Zabezpieczenie i ochrona rachunku inwestycyjnego

Zabezpieczenie i ochrona rachunków inwestycyjnych klientów jest dla LYNX najwyższym priorytetem.

Za pośrednictwem brokera online LYNX tysiące traderów przeprowadzają codziennie transakcje papierami wartościowymi. Mają do dyspozycji platformę handlową, spełniającą najwyższe wymagania w kwestii bezpieczeństwa i należącą do najbardziej niezawodnych na rynku. W LYNX wysokie standardy technologiczne i bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych są oczywistością. Rachunki inwestycyjne klientów są oddzielone od aktywów brokera. Niezawodność i przejrzystość są dla LYNX kluczowe.

Inwestor i klient LYNX z ubezpieczonymi depozytami

Broker online LYNX: Bezpieczny handel papierami wartościowymi

Jako dostawca usług finansowych LYNX przykłada dużą wagę do maksymalnej ochrony i zabezpieczeń. W tym celu posiada wszystkie niezbędne zezwolenia na prowadzenie swojej działalności w Polsce. Oddział polski jest wirtualnym oddziałem LYNX; spółka dominująca LYNX B.V. z siedzibą w Holandii jest nadzorowana przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM). Wszyscy polscy klienci zostają wstępnie zaakceptowani za pośrednictwem LYNX Oddział w Czechach i w tym celu LYNX posiada również wszystkie niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności w Czechach, gdzie jest nadzorowany przez Narodowy Bank Czeski (CNB).

LYNX prowadzi działalność jako pośrednik Interactive Brokers. Przetwarzamy dyspozycje związane z kupnem, sprzedażą czy innym rodzajem obsługi narzędzi inwestycyjnych. Ich dalszy transfer pozostaje właśnie w gestii firmy IB, odpowiedzialnej za zapewnienie realizacji zleceń. Interactive Brokers ma ponad 40-letnie doświadczenie z rynkami finansowymi i handlem na giełdzie. Funkcjonuje w wielu krajach.  Spółki zależne IB znajdują się m.in. w Irlandii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Codziennie za pośrednictwem IB dokonywanych jest ponad 2 000 000 transakcji, a firma ma około 1 500 000 klientów na całym świecie. Całkowita wartość aktywów klientów IB przekracza 350 miliardów dolarów*. Kapitał własny Interactive Brokers przekroczył 9 miliardów dolarów* na koniec 2020 roku. Firma Interactive Brokers jest skonsolidowana w Grupie Interactive Brokers („IBG LLC”). IBG LLC jest własnością Interactive Brokers Group, Inc. (11,5%), których akcje notowane są na amerykańskiej giełdzie Nasdaq pod oznaczeniem IBKR oraz pracowników firmy (88,5%). Interactive Brokers (IB) to jeden z największych i najbardziej szanowanych domów maklerskich, który dla inwestorów na całym świecie jest synonimem niezawodności, stabilności, zaawansowania technicznego i innowacyjności.

LYNX udostępnia konto w Interactive Brokers Ireland Limited dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dla mieszkańców innych krajów (np. Szwajcarii) konto jest otwierane w Interactive Brokers UK Limited.

*Statystyki IB odnoszą się do 8/2021, a wartość kapitału własnego do roku 2020. Więcej informacji znajdziesz na stronie IBKR IR https://investors.interactivebrokers.com/ir/.

Rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX: Maksymalna ochrona wpłat klientów

We współpracy z naszym partnerem Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) robimy wszystko, by twoje środki finansowe na rachunku inwestycyjnym zawsze były optymalnie chronione.

Wszystkie rachunki prowadzone są w IB jako oddzielne rachunki. Jeśli pośrednik stanie się niewypłacalny, klient dzięki odrębnemu rachunkowi wciąż może dysponować swoimi pieniędzmi. Dbamy również o wystarczające zabezpieczenia przed nadużyciami. Transfer środków z rachunku inwestycyjnego możliwy jest tylko na autoryzowane konto prowadzone na nazwisko klienta. Nie jest zatem możliwe przelanie pieniędzy na rachunek innych osób bądź podmiotów. Rachunki klientów chronione są w następujący sposób:

 • IBKR korzysta z wielu banków do przechowywania gotówki klientów, aby uniknąć koncentracji ryzyka tylko w jednej instytucji. IBKR przeprowadza również rutynowe kontrole wspomnianych rachunków powierniczych klientów. Wszelkie pozycje gotówkowe lub instrumenty finansowe utrzymywane w instytucjach finansowych stron trzecich przypisane są do konta klienta i zostaną również odseparowane w przypadku niewywiązania się z płatności lub bankructwa brokera.
 • Firmy brokerskie mogą uniknąć opóźnień związanych z przeniesieniem własności i szybko przeprowadzać transakcje po minimalnych kosztach, deponując instrumenty finansowe na „street name”. Oznacza to, że dany instrument prowadzony jest u administratora pod nazwą IBKR, ale prawa własności przysługują właściwemu klientowi. W mało prawdopodobnej sytuacji bankructwa wierzyciele nie zdołają uzyskać dostępu do majątku klientów ze względu na przeważające prawa majątkowe klienta.
 • Twoje aktywa nie są częścią bilansu IBIE. W mało prawdopodobnej sytuacji bankructwa IBIE wierzyciele nie będą mieć dostępu do instrumentów handlowych i gotówki klientów. Mogą oni dokonać transferu swoich aktywów do innej instytucji, ponieważ nie obejmują ich roszczenia wierzycieli. Odpowiednie rozporządzenie w sprawie ochrony inwestorów jest możliwe tylko wtedy, gdy nie zagwarantowano odseparowania instrumentów pieniężnych i finansowych klientów od aktywów własnych IBIE (np. w przypadku oszustwa) i IBIE nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań odszkodowawczych (np. w sytuacji bankructwa).
 • Ponieważ twój rachunek zarządzany jest za pośrednictwem IBIE, obowiązuje w tym przypadku irlandzki schemat odszkodowawczy dla inwestorów (www.investorcompensation.ie). System ochrony rekompensuje 90% strat do maksymalnej kwoty 20000 EUR.
 • W mało prawdopodobnej sytuacji niewypłacalności LYNX, wskutek której firma nie byłaby już w stanie wypełniać swoich zobowiązań wynikających z Umowy Klienta, klienci mogą polegać na holenderskim systemie odszkodowań dla inwestorów (po holendersku „Belongerscompensatiestelsel“ (BCS). Maksymalna rekompensata w ramach holenderskiego systemu odszkodowań dla inwestorów wynosi 20 000 EUR na klienta.
 • Klienci mogą ubiegać się o BCS, jeśli LYNX niespodziewanie zbankrutuje lub nie będzie już w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych (z powodu złego zarządzania lub oszustwa). Ze względu na fakt, że klienci LYNX trzymają swoje środki finansowe w IBIE, niemożliwe jest zaistnienie sytuacji, w której LYNX nie mógłby zwrócić klientowi środków i instrumentów finansowych. Więcej informacji na temat holenderskiego systemu rekompensat znajdziesz na stronach internetowych AFM i DNB.

Więcej szczegółów ubezpieczenia depozytów

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o ryzyku związanym z handlem na rynkach kapitałowych, zalecamy zapoznanie się z sekcją Informacje o ryzykach i umowach na stronie Dokumenty. Znajdują się tam również informacje dotyczące ochrony środków finansowych i papierów wartościowych naszych klientów.

Bezpieczeństwo dostępu do rachunku

Twoje środki są chronione przez surowe zasady bezpieczeństwa, chroniącymi przed nieautoryzowanym dostępem do Twojego rachunku. Wypłata środków z rachunku inwestycyjnego jest możliwa tylko na autoryzowane konto bankowe którego jesteś właścicielem. W rezultacie nie możesz wysyłać pieniędzy ze swojego rachunku LYNX innym osobom lub podmiotom.

Dodatkowo w Zarządzaniu Kontem jest możliwość ustawienia adresu IP z którego można logować się do platformy handlowej. System monitoruje wszelką aktywność związaną z rachunkiem i pozwala na wykonywanie wrażliwych operacji dopiero po dodatkowej weryfikacji w celach bezpieczeństwa.

Często zadawane pytania dotyczące ochrony funduszy i papierów wartościowych

Kim jest IBIE?
 • Jako broker prowadzący, IBIE oferuje usługi rozliczeniowe, rozrachunkowe i depozytowe dla brokera wprowadzającego LYNX. IBIE jest spółką zależną IBKR. IBKR, który jest właścicielem operacyjnych spółek zależnych, jest zarejestrowanym brokerem-dealerem SEC od 1994 roku. Na koniec 2020 roku kapitał własny Interactive Brokers przekroczył 9 miliardów dolarów*. To ponad 6 miliardów dolarów ponad wymogi regulacyjne. W 2020 r. IBKR odnotował 1,3 mld USD zysku przed opodatkowaniem i brak zadłużenia długoterminowego. Interactive Brokers jest częścią Grupy Interactive Brokers ("IBG LLC"). Udziałowcami IBG LLC są spółka publiczna Interactive Brokers Group, Inc. (11,5%) której akcje są notowane na amerykańskiej giełdzie Nasdaq pod symbolem IBKR, oraz pracownicy firmy (88,5%). Dzięki temu firma jest prowadzona konserwatywnie. Standard & Poor's ocenia Interactive Brokers jako „BBB + Outlook Positive” **.

