Inwestowanie w kontrakty CFD

CFD (kontrakty na różnicę) są w coraz większym stopniu używane przez inwestorów, aby zabezpieczyć istniejące portfele lub otrzymać zwroty z ukierunkowanych inwestycji. Niemniej jednak mogą powstać pytania oraz wątpliwości związane z mechanizmem oraz charakterystyką tego produktu. Ta broszura wyjaśnia koncepcje CFD jak działają i do czego mogą być użyte.

Uwaga: Proszę zwrócić uwagę, że kontrakty na różnice są uważane za produkty złożone. Transakcje powinny być zawierane jedynie przez inwestorów, którzy rozumieją naturę i zakres swoich praw, zobowiązań oraz ryzyka związanego z obrotu CFD.

Wyjaśnienie CFD

Kontrakt na Różnicę (CFD) jest to umowa pomiędzy dwoma stronami (inwestorem oraz brokerem), aby wymienić różnice w wartości pomiędzy wejściem i wyjściem określonego instrumentu finansowego. Kwota (różnica), która musi być zapłacona drugiej stronie zależy od rozwoju ceny instrumentu bazowego (na przykład indeks taki jak AEX). CFD jest sposobem obrotu ruchami cen instrumentów finansowych bez bezpośredniego kupna lub sprzedaży bazowego instrumentu finansowego. Aby to osiągnąć, cena CFD jest odzwierciedleniem ceny instrumentu bazowego. Zatem CFD jest pochodną produktu finansowego dlatego że jego wartość jest otrzymana poprzez wartość innego instrumentu finansowego. Instrument bazowy może być akcją, obligacją, indeksem, towarem lub walutą.

CFD nie są notowane na giełdzie, jest to jedynie umowa pomiędzy klientem, a jego brokerem. Głównym powodem dla, którego inwestorzy przyjmują pozycje CFD to to, że można wirtualnie kupić instrument bazowy bez płacenia ceny całkowitej transakcji. Zamiast tego trzeba mieć wystarczające dodatkowe zabezpieczenie na rachunku w czasie zawierania kontraktu (wstępny depozyt zabezpieczający). Jeśli życzysz sobie zachować pozycje CFD w portfelu musisz także zawsze mieć wystarczające zabezpieczenie dodatkowe (obowiązkowy depozyt zabezpieczający). Kwota pieniędzy utrzymanych na danym rachunku jest nazywana depozytem zabezpieczającym. W większości przypadków jest to mały procent. Broker ustala, narzuca minimalny procent dla każdego instrumentu bazowego, który musi być utrzymany na rachunku (wymagania depozytu zabezpieczającego). Te wymagania depozytu zabezpieczającego są obliczane jako pewien procent wartości instrumentu bazowego . Wymagania depozytu zabezpieczającego CFD są zazwyczaj niższe niż depozyt zabezpieczający podczas bezpośredniego kupna instrumentu bazowego. Zatem, efekt dźwigni finansowej jest wykreowany, kiedy inwestor inwestuje tylko niewielką kwotę, ale jest wystawiony na wyższą wartość. Efekt dźwigni finansowej może spowodować szybki wzrost zysków, ale także straty. Jeżeli cena rozwija się niekorzystnie, wpłynie to również na wymóg depozytu zabezpieczającego. Jeśli inwestor nie ma wystarczających środków na rachunku, nie spełnia już wymogu depozytu zabezpieczającego. ”W takim przypadku inwestor jest zobowiązany do zdeponowania dodatkowych środków pieniężnych na koncie inwestorskim. Jeśli broker będzie wymagał, aby dodatkowe pieniądze zostały zdeponowane w inwestycji, wtedy nazywa się to wezwaniem do zapłaty depozytu zabezpieczającego. Jeśli wymagania depozytu zabezpieczającego nie są zaspokojone, broker ma prawa zamknąć pozycje inwestora. CFD nie ma daty ważności i może być utrzymywane bezterminowo w portfelu pod warunkiem, że wymagania depozytu zabezpieczającego są spełnione.

Poprzez CFD ekonomiczna ekspozycja jest kumulowana w instrumencie bazowym. Instrument bazowy nie jest kupowany bezpośrednio przez inwestora, a zatem w przypadku kupna CFD na giełdzie, inwestor nie ma praw udziałowców, takich jak prawo do głosowania. Różnice w cenach związane z dystrybucjami dywidend zostaną później wyjaśnione w tej broszurze.

Ponadto, należy wiedzieć, że jeśli pozycja CFD jest utrzymywana przez noc, w portfelu odsetki zaległej kwoty muszą być zapłacone dla każdego dnia, w którym CFD jest trzymane w portfelu. Pozycje CFD, które są otwarte i zamknięte w ciągu tego samego dnia (w ciągu jednej sesji giełdy) nie są narażone na odsetki CFD.
W zależności od rodzaju pozycji, długa lub krótka, nakładane są różne rodzaje odsetek (odsetki CFD na długie pozycje pożyczki odsetek giełdowych na krótkie pozycje).

Więcej szczegółowych informacji związanych z odsetkami można znaleźć na stronie 6.

Uwaga: Wszystkie przykłady wymienione w tej broszurze pomijają opłaty brokerskie. Jako inwestor będziesz musiał wziąć to pod uwagę podczas szacowania transakcji udziałów. Można zająć dwa rodzaje pozycji CFD.

