inwestycje w zloto
Być może jesteś posiadaczem akcji i teraz kiedy miała miejsce cała seria spadków, rozważasz większą dywersyfikację oraz kolejne zabezpieczenia. Jednym ze sposobów na dywersyfikację swojego portfela jest inwestycja w złoto, ponieważ złoto zwykle ujemnie koreluje z rynkiem akcji.

Dlaczego tak jest?

Złoto od wieków uważane było za ważny środek przechowywania wartości i w niepewnych czasach zyskiwało na sile. Jest rzadkie, a jego wartość nie zmienia się w czasie. Kiedy na rynkach panuje panika i ceny akcji gwałtownie spadają, inwestorzy naturalnie szukają bezpieczniejszych sposobów na ulokowanie swoich środków finansowych.

Wielu z nich znajduje je właśnie w złocie, a w mniejszym stopniu również w innych metalach szlachetnych.

Zasadniczo zaleca się, by przynajmniej 5 -15 % wartości portfela stanowiły inwestycje w złoto albo produkty powiązane ze złotem. Obniża to ogólne ryzyko oraz zwiększa zyski.

Investice do zlata

Czego się dowiesz z tego artykułu?

5 powodów aby inwestować w złoto

Historycznie złoto zawsze było cenne i wykorzystywano je jako pokrycie innych kosztowności – zazwyczaj pieniędzy. Wiele krajów podczas emisji swoich banknotów wprowadziło tzw. parytet złota, który miał powiązać wartość wyemitowanych banknotów z wartością złota.

Wraz z upływem czasu coraz bardziej odchodzono od tego standardu, aż dotarliśmy do punktu, w którym pieniądze nie są zabezpieczone złotem, ich kurs jest zmienny, a wartość raczej psychologiczna.

Mimo że złoto nie stanowi przedmiotu codziennych transakcji, wciąż jest ważne dla światowej gospodarki. Wystarczy spojrzeć na bilanse banków centralnych i innych instytucji finansowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Instytucje te posiadają około jednej piątej światowych zasobów złota. Kilka banków centralnych (obawiając się perspektyw długoterminowych dla światowej gospodarki) powiększyło swoje rezerwy.

Inwestycje w złoto służą kilku ważnym celom:

1. Złoto jako zabezpieczenie przed inflacją

Podczas gdy złoto potrafi zachować wartość przez setki generacji, z pewnością nie możemy tego powiedzieć o papierowym pieniądzu. Inwestycja w złoto może stanowić dobre zabezpieczenie przed inflacją, która jest w stanie zupełnie pozbawić pieniądze wartości.

Lata siedemdziesiąte stanowią przykład wzrostu cen złota w sytuacji rosnącej inflacji. Idea ta zyskuje na znaczeniu w sytuacji, w której inwestorzy stają w obliczu spadku ceny dolara amerykańskiego.

2. Złoto jako zabezpieczenie przed spadkiem wartości dolara

Powodem, dla którego złoto zyskuje na osłabieniu dolara amerykańskiego jest fakt, że złoto jest globalnie wyceniane właśnie w dolarach amerykańskich. Są dwa powody istnienia takiej korelacji. Po pierwsze każdy, kto inwestuje w złoto, musi sprzedawać swoje dolary amerykańskie, co prowadzi do osłabienia tej waluty.

Drugi powód ma związek z tym, że osłabienie dolara czyni złoto tańszym dla inwestorów posiadających inną walutę i oraz dla tych, którzy przejawiają zainteresowanie inwestowaniem w złoto. Skutkiem tego jest większy popyt wśród inwestorów posiadających waluty, które wzmocniły się w stosunku do dolara amerykańskiego.

3. Złoto jako bezpieczna przystań

Wszedzie tam gdzie istnieją napięcia polityczne, ekonomiczna niepewność, wojny handlowe, spadki wartości walut, załamania rynków akcji, złoto służy jako jeden z bezpiecznych depozytów właśnie ze względu na to, że potrafi zachować wartość nawet w trudnych czasach.

Historia jest pełna upadłych imperiów, przewrotów politycznych i zapaści, a ci, którzy posiadali złoto, potrafili z sukcesem zabezpieczyć swoje majątki i uniknąć niepokojów. Wskutek tego, kiedy tylko mają miejsce wydarzenia zwiastujące jakiekolwiek światowe niepokoje, inwestycje w złoto zyskują na sile.

