Nota prawna

Informacje zawarte na tej stronie internetowej opracowywane są przez LYNX B.V., jednostka organizacyjna, IČO (REGON): 02451778, z siedzibą: Za Hanspaulkou 879/8, 160 00 Praga 6, wpisana pod sygnaturą akt A 76398 w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze. LYNX Česká republika jest spółką zależną zagranicznej osoby prawnej i jest zobowiązana do bezwarunkowego przestrzegania wszystkich zatwierdzonych przepisów i regulacji wewnętrznych spółki macierzystej LYNX B.V. oraz stosowania się do nich. Są one parte na przepisach UE, a także na krajowym ustawodawstwie holenderskim (spółką macierzysta jest: LYNX B.V., Herengracht 527, 1017 BV Amsterdam, Holandia; zwana dalej łącznie „LYNX”).

Korzystanie ze strony internetowej

Informacje, które dostępne są na naszej stronie internetowej, publikujemy wyłącznie do publicznej wiadomości i nie stanowią w związku z tym porad inwestycyjnych ani doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez LYNX klientom, tj. inwestorom i potencjalnym inwestorom, lub upoważnionym przedstawicielom inwestorów lub potencjalnych inwestorów (dalej tylko „Inwestorzy”). Klientem docelowym jest inwestor indywidualny, prywatny i korporacyjny. Zwracamy uwagę inwestorów na fakt, że przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w produkty inwestycyjne, powinni poświęcić szczególną uwagę związanemu z nim ryzyku.

LYNX dokłada wszelkich starań, zachowuje staranność i polega na rzetelnych oraz wiarygodnych źródłach (np. informacjach z grupy LYNX B.V.) przy projektowaniu i aktualizowaniu swojej strony internetowej, ale nie może zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności udostępnianych informacji. Jeśli wykorzystujesz udostępniane przez nas informacje bez ich uprzedniej weryfikacji lub jako porady inwestycyjne bądź rekomendacje inwestycyjne, robisz to na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko. Jeśli nie znasz danego produktu inwestycyjnego i związanego z nim ryzyka, nie inwestuj w niego. Powyższe sformułowania mają jedynie charakter informacyjny i nie można na ich podstawie wysuwać żadnych roszczeń prawnych.

Wyłączenie odpowiedzialności

LYNX jednoznacznie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu do tej strony internetowej i korzystania z niej. Nie ma żadnej gwarancji bezawaryjnego i nieprzerwanego działania naszej strony internetowej i chociaż LYNX dokłada wszelkich starań, aby zawartość strony była jak najdokładniejsza, najaktualniejsza i najpełniejsza, to nie może zagwarantować dokładności, ważności, kompletności ani aktualności informacji publikowanych lub udostępnianych za pośrednictwem tej strony internetowej; LYNX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym zakresie.

Informacje, produkty i usługi stron trzecich

Jeśli LYNX wyświetla hiperłącza do stron internetowych stron trzecich, nie stanowi to rekomendacji LYNX dotyczącej produktów lub usług inwestycyjnych oferowanych za pośrednictwem tych stron internetowych. Korzystasz z tego rodzaju odnośników wyłącznie na własne ryzyko. LYNX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość, sposób wykorzystania lub dostępność takich stron internetowych. Prawdziwość, dokładność, adekwatność, wiarygodność i kompletność wszelkich treści na wspomnianych stronach internetowych, ew. linków do nich nie zostały zweryfikowane przez LYNX.

Komunikacja mailowa

Wiadomości e-mail wysyłane przez LYNX i wszelkie załączone do nich pliki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresatów docelowych. Jeśli nie jesteś adresatem docelowym, nie możesz w żaden sposób wykorzystywać ani publikować tych e-maili. W celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości LYNX jako nadawca e-maili oświadcza, że e-maile nie stanowią oferty zawarcia kontraktu lub umowy w rozumieniu § 1731 i nast. Ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeks cywilny; wszelkie usługi inwestycyjne mogą być świadczone wyłącznie na podstawie postanowień umownych między LYNX a klientem. Informacje i dokumenty przesyłane do LYNX mogą mieć charakter poufny i mogą być chronione klauzulą poufności. Jeśli e-mail, który otrzymałeś od LYNX nie jest przeznaczony dla ciebie, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nadawcy (tj. LYNX) i zaprzestanie dalszego przetwarzania wiadomości e-mail oraz jej usunięcie. LYNX nie może ręczyć za bezpieczeństwo i bezbłędność komunikacji e-mailowej i nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania e-maila niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Prawa własności intelektualnej

Żadne informacje ani dokumenty z tej strony internetowej nie mogą być kopiowane, pobierane ani w jakikolwiek sposób publikowane, rozpowszechniane lub powielane bez uprzedniej pisemnej zgody LYNX lub zgody osoby uprawnionej.

