervisory Authority, organy podatkowe, organy ścigania) w przypadku zobowiązania prawnego lub regulacyjnego.

Innymi obiorcami danych mogą być ci, którym przekazali nam Państwo zgodę na przekazanie danych lub do których możemy przekazywać dane osobowe w związku z uzasadnionymi interesami.

Usługi świadczone przez LYNX B.V. obejmują, między innymi, zawarcie umowy pomiędzy Tobą jako klientem a Interactive Brokers Ireland („IBIE“). W tym celu LYNX B.V. zbiera dane osobowe od Ciebie, które przekazuje do IBIE w celu zawarcia umowy (otwarcie rachunku). LYNX B.V. nie ma wpływu na sposób, w jaki IBIE obsługuje Twoje dane. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z  informacjami i dokumenty LYNX, w tym memoranda informacyjne; i dokumenty IBIE dostępne tutaj: https://www.lynxbroker.pl/wsparcie/dokumenty/

Interactive Brokers UK/Ireland może udostępniać twoje imię i nazwisko oraz adres emitentom w celu ważnej komunikacji z akcjonariuszami (takiej jak pełnomocnictwa, sprawy dotyczące oferty praw i raporty roczne/kwartalne). Domyślnie IB klasyfikuje Cię jako Beneficjenta Niesprzeciwiającego (NOBO – Non-Objecting Beneficial Owner), co oznacza, że wyrażasz zgodę na udostępnianie swojego imienia i nazwiska oraz adresu emitentom posiadanych przez Ciebie papierów wartościowych. Możliwa jest zmiana klasyfikacji na Beneficjenta Sprzeciwiającego (OBO – Objecting Beneficial Owner) poprzez przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem Zarządzania Kontem.

6. Czy Twoje dane osobowe są przesyłane do krajów spoza UE lub organizacji międzynarodowych?

Przesyłanie danych do krajów spoza Unii Europejskiej odbywa się, jeśli:

 • wymagane jest wykonanie zleceń/poleceń (np. zleceń płatniczych i transakcji),
 • jest wymagane przez prawo (np. obowiązki podatkowe) lub
 • wyraziłeś swoją zgodę.

Ponadto, przekazanie danych organom w państwach trzecich jest możliwe w następujących przypadkach:

 • Jeśli jest to wymagane w indywidualnych przypadkach, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do dostawcy usług IT w USA lub w innym kraju trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania IT firmy zgodnie z europejskim poziomem ochrony danych.
 • Za zgodą osoby zainteresowanej lub z powodu przepisów prawnych dotyczących zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz w innych przypadkach dane osobowe (np. dane dotyczące identyfikacji) są przekazywane zgodnie z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej w innych obszarach, a także w kontekście uzasadnionych interesów.

7. Cookies

Pliki cookie to informacje tekstowe (tekst ASCII) przechowywane na dysku twardym za pośrednictwem przeglądarki (np. Microsoft Explorer lub Mozilla Firefox). Jeśli ponownie odwiedzasz witrynę, która przesłała plik cookie do przeglądarki, zostaniesz tu rozpoznany i indywidualnie zaadresowany.

Aby dowiedzieć się wszystkiego o naszym korzystaniu z plików cookies, zapoznaj się z Polityka plików cookie LYNX, tutaj: https://www.lynxbroker.pl/cookies/  

8. Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe, o ile są one niezbędne do wykonywania naszych zobowiązań umownych i prawnych. Należy zauważyć, że nasze stosunki biznesowe są naszym stałym obowiązkiem, które zawierane jest na czas nieokreślony.

Jeżeli dane nie są już wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, są one regularnie usuwane, chyba że ich – tymczasowe – dalsze przetwarzanie jest niezbędne do następujących celów:

 • Np. spełnienie biznesowych i podatkowych wymogów związanych z przetrzymywaniem danych osobowych. Okres przechowywania i dokumentacji trwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przechowywanie danych w ustawowym terminie przedawnienia. Powszechną praktyką jest przechowywanie dokumentów przez 3 lata, ale w przypadku niektórych konkretnych dokumentów termin może wynosić nawet 30 lat.