4. Złoto jako dywersyfikacja

Złoto jest ogólnie uznawane za składnik dywersyfikacji inwestycji. Oczywistym jest, że służyło w przeszłości jako inwestycja mogąca zapewnić portfelowi potrzebny element zabezpieczenia, bez względu na to czy zagrożenie stanowiła inflacja, osłabienie dolara amerykańskiego, czy też trzeba było chronić majątek przed zapaścią.

Jeżeli planujesz tylko dywersyfikację, złoto nie koreluje z akcjami, obligacjami, energią ani nieruchomościami.

5. Złoto jako inwestowanie dywidendowe

Złote akcje, o których będzie mowa dalej, generalnie rosną i spadają wraz z ceną złota jako takiego, ale istnieją spółki, które są dobrze zarządzane i mogą odnotowywać zysk nawet w okresach, kiedy cena kruszca spada. Wiele z tych spółek wypłaca dywidendy stanowiące kolejny dochód dla ich właścicieli.

Nawet stosunkowo niewielki wzrost cen złota może prowadzić do znaczących zysków takich spółek, a posiadacze tych akcji zazwyczaj uzyskują znacznie wyższy zwrot z inwestycji niż posiadacze fizycznego złota.

Jak inwestować w złoto?

Handel złotem przybiera różne formy. Od kupna złotej biżuterii, monet, czy też sztabek czystego złota, aż po zakup giełdowych kontraktów futures, funduszy lub akcji firm zajmujących się wydobyciem złota.

Złoto można więc kupować zarówno w postaci fizycznej, jak i za pośrednictwem bardziej zaawansowanych instrumentów finansowych. Inwestycje w złoto i inne metale szlachetne są w każdym razie dla przeciętnego człowieka bardziej dostępne niż inwestowanie w inne towary.

Inaczej niż w przypadku ropy naftowej, w złoto można inwestować małymi kwotami i fizycznie kupować sztabki złota np. po jednym gramie miesięcznie.

Przeczytaj również >> Przewodnik po handlu surowcami

Takie inwestowanie odbywa się jednak poza giełdami i nie będziemy w niniejszym artykule szczególnie się o nim rozpisywać. Skupimy się natomiast na tym, jak inwestować w złoto na giełdzie.

Inwestowanie w złoto (i ogólnie w towary) na rynkach giełdowych bywa zwykle bardziej skomplikowane niż inwestowanie w akcje czy obligacje, ponieważ towary można kupować i sprzedawać za pośrednictwem szeregu różnych instrumentów inwestycyjnych (takich jak futuresopcjeETF, czy akcje) i każdy z nich trzeba zrozumieć przynajmniej na podstawowym poziomie.

Każdy instrument inwestycyjny ma przecież inne parametry, inny zwrot z inwestycji, inne ryzyka i specyfikę.

Spójrzmy, jakimi poszczególnymi możliwościami dysponujemy, chcąc handlować złotem na giełdzie.

Inwestycje w złoto za pośrednictwem futures

Złotem – będącym towarem – często handluje się za pośrednictwem giełdowych kontraktów terminowych, które nazywamy futures. Futures to umowa na dostarczenie w przyszłości jakiegoś aktywa bazowego po z góry ustalonej cenie. Aktywem bazowym jest w naszym przypadku złoto.

Futures to kontrakt standaryzowany opierty o depozyt zabezpieczający, który jest ustalany przez giełdę. Co to oznacza? Standaryzacja mówi nam, że kupując futures, kupujemy zawsze taką samą ilość towaru takiej samej jakości.

Charakter depozytu zabezpieczającego oznacza, że do handlu wykorzystywany jest tzw. margin. Specyfikację tę określa giełda i obowiązuje ona wszystkie podmioty rynkowe.

Investice do zlata skrze futures

Co w takim razie oznacza inwestowanie w złoto za pośrednictwem kontraktów futures? Giełda stanowi, że kupując jeden kontrakt futures na złoto (oznaczonego symbolem GC), kupuje się 100 uncji złota.

Nie można zatem kupić jednej uncji czy jednego kilograma złota.

Wynika z tego, że inwestowanie w złoto za pośrednictwem futures to dosyć kosztowny biznes. Mało kto dysponuje bowiem środkami na zakup jednej uncji złota naraz.

Na szczęście jednak giełda ustanawia tzw. margin, czyli minimalny depozyt, który należy posiadać na rachunku inwestycyjnym, aby możliwe było kupno jednego kontraktu futures.

