Regulacja 871(m)

Amerykański kodeks podatkowy, znany jako U.S. Internal Revenue Code (IRC), zawiera między innymi regulację §871(m), która ma na celu (w skrócie) uniemożliwienie obywatelom spoza USA unikania podatku u źródła od amerykańskich akcji poprzez finansowe instrumenty pochodne. Podatek ten ma zastosowanie do dywidend gotówkowych, a normalna stawka wynosi 30%. Formularz W-8BEN pozwala na obniżenie tej stawki do 15%.

Amerykański podatek u źródła ma teraz również zastosowanie do dochodu stanowiącego ekwiwalent dywidendy dla produktów, których aktywem bazowym są akcje amerykańskie. Obejmuje to warranty, certyfikaty dyskontowe lub kontrakty futures.

uwaga
ważne

Obrót produktami strukturyzowanymi, takimi jak warranty i certyfikaty, jest obecnie ograniczony.

Ograniczenia handlowe

Zgodnie z 871(m), emitenci wyżej wymienionych produktów są zobowiązani do właściwego rejestrowania statusu podatkowego ich posiadaczy. W praktyce nie jest to jednak możliwe. Ze względu na chęć zapobiegania uchylaniu się od amerykańskiego podatku u źródła, obrót tymi instrumentami jest obecnie zabroniony. Zgodnie z przepisami IRS dotyczy to również instrumentów pochodnych, których aktywa bazowe nie wypłacają lub nie wypłacały dywidendy. Obrót nie jest również dozwolony, jeśli tylko jeden składnik aktywów bazowych jest amerykańskimi akcjami.

Produkty objęte ograniczeniami

 • Warranty
 • Obligacje zamienne
 • Certyfikaty
 • Obligacje strukturyzowane
 • Indeksy
 • Udzielanie pożyczek papierów wartościowych
 • Instrumenty pochodne notowane na giełdzie

Na te produkty wpływają następujące warunki:

 1. Bazowymi papierami wartościowymi są akcje amerykańskie – niezależnie od kraju siedziby emitenta.
 2. Akcje amerykańskie wypłacają dywidendę przez cały okres utrzymywania instrumentów pochodnych.
 3. Instrumenty pochodne z deltą obliczoną przez emitenta równą 1 (uwzględniono również instrumenty pochodne wyemitowane 1 stycznia 2019 r. lub później z deltą większą lub równą 0,8).

Odrzucenie zlecenia

Podczas próby dokonania zlecenia na platformie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z ostrzeżeniem o ograniczeniach handlowych wynikających z przepisu 871(m).

uwaga
pamiętaj

Informacje na tej stronie mają przede wszystkim charakter informacyjny i nie obejmują wszystkich możliwych warunków określonych w §871(m) IRC.

Najczęściej zadawane pytania

Nie, obrót warrantami i certyfikatami jest obecnie ograniczony.

IRC §871(m) został zaprojektowany przez Stany Zjednoczone w celu uniemożliwienia obywatelom spoza USA unikania podatku u źródła od amerykańskich akcji za pomocą instrumentów pochodnych.

Przepisy IRC §871(m) mają zastosowanie do warrantów, obligacji zamiennych, certyfikatów, obligacji strukturyzowanych, indeksów, pożyczek papierów wartościowych i giełdowych instrumentów pochodnych, jeżeli:

 • Bazowymi papierami wartościowymi są akcje amerykańskie – niezależnie od kraju siedziby emitenta.
 • Akcje amerykańskie wypłacają dywidendę przez cały okres utrzymywania instrumentów pochodnych.
 • Instrumenty pochodne z deltą obliczoną przez emitenta równą 1 (uwzględniono również instrumenty pochodne wyemitowane 1 stycznia 2019 r. lub później z deltą większą lub równą 0,8).