9. Jakie masz prawa jako podmiot danych?

Każdy podmiot danych ma prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z Art. 15 GDPR, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 GDPR, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 GDPR, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR, prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 GDPR i prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 GDPR.

Masz prawo odwołania się do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również cofnięcia deklaracji zgody, która została nam wydana przed wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych – General Data Protection Regulation, tj. przed 25 maja 2018 r.

10.  Czy masz obowiązek dostarczenia nam danych?

W ramach naszych relacji biznesowych musisz podać dane osobowe, które są wymagane do gromadzenia, realizacji i zakończenia stosunków handlowych oraz do wykonania powiązanych zobowiązań umownych, lub które są wymagane przez prawo. Bez tych informacji generalnie nie będziemy mogli zawrzeć z tobą umowy ani wykonać jej.

Jeśli nie dostarczysz nam niezbędnych informacji, danych osobowych i dokumentów, nie będziemy mogli nawiązać lub kontynuować wymaganych relacji biznesowych, oferować usług ani produktów.

11. Czy ma miejsce jakiekolwiek automatyczne podejmowanie decyzji?

Zasadniczo nie używamy w pełni zautomatyzowanego automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 GDPR.

12. Czy w LYNX istnieje profilowanie? 

Czasami przetwarzamy dane automatycznie w celu oceny pewnych aspektów osobistych (profilowanie). Na przykład używamy profilowania w następujących przypadkach:

 • Ze względu na wymogi prawne i regulacyjne jesteśmy zaangażowani w zwalczanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i przestępstw związanych z nieruchomościami. Jednocześnie przeprowadzane są oceny danych, ze względu na wypełnienie innych obowiązków i przepisów prawnych. Te środki służą również Twojej ochronie.
 • W celu dostarczenia ukierunkowanych informacji i porad dotyczących produktów używamy narzędzi oceny. Umożliwiają one komunikację i reklamy oparte na potrzebach w tym badania rynku i opinii.

13. Skarga do organu ochrony danych

Masz prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych:

Biuro Generalnego Inspektora Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00- 193 Warszawa

kancelaria@uodo.gov.pl; web, https://uodo.gov.pl/p/kontakt 

14. Prawo do sprzeciwu, Art. 21 GDPR

a. Prawo sprzeciwu właściwe dla spawy

Z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji, masz prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wynikającego z Artykułu 6 (1) (e) i (f) GDPR (przetwarzanie danych w oparciu o uzasadnione wymogi); dotyczy to również profilowania opartego na tym postanowieniu w rozumieniu art. 6 (1) (f)  którego używamy do celów reklamowych. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy przetwarzać dalej Twoich danych osobowych, chyba że zrobimy to z uzasadnionych powodów, które przeważają nad Twoimi prawami i swobodami lub przetwarzanie służy zapewnieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

b. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu bezpośredniej komunikacji. Masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw, zgodne z art.21 ( b) GDPR wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach reklamowych; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką pocztą bezpośrednią. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach. Sprzeciw nie musi mieć z góry określonej formy i powinien być skierowany na następujący adres:

LYNX B.V.
Inspektor Danych Osobowych (Data Protection Officer), zobacz informacje opublikowane na pierwszej stronie. 
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Holland
privacy@lynx.nl

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych i jest dostępne w wersji PDF poniżej. Drukowana wersja tego dokumentu jest dostępna w LYNX B.V.

LYNX B.V. zastrzega sobie prawo do aktualizacji tego dokumentu

PDF

Plik PDF z niniejszymi informacjami na temat ochrony danych osobowych znajdziesz tutaj.


Prawo autorskie: Ten dokument nie może być 1.kopiowany, pobierany ani w inny sposób publikowany, rozpowszechniany w jakikolwiek inny sposób przez LYNX bez uprzedniej pisemnej zgody LYNX lub osób upoważnionych. Możesz wydrukować i / lub pobrać ten dokument wyłącznie do własnego użytku. Rozpowszechnianie linku do strony internetowej LYNX jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody LYNX.