Margin jest zwykle wielokrotnie niższy niż faktyczna cena aktywa. W przypadku futures na złoto depozyt zabezpieczający waha się od $3000 do $4500.

Nie wygląda to jednak tak, że po zakupie jednego kontraktu futures z depozytem w wysokosci $3000 ktoś dostarczy Ci do domu 100 uncji złota. Taki handel złotem byłby bardzo korzystny.

Dlatego też fizyczne dostarczenie u większości brokerów – w tym LYNX – nie jest możliwe. Futures wykorzystywane są więc z zasady raczej jako zabezpieczenie lub krótkoterminowa spekulacja. Standardowy inwestor nigdy nie wykorzystuje ich w celu zakupu fizycznego towaru.

WSKAZÓWKA LYNX: Problematyka futures jest dosyć złożona, a o tym, jak szczegółowo działają kontrakty futures, możesz przeczytać w naszym przewodniku po futures.
Wyżej wspomnieliśmy, że giełda zawsze ustanawia reguły dla konkretnych kontraktów. Istnieje kilka kontraktów futures, które mogą zostać wykorzystane do inwestycji w złoto. Każdy ma inną specyfikę.

Najczęściej wykorzystywanym jest kontrakt futures nazywany GC (Gold Comex). Jego bazą jest 100 uncji trojańskich, najmniejszy ruch ceny to $0,10 na jedną uncję, a wstępny depozyt zabezpieczający wynosi niespełna $3000. Kontrakt ten jest najbardziej płynny i można powiedzieć, że ustanawia swego rodzaju standard.

GC (Gold Comex)

GC (Gold Comex) – kontrakt futures najczęściej wykorzystywany do handlu złotem. Źródło: LYNX Trading.

Drugi kontrakt futures na złoto, który można wykorzystać to E-mini Gold, nazywany QO. Jego bazą jest 50 uncji trojańskich a najmniejszy ruch ceny to $0,25 na uncję. Ten kontrakt jest więc „mniejszy“, jest wielokrotnie mniej płynny niż GC, ma również niższy wstępny depozyt zabezpieczający, który wynosi około $1500.

Trzeci kontrakt futures, który jest odpowiedni do inwestowania w złoto, to E-micro Gold (oznaczany MGC). Jak sugeruje nazwa, jest jeszcze mniejszy niż poprzednie, jego bazę stanowi tylko 10 uncji złota, ale handluje się nim więcej i częściej niż QO. Wstępny depozyt zabezpieczający oscyluje wokół trzystu dolarów.

Wszystkimi trzema wspomnianymi wyżej kontraktami futures handluje się na amerykańskiej giełdzie NYMEX.

Oprócz tego istnieje jeszcze kontrakt futures na złoto o nazwie YG, którym handluje się na giełdzie ICE. Jego podstawę stanowi 32,15 uncji trojańskiej i pod względem wolumenu i marży kontrakt ten porównywalny jest z E-mini Gold.

Inwestowanie w złoto za pośrednictwem opcji

Do inwestowania w złoto można wykorzystać również opcje lub opcje na futures. I znów najpierw należy zrozumieć, jak działają opcje, zapoznać się ze wszystkimi mechanizmami i ryzykami. W uproszczeniu, opcje dają prawo kupującemu, poprzez pozycję long lub short, do nabycia instrumentu bazowego po cenie którą wcześniej ustalił. Problematyka opcji jest prawdopodobnie jeszcze bardziej złożona niż problematyka futures.

Zarówno na duży kontrakt GC, którym handluje się na giełdzie NYMEX jak i na kontrakt YG, którym handluje się na ICE można kupować oraz wystawiać opcje. Nie handluje się opcjami na mniejsze kontrakty QO i MGC.

Można jednak handlować opcjami również na szereg złotych ETF oraz na wiele złotych akcji, o których będzie mowa dalej.

zlato

Złote ETF

Jeżeli chcemy inwestować w złoto „bezpieczniej” niż poprzez zakup obleganych futures czy opcji, istnieje możliwość zakupu tzw. „złotych ETF”. Skrót ETF oznacza fundusze, giełdowe, które monitorują rozwój poszczególnych instrumentów bazowych.

Złote ETF monitorują zmiany cen złota, zarówno z rynków „spot”, jak i za pośrednictwem instrumentów finansowych.

Problematykę funduszy giełdowych poruszamy w przewodniku ETF. Są to fundusze inwestycyjne, skupujące pewne aktywa – finansowe lub nie – a następnie emitujące swoje własne akcje, którymi można handlować na giełdzie.

