Specyfikacja zleceń

Podczas zawierania transakcji na rynkach finansowych zrozumienie specyfikacji zleceń jest niezbędne do realizacji transakcji zgodnie z określonymi preferencjami i strategiami. W tym artykule wyjaśnimy różne specyfikacje zleceń, w tym Time-In-Force, metody wyzwalania i opcje dodatkowe, aby pomóc w podejmowaniu decyzji podczas handlu.

Time-In-Force (TIF)

Time-In-Force odnosi się do czasu trwania lub okresu, przez który zlecenie pozostaje aktywne na rynku. Dostępne są różne opcje dostosowane do potrzeb handlowych:

 • DAY (Day Order): Jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane do końca dnia handlowego, zostanie automatycznie anulowane.
 • GTC (Good ‘Til Canceled): Zlecenie Good ‘Til Canceled pozostaje aktywne do momentu jego realizacji lub ręcznego anulowania przez inwestora. Zlecenie z GTC zostanie automatycznie anulowane, jeśli nastąpi podział akcji lub jeśli nie logujesz się na platformę handlową przez okres 90 dni.
 • GTD (Good ‘Til Date): Zlecenie Good ‘Til Date jest aktywne do określonego dnia wskazanego przez inwestora. Jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane do określonej daty, zostanie anulowane.
 • DTC (Day ‘Til Canceled): Zlecenie Day ‘Til Canceled jest podobne do zlecenia dziennego, ale zamiast zostać anulowane i usunięte z okna transakcyjnego na koniec dnia, zlecenie jest dezaktywowane.

Metody uruchamiające zlecenie

Wyzwalacze to warunki lub zdarzenia, które aktywują zlecenie Stop, Stop Limit, Trailing Stop i Trailing Stop Limit na rynku. Poniżej znajdują się dostępne metody aktywacji:

 • Last: Aby zlecenie kupna (sprzedaży) zostało aktywowane, jedna z ostatnich wartości ceny musi być większa (mniejsza) lub równa cenie aktywacji. Giełda lub animator rynku musi opublikować cenę kupna równą lub wyższą od ceny aktywacji i cenę sprzedaży równą lub niższą od ceny aktywacji. Ostatnia cena musi mieścić się w zakresie bid/ask lub w zakresie procentowym poza bid/ask (0,5% ostatniej ceny). Zakres pozwala na wyzwolenie do 0,5% powyżej ceny ask lub do 0,5% poniżej ceny bid.
 • Double Last: Aby zlecenie kupna (sprzedaży) zostało aktywowane, dwie kolejne wartości ostatniej ceny muszą być większe (mniejsze) lub równe cenie aktywacji lub ostatniej cenie ze wzrostem wielkości.
 • Bid/Ask: Aby zlecenie kupna (sprzedaży) zostało aktywowane, pojedyncza cena kupna (sprzedaży) musi być większa (mniejsza) lub równa cenie aktywacji.
 • Double Bid/Ask: Aktywacja zlecenia “Double bid/ask” następuje w momencie, gdy na rynku pojawiają się dwie różne ceny kupna (bid) i dwie różne ceny sprzedaży (ask) dla danego instrumentu finansowego. To zlecenie może być wykorzystywane przez traderów do handlu w warunkach zmiennej płynności rynkowej, gdzie istnieje większa rozbieżność między cenami kupna i sprzedaży. Kiedy zlecenie Double bid/ask zostaje aktywowane, inwestor może podjąć decyzję o dokonaniu transakcji, wykorzystując różnicę między najkorzystniejszą ceną kupna a najkorzystniejszą ceną sprzedaży w danym momencie na rynku.
 • Last or Bid/Ask: Aby zlecenie kupna (sprzedaży) zostało aktywowane, pojedyncza cena kupna (sprzedaży) lub pojedyncza ostatnia cena musi być większa (mniejsza) lub równa cenie aktywacji.
 • Mid-point: Aby zlecenie kupna (sprzedaży) zostało aktywowane, środkowa wartość bid/ask musi być większa (mniejsza) lub równa cenie aktywacji.

Domyślne metody aktywujące zlecenie

W zależności od produktu, którym handlujesz, zostanie przypisana domyślna metoda aktywacji zlecenia.

