Raport z rachunku

Wyciąg z rachunku zawiera pełny przegląd aktywności handlowej, zysków i strat oraz historię transakcji.

Zaloguj się

 • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
 • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
 • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

Edytuj konfigurację i wygeneruj raport

 • W menu u góry wybierz Performance & Reports i kliknij Statements.
 • Oferowane są różne raporty pokazujące wszystkie istotne działania handlowe, wyniki, dywidendy i wiele więcej. Do celów podatkowych zalecamy korzystanie z raportu Activities.
 • Jeśli zależy Ci na krótszym podsumowaniu, najlepszym wyborem może być Realized Summary.
 • Kliknij ikonę niebieskiej strzałki, aby uruchomić raport. Pojawi się okno umożliwiające skonfigurowanie raportu zgodnie z potrzebami. W tym miejscu można wybrać okres, język i format, aby wyświetlić raport w przeglądarce lub zapisać go na urządzeniu.
 • Raporty można wyświetlić w przeglądarce lub pobrać na urządzenie. W sekcji Select a Format/Action wybierz format w którym chcesz pobrać raport. Aby zatwierdzić kliknij DOWNLOAD

Wyjaśnienie dotyczące treści

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat poszczególnych sekcji raportu z rachunku:

W kategorii Account Information (Informacje o rachunku) znajdują się ogólne informacje o rachunku inwestycyjnym

PoleOpis
NameImię i nazwisko właściciela rachunku
AccountNumer rachunku
Customer typeWłasność rachunku inwestycyjnego (rachunek indywidualny, rachunek wspólny, rachunek firmowy itp.)
Account permissionsRodzaj rachunku (gotówkowy, marżowy)
Base currencyWaluta bazowa rachunku

Wartość aktywów netto (Net Asset Value, NAV) to całkowita wartość Twojego portfela.

PoleOpis
NAV ChangeWymienione są tutaj poszczególne wartości, które prowadzą do zmiany NAV(wartości aktywów netto).
Time-Weighted ReturnObliczany jest tutaj wynik, który można przypisać wyłącznie działaniom posiadacza rachunku i nie mają na niego wpływu dalsze wahania wielkości rachunku (np. wpłaty i wypłaty). Wyświetlany zwrot ważony w czasie nie wskazuje procentowej zmiany wartości Twojego portfela.
Portfolio AnalystJeśli chcesz uzyskać szczegółowe analizy zwrotu z portfela, możesz skorzystać z narzędzia PortfolioAnalyst. Więcej informacji o tym narzędziu znajdziesz tutaj.

Ta sekcja pokazuje zmiany wartości pozycji na podstawie dziennych cen zamknięcia.


Wartości Mark-to-Market (MTM) pokazują, jak duży zysk lub strata wystąpiły w danym okresie, niezależnie od tego, czy pozycje są otwarte czy zamknięte. Transakcje otwarcia lub zamknięcia pozycji nie są dopasowywane przy użyciu tej metody. W obliczeniach MTM zakłada się, że wszystkie otwarte pozycje i transakcje są rozliczane na koniec każdego dnia, a nowe pozycje są otwierane następnego dnia. Nie uwzględniają one zysków i strat wynikających z zamknięcia pozycji. Można je znaleźć w sekcji Transactions.

W kolumnie Position można zobaczyć zmianę wartości każdej pozycji na podstawie kursu zamknięcia. Pokazuje ona różnicę w pozycji między pierwszą a ostatnią dostępną ceną zamknięcia.

Kiedy dokonujesz transakcji, zazwyczaj w ciągu dnia handlowego występuje już zysk lub strata. Różnica między ceną transakcji a ceną zamknięcia dnia jest zapisywana w kolumnie Transaction.

Prowizje i Inne opłaty (łączne kwoty dywidend, podatku u źródła, P&L z tytułu działań korporacyjnych, kuponów i narosłych odsetek od obligacji) również zostały przeniesione do osobnych kolumn, ponieważ nie można ich uwzględnić w różnicy w cenach zamknięcia papierów wartościowych.

W tej sekcji znajduje się przegląd zysków i strat podzielonych według klasy papierów wartościowych i aktywów bazowych.

Ta tabela przedstawia podział na zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty. Zrealizowane zyski i straty zostały przeliczone na walutę bazową na dzień zamknięcia pozycji. Niezrealizowane zyski i straty są przeliczane na walutę bazową po ostatnim kursie zamknięcia okresu sprawozdawczego.