 • * Statystyki IB odnoszą się do 8/2021 i poziomu kapitału na rok 2020. Zobacz stronę IBKR IR https://investors.interactivebrokers.com/ir/.
 • ** Więcej informacji na temat ocen IB można znaleźć na stronie www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1387
Jaki jest powód, dla którego LYNX jest brokerem wprowadzającym IBIE?
 • Dzięki połączeniu z IBIE, LYNX jest w stanie zapewnić klientom dostęp do 135 giełd w 33 krajach. Na większości tych giełd klienci mają możliwość bezpośredniego inwestowania w akcje, opcje, kontrakty futures, produkty strukturyzowane, obligacje, fundusze ETF i kontrakty CFD. Dodatkowo klienci mają dostęp do 23 różnych walut.
 • Zlecenia klientów przesłane do LYNX i przygotowane do realizacji przez IBIE nie są sprzedawane inwestorom o wysokiej częstotliwości ani animatorom rynku. Odsprzedaż zleceń klientów stronom trzecim, które działają jako kontrahenci, ma negatywny wpływ na rzeczywistą cenę transakcji.
 • Klienci mają również dostęp do szybkiego systemu zleceń IBIE (SmartRoutingSM), który jest połączony z wieloma giełdami i rynkami. Ta technologia skanuje różne giełdy i stara się kierować zlecenia na najlepszy rynek, biorąc pod uwagę cenę wykonania, szybkość i całkowity koszt wykonania.
 • Podsumowując, LYNX jest w stanie pozwolić inwestorom handlować na całym świecie z najbardziej zaawansowaną infrastrukturą handlową jako broker wprowadzający IBIE.
W jaki sposób moja gotówka i pozycje są przechowywane w IBIE?
 • Aby zaoferować klientom na całym świecie możliwości handlu wszystkimi rodzajami instrumentów finansowych, rachunek inwestycyjny jest legalnie utworzony w ramach IBIE, która jest spółką zależną IBKR. Zarówno środki pieniężne jak i instrumenty finansowe klientów muszą być oddzielone od aktywów IBKR. Wszelkie pozycje gotówkowe lub instrumenty finansowe przechowywane w zewnętrznych instytucjach finansowych są zatytułowane na rzecz klientów IBIE i są oddzielane, w tym, w przypadku niewywiązania się z zobowiązań lub upadłości brokera. IBKR wykorzystuje szereg banków do przechowywania gotówki klientów, aby uniknąć ryzyka koncentracji z jakąkolwiek pojedynczą instytucją. IBKR przeprowadza również rutynowe kontrole tych rachunków powierniczych klientów.
 • Firmy brokerskie mogą uniknąć opóźnień związanych z przeniesieniem własności i szybko realizować transakcje przy minimalnych kosztach, przechowując instrumenty finansowe pod tzw. „street name”. Oznacza to, że instrumenty są utrzymywane na rzecz IBKR u depozytariusza, ale prawa własności należą do odpowiedniego klienta. W mało prawdopodobnym przypadku upadłości, wierzyciele nie będą mogli uzyskać dostępu do majątku klientów ze względu na przeważające prawa własności klientów.
W jaki sposób moje papiery wartościowe są chronione podczas handlu z depozytem zabezpieczającym?
 • Jeżeli instrumenty finansowe są finansowane z depozytu zabezpieczającego, mogą być pożyczane innym instytucjom finansowym (na przykład w celu ułatwienia krótkiej sprzedaży). Gdy klienci pożyczają pieniądze od IBKR na zakup papierów wartościowych, IBKR może pożyczać akcje o wartości do 140% pożyczki. W zakresie, w jakim jeden klient utrzymuje pożyczkę z depozytem zabezpieczającym w IBIE, bezpieczeństwo kredytu jest zwiększane przez konserwatywne zasady IBIE, które nie pozwalają pożyczkobiorcy na skorygowanie niedoboru depozytu zabezpieczającego w ciągu dni, zgodnie z przepisami. Zamiast tego IBIE monitoruje i działa w czasie rzeczywistym, aby automatycznie likwidować pozycje i spłacać pożyczkę. Powoduje to powrót pożyczkobiorcy do zgodności depozytu zabezpieczającego bez narażania IBIE i innych klientów na ryzyko.
 • Kontrahent pożyczający akcje jest zobowiązany do wniesienia na zabezpieczenie środków w wysokości co najmniej 100% wartości rynkowej pożyczonych akcji. W każdym dniu sesyjnym wysokość zabezpieczenia jest korygowana w oparciu o cenę rynkową pożyczonych akcji. Środki, które służą jako zabezpieczenie, muszą być przechowywane osobno przez IBKR i wyłącznie na rzecz klientów. Oznacza to, że wartość instrumentów jest objęta scenariuszem, w którym kontrahent nie może już zwrócić pożyczonych instrumentów.
Jaka jest stabilność finansowa IBIE?
 • IBIE jest spółką zależną IBKR. Formalnie IBKR nie może być prawnie zobowiązana do spłaty swoich długów, gdyby IBIE został zmuszona do ogłoszenia upadłości, jednak w świecie finansów ratowanie spółki zależnej jest w takich przypadkach standardową praktyką. W ujęciu skonsolidowanym IBKR przekracza 9 miliardów USD w kapitale własnym, co stanowi ponad 6 miliardów USD ponad wymogi regulacyjne. IBKR zaraportował 1,3 miliarda dolarów zysku przed opodatkowaniem za 2020 rok i brak długoterminowego zadłużenia. Właścicielami IBKR są spółka publiczna Interactive Brokers Group, Inc. (11,5%) której akcje notowane są na amerykańskiej giełdzie Nasdaq pod oznaczeniem IBKR oraz pracownicy firmy (88,5%). Dzięki takiej strukturze akcjonariatu, firma jest prowadzona w sposób konserwatywny. Standard & Poor's ocenia Interactive Brokers jako „BBB + Outlook Positive” **