 • Akcje: Domyślną metodą aktywacji dla wszystkich akcji jest metoda Last.
 • Opcje:W przypadku opcji amerykańskich i niektórych opcji denominowanych w USD na giełdach europejskich, domyślną metodą aktywacji jest metoda Double Bid/Ask.
 • Forex: W przypadku rynku Forex (na przykład pary walutowej EUR/USD) domyślną metodą wyzwalania jest Bid/Ask.
 • Produkty Strukturyzowane: Dla wszystkich produktów strukturyzowanych domyślną metodą aktywacji jest Last lub Bid/Ask.
 • Towary: W przypadku towarów domyślną metodą aktywacji jest Bid/Ask.
 • Inne: W przypadku wszystkich innych rodzajów zleceń, które nie zostały określone powyżej, domyślną metodą aktywacji jest metoda Last.

Zlecenia dodatkowe

 • Bracket Order: Zlecenie bracket order jest typem zlecenia, które obejmuje trzy różne zlecenia, zwykle połączone ze sobą. Składa się z zlecenia wejścia (entry order), zlecenia take profit i zlecenia stop loss. Główną ideą zlecenia bracket order jest zabezpieczenie pozycji handlowej tradera poprzez automatyczne aktywowanie zarówno zysku, jak i straty, co pomaga zarządzać ryzykiem i optymalizować potencjalne zyski.

  Zlecenie Entry order: to pierwsze zlecenie w sekwencji bracket order. Określa ono poziom cenowy, po osiągnięciu którego inwestor chce wejść w pozycję.

  Zlecenie Take profit: To zlecenie ustala poziom cenowy, po osiągnięciu którego inwestor chce zrealizować zysk i zamknąć pozycję, unikając dalszych ryzykownych ruchów cenowych.

  Zlecenie Stop Loss : Jest to zlecenie, które określa poziom cenowy, po osiągnięciu którego inwestor chce zminimalizować straty i zamknąć pozycję, zanim straty się pogłębią.
 • Fill or Kill (FOK): To rodzaj zlecenia, które wymaga natychmiastowego wykonania w całości po określonej cenie lub lepszej, w przeciwnym razie zostaje anulowane. Oznacza to, że zlecenie Fill or Kill musi być zrealizowane w całości natychmiast po jego złożeniu, w przeciwnym razie nie zostanie wykonane w ogóle. Zlecenie Fill or Kill jest często używane przez traderów, którzy chcą dokonać transakcji po określonej cenie i nie chcą czekać na częściowe wykonanie zlecenia.
 • All or None (AON): Zlecenie typu “wszystko albo nic” wymaga wypełnienia całego zlecenia w ramach jednej transakcji. Jeśli zlecenie nie może zostać zrealizowane w całości, zostaje anulowane. Podobnie jak w przypadku FOK, zlecenia AON priorytetowo traktują pełną realizację zlecenia, zapewniając, że nie dojdzie do częściowego wypełnienia. Zlecenia AON różnią się jednak tym, że zezwalają na częściową realizację, o ile całe zlecenie zostanie ostatecznie zrealizowane, podczas gdy zlecenia FOK nie zezwalają na częściową realizację.Zarówno zlecenia FOK, jak i AON są powszechnie stosowane, gdy inwestorzy chcą zapewnić pełną realizację zlecenia, szczególnie w przypadku dużych pozycji lub gdy określone poziomy cen są krytyczne dla ich strategii handlowej. Te typy zleceń zapewniają inwestorom większą kontrolę nad ich transakcjami i pomagają uniknąć niekorzystnych częściowych wypełnień lub niepożądanych scenariuszy realizacji.


Najczęściej zadawane pytania

Tak, można edytować, zmienić typ zlecenia lub całkowicie anulować zlecenie, jeśli nie zostało zrealizowane.

 • Aby zlecenie było aktywne w obrębie jednej sesji handlowej, wybierz DAY (Day Order)
 • W przypadku zleceń długoterminowych, które będą aktywne do momentu ich realizacji lub ręcznego anulowania, należy wybrać opcję GTC (Good ‘Til Canceled).
 • Aby ustawić konkretną datę wygaśnięcia zlecenia, wybierz GTD (Good ‘Til Date).
 • W przypadku zlecenia, które ma dezaktywować się na koniec sesji handlowej danego dnia, należy wybrać opcję DTC (A Day ‘Til Canceled).

W zależności od rodzaju produktu, którym handlujesz, istnieje domyślna metoda wyzwalania, która aktywuje zlecenie.
Więcej informacji na temat znajduje się w artykule powyżej.

Wybór metody aktywacji jest możliwy tylko na platformie TWS.

W oknie zlecenia (Order Ticket), przechodząc do zakładki Misc. wybierz preferowaną metodę aktywacji z rozwijanego menu. Patrz zdjęcie poniżej:

Podczas składania zleceniana platformie TWS w zakładce Classic, można dodać konkretną metodę aktywacji poprzez dodanie kolumny Trigger Method do widoku. Można to zrobić, klikając kolumny prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając opcję Insert Column > Order Attributes > Trigger Method.

Po dodaniu tej kolumny będzie można wybrać metodę wyzwalania bezpośrednio w wierszu zlecenia.

 • LYNX+

Na platformie LYNX+ możliwe jest dołączenie zlecenia połączonego w oknie zlecenia. Po kliknięciu opcji (zielony krzyżyk) Opcjonalne Zlecenie Połączone zostanie rozwinięte menu z możliwością wyboru cen po których dodatkowe zlecenia mają zostać uruchomione. Patrz zdjęcie poniżej:

 • TWS

Na platformie TWS można dołączyć zlecenie typu bracket order do istniejącego zlecenia, klikając je prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Attach > Bracket Orders. Następnie można określić, po jakich cenach zlecenia te będą uruchamiane. Patrz zdjęcie poniżej:

 • Aplikacja LYNX Trading

W aplikacji LYNX Trading można dołączyć zlecenie bracket do istniejącego zlecenia, klikając ATTACH/BRACKET ORDER. Przesuń suwak, aby dołączyć zlecenie Profit Taker i/lub Stop Loss. Następnie można określić, po jakich cenach zlecenia te będą uruchamiane

Zlecenia GTC będą zazwyczaj anulowane automatycznie w następujących przypadkach:

 • Działania korporacyjne na papierze wartościowym prowadzące do podziału akcji (terminowego lub odwrotnego), wymiany na akcje lub dystrybucji akcji.
 • Spółka wypłaca dywidendę, której stopa przekracza 3% ceny zamknięcia z poprzedniego dnia lub jeśli dywidenda jest dywidendą dodatkową/specjalną, niezależnie od kwoty wypłaty.
 • Brak logowania się na swój rachunek przez 90 dni.
 • Koniec kwartału kalendarzowego następującego po bieżącym kwartale. Dla przykładu zlecenie złożone w trzecim kwartale 2023 roku zostanie anulowane na koniec czwartego kwartału 2023 roku. Jeśli ostatni dzień jest dniem wolnym od handlu, anulowanie nastąpi w momencie zamknięcia ostatniego dnia handlowego danego kwartału. Dla przykładu, jeśli ostatnim dniem kwartału jest niedziela, zlecenia zostaną anulowane w poprzedzający piątek.
 • Zmodyfikowanie zlecenia, gdzie zostanie przypisana nowa data automatycznego wygaśnięcia zgodna z końcem kwartału kalendarzowego.

Tak, handel amerykańskimi instrumentami finansowymi w godzinach nocnych (02:00 – 9:50 CET) jest możliwy. Ponadto można również handlować przez całą dobę opcjami na indeks S&P 500 z Cboe i opcjami futures na indeks S&P 500 z CME Group.

Listę papierów wartościowych, dla których możliwy jest handel overnight, można znaleźć tutaj.

Tylko zlecenia typu Limit są dozwolone dla handlu nocnego. Zlecenia te będą aktywne tylko podczas handlu nocnego i zostaną automatycznie anulowane o godzinie 09:50 CET, jeśli nie zostaną zrealizowane.

Przed wysłaniem zlecenia na giełdę należy upewnić się, że pole Allow order to be filled during overnight session jest zaznaczone w oknie zlecenia.