Publicly Traded Partnerships (PTP)

Co należy wiedzieć o nowym podatku u źródła pobieranym w USA?

W wyniku ostatnich zmian w amerykańskich przepisach, na mocy Internal Revenue Code Section 1446(f), począwszy od 1 stycznia 2023 r. wpływy brutto ze sprzedaży i niektórych wypłat z Publicly Traded Partnerships (dalej również “PTP”), które nie mają zwolnień kwalifikowanych, posiadanych przez rezydentów podatkowych spoza USA (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty), będą podlegały potrąceniu 10% podatku u źródła. To znacząca kwota, dlatego rachunki prowadzone przez LYNX mają ograniczony dostęp do PTP dla inwestorów, którzy mogą być nieświadomi ryzyka związanego z inwestowaniem w te produkty.

Więcej informacji na temat nowych regulacji można znaleźć na poniższej stronie IRS:
Publicly Traded Partnerships | Internal Revenue Service

Czym jest Publicly Traded Partnership?

Publicly Traded Partnership (PTP) jest podmiotem gospodarczym należącym do dwóch lub więcej współwłaścicieli. Akcje PTP są przedmiotem regularnego obrotu na ustalonym rynku papierów wartościowych lub są łatwo zbywalne na rynku wtórnym, niezależnie od liczby partnerów tworzących spółkę. PTP jest rodzajem spółki komandytowej zarządzanej przez dwóch lub więcej komplementariuszy, w tym osoby fizyczne lub inne podmioty gospodarcze. Komandytariusze wnoszą kapitał do spółki, jednak nie pełnią roli zarządczej.

Papiery wartościowe PTP, które zgodnie z rozporządzeniem IRS mogą podlegać potrąceniu podatku u źródła, podzielone są na 2 grupy: te, które posiadają zwolnienie kwalifikowane (z ang. qualified notice), oraz te, które takiego zwolnienia nie posiadają.

Qualified notice jest zwolnieniem przewidzianym przez rozporządzenie IRS dla emitentów PTP. Zwolnienie to pozostaje ważne przez 92 dni.

Wpływ amerykańskiego podatku u źródła na PTP na inwestycje

Wszyscy inwestorzy, którzy nie są uznawani za rezydentów USA, czyli nie podlegają opodatkowaniu i sprawozdawczości podatkowej w USA (a więc nie składają formularza W-9 IRS), podlegają podatkowi u źródła w wysokości 10% wpływów z tytułu sprzedaży lub wpływów z PTP.

Oznacza to 10% od kwoty środków, które zostałyby uzyskane w wyniku transakcji lub wypłaty z PTP, a nie tylko 10% od wyliczonego zysku..

Oto przykład obliczania podatek u źródła przy sprzedaży PTP, który nie posiada zwolnienia kwalifikowanego (qualified notice):

Zakup 200 akcji @ 50
Wartość transakcji = $10,000
Sprzedaż 200 akcji @ 51
Wartość transakcji = $10,200
Zysk= $200
Podatek pobrany u źródła= $1020 USD

Zakładając brak możliwości odzyskania podatku, strata dla inwestora wyniosłaby 820 USD.

Opcje oraz inne instrumenty pochodne których instrumentem bazowym jest PTP nie podlegają podatkowi u źródła. Nie mniej jednak, jeśli opcja lub instrument pochodny zostanie zamieniony na PTP, późniejsza sprzedaż takiego papieru wartościowego PTP będzie podlegała opodatkowaniu u źródła.

Więcej informacji na temat nowych regulacji można znaleźć na poniższej stronie IRS:
Partnership Withholding | Internal Revenue Service

Jak aktywować handel na PTP dla osób niebędących podatnikami USA?

Zaloguj się

  • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzanie Kontem
  • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
  • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key

W Zarządzaniu kontem kliknij kolejno Help > Support Center > Message Center

Utwórz zgłoszenie

W celu utworzenia zgłoszenia po prawej stronie kliknij przycisk Compose, a następnie New Ticket. Zostaniesz poproszony o wybranie kategorii, wybierz Trade Issues, a następnie Other Trade Problem

Poniżej znajduje się szablon, który możesz wykorzystać w celu złożenia wniosku o umożliwienie handlu na PTP dla osób niebędących podatnikami amerykańskimi.

Problem/Request Title“Access to PTP Products”

Opis: Detailed Description of problem/request:
“Dear IB,
I hereby request the enabling of trading for PTP symbols on my account UXXXXXX.
Best regards,
Twoje imię”

Lista spółek PTP posiadająca zwolnienie kwalifikowane:

Lista spółek PTP bez zwolnienia kwalifikowanego:

Najczęściej zadawane pytania

Wnioski są zazwyczaj przetwarzane tego samego dnia.

Inwestowanie w PTP wiąże się z potencjalnym ryzykiem, w tym zmiennością rynku, wahaniami cen towarów (w przypadku PTP związanych z energią) oraz zmianami przepisów podatkowych, które mogą mieć wpływ na politykę dystrybucji spółki.

Opłaty u źródła IRS są znaczące, dlatego dostęp do tych produktów za pośrednictwem LYNX jest ograniczony dla inwestorów, którzy mogą nie być świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem w PTP.

Jak wspomniano wyżej wszyscy inwestorzy, którzy nie są uznawani za rezydentów USA, czyli nie podlegają opodatkowaniu i sprawozdawczości podatkowej w USA (a więc nie składają formularza W-9 IRS), podlegają podatkowi u źródła w wysokości 10% wpływów z tytułu sprzedaży lub wpływów z PTP.

Oznacza to 10% od kwoty środków, które zostałyby uzyskane w wyniku transakcji lub wypłaty z PTP, a nie tylko 10% od wyliczonego zysku.

Opcje oraz inne instrumenty pochodne których instrumentem bazowym jest PTP nie podlegają podatkowi u źródła. Nie mniej jednak, jeśli opcja lub instrument pochodny zostanie zamieniony na PTP, późniejsza sprzedaż takiego papieru wartościowego PTP będzie podlegała opodatkowaniu u źródła.

Disclaimer:
LYNX nie udziela porad podatkowych ani prawnych. Informacje na tej stronie zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady podatkowej ani prawnej i nie należy na nich polegać.

Pokaż pełny Disclaimer Ukryj Disclaimer