Wartości portfela i rachunku

W tym miejscu wyjaśniamy, jak wyświetlić swoje portfolio i co oznaczają różne wartości rachunku.

Zaloguj się

 • Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do platformy LYNX+
 • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
 • Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key
ważne
Trader Work Station i aplikacja Lynx Trading

Poniżej wyjaśnione wartości można również znaleźć na platformie Trader Workstation i w aplikacji mobilnej LYNX Trading App. Dalsze instrukcje dotyczące tych platform można znaleźć w sekcji Najczęściej zadawane pytania.

Przegląd Portfolio

Zakładkę Portfolio można znaleźć w LYNX+ w lewym górnym rogu. Po jej kliknięciu zobaczysz podsumowanie swoich otwartych pozycji. W tym miejscu wyświetlana jest wielkość pozycji, jej bieżąca cena oraz krótkie podsumowanie zysków i strat.

Możesz nawigować między różnymi zakładkami, aby przeglądać Otwarte zlecenia i Ostatnie egzekucje.

Widok Podział łącznej wartości portfela pokazuje wartość pozycji w walucie bazowej według kategorii produktów. Wykres Wyników portfela pokazuje wyniki portfela w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Możesz kliknąć zakładkę Wyniki transakcyjne w górnej części strony, aby uzyskać więcej informacji na temat wyników handlowych.

Informacje o tym, gdzie znaleźć wartości portfela i rachunku na platformach TWS i LYNX Trading App, można znaleźć w sekcjach FAQ: “Gdzie mogę wyświetlić wartości mojego portfela i rachunku w TWS?” i “Gdzie mogę wyświetlić wartości mojego portfela i rachunku w aplikacji LYNX Trading App?”.

Saldo i dostępne środki

 • Wartość aktywów netto: Wyświetla całkowitą wartość rachunku Odnosi się to do całkowitej wartości gotówki + wartości akcji + wartości opcji + wyniku handlu kontraktami futures.
 • Kapitał z kwotą pożyczki:Jeśli nie handlujesz ani nie posiadasz kontraktów futures, liczba ta jest taka sama jak wartość likwidacyjna netto..
 • Buying Power: Teoretyczna łączna wartość papierów wartościowych, które można kupić bez wpłacania dodatkowych środków, przy maksymalnej dźwigni finansowej. W przypadku rachunku gotówkowego wartość ta jest równa dostępnym środkom.
 • Dostępne środki: Shows your spending power. This is the maximum amount for which you can still open new positions at that time. It is calculated as follows: Net Liquidation Value- Initial Margin.

Wymagania depozytowe

 • Depozyt początkowy: Depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia bieżących pozycji.
 • Depozyt zabezpieczający: Depozyt zabezpieczający wymagany do utrzymania bieżących pozycji i przeniesienia ich na kolejny(e) dzień(i) handlowy(e).
 • Dostępne środki: Wyświetla dostępne środki. Jest to maksymalna kwota, dla której można obecnie otwierać nowe pozycje. Jest ona obliczana w następujący sposób: Wartość likwidacyjna netto – Depozyt początkowy.
 • Dodatkowa płynność: Maksymalna wartość, o jaką może obniżyć się wartość portfela, zanim pozycje zostaną automatycznie zlikwidowane. Jest ona obliczana w następujący sposób: Wartość likwidacji netto – Depozyt zabezpieczający. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Waluty

W sekcji Waluty znajdziesz swoje bieżące pozycje gotówkowe z podziałem na każdą walutę..

Możesz łatwo przekonwertować różne pozycje gotówkowe na inną walutę, klikając przycisk Konwertuj. Możliwe jest również zamknięcie określonej pozycji walutowej poprzez kliknięcie symbolu “x”.

Należy pamiętać, że w przypadku handlu produktami zagranicznymi w walucie, której nie posiadasz na rachunku gotówkowym, najpierw konieczna jest odpowiednia wymiana waluty.

Rachunek z depozytem zabezpieczającym umożliwia zakup aktywów bez posiadania danej waluty. Należy pamiętać, że za utrzymywanie ujemnych pozycji gotówkowych będziesz płacić odsetki debetowe. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, kliknij tutaj.

Przepływy pieniężne

W dolnej części zakładki Portfolio znajdują się wszystkie zmiany stanu środków pieniężnych na rachunku w wybranym okresie.

