OGÓLNE

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( EU) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych w UE ‘’GDPR’’) LYNX, stosując się do powyższej zasady, podjął odpowiednie kroki, aby zapobiec nadużyciom, stracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niepożądanemu ujawnianiu i zmianom danych osobowych.

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy o gromadzonych danych i o przetwarzaniu tych danych za pośrednictwem naszej strony na Facebooku. Informujemy również o Twoich prawach jako osoby, której dane dotyczą i wyjaśniamy z kim możesz się skontaktować w przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa Twoich danych.

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

LYNX jest – wraz z Facebookiem – odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych przez LYNX w odniesieniu do danych osobowych naszych klientów, potencjalnych klientów lub odwiedzających stronę LYNX na Facebooku.

Kontakt:

LYNX B.V.
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Holandia

W Polsce reprezentowanym przez:

LYNX B.V., oddział
Plac Wacława 776/10
110 00 Praga 1
Republika Czeska
info@lynxbroker.pl

Możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych („DPO”) na adres: privacy@lynx.nl.

ZAKRES

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do strony LYNX na Facebooku: https://www.facebook.com/lynxbrokerpl/ i skierowana jest do osób odwiedzających stronę na Facebooku. Nie dotyczy to innych domen lub stron Facebooka Inc., w szczególności facebook.com lub firm stowarzyszonych (zwanych dalej „Facebook”) ani przetwarzania danych przez samego Facebooka.

Facebook jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i tworzenie statystyk na Facebooku. LYNX otrzymuje tylko wartości statystyczne bez osobistego odniesienia. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych za pośrednictwem Facebooka, zapoznaj się z polityką prywatności i warunkami korzystania z Facebooka.

Oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej LYNX dotyczy przetwarzania danych za pośrednictwem strony internetowej LYNX. Nasza strona internetowa oferuje więcej linków prowadzących do stron internetowych innych dostawców, których niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy, należy sprawdzić oświadczenie prywatności na stronie internetowej LYNX https://www.lynxbroker.pl/ochrona-danych-osobowych/.

Odpowiedzialność za reklamy, reklamy tekstowe lub reklamy przed krótkimi filmami lub w ich trakcie spoczywa na danym dostawcy.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

Poinformujemy Cię o celach przetwarzania Twoich danych w kontekście relacji biznesowych lub w przypadku Twojego wniosku o przetwarzanie na naszej stronie na Facebooku.

Zbieramy i przechowujemy wszystkie informacje publikowane na naszej stronie na Facebooku lub komunikowane na czacie. Informacje umieszczane na stronie głównej lub stronie przeglądu są publicznie widoczne.

Przetwarzanie wniosków: przetwarzamy dane, które nam przekazujesz, jeśli masz pytanie lub problem. Można przetwarzać następujące dane osobowe:

Dane osobowePrzetwarzanie
Imię i nazwisko / nazwa użytkownikaX
WiadomościX
Zdjęcie profiloweX
Profil publicznyX

Ponadto powyższe dane są wykorzystywane do następujących celów w kontekście naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR:

Jeśli incydent dotyczący bezpieczeństwa w LYNX wpływa na Twoje dane, jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia sprawy organowi ochrony danych (art. 33 GDPR). Naszym obowiązkiem prawnym jest zgłoszenie sprawy najszybciej jak to możliwe. Może się zdarzyć, że informacje na twój temat będą przetwarzane w ramach badania danej sprawy. Sprawozdania z tych spraw bezpieczeństwa do organów ochrony danych nie zawierają żadnych Twoich danych osobowych.

Ponieważ w naszym interesie jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów, regularnie przeprowadzamy testy bezpieczeństwa i skuteczności, które umożliwiają nam przetwarzanie wyżej wymienionych danych.

W naszym interesie pozostaje, w przypadku sporu, zatrzymanie dowodu do momentu wygaśnięcia wszystkich ustawowych terminów przedawnienia i / lub ograniczenia czasowego. W tym celu zachowujemy odpowiednie informacje o Tobie zgodnie z tymi warunkami.

Ponadto w naszym interesie jest zbadanie podejrzanych spraw i przekazanie odpowiednich informacji właściwym organom w przypadku konkretnego domniemania karnego.

INFORMACJE O AUTOMATYCZNYM PRZETWARZANIU DANYCH

LYNX nie stosuje w pełni zautomatyzowanego procesowi decyzyjnego, który ma znaczący wpływ na jednostkę.

PODSTAWY PRAWNE DO KORZYSTANIA Z TWOICH DANYCH

Możemy przetwarzać dane określone w tytule IV „Jakie dane osobowe” w ramach umowy z użytkownikami, dzięki której mogą korzysta z naszych usług (artykuł 6 ustęp 1 b) GDPR).

OKRESY USUWANIA (LUB CZAS PRZECHOWYWANIA)

Komentarze (w wiadomościach) na stronie LYNX na Facebooku nie są aktywnie usuwane i pozostają dostępne, dopóki Facebook ich nie usunie (na przykład, jeśli użytkownik usunie swój profil).

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe, o ile jest to konieczne do realizacji naszych zobowiązań umownych i prawnych.
Jeżeli dane nie są już wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, są one regularnie usuwane, chyba że ich – tymczasowe – dalsze przetwarzanie jest niezbędne do następujących celów:

Przestrzeganie okresów zatrzymania związanych z handlem i podatkami wynika z europejskiej dyrektywy MiFID; ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawodawstwu podatkowemu. Okresy przechowywania wynoszą w większości przypadków 5 lat.

Przechowywanie danych w ustawowym terminie przedawnienia.

KTÓRE ORGANIZACJE KORZYSTAJĄ Z TWOICH DANYCH?

Poniższa tabela zawiera niewyczerpujący przegląd przypadków, w których dane są przekazywane osobom trzecim. Informacje na temat konkretnych danych znajdują się w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki prywatności. Niektórzy odbiorcy danych to podmioty, którym udostępniamy dane w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie sprawozdawczości. Pozostali odbiorcy są wybranymi dostawcami usług zastępczych, którzy pracują dla nas jako przetwórcy (zgodnie z art. 28 GDPR) i którzy mają dostęp do Państwa danych w wymaganym zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań. Przetwórcy podlegają wielu umownym i mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami firmy LYNX i wyłącznie w celu wykonania usług, na które opiera się LYNX.

Procesor danychWyjaśnienie
Dostawcy usług do odzyskiwania i / lub usuwania danychUżywamy dostawców usług do odzyskiwania, niszczenia i / lub usuwania danych w ramach przetwarzania danych.
Dostawcy usług ITW ramach działania naszej infrastruktury IT odpowiedni dostawca usług może uzyskać dostęp do Twoich danych. Wymagamy od naszych usługodawców, aby ograniczyli przetwarzanie Twoich danych do tego, co jest konieczne do spełnienia zobowiązania.
Policja, prawnicy, organy ścigania, prokuratura.W naszym interesie jest zbadanie podejrzanych spraw i przekazanie wszelkich niezbędnych danych właściwym organom w przypadku konkretnego domniemania karnego.

TWOJE PRAWA

Masz następujące prawa:

  • Prawo do wglądu osoby zainteresowanej (art. 15 GDPR).
  • Prawo do poprawiania danych (art. 16 GDPR).
  • Prawo do wymiany danych (art. 17 GDPR).
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 GDPR).
  • Prawo do przesyłania danych (art. 20 GDPR).

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 GDPR) – masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach w rozumieniu art. 4 (4) GDPR.

Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem privacy@lynx.nl.

Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych (art. 77 GDPR)

Biuro Generalnego Inspektora Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00- 193 Warszawa