LYNX lub strona uprawniona zastrzegają sobie wszelkie prawa (w tym prawa autorskie, nazwy domen, prawa do znaków towarowych, patentów i innych praw własności intelektualnej) w odniesieniu do wszystkich informacji i dokumentów udostępnianych za pośrednictwem tej strony internetowej (w tym wszystkich tekstów, grafik i logo). Można wydrukować i/lub pobierać informacje i dokumenty opublikowane na tej stronie internetowej wyłącznie do własnego użytku. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy LYNX niedozwolone jest udostępnianie linków do strony internetowej LYNX.

LYNX+ disclaimer (wyłączenie odpowiedzialności)

LYNX nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z następujących zdarzeń:

  1. Niewłaściwe lub nieautoryzowane wykorzystanie lub jakiekolwiek nieuprawnione użycie (przez klienta lub osoby trzecie) platformy handlowej LYNX+ lub danych logowania do LYNX+, które skutkować będzie przeprowadzeniem transakcji handlowych na rachunku papierów wartościowych klienta (zwanym dalej „rachunkiem”), do którego klient się nie przyznaje lub z nimi nie zgadza albo go nie zlecił;
  2. Przestoje lub przerwy jakiegokolwiek rodzaju lub charakteru w LYNX+ wynikające na przykład z awarii zasilania, sprzętu, hardware’u i software’u, bez względu na to, czy ów software, połączenie, urządzenie lub inny podłączony sprzęt jest zarządzany przez LYNX, czy też stronę trzecią, bądź istnieje inna możliwa przyczyna, w wyniku której klient po opóźnieniu nie może skorzystać z LYNX+ lub innych produktów i usług oferowanych przez LYNX;
  3. Nieścisłości i/lub brak akceptacji, błędy lub opóźnienia w wyświetlaniu informacji o cenach, wyliczeniach (w tym kalkulacji marży), saldzie konta lub wyciągu z konta albo innych informacji udzielanych klientowi przez LYNX lub stronę trzecią;
  4. Analizy i/lub inne informacje związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe LYNX lub strony trzeciej dostępne i osiągalne dla klienta za pośrednictwem platformy transakcyjnej LYNX+;
  5. Wszelkie przestoje, braki (w tym awarie) po stronie giełd, systemów rozliczeniowych i rozrachunkowych, depozytariuszy lub zarządzających papierami wartościowymi;
  6. Spadek lub wzrost wartości instrumentu finansowego lub waluty, wszelkie straty, wszelkie utracone zyski lub utracone dochody poniesione przez klienta.

Zalecamy klientom posiadanie nieprzerwanego dostępu do alternatywnej platformy handlowej, takiej jak na przykład Trader Workstation.

Współpraca LYNX & Interactive Brokers

Handlując za pośrednictwem LYNX, wchodzisz w stosunek umowny z dwoma partnerami: jeden stosunek umowny z LYNX i jeden stosunek umowny z Interactive Brokers Ireland Limited (IB). Usługi świadczone przez LYNX ograniczają się wyłącznie do przyjmowania i przekazywania dyspozycji za pomocą instrumentów finansowych IB. W tym celu zorganizujemy dla Ciebie otwarcie rachunku aktywów w IB w Twoim imieniu, odpowiedzialność i ryzyko. Dajesz nam na to zgodę. LYNX może również zorganizować pożyczki na zakup papierów wartościowych w IB i/lub pożyczkę papierów wartościowych w IB (w tym Stock Yield Enhancement Program). Stanie się to tylko na podstawie Twojej prośby w Formularzu otwarcia rachunku.

Nawiązujesz również stosunek umowny z Interactive Brokers Ireland Limited (IB). LYNX otworzy dla Ciebie rachunek inwestycyjny w IB w Twoim imieniu. Daje to dostęp do platformy transakcyjnej IB i rozliczania transakcji przez IB i jej partnerów (w tym spółki macierzyste i zależne).

Przepisy, które mają zastosowanie

Niniejsza strona internetowa wraz z wyłączeniem odpowiedzialności podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszego oświadczenia lub w związku z nim będą kierowane wyłącznie do właściwego sądu w Holandii. Jeżeli w obcojęzycznej wersji niniejszego wyłączenia odpowiedzialności istnieją różnice w interpretacji, wówczas decydująca jest wersja holenderska. W kwestii ochrony i przetwarzania danych osobowych odsyłamy do naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, które można znaleźć pod poniższym linkiem: www.lynxbroker.pl/info/ochrona-danych-osobowych/ lub www.lynxbroker.pl/wsparcie/dokumenty/. Zasady korzystania z plików cookie znajdują się tutaj: www.lynxbroker.pl/info/cookie/.

Modyfikacje i aktualizacje strony internetowej LYNX

LYNX zastrzega sobie prawo do edycji, aktualizacji i zmiany treści oraz informacji udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej firmy LYNX, w tym dokumentów i tekstu wyłączenia odpowiedzialności w dowolnym momencie bez powiadamiania klientów, potencjalnych klientów, konsumentów itp. Dlatego zalecamy regularne śledzenie strony internetowej LYNX w celu sprawdzenia, czy prezentowane informacje, dokumenty, m.in. tekst wyłączenia odpowiedzialności, zostały zaktualizowane. Dziękujemy.

© Copyright 2024 LYNX