Kolumny PROFIT i LOSS przedstawiają odpowiednio skumulowane zyski i straty. Sumy zysków i strat są przedstawione w kolumnach TOTAL. Ostatnia kolumna TOTAL zawiera podsumowanie zrealizowanych i niezrealizowanych zysków i strat.

S/T oznacza pozycję krótkoterminową i odnosi się do pozycji o okresie utrzymywania krótszym niż 365 dni.

L/T oznacza pozycje, których okres utrzymywania wynosi ponad 365 dni.

COST ADJ. pokazuje korekty wprowadzone do podstawy kosztów. W przypadku nieopodatkowanych wypłat dywidend lub spłat kapitału (zwrot kapitału) koryguje się cenę nabycia (koszt wytworzenia) pozycji. W związku z tym zwrot kapitału jest uwzględniany dla celów podatkowych dopiero w momencie zamknięcia pozycji.

Dzięki raportowi kasowemu można śledzić zmiany stanu środków pieniężnych.

W tym przeglądzie znajdziesz obroty i ruchy środków pieniężnych. W tym celu raport środków pieniężnych jest podzielony według walut W górnym obszarze znajduje się całkowity przegląd, przeliczony na walutę bazową.

PoleOpis
Initial Cash BalanceSaldo początkowe środków pieniężnych na początku okresu (w określonej walucie lub skumulowane i przeliczone na walutę bazową).
CommissionsZapłacone prowizje w wybranym okresie
Account Transfers(Automatyczne) przepływy pieniężne między subkontami portfela.
DividendsWypłaty dywidend otrzymanych z tytułu posiadanych pozycji
Broker InterestOdsetki zapłacone lub otrzymane w wybranym okresie (narastająco)
Cash Settling MTMPokazuje zyski i straty MTM(wycena według wartości rynkowej) z pozycji w kontraktach futures i opcjach z rozliczeniem gotówkowym. Więcej informacji na temat MTM znajduje się w zakładce Mark-to-Market Performance Overview.
Dividend Substitute PaymentsOtrzymane płatności z tytułu wyrównania dywidendy
Transaction FeesPodatek potrącany od transakcji
Withholding TaxPodatek potrącany od wypłaconych dywidend i wyrównania dywidend
Net Trades (Sales)Przepływy pieniężne z tytułu sprzedaży
Net Trades (Purchase)Przepływy pieniężne z tytułu zakupu
Other FeesInne opłaty naliczone w wybranym okresie (np. dane rynkowe)
Gain/Loss from Cash Currency ConversionZobacz informacje poniżej.
Ending Cash BalanceStan środków pieniężnych na koniec okresu
Settled Ending Cash BalanceStan środków pieniężnych na koniec okresu (po terminie rozliczenia)


Zysk/strata z tytułu przewalutowania środków pieniężnych.

Rzeczywiste (zrealizowane) zyski lub straty można ustalić dopiero po zamknięciu pozycji walutowej. Kwota wykazana w pozycji “Zysk/strata z tytułu konwersji walut” nie jest zatem faktycznym zrealizowanym zyskiem/stratą.

W celu ustalenia rzeczywistego (zrealizowanego) zysku/straty z tytułu przewalutowania środków pieniężnych, tworzy się różnicę między kursami wymiany z bieżącego i poprzedniego okresu i mnoży się ją przez bilans otwarcia.e.

Przykład
Kurs zamknięcia dla CHF w dniu 14.01.20XX r. wynosił 0,83264, a w dniu 15.01.20XX r. 1,00170. Zgodnie z powyższymi obliczeniami daje to różnicę w wysokości 0,16906.

Jeśli pomnożymy tę wartość przez bilans otwarcia środków pieniężnych (np.: CHF -100,00,00), otrzymamy stratę z tytułu różnic kursowych w wysokości -16 906,00 EUR dla waluty obcej CHF.

Przy założeniu, że te same obliczenia zostaną zastosowane do pozostałych pozycji w walutach obcych, suma poszczególnych wartości dla poszczególnych walut obcych daje łączną kwotę wykazaną na dzień 15.01.20XX r. w pozycji Zysk/strata z tytułu różnic kursowych w środkach pieniężnych.

Tutaj możesz zobaczyć listę pozycji, które znajdują się na Twoim rachunku inwestycyjnym w momencie zamknięcia handlu w dniu poprzednim.

PoleOpis
SymbolMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information.
QuantityLiczba akcji posiadanych w portfelu na koniec okresu rozliczeniowego.
MultiplierWartość ta określa wielkość kontraktu dla instrumentów pochodnych. Przykładowo, kontrakt opcyjny zawierający prawo do zakupu 100 akcji ma mnożnik 100.
Entry PriceCena, po której nabyto pozycję w danym papierze wartościowym.
Cost BasisCałkowity koszt poniesiony w związku z utworzeniem pozycji, w tym prowizje.
Final PriceOstateczna cena papieru wartościowego w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.
ValueCałkowita wartość pozycji = ilość x cena zamknięcia
Unrealized P/L Niezrealizowany zysk lub strata = wartość pozycji – podstawa kosztowa

W tej sekcji można zobaczyć rozliczenie opcji indeksowych i warrantów.

PoleOpis
DateData, w której nastąpiło rozliczenie pieniężne opcji.
DescriptionOpis rozliczenia gotówkowego.
AmountKwota rozliczenia gotówkowego opcji.
MTM-P&LInformacje na temat uwarunkowań MTM znajdują się w zakładce Mark-to-Market Performance Overview.
Realized P&LZrealizowany zysk lub strata.

Ta sekcja pokazuje pozycje na rynku forex na koniec okresu rozliczeniowego.

PoleOpis
DescriptionSymbol umożliwia identyfikację papieru wartościowego na naszej platformie transakcyjnej.
QuantityKwota utrzymywana w pozycji.
Cost PriceCena, po której otworzyłeś pozycję w tej walucie.
Cost Basis in PLNCałkowite koszty, jakie poniosłeś przy otwieraniu pozycji, w tym prowizje, przeliczone na walutę bazową rachunku.
Close PriceKurs zamknięcia pozycji na dzień sporządzenia raportu.
Value in PLNBieżąca wartość pozycji w Twojej walucie bazowej. Wartość obliczana jest przez ilość x kurs przeliczeniowy z waluty obcej na walutę bazową na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
Unrealized Profit/LossUnrealized profit or loss = Value – Cost Basis

Ta sekcja wyciągu z rachunku zawiera informacje o akcjach wykorzystywanych w całości lub w części jako zabezpieczenie pożyczki z depozytem zabezpieczającym. W oddzielnej kolumnie Papiery wartościowe znajdują się aktywa, które nie są obecnie wykorzystywane jako zabezpieczenie pożyczki z depozytem zabezpieczającym.

Można zobaczyć liczbę akcji pożyczonych i wypożyczonych. Ta sekcja jest dostępna tylko wtedy, gdy program Stock Yield Enhancement Program jest aktywny.

PoleOpis
SymbolMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej.
DescriptionNazwa spółki.
Shares at IBPosiadane akcje ogółem.
Shares borrowedLiczba pożyczonych akcji.
Shares LentLiczba akcji wypożyczonych w ramach Programu SYEP.
Net SharesSuma akcji posiadanych, akcji pożyczonych i akcji wypożyczonych.

Ta sekcja pokazuje wszystkie zakupy i sprzedaże dokonane w okresie rozliczeniowym.

Transakcje są sortowane najpierw według klasy papierów wartościowych, następnie według waluty, a na końcu według symbolu papieru wartościowego.

Zyski i straty są wykazywane dla wszystkich zrealizowanych (zakończonych) transakcji. Prowizje są uwzględnianie w celu obliczenia podstawy kosztowej oraz zrealizowanych zysków lub strat. W przypadku MTM-P&L prowizje nie są uwzględnianie i są wykazywane w osobnej sekcji Mark-to-Market Performance Summary.

PoleOpis
SymbolMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej.
Date/TimeGodzina i data transakcji.
QuantityIlość jednostek dla transakcji.
T. priceCena transakcji.
C. priceCena zamknięcia papieru wartościowego w dniu transakcji.
ProceedsPrzychód uzyskany z transakcji, bez opłat i prowizji, (cena x ilość). Liczba wpływów będzie ujemna dla kupna i dodatnia dla sprzedaży.
Comm/feeProwizje i opłaty handlowe poniesione w wyniku transakcji.
BasisPokazuje podstawę kosztów otworzonej pozycji z uwzględnieniem zapłaconej prowizji.
Realized P&LZysk lub strata zrealizowana na transakcji.
MTM P&LRóżnica pomiędzy ceną transakcyjną a ceną zamknięcia pomnożona przez ilość. Więcej informacji na temat MTM można znaleźć w zakładce Mark-to-Market Performance.
CodeKody, które dostarczają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione w sekcji Kody.
O = Otwarcie pozycji przez transakcję. C = Zamknięcie pozycji.

The tax withheld for transactions is presented sorted by asset class and currency.

Jeśli za transakcję należne są osobne opłaty lub podatki, na przykład ze względu na przepisy krajowe, pojawią się one w tej sekcji.

PoleOpis
Time/DateGodzina i data transakcji.
SymbolMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information.
DescriptionOpis do podatku od transakcji.
QuantityLiczba jednostek związanych z podatkiem od transakcji.
Trading PriceCena transakcyjna w odniesieniu do podatku od transakcji..
AmountThe tax amount withheld through the trade.

Są tutaj wymienione wszystkie działania korporacyjne, posortowane według klasy aktywów i waluty.

PoleOpis
Reporting DateDzień, w którym spółka zgłosiła działanie korporacyjne.
Date/TimeData i godzina pojawienia się działania korporacyjnego.
DescriptionOpis działania korporacyjnego.
QuantityLiczba jednostek danego produktu.
EarningsPrzychody związane z działaniami korporacyjnymi.
ValueWartość związana z działaniem korporacyjnym.
Realized Gain/LossZrealizowany zysk lub strata związana z działaniem korporacyjnym.

Jeśli dla papierów wartościowych na rachunku dostępne są opcje działań korporacyjnych, można je przeglądać i zarządzać nimi w Secure Message Center, w zakładce Corporate Actions w Zarządzaniu kontem.

Dodatkowe informacje możesz również znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych spółek w sekcji Investor Relations. Ogólne informacje na temat dywidend znajdują się na tej stronie.

Ta sekcja pokazuje transfery papierów wartościowych do lub od innego maklera.

PoleOpis
SymbolMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej.
DateData przeniesienia
TypeTyp transferu (ACATS, wewnętrzny itp.)
DirectionPrzychodzące (In) lub wychodzące (Out)
Transferring CompanyNazwa brokera kontraktu.
Transfer AccountNumer rachunku przeciwnego brokera.
QuantityLiczba przenoszonych papierów wartościowych.
Transfer PriceCena transferu papierów wartościowych.
Market ValueWartość rynkowa transferu.
Realized P&LZrealizowany P&L związany z przeniesieniem.
Cash AmountKwota przelanych środków, jeśli dotyczy.
CodeKody, które dostarczają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione w sekcji Codes.

Ta sekcja zawiera listę wpłat i wypłat oraz przelewów wewnętrznych.

Ta część wyciągu przedstawia wszystkie przychodzące i wychodzące transakcje gotówkowe na Twoim rachunku za dany okres sprawozdawczy, posortowane według waluty. Sumy są przedstawione w dolnej części tabeli.

PoleOpis
DepositWpłata z konta bankowego na rachunek w LYNX.
WithdrawalWypłata z rachunku LYNX na połączony rachunek bankowy.
Cash Transfer Przelewy między rachunkami handlowymi są rejestrowane w tej pozycji.

W tej sekcji wyświetlane są wszystkie opłaty poniesione w związku z rachunkiem inwestycyjnym.

PoleOpis
AccountNumer Twojego rachunku.
DateData naliczenia opłaty.
DescriptionOpis wysokości opłaty.
AmountWysokość opłaty.

Ta sekcja zawiera listę wszystkich płatności dywidend (na dzień płatności) posortowanych według waluty. Suma w każdej walucie jest wyświetlana w walucie bazowej. Ponadto w każdym wierszu wyświetlana jest cena za akcję, obowiązująca waluta i rodzaj przychodu (na przykład dywidenda zwykła).

FieldDescription
AccountNumer Twojego rachunku.
DateData wypłaty dywidendy.
DescriptionOpis wypłaty dywidendy.
AmountWysokość dywidendy.

W tej sekcji wyszczególnione są wszystkie zapłacone podatki u źródła.

Podatki u źródła są pobierane bezpośrednio przez izby rozliczeniowe, a zatem nie są przekazywane na rachunek inwestycyjny. Podatki potrącane u źródła od wypłat dywidend są wymienione tutaj.

PoleOpis
DateData pobrania podatku u źródła.
DescriptionOpis podatku pobieranego u źródła.
AmountKwota potrącanego podatku u źródła.

Odsetki otrzymane to odsetki faktycznie otrzymane po zamknięciu miesiąca. Odsetki, które zostały naliczone w ciągu miesiąca, są wycofywane z sekcji Interest Accruals wyciągu w momencie uznania odsetek otrzymanych. Sekcja Interest Received (Otrzymane odsetki) jest sortowana według waluty, przeliczana na walutę bazową i powiązana z Market Market Performance Summary (Podsumowanie wyników rynkowych) w sekcjach Base i Cash Report wyciągu.

PoleOpis
AccountNumer Twojego rachunku.
DateData zaksięgowania odsetek na rachunku.
DescriptionOpis odsetek.
AmountKwota otrzymanych odsetek.

Ta sekcja pokazuje naliczone odsetki dla każdej waluty i posiadanych obligacji. Naliczone odsetki są przeliczane na walutę bazową przy użyciu dziennych kursów wymiany walut. Odsetki naliczane są codziennie w ciągu miesiąca i są wypłacane lub pobierane raz w miesiącu po zamknięciu każdego miesiąca. Gdy odsetki są wypłacane lub pobierane z konta, dzienne naliczenia są odwracane. Naliczone odsetki stanowią pozycję bilansu i są uwzględniane w sekcji Wartość aktywów netto (NAV) w walucie bazowej.

PoleOpis
Starting Accrual BalanceSaldo naliczonych odsetek na początek okresu.
Interest AccruedKwota naliczonych odsetek za dany okres.
Accrual ReversalKwota odwrócenia rozliczenia międzyokresowego kosztów za dany okres.
FX TranslationKursy wymiany walut zmieniają się z okresu na okres, dlatego wystąpią różnice w przeliczonych saldach w walucie bazowej.
Ending Accrual BalanceSaldo naliczonych odsetek na koniec okresu.

Do wypłaty dywidendy uprawnieni są wszyscy akcjonariusze, którzy byli posiadaczami akcji na zamknięciu sesji giełdowej w dniu ustalenia prawa do dywidendy (Record day). Faktyczna wypłata dywidendy następuje jednak w dniu Payment day.

W okresie między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy nie otrzymujesz jeszcze faktycznej wypłaty, ale jesteś już uprawniony do dywidendy. Broker będzie już zaliczał te przyszłe płatności na poczet użytkownika dla celów księgowych. Oczekiwane w tym procesie płatności są często kilkakrotnie korygowane. W tej części znajdują się procedury księgowe niezbędne do przeprowadzenia korekty.

Rzeczywiste wypłaty otrzymanych dywidend można sprawdzić w sekcji Dividends.
Przedstawione tu wartości są istotne dla wskaźnika marży “Equity with Loan Value”, ale nie są to płatności fizyczne.

PoleOpis
AccountNumer rachunku (ID)
SymbolSymbol pozycji odnoszącej się do dywidendy.
DateData zaksięgowania w kategorii naliczania dywidendy
Ex DateDzień wypłaty dywidendy od posiadanych akcji.
Pay DateDzień, w którym wystąpiła wypłata dywidendy.
QuantityLiczba akcji uprawniających do otrzymania dywidendy.
TaxKwota podatku związana z dywidendą.
FeeOpłata związana z dywidendą.
Gross RateDywidenda brutto na jedną akcję.
Gross AmntKwota ogółem przed opodatkowaniem.
Net AmntCałkowita kwota po opodatkowaniu.
CodeSkrót nazwy kodu.

Akcje są pożyczane na potrzeby krótkiej sprzedaży. Obliczone opłaty za udzielenie pożyczki można znaleźć w tej sekcji.

PoleOpis
Value DateData rozliczenia, stosowana do naliczania opłat.
SymbolMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej.
QuantityLiczba akcji wypożyczonych
PriceCena zamykająca
ValueCałkowita wartość pozycji
Fee Rate (%)Dzienna stawka opłaty za wypożyczenie.
Borrow FeeCałkowita naliczona opłata za wypożyczenie.
CodeKody, które dają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione i wyjaśnione w sekcji Codes.

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat papierów wartościowych wypożyczonych w ramach programu SYEP. Szczegóły są posortowane według waluty.

PoleOpis
SymbolSymbol wypożyczonego papieru wartościowego.
Transaction IDIdentyfikator transakcji związanej z wypożyczeniem papieru wartościowego.
QuantityLiczba wypożyczonych papierów wartościowych.
Interest Rate on Customer Collateral (%)Stopa procentowa mająca zastosowanie do zabezpieczenia.
Collateral AmountWartość zabezpieczenia.

Ta sekcja przedstawia działania związane z wypożyczonymi papierami wartościowymi dla klientów uczestniczących w programie SYEP.

PoleOpis
SymbolSymbol wypożyczonego papieru wartościowego.
DateData wypożyczenia.
DescriptionOpis działania.
Transaction IDIdentyfikator transakcji związanej z wypożyczeniem papieru wartościowego.
QuantityLiczba wypożyczonych akcji.
Collateral AmountWartość zabezpieczenia.

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat odsetek uzyskanych od wypożyczonych papierów wartościowych klientom uczestniczącym w programie SYEP.

PoleOpis
Value DateData stosowana do określenia przychodu.
SymbolSymbol wypożyczonego papieru wartościowego.
Start DateData rozpoczęcia wypożyczenia.
QuantityLiczba wypożyczonych papierów wartościowych.
Collateral AmountWartość zabezpieczenia.
Market-based Rate (%)Rynkowa stopa procentowa na dzień wyceny.
Interest Rate on Customer Collateral (%)Stopa procentowa mająca zastosowanie do zabezpieczenia.
Interest Paid to CustomerKwota otrzymana za wypożyczenie w pełni opłaconych papierów wartościowych.
CodeSkrót nazwy kodu.

W tej sekcji wyświetlane są identyfikatory papierów wartościowych dla akcji i obligacji, a także informacje o wygaśnięciu i inne informacje identyfikacyjne dla opcji i kontraktów futures. Informacje w tej sekcji są posortowane według klasy aktywów.

PoleOpis
SymbolSymbol zabezpieczenia.
DescriptionOpis zabezpieczenia.
ConidKonidium instrumentu będącego przedmiotem obrotu.
Security IDNumer CUSIP lub ISIN instrumentu.
MultiplierMnożnik zabezpieczenia.
ExpiryWygaśnięcie zabezpieczenia, jeśli dotyczy.
Delivery MonthMiesiąc dostawy papieru wartościowego, jeśli dotyczy.
TypePut lub Call.
StrikeCena wykonania papieru wartościowego.
Issue DateData emisji papieru wartościowego, jeśli dotyczy.
IssuerEmitent papierów wartościowych, jeśli dotyczy.
MaturityTermin zapadalności papieru wartościowego, jeśli dotyczy.
CommodityRodzaj towaru.
DeliveryRodzaj dostawy fizycznej.
WeightMasa dostawy.
FinenessJakość towaru.
Serial NumberNumer seryjny towaru.

Ta sekcja pokazuje znaczenie wszystkich kodów, które opisują rodzaj transakcji.

CodeOpis
APrzypisanie
AExAutomatyczne wykonywanie zaleceń związanych z dywidendami
AdjKorekta
AlPrzydział
AwHandel obnośny
BAutomatyczne dokupienie
BoPożyczka bezpośrednia
CZamknięcie transakcji
CDDostawa gotówkowa
CPPozycja złożona
CaAnulowano
CoHandel skorygowany
CxCzęścią lub całością tej transakcji był Transakcja krzyżowa przeprowadzona przez IB jako podwójnego agenta dla dwóch klientów IB
ETFTworzenie/umarzanie funduszy ETF
EpWynikające z wygaśnięcia pozycji
ExĆwiczenia
GObrót w segmencie rachunków gwarantowanych
GEAWygaśnięcie lub cesja wynikająca z kompensowania pozycji
HCMetoda dopasowania najwyższego kosztu podatkowego
HFIInwestycja przeniesiona do funduszu Hedge
HFRWykup z funduszu hedgingowego
ITransfer wewnętrzny
IATransakcja ta została zrealizowana na rzecz podmiotu powiązanego IB
INVPrzeniesienie inwestycji od inwestora
LZamówiony przez IB (naruszenie marży)
LDSkorygowane o stratę wyłączoną z tytułu Wash Sale
LIMetoda LIFO (Last In, First Out – ostatnie wchodzi, pierwsze wychodzi) dopasowywania partii podatku
LTDługoterminowy zysk/strata
LoPożyczka bezpośrednia
MWprowadzone ręcznie przez IB
MExRęczne wykonywanie zaleceń związanych z dywidendą
MLMaksymalizacja wyboru podstawy opodatkowania strat
MLGMaksymalizacja długoterminowego zysku dzięki metodzie dopasowania partii podatkowej
MLLMaksymalizacja długoterminowej straty podatkowej metodą dopasowywania transakcji
MSGMaksymalizacja krótkoterminowego zysku dzięki metodzie dopasowywania partii podatkowej
MSLMaksymalizacja krótkoterminowych strat metodą dopasowywania partii podatkowych
ORozpoczęcie handlu
PCzęściowa realizacja
PIWzrost cen
PoKsięgowanie odsetek lub dywidend
PrCzęść lub całość tej transakcji została zrealizowana przez Giełdę jako Transakcja krzyżowa IB z podmiotem powiązanym IB.
RReinwestycja dywidendy
RbRachunek
REDWykup na rzecz inwestora
ReOdwrócenie naliczania odsetek lub dywidend
RiZwrot kosztów
RIInwestycje cykliczne
SITo zlecenie zostało złożone przez Interactive Brokers
SLOkreślona metoda dopasowywania partii podatkowej
SOTo zlecenie zostało oznaczone jako złożone przez brokera wprowadzającego.
SSKlient wyznaczył tę transakcję do skróconego rozliczenia, w związku z czym podlega ona realizacji po cenach wyższych niż obowiązujące na rynku.
STKrótkoterminowy zysk/strata
SYPozycje, które mogą kwalifikować się do zysku z akcji
TTransfer

Najczęściej zadawane pytania

Tak, należy jednak pamiętać o następujących kwestiach:

Po migracji do IBIE numer konta został zaktualizowany. Aby uzyskać dostęp do wyciągów sprzed 2021 r., wybierz Add/Edit (Dodaj/Edytuj) obok swojego numeru U w górnej części strony. W wyświetlonym oknie po prawej stronie kliknij niebieską ikonę filtra w prawym górnym rogu, wybierz Migrated i kliknij Apply. Zaznacz pole dla starego rachunku, odznacz nowe konto i naciśnij przycisk Continue (Kontynuuj). Możesz teraz przeglądać wyciągi z 2020 roku i wcześniejszych lat.

W zależności od rozmiaru, przetworzenie żądanego raportu z rachunku może chwilę potrwać. Zapoznaj się z sekcją Raport okresowy (Batch Statements), aby sprawdzić status przetwarzania. Wygenerować raport z rachunku możesz, korzystając z powyższych instrukcji. Kliknij ikonę aktualizacji ↻, aby odświeżyć stronę.

Po prawej stronie ekranu pojawi się sekcja Batch Statements. Wyświetli się symbol strzałki po prawej stronie odpowiedniego raportu. Kliknij ją, aby otworzyć raport.

Raporty są dostępne do tworzenia za ostatnie 5 lat kalendarzowych Jeśli potrzebujesz wcześniejszego raportu, poproś o niego w lokalnym biurze obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Żądanie może wiązać się z opłatą manipulacyjną, której wysokość jest określona w naszym przeglądzie taryf. Maksymalne ramy czasowe na raport to 365 dni, a godzina graniczna to 8:30 EST.

Przejdź do sekcji raportów niestandardowych, aby utworzyć własny raport z rachunku. Następnie kliknij symbol +. Następnie podaj nazwę raportu i wybierz żądane sekcje do uwzględnienia w raporcie. Możesz dokonać niestandardowych konfiguracji i ustawić preferowany sposób dostarczania raportów. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk Continue, aby zapisać raport niestandardowy.

Aby otrzymywać powiadomienia o nowo dostępnych raportach, wykonaj następujące kroki:

 • Upewnij się, że ustawiłeś prawidłowy adres e-mail w ustawieniach.
 • Na stronie Ustawienia przejdź do sekcji Reporting i kliknij opcję Statements Delivery.
 • Kliknij ikonę konfiguracji, aby wybrać metodę dostarczania oświadczeń.
 • Na następnej stronie wybierz, czy wolisz otrzymywać powiadomienia, wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail z załącznikami dla nowo dostępnych raportów.
 • Naciśnij przycisk Continue, aby zapisać preferencje i zastosować zmiany.