Irlandzki podatek u źródła (Irish Withholding Tax)

Irlandzki Urząd Skarbowy wymaga od IBKR pobierania podatku u źródła od odsetek, które klienci zarobili w Irlandii.

Stawka pobieranego podatku wynosi 20% i musi zostać odliczona od odsetek wypłacanych na Twój rachunek inwestycyjny.
Podatek ten może zostać obniżony lub wyeliminowany, jeśli kraj Twojej rezydencji podatkowej ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA) z Irlandią.

Irish Withholding Tax?

Jeśli jesteś klientem indywidualnym w UE (z wyłączeniem Irlandii) lub nierezydentem Irlandii, ale rezydentem podatkowym w kraju, który zawarł z Irlandią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA), możesz wypełnić formularz 8-3-6, który zmniejszy lub wyeliminuje pobierany podatek u źródła. Oprócz podania swoich danych, formularz musi zostać również wypełniony przez urząd skarbowy w kraju w którym jesteś rezydentem podatkowym.

Należy pamiętać, że stawka podatku u źródła zależy od umowy DTA pomiędzy Irlandią a krajem Twojej rezydencji podatkowej. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania można znaleźć na stronie internetowej irlandzkiego urzędu skarbowego (Irish Revenue): https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tax-agreements/rates/index.aspx

Podatek u źródła nie ma zastosowania do profesjonalnych rachunków, jeśli znajdują się one w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyłączeniem Irlandii) lub firm w krajach, które zawarły z Irlandią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA).

Formularz 8-3-6

formularzu 8-3-6 należy uzupełnić następujące informacje:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji
 • Kraj rezydencji podatkowej
 • Stawka podatku u źródła pomiędzy krajem rezydencji podatkowej a Irlandią (patrz poniżej)
 • Podpis
 • Data

Wypełnij formularz 8-3-6

Po wypełnieniu formularza, należy złożyć go w lokalnym urzędzie skarbowym w kraju zamieszkania.

Podpis i ostemplowanie

Po otrzymaniu wypełnionego formularza od lokalnego organu podatkowego, prosimy o przesłanie kopii PDF lub JPEG w pełni podpisanego formularza (i oświadczenia o miejscu zamieszkania) w Zarządzaniu Kontem, klikając symbol dzwonka w prawym górnym rogu

Kraje EOG (EEA) z 0% podatkiem u źródła

Austria

Dania

Holandia

Słowacja

Finlandia

Czechy

Francja

Luksemburg

Hiszpania

Niemcy

Kraje EOG (EEA) o stawkach podatku u źródła powyżej 0%

Belgia

Włochy

Polska

Inne kraje posiadające z Irlandią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

Szwajcaria*

UK*

USA*

*oznacza kraje, w których podatek u źródła wynosi 0% w każdej sytuacji

Klienci spoza EOG (EEA) proszeni są o użycie tego  formularza gdy stawka podatku u źródła wynosi 0% oraz tego formularza we wszystkich innych przypadkach.
Jeśli Twoja rezydencja podatkowa nie jest wymieniona na powyższej liście krajów, prosimy o kontakt z nami na adres: info@lynxbroker.pl


LYNX nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane na tej stronie i nie jest prawnie zobowiązany do udostępniania tych informacji. LYNX działa jedynie jako pośrednik w tym procesie, który jest procesem i odpowiedzialnością IB. Wszelkie informacje, które podajemy, są informacjami utworzonymi przez IB. Podane informacje pochodzą ze strony internetowej IB i zostały przetłumaczone przez LYNX z języka angielskiego na lokalny język. W przypadku odchyleń obowiązuje wersja angielska, którą można znaleźć tutaj. Informacje mogą również podlegać zmianom w dowolnym momencie, a LYNX nie ma wpływu na jakiekolwiek zmiany.

Najczęściej zadawane pytania

Irlandzki podatek u źródła (IWT) ma zastosowanie do odsetek kredytowych otrzymywanych od rozliczonych dodatnich sald pieniężnych, jak również odsetek od papierów wartościowych pożyczonych od brokera tzw. short credit interest.

Irlandzki podatek u źródła nie dotyczy zatem odsetek otrzymywanych w ramach programu SYEP (Stock Yield Enhancement Program) oraz odsetek uzyskanych z kuponów obligacji.

Irlandzki podatek u źródła pobierany jest w tej samej walucie, w której otrzymywany jest dochód z odsetek.

Informacje dotyczące irlandzkiego podatku u źródła można znaleźć w miesięcznym raporcie z rachunku w sekcji Withholding Tax. W linku znajduje się instrukcja jak wygenerować raport z rachunku.

Każdy z właścicieli rachunku inwestycyjnego ma obowiązek wypełnić osobny formularz 8-3-6 oraz dostarczyć osobny certyfikat rezydencji podatkowej wydawany przez lokalny urząd skarbowy.

Wypełniony formularz 8-3-6 jest ważny przez 5 lat, chyba że nastąpiła istotna zmiana w Twojej sytuacji podatkowej lub innych okoliczności. Dotyczy to również sytuacji, w której dostarczyłeś do IBIE certyfikat rezydencji podatkowej bez formularza 8-3-6 podstemplowanego przez lokalny urząd skarbowy. W przypadku istotnej zmiany danych z punktu widzenia podatkowego, należy niezwłocznie poinformować o tym LYNX/IBIE i dostarczyć zaktualizowany formularz 8-3-6.

Na przykład, jeśli zmieniasz rezydencję podatkową z jednego kraju na inny, należy poinformować o tym fakcie LYNX/IBIE i dostarczyć formularz 8-3-6 podpisany przez organ podatkowy nowego kraju rezydencji podatkowej.

Jeśli zwróciłeś się do lokalnego organu podatkowego o podpisanie formularza 8-3-6, jednak organ ten odmówił, możesz zamiast tego dostarczyć certyfikat rezydencji podatkowej wydawany przez lokalny urząd skarbowy wraz z wypełnionym formularzem 8-3-6, który nie został podpisany. Irlandzki Urząd Skarbowy wprowadził taką możliwość w styczniu 2023 r. po otrzymaniu od IBIE informacji o trudnościach, jakie napotykają klienci przy wypełnianiu formularza.

Aby certyfikat rezydencji podatkowej został zaakceptowany, musi wyraźnie stwierdzać, że jesteś rezydentem podatkowym w swoim kraju zamieszkania zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Irlandią a krajem swojego zamieszkania.

Tak, jeśli nie podlegasz irlandzkiemu podatkowi u źródła lub podlegasz obniżonej stawce na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Irlandią a Twoim krajem rezydencji podatkowej, masz prawo do zwrotu zapłaconego podatku u źródła przekraczającego stawkę określoną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jednak w 2022 r. Irlandzki Urząd Skarbowy zgodził się, że wypełniony formularz 8-3-6 (podpisany i ostemplowany przez odpowiedni organ podatkowy) otrzymany przez IB do 31 grudnia 2022 r. może zostać wykorzystany do ubiegania się o zwrot podatku u źródła zastosowanego w 2022 r.

Jeśli nie dostarczyłeś formularza 8-3-6 do 31 grudnia 2022 r. lub jeśli dostarczyłeś formularz 8-3-6, ale był on niekompletny (na przykład nie został ostemplowany przez odpowiedni organ podatkowy), będziesz musiał postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ubiegać się o zwrot podatku u źródła:

 • Aby odzyskać podatek u źródła, należy wypełnić formularz IC7. Formularz można znaleźć pod tym linkiem: Form IC7
 • Wypełnij formularz zgodnie z instrukcjami zawartymi w przykładowym formularzu podanym poniżej:

Uwaga: Jeśli Twój urząd skarbowy nie stempluje formularza, irlandzki urząd skarbowy może zaakceptować zaświadczenie o rezydencji podatkowej.

Po wypełnieniu wyślij powyższy dokument pocztą na adres International Claims Section, Office of the Revenue Commissioners, Nenagh, Co Tipperary, E45 T611, Irlandia lub e-mailem na adres intclaims@revenue.ie:

 • Formularz IC7
 • Formularz R185: Formularz ten znajdziesz po zalogowaniu się do Zarządzania kontem, następnie Performance & Reports >Statements Tax Documents. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 • IBIE Customer Agreement
 • Certyfikat rezydencji podatkowej (jeśli wymagane)

  Do kiedy formularz R185 będzie dostępny?
  Formularz R185 za rok kalendarzowy 2023 będzie dostępny na początku 2024 roku.
  Dla roku 2022 formularz R185 jest już dostępny w Zarządzaniu Kontem.

  Dlaczego nie mogę znaleźć formularza R185?
  Jeśli Twój rachunek nie został obciążony podatkiem u źródła od odsetek zarobionych w Irlandii, nie zobaczysz formularza R185 w Zarządzaniu kontem.

  Jaki jest termin na ubieganie się o zwrot podatku u źródła?
  Z wnioskiem o zwrot podatku u źródła można wystąpić wyłącznie w terminie 4 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatek został pobrany.

  W jaki sposób będą dokonywane płatności?
  Wszystkie płatności będą dokonywane elektronicznie na konkretny rachunek bankowy wymieniony w sekcji Payments details formularza IC7.

  Jak sprawdzić, ile mogę odzyskać?
  Kwota potrąconego podatku jest podana w formularzu R185 w walucie bazowej rachunku , który można znaleźć w sekcji Tax Documents.