Dokument KID dla ETF notowanych w USA

Od 1 stycznia 2023 r. dokument KIID dla funduszy (UCITS i funduszy inwestycyjnych) został zastąpiony przez dokument KID. W dokumencie KID znajdziesz teraz jeszcze więcej informacji o funduszach, w tym o potencjalnym ryzyku, oczekiwanych zwrotach oraz innych ważnych informacjach. Wyjaśnimy różnice między nimi.

Co należy wiedzieć o zmianie dokumentu KID?

Dokument KID zawiera kluczowe informacje wynikające z europejskich przepisów mających na celu ochronę inwestorów detalicznych. Dokument zawierający kluczowe informacje musi być dostarczony inwestorom detalicznym. Dokument ten zawiera informacje na temat inwestowania w tzw. detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne (PRIIP), takie jak fundusze, produkty strukturyzowane i instrumenty pochodne. Poprzez dokument KID można dowiedzieć się jak działa dany produkt inwestycyjny, jak również poznać ryzyko, koszty i zyski związane z tym produktem. Dokumenty zawierające kluczowe informacje pochodzące od różnych dostawców pozwalają na porównanie różnych produktów inwestycyjnych.

Obowiązek dostarczenia KID-ów dotyczy już większości produktów inwestycyjnych, takich jak produkty strukturyzowane i instrumenty pochodne, od 1 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek ten będzie dotyczył również funduszy.

Czym jest rozporządzenie PRIIPs?

Przepisy dotyczące PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products Regulation) wymagają od emitentów tych produktów publikowania tzw. dokumentu z kluczowymi informacjami (KID) dostępnego dla każdego oferowanego przez nich produktu w oficjalnym języku twojego kraju. Większość emitentów nie publikuje takich dokumentów. Z tego powodu klienci detaliczni nie mogą kupić tych produktów bezpośrednio.

PRIIP są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Przede wszystkim obejmują one:

 • Strukturyzowane produkty finansowe, takie jak na przykład opcje będące częścią polis ubezpieczeniowych, papierów wartościowych lub produktów bankowych;
 • Produkty finansowe, których wartość wynika z wartości referencyjnych, takich jak akcje lub kursy walut (instrumenty pochodne);
 • Zamknięte i otwarte fundusze inwestycyjne;
 • Produkty ubezpieczeniowe typu inwestycyjnego, takie jak ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz produkty hybrydowe
 • Instrumenty emitowane przez spółki celowe.

Regulacja ta nie dotyczy wyłącznie ETF-ów, ale w dalszej części tej strony skupimy się właśnie na tym typie produktu.

Dlaczego stworzono to rozporządzenie?

Celem było wzmocnienie ochrony oraz przywrócenie zaufania inwestorów detalicznych do rynku finansowego dzięki zwiększonej przejrzystości. Przepisy mają być stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od 31 grudnia 2016 roku. Obowiązki wynikające z rozporządzenia mają zastosowanie od 1 stycznia 2018 roku. Rozporządzenie dotyczy wyłącznie inwestorów detalicznych.

Jednym z kluczowych elementów rozporządzenia, jest sposób obliczania i prezentowania szczegółowych danych zawartych w Dokumencie Kluczowych Informacji. Dokument ten ma umożliwić inwestorom detalicznym w UE lepsze zrozumienie kluczowych cech i ryzyka ww. produktów inwestycyjnych. Dodatkowo, przepisy dotyczące dokumentów kluczowych informacji PRIIPs mają sprawić, że produkty te będą lepiej porównywalne w skali Europy.

Kto musi przestrzegać tego rozporządzenia?

Emitenci tych ETF-ów muszą dostarczyć klientom detalicznym niezbędne dokumenty zgodnie z klasyfikacją MIFID. Bez ich dostarczenia ich produkty nie będą udostępnione do obrotu dla klientów detalicznych.

Wydaje się, że pozaeuropejscy twórcy nie chcą kwalifikować się jako “dostawcy” dla europejskich konsumentów. Oznaczałoby to, że musieliby oni również spełniać wszystkie związane z tym obowiązki prawne. To właśnie te inne zobowiązania prawne uniemożliwiają nieeuropejskim dostawcom dostarczenie KID, ponieważ nie ma żadnych sygnałów, że wymagane tłumaczenie jest przeszkodą dla deweloperów w wejściu na rynek europejski.

Praktycznie implikacje

Wszystko to oznacza, że jako klient detaliczny nie będziesz mógł handlować bezpośrednio amerykańskimi, kanadyjskimi, meksykańskimi, hongkońskimi i australijskimi ETF-ami poprzez LYNX. Produkty te są dostępne do handlu tylko dla klientów profesjonalnych zgodnie z dyrektywą MIFIR.

Nawet posiadając rachunek firmowy, najprawdopodobniej jesteś klasyfikowany jako klient detaliczny. Ta klasyfikacja jako inwestor profesjonalny zależy od wolumenu Twoich transakcji, wielkości Twojego rachunku i Twojego doświadczenia w sektorze finansowym.

Najczęściej zadawane pytania

Dostęp do dokumentów KID można uzyskać bezpośrednio na platformie internetowej LYNX+. Nie musisz samodzielnie podejmować żadnych działań.

 • LYNX+

Po zalogowaniu się do platformy LYNX+ oraz wybraniu instrumentu handlowego, po prawej stronie możesz znaleźć powiązany link z dokumentem KID na stronie specyfikacji produktu.

 • TWS

Na platformie TWS możesz sprawdzić powiązany dokument KID, klikając prawym przyciskiem myszy na ticker produktu otworzy się menu. Kliknij na Financial Instrument Info a następnie wybierz Details.

 • Zarządzanie Kontem

Zaloguj się do Zarządzania Kontem wchodząc na www.lynxbroker.pl. Po zalogowaniu znajdziesz się w portalu klienta w którym można skorzystać z wyszukiwarki, aby znaleźć powiązane dokumenty KID. U góry po prawej stronie kliknij Help, a następnie wybierz Support Center. Po otwarciu Support Center możesz wybrać PRIIPS Kid.

Handlel amerykańskimi, kanadyjskimi, meksykańskimi, hongkońskimi i australijskimi ETF-ami za pośrednictwem LYNX możliwy jest tylko dla inwestorów profesjonalnych . Inwestorzy indywidualni mogą nadal utrzymywać i/lub sprzedawać posiadane pozycje w tych ETF-ach. Przepisy dotyczące PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products Regulation) wymagają od emitentów tych produktów publikowania tzw. dokumentu z kluczowymi informacjami (KID) dostępnego dla każdego oferowanego przez nich produktu w oficjalnym języku twojego kraju. Większość z tych emitentów nie publikuje tych dokumentów. Z tego powodu klienci detaliczni nie mogą kupić tych produktów bezpośrednio.

 • LYNX+

W LYNX+ zlecenie zostanie odrzucone przy próbie jego złożenia po kliknięciu w Dodaj zlecenie lub Podgląd.

 • TWS

Na platformie TWS przy produkcie posiadającym ograniczenia znajduje się symbol NT. Po najechaniu kursorem myszy na nazwę pojawi się informacja o tym, że dany produkt nie jest dostępny do handlu.

 • Aplikacja LYNX Trading

W aplikacji mobilnej przy produkcie posiadającym ograniczenia znajduje sie komunikat na dole ekranu. Po kliknięciu w Trade Notice pokaże się informacja mówiąca o tym, że dany produkt nie jest dostępny do handlu.