Zmiana na cykl rozliczeniowy T+1

W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku czas na rozliczenie transakcji na akcjach i innych papierach wartościowych zostanie skrócony z dwóch dni roboczych do jednego dnia roboczego. Zmiana będzie miała miejsce w Maju 2024 r. Na tej stronie wyjaśniamy bardziej szczegółowo, w jaki sposób ta zmiana wpłynie na rachunek handlowy prowadzony za pośrednictwem LYNX.

Definicja: Rozliczenie

Zawieranie transakcji może wydawać się procesem natychmiastowym. Jednak w rzeczywistości istnieją dwie ważne daty związane z każdą transakcją, które powinieneś znać i rozumieć – a jedna z nich wkrótce ulegnie istotnej zmianie.

Data transakcji:

Data transakcji to data pomyślnego zakończenia transakcji.

Data rozliczenia:

Data rozliczenia to data, w której transakcja zostaje oficjalnie zrealizowana.

Data rozliczenia odzwierciedla datę, w której płatność za zakup jest należna, gdzie sprzedane papiery wartościowe muszą zostać dostarczone oraz depozytariusz uwierzytelnił nowego akcjonariusza i usunął poprzedniego.

W przypadku kupna lub sprzedaży papierów wartościowych, rozliczenie oznacza oficjalny transfer papierów wartościowych na rachunek kupującego i gotówki na rachunek sprzedającego.

Co zmieni się w kwestii rozliczenia?

W maju 2024 r. cykle rozliczeniowe dla amerykańskich, kanadyjskich i meksykańskich transakcji giełdowych oraz innych papierów wartościowych zmienią się z dwóch dni na jeden:

  • Począwszy od 28 maja 2024 r., cykle rozliczeniowe dla transakcji na amerykańskich papierach wartościowych przejdą z dwóch dni roboczych na jeden, znany jako T+1 (dzień handlowy plus jeden dzień roboczy).
  • Począwszy od 27 maja 2024 r., cykle rozliczeniowe dla kanadyjskich i meksykańskich transakcji na papierach wartościowych również przejdą z dwóch dni roboczych na jeden.

Co wpływa na skrócenie cykli rozliczeniowych?

Postęp technologiczny umożliwił szybsze rozliczenia transakcji. Ponieważ większość działań handlowych i bankowych jest prowadzona online, nie ma już potrzeby dodatkowych dni na fizyczne dostarczenie papierów wartościowych lub funduszy. Główną zaletą krótszego cyklu rozliczeniowego jest zmniejszone ryzyko na rynku papierów wartościowych. Im krótsza przerwa między realizacją transakcji a rozliczeniem, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń wpływających na transfer gotówki lub papierów wartościowych. Jest to szczególnie ważne w okresach wysokiego wolumenu i zmienności na rynku, takich jak gwałtowny wzrost po wybuchu pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku. Ponadto zmiana ta przynosi korzyści inwestorom, umożliwiając szybszy dostęp do ich środków po dokonaniu transakcji.

Które papiery wartościowe zostaną objęte zmianami?

USA

Zakres produktów amerykańskich obejmuje amerykańskie papiery wartościowe, fundusze ETF, obligacje korporacyjne itp.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełną listą produktów objętych zakresem od Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).

Kanada

Kanadyjskie produkty objęte tym zakresem to papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynkach wtórnych.

Zapoznaj się z listą aktywów Kanadyjskiego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (CCMA).

Meksyk

Meksykański rynek akcji i papiery wartościowe notowane w Międzynarodowym Systemie Notowań (SIC).

Jak zmiana rozliczeń z T+2 na T+1 wpłynie na mój rachunek?

Zmiana będzie miała ograniczony wpływ w zależności od charakteru Twoich rachunków. Za pośrednictwem LYNX można posiadać rachunek gotówkowy lub rachunek z depozytem zabezpieczającym (marżowy). Jeśli nie masz pewności, jaki typ rachunku posiadasz za pośrednictwem LYNX, dalsze instrukcje znajdziesz tutaj.

Rachunek gotówkowy:

Obecnie:

Przed dokonaniem zakupu inwestor musi sprawdzić, czy na jego rachunku znajduje się wystarczająca ilość środków pieniężnych w walucie, w której chce dokonać zakupu papierów wartościowych, aby pokryć koszt zakupu w dniu rozliczenia transakcji, obecnie T+2. Obejmuje to wykonanie transakcji Forex, jeśli to konieczne, w celu konwersji gotówki na odpowiednią walutę. Ponieważ standardowe ramy czasowe rozliczenia dla transakcji Forex to T+2, posiadając rachunek gotówkowy należy dokonać konwersji na rynku Forex co najmniej w tym samym dniu, w którym dokonano transakcji na akcjach, aby zapewnić rozliczenie w tym samym dniu.

Zmiana T+1:

Po przejściu na T+1 rachunki gotówkowe będą działać w ten sam sposób. Przed dokonaniem zakupu wystarczy upewnić się, że posiadasz wystarczającą ilość gotówki w walucie transakcyjnej. Może to obejmować wykonywanie transakcji Forex z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, ponieważ są one rozliczane w T+2, aby zapewnić rozliczenie w tym samym dniu.

Poniższa animacja ilustruje nowy proces rozliczenia dla produktów amerykańskich, kanadyjskich i meksykańskich (po zmianie z T+2 na T+1). Można zauważyć, że okres rozliczenia transakcji FX różni się teraz od zakupu papierów wartościowych:

Instrumenty finansowe przedstawione w animacji nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych.

Należy pamiętać: Sekcja 5 C umowy klienta IBIE dla klientów z EOG i sekcja A2.3 umowy klienta IBUK dla klientów spoza EOG nie ma zastosowania do klientów LYNX. Oznacza to, że na rachunkach gotówkowych prowadzonych za pośrednictwem LYNX, IBIE/IBUK nie będą automatycznie konwertować środków w celu pokrycia zobowiązań walutowych wynikających z zakupów. Upewnij się odpowiednio wcześniej, że posiadasz potrzebną walutę przed dokonaniem zakupu.

Rachunek marżowy:

Obecne zasady działania rachunków z depozytem zabezpieczającym będą kontynuowane po zmianie na T+1.

Aby nabyć papiery wartościowe denominowane lub rozliczane w walucie, której nie posiadasz na rachunku marżowym możesz:

  • (a) dokonać konwersji środków pieniężnych wystarczających do pokrycia kosztów kupna pozycji w walucie denominowanej/rozliczeniowej, lub
  • (b) otworzyć pozycję bez konwersji waluty, a IBKR udzieli kredytu zabezpieczającego na pokrycie kosztów związanych z transakcją (należy pamiętać, że w tym przypadku obowiązują dodatkowe koszty z tytułu odsetek od debetu w tej walucie, a gdy pozycja zostanie zamknięta, pożyczka z depozytem zabezpieczającym również zostanie zamknięta, natomiast zysk/strata na tej pozycji pozostanie w walucie denominowanej/rozliczeniowej)

Dla niektórych inwestorów jednodniowe cykle rozliczeniowe mogą oznaczać większą wygodę. Dla innych T+1 może wymagać zwrócenia większej uwagi na to, w jaki sposób krótsze czasy rozliczeń mogą wpłynąć na decyzje inwestycyjne, handlowe lub podatkowe. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak to przejście może wpłynąć na Twoją indywidualną sytuację, skontaktuj się z wykwalifikowanym doradcą.

Najczęściej zadawane pytania

Aby pomóc Ci lepiej zapoznać się ze zmianą okresów rozliczeniowych, poniżej odpowiemy na najważniejsze pytania dotyczące tego tematu:

W maju 2024 r. cykle rozliczeniowe dla amerykańskich, kanadyjskich i meksykańskich transakcji giełdowych i innych papierów wartościowych zostaną przesunięte z dwóch dni do jednego, aby poprawić efektywność rynku.

T+1 oznacza, że rozliczenie związane z transakcją musi nastąpić w ciągu jednego dnia od jej zakończenia (T = data transakcji).

Amerykańska komisja papierów wartościowych (SEC) sfinalizowała zasadę skrócenia cyklu rozliczeniowego dla amerykańskich transakcji pomiędzy brokerami a dealerami z T+2 do T+1, ze skutkiem obowiązującym od 28 maja 2024 roku.

Podobnie, Kanadyjskie Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych (CCMA) i meksykański CCP akcji, Contraparte Central de Valores (CCV), wraz z Meksykańskim Stowarzyszeniem Firm Maklerskich (AMIB), również przyjęły zasady przejścia z T+2 na T+1. Zmiana ta wejdzie w życie jeden dzień wcześniej niż w USA, począwszy od 27 maja 2024 r., który przypada w poniedziałek (święto w USA).

Zakres produktów amerykańskich obejmuje amerykańskie papiery wartościowe, fundusze ETF, obligacje korporacyjne itp.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełną listą produktów objętych zakresem od Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).

Kanadyjskie produkty objęte tym zakresem to papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynkach wtórnych. Zapoznaj się z listą aktywów Kanadyjskiego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (CCMA).

Meksykański rynek akcji i papiery wartościowe notowane w Międzynarodowym Systemie Notowań (SIC).

Po zalogowaniu się do Zarządzania Kontem, przejdź do Ustawień (Settings), a następnie sprawdź kolumnę Account Type.

Nie jest to możliwe, ponieważ zasada jest wdrażana przez SEC, CCMA, DTCC, CCV i AMIB.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnych stronach SEC, CCMA, AMIB, CCV i DTCC.

Obecnie w przypadku rachunków gotówkowych prowadzonych za pośrednictwem LYNX, IB nie dokonuje automatycznej konwersji środków w celu pokrycia zobowiązań walutowych wynikających z zakupów. Upewnij się wcześniej, że posiadasz odpowiednią walutę przed dokonaniem zakupu. Sekcja 5 C umowy klienta IBIE i sekcja A2.3 umowy klienta IBUK nie mają zastosowania do klientów LYNX.

Więcej informacji jak dokonać konwersji walut znajdziesz tutaj.

Tak, oczekuje się, że wszyscy klienci z EU handlujący produktami amerykańskimi, kanadyjskimi lub meksykańskimi będą terminowo dopasowywać i potwierdzać transakcje oraz rozliczać się w terminie T+1.

USA:
Pierwszą datą transakcji dla T+1 będzie wtorek, 28 maja 2024 roku. Wszystkie transakcje zawarte w tym dniu roboczym będą miały datę rozliczenia w środę, 29 maja 2024 r.

Uwaga: Środa, 29 maja 2024 r., będzie podwójną datą rozliczenia dla zleceń z datą transakcji w piątek, 24 maja 2024 r., i/lub we wtorek, 28 maja 2024 r.


Kanada:
Kanadyjskie Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego (CCMA) ogłosiło poniedziałek, 27 maja 2024 r., jako datę rozpoczęcia kanadyjskiego T+1. Kanadyjski rynek będzie otwarty dla inwestorów w poniedziałek, 27 maja 2024 r.

Uwaga: Wtorek, 28 maja 2024 r., będzie podwójną datą rozliczenia dla zleceń z datą transakcji w piątek, 24 maja 2024 r., i/lub w poniedziałek, 27 maja 2024 r.


Meksyk:
Rynek meksykański jest otwarty dla inwestorów w poniedziałek, 27 maja 2024 r. (pierwsza data handlowa dla rozliczenia T+1).

Uwaga: Wtorek, 28 maja 2024 r., będzie podwójną datą rozliczenia dla zleceń z datą transakcji w piątek, 24 maja 2024 r., i/lub w poniedziałek, 27 maja 2024 r.