Złote ETF, będące funduszami inwestycyjnymi, kupują albo wspomniane kontrakty futures na złoto, albo kupują fizyczne złoto, ewentualnie akcje firm wydobywających złoto, tudzież obligacje, których zabezpieczenie stanowi złoto itd.

Poprzez zakup i utrzymywanie aktywów powiązanych ze złotem, a następnie emisję swoich papierów wartościowych zapewniają bardzo silną korelację.

Jeżeli cena fizycznego złota będzie rosła, wzrośnie również cena akcji funduszy, które posiadają fizyczne złoto.

Zaletą takiego inwestowania w złoto jest dywersyfikacja. Zamiast wybierać jedną konkretną akcję jednej konkretnej firmy, która np. wydobywa złoto, inwestor kupuje ETF, posiadające w swoim portfelu wiele takich akcji.

Kupuje więc cały sektor i unika w ten sposób nieprzyjemnej ewentualności, że zdecydował się akurat na tę jedną pechową akcję.

Handel ETF odbywa się tak samo jak handel akcjami, nie ma tu do czynienia (zazwyczaj) z żadnym efektem dźwigni, jak w przypadku futures. Ogólnie rzecz biorąc dużo łatwiej je zrozumieć, a także wyliczyć ryzyko potencjału.

Nie wymagają też tak dużego kapitału i są bardziej odpowiednie dla początkujących inwestorów.

Na świecie istnieje wielka różnorodność rynków ETF, które kopiują złot i inwestowanie w nie jest bardzo popularne. Które złote ETF wybrać, to pytanie, na które każdy musi odpowiedzieć sobie sam po zapoznaniu się ze szczegółami danego rynku.

Informacji na temat konkretnego ETF najlepiej szukać w prospekcie, który każdy fundusz ma obowiązek publikować.

Inwestycje w złoto za pośrednictwem ETF

Niestety obecne ustawodawstwo UE ogranicza polskim obywatelom handel amerykańskimi ETF. Te najbardziej znane i najczęściej wykorzystywane ETF, którymi handluje się na amerykańskiej giełdzie ARCA, tj. SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IAU) czy ETFS Physical Swiss Gold (SGOL), nie są obecnie dostępne dla przeciętnego inwestora.

Zastępstwa należy więc szukać w Europie.

Więcej przeczytasz w artykule >> Którymi funduszami ETF można handlować w Europie?

Jednym z nich jest Xetra-Gold, którym handluje się w euro na niemieckiej giełdzie. Znajduje się pod symbolem 4GLD. Fundusz ten posiada obligacje, których zabezpieczenie stanowi fizyczne złoto. Każdy z nich daje posiadaczowi prawo do jednego grama złota. Więcej na temat tego ETF przeczytać można w tym prospekcie.

Xetra GoldWykres Xetra Gold (4GLD). Źródło: LYNX Trading.
Kolejnym sposobem na inwestowanie w złoto za pośrednictwem europejskich ETF jest ETFS Physical Gold z symbolem VZLD. Handluje się nim w euro na giełdzie IBIS. Fundusz ten ma w przybliżeniu dziesięciokrotnie większe wolumeny niż poprzedni. Zabezpieczeniem papierów wartościowych są sztabki złota przechowywane w HSBC. Więcej informacji znajdziesz w tym prospekcie.

Kolejnym wyborem w przypadku złotych ETF może być L&G Gold Mining UCITS, który znajduje się pod symbolem ETLX. Handluje się nim w euro na giełdzie IBIS. Ten ETF trackuje indeks DAXglobal® Gold Miners, zawierający akcje spółek wydobywających złoto. Więcej informacji znajdziesz w tym prospekcie.

Z pewnością istnieje wiele innych europejskich ETF, umożliwiających inwestowanie w złoto zarówno w euro, jak i w funtach brytyjskich. Jeżeli chciałbyś je znaleźć, skorzystaj z tego przewodnika: https://www.justetf.com.

Akcje firm wydobywających złoto

Kolejnym sposobem na inwestowanie w złoto jest kupno akcji firm, które wydobywają złoto lub je przetwarzają, dystrybuują, bądź też produkują z niego na przykład biżuterię. Dużą grupę stanowią akcje wydobywców złota, czyli właśnie firm, które wydobywają złoto (ewentualnie również inne metale szlachetne).