W sekcji Saldo środków pieniężnych znajduje się przegląd wszystkich wpływów i wypływów z rachunku, a także saldo początkowe i końcowe dla wybranego okresu. Możesz łatwo zmienić ten okres, korzystając z różnych opcji nad kolumnami.

Następna kolumna pokazuje szczegółowy przegląd wszystkich wpływów w tym samym okresie. Podczas handlu wyświetlany jest tutaj całkowity obrót ze sprzedaży pozycji. Znajdują się tu również dywidendy i odsetki naliczone od kredytów, a także wpłaty dokonane na rachunek. Kliknięcie strzałki obok określonej kategorii pozwala zobaczyć dalsze szczegóły dotyczące tej konkretnej kategorii wpływów.

W kolumnie Odpływ wyświetlana jest łączna kwota zapłacona za dokonane transakcje. Prowizje są wyświetlane jako kolejna kategoria w ramach odpływów. Inne opłaty, takie jak opłaty subskrypcyjne za dane w czasie rzeczywistym, są wyświetlane tutaj. W zależności od tego, kiedy zapłaciłeś odsetki debetowe w wybranym okresie, odsetki te mogą również pojawić się jako wypływ. To samo dotyczy straty z tytułu przewalutowania (gdy jest to zysk, jest on wyświetlany w przychodach).

Najczęściej zadawane pytania

Na pltformie TWS można wyświetlić wszystkie ważne wartości dotyczące rachunku. W tym celu należy kliknąć przycisk Account. Jeśli przycisk nie jest widoczny, kliknij Account na górnym pasku i wybierz Account Window.

Następnie otworzy się nowe okno, w którym dane rachunku zostaną podzielone na kilka sekcji.

Wyjaśnienie wartości rachunku można znaleźć w powyższym artykule.

Informacje o swoim rachunku i jego wartości można wyświetlić, klikając ikonę Account na dolnym pasku aplikacji.

Wyjaśnienie wartości rachunku można znaleźć w powyższym artykule.

Otrzymasz ostrzeżenie od naszego partnera, gdy Twoja dostępna płynność spadnie poniżej 10%. Jest to wiadomość automatyczna, więc nagły/tymczasowy spadek również spowoduje jej wysłanie.

Gdy dostępna płynność spadnie poniżej 5% całkowitej wartości portfela, zostanie to odzwierciedlone przez podświetlenie wartości likwidacyjnej netto na pomarańczowo. Oprócz tego można to również zobaczyć za pomocą pomarańczowego symbolu ostrzegawczego. Jest on widoczny na każdej stronie LYNX+. Ponadto w sekcji Portfolio dostępne środki płynne są również wyświetlane w kolorze pomarańczowym.

Gdy dostępne środki płynne spadną poniżej 0% całkowitej wartości portfela, zostanie to odzwierciedlone poprzez podświetlenie wartości likwidacyjnej netto na czerwono. Oprócz tego widoczny jest również czerwony symbol ostrzegawczy. Jest on widoczny na każdej stronie w LYNX+, ale dodatkowo w zakładce Portfolio dostępna płynność jest również wyświetlana na czerwono.

Jeśli chcesz uwolnić więcej dostępnej płynności, aby zabezpieczyć się przed dalszymi spadkami w przyszłości, możesz podjąć kilka działań:

 • Możesz przelać środki na swój rachunek handlowy. Aby to zrobić, możesz skorzystać z instrukcji wpłaty.
 • Możesz wykonać zlecenie, które obniży Twoje aktualne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. W większości przypadków oznacza to możliwość zamknięcia lub zredukowania aktualnie otwartej pozycji. Możesz wykonać przelew wewnętrzny z innych rachunków powiązanych z Twoim rachunkiem papierów wartościowych.
 • W TWS można ustawić parametr “Set Liquidate Last“. Jeśli nie widzisz tego parametru, możesz go wyszukać za pomocą paska wyszukiwania w górnej części menu podręcznego.

  Jeśli to możliwe, system będzie próbował chronić te pozycje, gdy dojdzie do likwidacji na rachunku. Nie ma jednak gwarancji, że te pozycje nie zostaną wcześniej zlikwidowane przez system.

Przejdź do zakładki Portfolio i wybierz walutę, którą chcesz przeliczyć w sekcji Waluty. Aby uzyskać więcej informacji na temat przeliczania walut, kliknij tutaj.