Opłata za ekspozycję dla rachunków wysokiego ryzyka  

Interactive Brokers oblicza i pobiera dzienną “opłatę za ekspozycję” dla rachunków narażonych na nadmierne ryzyko. Opłata pobierana od tych rachunków opiera się na wynikach testów warunków skrajnych przeprowadzonych w celu wykrycia podatności rachunku na serię zmian cen, identyfikując w ten sposób rachunki, które przy spełnieniu wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego są narażone na potencjalne ryzyko przekraczające wartość rachunku w przypadku wystąpienia tych hipotetycznych scenariuszy.  

Opłaty za ekspozycję mają zastosowanie tylko do niewielkiej ilości rachunków z wyjątkowo ryzykownymi pozycjami. W oparciu o ostatnie analizy, większość rachunków nie podlega tej opłacie. Opłata za ekspozycję różni się od wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego, ponieważ kwota opłaty za ekspozycję jest codziennie odejmowana od salda gotówkowego rachunku. Należy pamiętać, że opłata za ekspozycję nie jest ubezpieczeniem od strat na rachunku, a klient pozostaje odpowiedzialny wobec Interactive Brokers za wszelkie zadłużenie lub deficyt na rachunku, niezależnie od tego, czy opłata za ekspozycję została uiszczona w dowolnym momencie.

W ramach strategii zarządzania ryzykiem IBKR codziennie symuluje tysiące scenariuszy zysków i strat dla portfeli klientów w oparciu o kompleksowy zestaw scenariuszy rynkowych opartych na sektorach dla wszystkich wstępnie zdefiniowanych podstawowych czynników ryzyka. Wszystkie inne produkty w portfelu są dostosowywane do ich odpowiedniej korelacji w ramach tej symulacji. Te scenariusze rynkowe symulują zdarzenia takie jak zmiany cen aktywów bazowych w obu kierunkach wraz ze zmianami implikowanej zmienności w portfelach, w tym pozycji opcyjnych. IBKR oblicza opłatę za ekspozycję w oparciu o potencjalną ekspozycję na ryzyko w przypadku wystąpienia tych hipotetycznych scenariuszy.

Opłata za ekspozycję jest obliczana za wszystkie dni kalendarzowe i naliczana na koniec następnego dnia handlowego. Opłata za ekspozycję w poniedziałkowym zestawieniu aktywności odzwierciedla opłaty za piątek, sobotę i niedzielę. Okresy obliczania opłaty za ekspozycję, które obejmują święto, są określane w taki sam sposób, jak w przypadku weekendu. Opłata jest obliczana w dniu wolnym od pracy i naliczana na koniec następnego dnia handlowego. Wynik analizy rachunków narażonych na nadmierne ryzyko i odpowiadająca mu opłata za ekspozycję dla każdego rachunku są udostępniane w Zarządzaniu kontem.

Należy zwrócić uwagę na poniższe informacje: 

  • IBKR oblicza opłatę za ekspozycję według własnego uznania. Obliczenia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i są oparte na zastrzeżonym algorytmie, który ma na celu określenie potencjalnego ryzyka, jakie rachunek stanowi dla firmy IB. 
  • Opłata za ekspozycję może zmieniać się codziennie w oparciu o ruchy rynkowe, zmiany w portfelu rachunku oraz zmiany w formułach i algorytmach używanych przez IBKR do określenia potencjalnego ryzyka związanego z rachunkiem. 
  • Opłata za ekspozycję jest obliczana za wszystkie dni kalendarzowe i naliczana na koniec następnego dnia handlowego.  Rachunki, których dotyczy opłata za ekspozycję, powinny utrzymywać nadwyżkę kapitału własnego, aby uniknąć niedoboru depozytu zabezpieczającego. Jeśli odliczenie opłaty spowoduje niedobór depozytu zabezpieczającego, rachunek będzie podlegać likwidacji pozycji zgodnie z warunkami Umowy Klienta IBKR. 
  • Rachunki podlegające zarówno opłacie za pozycję overnight (inwentaryzacja), jak i opłacie za ekspozycję będą obciążane wyższą z tych dwóch opłat. 
  • Opłata za ekspozycję nie jest formą ubezpieczenia. Klient jest nadal odpowiedzialny wobec IBKR za wszelkie zadłużenie lub deficyt na rachunku. To, czy rachunek został oceniony i obciążony opłatą za ekspozycję, nie zwalnia z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Dług lub deficyt należny IBKR nie będzie również kompensowany ani zmniejszany o kwotę wszelkich opłat za ekspozycję, które mogły zostać naliczone na rachunku w dowolnym momencie.

Opłata za ekspozycję jest obliczana dla wszystkich pozycji w całym portfelu.

Jeśli chcesz uniknąć naliczania Opłaty za Ekspozycję, weź pod uwagę następujące kwestie: 

  • Dodanie dodatkowego kapitału poprawi profil ryzyka rachunku i może zmniejszyć lub wyeliminować opłatę za ekspozycję.
  • Posiadanie jednej lub więcej wysoce skoncentrowanych pojedynczych pozycji generalnie naraża rachunek na znaczną ekspozycję na ryzyko, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo, że rachunek zostanie obciążony opłatą za ekspozycję. Zarządzanie ryzykiem poprzez dywersyfikację i hedging może zmniejszyć ryzyko i zmniejszyć lub wyeliminować Opłatę za Ekspozycję.
  • Zamykanie krótkich pozycji opcyjnych może również zmniejszyć lub wyeliminować opłatę za ekspozycję. Testy wykazały, że krótkie pozycje na opcjach o niskich cenach generują największe ekspozycje w stosunku do kwoty kapitału.