 • * Statystyki IB odnoszą się do 8/2021 i poziomu kapitału na rok 2020. Zobacz stronę IBKR IR https://investors.interactivebrokers.com/ir/.
 • ** Więcej informacji na temat ocen IB można znaleźć na stronie www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1387
Co się stanie, jeśli IBIE zbankrutuje?
 • Twoje aktywa nie są częścią bilansu IBIE. W mało prawdopodobnym przypadku bankructwa IBIE wierzyciele nie będą mogli uzyskać dostępu do gotówki i aktywów klientów ze względu na segregację i przechowywanie instrumentów finansowych oraz gotówki. Klienci mogą zatem przenieść swoje aktywa do innego podmiotu, ponieważ nie wchodzą w zakres roszczeń wierzycieli. Jedynie w rzadkich przypadkach, w których nie jest zapewnione oddzielenie środków pieniężnych i aktywów klientów od aktywów własnych IBKR (np. oszustwo), a IBIE nie byłby w stanie wypełnić swoich zobowiązań kompensacyjnych (np. upadłość), a tym samym nie zwróciłby aktywów odpowiedni system ochrony inwestorów staje się odpowiedni.
 • Ponieważ Twój rachunek jest prowadzony przez IBIE, obowiązuje irlandzki system rekompensat dla inwestorów (www.investorcompensation.ie). Program rekompensuje 90% straty do maksymalnej kwoty 20 000 EUR.
W jaki sposób bezpieczeństwo i ochrona IBIE odnoszą się do firm finansowych w Polsce?
 • Podobnie jak w przypadku rekompensat dla Polski, dyrektywa w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów, przyjęta w 1997 r., chroni inwestorów, zapewniając rekompensatę, jeśli firma inwestycyjna nie zwróci aktywów inwestora. Dyrektywa nakłada na kraje UE obowiązek ustanowienia co najmniej jednego systemu rekompensat dla inwestorów, zapewniającego minimalny poziom rekompensaty na inwestora w wysokości 20 000 EUR. Wszystkie firmy świadczące usługi inwestycyjne, w tym nowe podmioty IBKR w Irlandii, Luksemburgu i na Węgrzech, muszą należeć do takiego programu.
Co się stanie, jeśli LYNX zbankrutuje?
 • W mało prawdopodobnym przypadku bankructwa LYNX, w wyniku którego LYNX nie może już wypełniać swoich zobowiązań związanych z Umową Podstawową, klienci mogą polegać na holenderskim programie rekompensat dla inwestorów w holenderskim „Beleggerscompensatiestelsel” (BCS). LYNX uczestniczy w BCS jako podmiot licencjonowany.
 • Maksymalna rekompensata w ramach holenderskiego systemu rekompensat dla inwestorów wynosi 20 000 EUR na klienta. Klienci mogą ubiegać się o BCS, jeśli LYNX niespodziewanie zbankrutuje, a w wyniku niewłaściwego zarządzania lub oszustwa LYNX nie będzie już w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych, a środki i / lub instrumenty finansowe klientów nie będą już mogły zostać zwrócone. Ponieważ klienci LYNX przechowują swoje fundusze i / lub instrumenty finansowe w IBIE, sytuacja, w której LYNX nie może zwrócić środków i / lub instrumentów finansowych od klientów, nie powstanie.
 • Więcej informacji na temat holenderskiego systemu rekompensat dla inwestorów można znaleźć na stronach internetowych AFM (www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/beleggen/beschermingsregelingen) i DNB (www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210.jsp).