Istnieje cały szereg takich firm na całym świecie. Różnią się kapitalizacją, kosztami operacyjnymi, dywidendami, ceną rynkową itp.

WSKAZÓWKA LYNX: O tym, jak dokładnie funkcjonują akcje, możesz przeczytać w naszym przewodniku o inwestycje w akcje.

Inwestycje w złoto za pośrednictwem akcji

Tak jak przyjęty akronim FANG, oznaczający 4 liderów branży technologicznej (FacebookAmazonNetflixGoogle), istnieje również akronim BANK, który oznacza 4 liderów spośród firm wydobywających złoto. Należą do nich Barrick Gold (ABX), Agnico Eagle Mines (AEM), Newmont Mining Corp (NEM), Goldcorp (GG). To, czy mamy tu do czynienia z 4 najważniejszymi akcjami w tej branży jest oczywiście dyskusyjne i czysto subiektywne.

Akcji spółek wydobywczych jest bardzo wiele i jeśli będziesz inwestować w złoto właśnie poprzez zakup niektórych z nich, możesz wykorzystać ten link, gdzie oferowane są interesujące produkty. Kolejne dwa mogą również stanowić ciekawą wskazówkę.

Akcje Barrick Gold

Barrick (ABX) to lider wydobycia złota, zarówno w kwestii wielkości, jak i z uwagi na niskie koszty operacyjne.  Kierownictwo firmy kieruje się filozofią zrównoważonego rozwoju i dba o to, by koszty wydobycia nie przekraczały 815 dolarów za uncję. Dwa lata temu spółka wygenerowała ponad 1,5 miliarda wolnych przepływów pieniężnych i zwiększyła dywidendę o prawie 50 %. W 2017 r wolne przepływy pieniężne wprawdzie się zmniejszyły, ale firma mimo to była w stanie wypłacać dywidendy z zyskiem ok. 1 % rocznie.

Akcje Barrick Gold

Wykres akcji Barrick Gold (ABX). Źródło: LYNX Trading.

Akcje Royal Gold

Royal Gold (RGLD) nie jest całkiem tradycyjną spółką wydobywczą, która musi inwestować w drogi sprzęt, aby wydobyć złoto z ziemi. Firma ta generuje przychody głównie za pośrednictwem opłat licencyjnych i umów z firmami, które wydobywają metale szlachetne. Ów nisko kosztowy model biznesowy jest dla Royal gold korzystny, w 2017 roku firma zdołała przekształcić ponad 50 % dochodów w wolne przepływy pieniężne.

Royal Gold (RGLD)

Wykres akcji Royal Gold (RGLD). Źródło: LYNX Trading.

Zalety kupna złota za pośrednictwem produktów giełdowych

Każda inwestycja ma swoje zalety i wady. Posiadanie fizycznego złota stanowi alternatywę dla wszystkich, którzy wolą posiadać dobra materialne niż jakieś papiery. Wadą jest o wiele mniejsza płynność i wyższy spread niż w przypadku złota pod postacią instrumentów giełdowych.

Jeżeli nie chcesz posiadać fizycznego złota, kupno akcji spółek wydobywających złoto, czy też ETF trackującego sektor wydobycia złota jest dobrą i stosunkowo bezpieczną alternatywą.

Jeżeli masz większe doświadczenie i chcesz działać agresywniej, możesz wykorzystać efekt dźwigni i czerpać korzyści z rosnących cen złota, kupując kontrakty futures. Nie zapominaj jednak, że są to produkty pochodne, w przypadku których działa efekt dźwigni i sporadyczne niewielkie ruchy mogą Cię dosyć nieprzyjemnie zaskoczyć

Inwestowanie w złoto za pośrednictwem LYNX

LYNX umożliwia handel złotem przy wykorzystaniu wszystkich wspomnianych wyżej możliwości. Jako broker, posiadający dostęp do ponad 100 giełd w 30 krajach na całym świecie, daje Ci duże możliwości wyboru instrumentu, który będzie odpowiadał właśnie Twoim potrzebom.

Handluj złotem w LYNX za pośrednictwem akcji, opcji, futures bądź ETF. LYNX zapewnia handel na szybkiej, przyjaznej użytkownikowi i stabilnej platformie LYNX Trading (TWS) oraz LYNX Basic po ekstremalnie niskich prowizjach.

Dowiedz się więcej o handlu w LYNX

Czytaj również

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Dzienne maximum
Dzienne minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart