Wykonanie opcji

Jeśli posiadasz długą pozycję na opcjach (Put lub Call), masz prawo zażądać przydzielenia aktywów bazowych od kontrahenta, który sprzedał ci opcję. Proces ten nazywany jest wykonaniem opcji, a na tej stronie pokażemy, jak to zrobić.

Wykonanie opcji na platformie TWS

Na platformie transakcyjnej TWS, aby wykonać opcję wystarczy kliknąć Trade w górnym pasku menu. Następnie wybierz opcję Option Exercise.

W nowo otwartym oknie w sekcji Long Positions kliknij przycisk Select obok pozycji opcji, którą chcesz zrealizować.

Po kliknięciu przycisku Select wyświetlone zostaną dwie opcje: Exercise Early – All i Exercise Early – Partial. Druga opcja jest dostępna, jeśli posiadasz więcej niż jeden kontrakt opcyjny. Jeśli wybierzesz tę opcję, będziesz musiał wprowadzić liczbę kontraktów opcyjnych, które chcesz wykonać w wyznaczonym polu Exercise. Następnie potwierdź swój wybór, klikając OK.

Jeśli masz jeden kontrakt opcyjny, który chcesz wykonać, lub jeśli chcesz wykonać wszystkie kontrakty w pozycji, po prostu kliknij przycisk Exercise Early – All.

W prawej kolumnie pojawi się niebieski przycisk T (Transmit). Kliknij ten przycisk, aby przesłać żądanie wykonania wybranych opcji.

Wykonanie opcji w aplikacji mobilnej LYNX Trading

Przejdź do menu głównego aplikacji mobilnej LYNX Trading i kliknij opcję Option Exercise/Roll. W sekcji Long Positions dotknij pozycji opcji, którą chcesz wykonać i wybierz Exercise Options.

Jeśli posiadasz wiele kontraktów opcyjnych w ramach pozycji, wprowadź ilość opcji, które chcesz wykonać w odpowiednim polu Exercise i dotknij Submit Instruction. Następnie zostanie wyświetlona strona z potwierdzeniem złożenia żądania wykonania opcji. Jeśli wszystko wygląda poprawnie, potwierdź, klikając Done.

Jeśli pozycja opcyjna składa się tylko z jednego kontraktu opcyjnego, możesz po prostu kliknąć przycisk Submit Instruction, aby ją wykonać.

Najczęściej zadawane pytania

Obecnie nie jest możliwe wykonywanie opcji za pośrednictwem platformy transakcyjnej LYNX+. Opcje można jednak wykonywać za pomocą platformy desktopowej Trader Workstation (TWS) lub aplikacji mobilnej LYNX Trading.

  • TWS: Aby anulować polecenie wykonania opcji, wystarczy kliknąć opcję Trade, a następnie wybrać opcję Exercise Option. Znajdź kolumnę Exercise Action po prawej stronie i kliknij przycisk C (Cancel).
  • Aplikacja mobilna: Aby anulować polecenie wykonania opcji, należy najpierw przejść do menu głównego i wybrać opcję Transactions. Następnie przejdź do zakładki Orders i kliknij konkretne zlecenie, które chcesz anulować. Na koniec użyj paska przewijania znajdującego się na dole, aby anulować polecenie wykonania danej opcji.

Informacje na temat kontraktów opcyjnych, które zostały wykonane w ciągu ostatnich siedmiu dni, są łatwo dostępne zarówno na platformie desktopowej TWS, jak i w aplikacji mobilnej LYNX Trading.

  • TWS: W celu uzyskania informacji czy dana opcja została wykonana, należy przejść do górnego menu i kliknąć przycisk Trade History. W kolumnie Actions znajduje się potwierdzenie wykonania opcji. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wykonania opcji, kliknij symbol + w odpowiednim wierszu.
  • Aplikacja mobilna: Przejdź do menu głównego i wybierz Transactions. Następnie przejdź do zakładki Trades i wybierz odpowiednią datę. Jeśli w tym dniu wykonano opcje, informacje te znajdują się w kolumnie Action.
  • Raport z rachunku: Informacje na temat wykonywania opcji można znaleźć w raporcie z rachunku w sekcji Trades. W kolumnie Code znajduje się skrót Ex, który oznacza, że opcje zostały pomyślnie wykonane. Instrukcje dotyczące generowania raportu z rachunku można znaleźć tutaj.

Opcje, które są w pieniądzu w momencie wygaśnięcia (ITM) zostaną automatycznie wykonane. Na platformie transakcyjnej TWS można jednak ręcznie ustawić preferencje, aby nie wykonywać określonych pozycji opcji in-the-money.

Wystarczy kliknąć zakładkę Trading w górnym pasku, a następnie wybrać opcję Exercise Option. W nowo otwartym oknie wybierz opcję Lapse w kolumnie Exercise Action.

Ta funkcja jest dostępna tylko w ostatnim dniu handlowym.

LYNX nie pobiera opłat za wykonanie lub przypisanie opcji. Za niektóre opcje mogą być jednak pobierane opłaty od osób trzecich. Informacje dotyczące tych opłat można znaleźć tutaj.

Standardowe opłaty za opcje indeksowe w Europie i opcje futures na całym świecie są naliczane w momencie wygaśnięcia kontraktu.

Nie są pobierane żadne opłaty od osób trzecich za dostawę lub odbiór aktywów bazowych lub rozliczenie gotówkowe po wygaśnięciu opcji wynikającej z wykonania lub cesji amerykańskich opcji na indeksy i akcji w Europie

W dniu wygaśnięcia opcje są rozliczane w gotówce (opcje typu europejskiego) lub poprzez fizyczną dostawę aktywów bazowych (opcje typu amerykańskiego). Rozliczenie gotówkowe opiera się na różnicy między ceną wykonania a ceną opcji w dniu wygaśnięcia. Kwota ta zostanie dodana do rachunku handlowego lub odjęta.

Natomiast rozliczenie fizyczne polega na otrzymaniu lub dostarczeniu instrumentu bazowego.

Szczegółowe informacje na temat rozliczania poszczególnych instrumentów finansowych można znaleźć tutaj.

Tak, na platformie TWS kliknij przycisk Edit znajdujący się w górnym pasku menu, a następnie wybierz opcję Global Configuration.

Po prawej stronie przejdź do sekcji Commands, a następnie wybierz opcję Settings.

W przypadku żądań wykonania opcji znajdujących się po prawej stronie okna domyślnym ustawieniem jest “editable until cutoff timej“. Ta funkcja umożliwia edycję lub anulowanie polecenia wykonania opcji do czasu wygaśnięcia.

Jeśli chcesz natychmiast przetworzyć zlecenie wykonania opcji, wybierz opcję “final and cannot be cancelled“.

Potwierdź swój wybór, klikając przycisk Apply.

Należy pamiętać, że po ustawieniu opcji “final and cannot be cancelled” nie będzie można zmienić ani anulować zlecenia wykonania opcji w późniejszym terminie.