Pozycje w CFD

Długie CFD

Długa pozycja CFD jest otwarta poprzez zakup CFD. Cena, przy której długa pozycja CFD może być otwarta jest równa cenie kupna instrumentu bazowego. Długa pozycja CFD może być wtedy jeszcze raz zamknięta poprzez sprzedaż CFD. Cena, przy której CFD może być zamknięta równa się cenie sprzedaży instrumentu bazowego. Zajmowanie długich pozycji CFD oznacza, że właściciel może uzyskać zysk ze wzrostu instrumentu bazowego. Kiedy cena instrumentu bazowego spada, zajęte długie pozycje CFD także będą ulegać spadkowi ceny o tą samą kwotę.

Długie CDF przykład

Załóżmy, że inwestor chce uzyskać zysk ze wzrostów AAPL przez kontrakt CDF. Zakładając, że AAPL ma cenę kupna wynoszącą 200$. Ponadto, załóżmy, że inwestor ma już 5.000$ w swoim portfelu oraz chce uzyskać ekspozycję 20 000$ na AAPL. W końcu załóżmy, że wymagania depozytu zabezpieczającego obecnie dla AAPL to obecnie 20% i że odsetki mające zastosowanie dla CFD na AAPL to obecnie 5% (rocznie).

Zajęcie długiej pozycji CDF

Inwestor zajmuje pozycję CFD na AAPL poprzez kupno CFD AAPL. W celu otrzymania wymaganej ekspozycji jest zobligowany do kupna 100 CFD.  Wstępny Depozyt zabezpieczający jest ustalony na 4000$  (20% z 200$ * 100 CFD). Przez to, że inwestor ma 5.000$ w swoim portfelu, wymagania depozytu zabezpieczającego są spełnione oraz transakcja kupna zostanie zrealizowana.

Inwestor otrzymuje następujące informacje na temat rozliczenia:

Kwota zakupu: 0$

Końcowa gotówka: 5000$

Innymi słowy, natychmiast po transakcji nie ma wpływu na saldo gotówkowe rachunku.

Posiadanie długiej pozycji CDF

Po 1 dniu załóżmy, że AAPL zmierza w upragnionym kierunku i teraz ma cenę przynajmniej 210$. To ma konsekwencje na 3 poziomach:

1. Inkorporacja wyników CDF

Różnica pomiędzy ceną transakcji (200$) oraz obecną wartością (210$) jest odzwierciedlona w czasie rzeczywistym w saldzie rachunku inwestora. Innymi słowy to ma konsekwencje w podniesieniu kwoty salda rachunku o 1000$.  (100CFDs *210$ -100CFDs *200$)

2. Odliczenie kosztów odsetek

Jeśli inwestor zajmuje długą pozycję CDF będzie musiał zapłacić odsetki CDF dla każdego dnia posiadania pozycji w portfelu. To dlatego w tym przykładzie saldo gotówki inwestora będzie obniżone o kwotę 2,88$ (100CFD 210$*5%/365 dni)

3. Wpływ obowiązkowego depozytu zabezpieczającego

Wymagania depozytu zabezpieczającego dla utrzymania pozycji są obecnie ustalone na 20%*100CFDs *210$ =4200$. Ponieważ saldo gotówkowe (5000$ początkowe +1000$ CFD wynik-2,88$ odsetek) jest wyższe niż ten obowiązkowy depozyt, ta pozycja może być trzymana w portfelu.

Zamykanie długiej pozycji CFD

Inwestorzy chcą teraz osiągnąć zysk z jego długiej pozycji CFD i zamyka pozycje poprzez sprzedaż pozycji CFD na AAPL.

 

Inwestor otrzymuje następujące powiadomienie o rozliczeniu:

Kwota sprzedaży:0$

Końcowa gotówka: 5,997.12$

 

Innymi słowy znowu nie ma wpływu na saldo gotówki po sprzedaży CFD ponieważ wynik CFD jest odzwierciedlony w czasie rzeczywistym salda gotówki.

Krótkie CFD

Krótka pozycja CFD jest otwierana poprzez sprzedaż CFD. Cena po której krótka pozycja CFD może być otwarta jest równa cenie sprzedaży instrumentu bazowego. Krótka pozycja CFD może być potem po raz kolejny zamkniętą poprzez odkupienie CFD. Cena po której CFD może być zamknięta jest równa cenie kupna instrumentu bazowego. Zajmowanie krótkiej pozycji CFD oznacza, że właściciel uzyska zyski przez spadek ceny na instrumencie bazowym.

Przykład krótkiego CFD

Załóżmy, że inwestor chce czerpać zyski ze spadku na giełdzie na akcjach AAPL przez kontrakt CFD.

Załóżmy, że AAPL ma cenę kupna w wysokości 200$. Ponadto, załóżmy, że ten inwestor ma obecnie 5000$ w swoim portfelu oraz pragnie szybkiej ekspozycji 20 000$ na AAPL. W końcu, załóżmy, że wymagania depozytu zabezpieczającego dla AAPL CDF to obecnie 20% oraz, że giełdowe odsetki pożyczki dla AAPL CFD to obecnie 5% (rocznie).

Zajmowanie krótkoterminowych pozycji CFD

Inwestor zajmuje krótką pozycję CFD na AAPL poprzez sprzedaż CFD na AAPL. W celu uzyskania pożądanej ekspozycji będzie musiał sprzedać 100 CFD. Początkowy depozyt zabezpieczający jest ustalony na 4000$ (20% z 200$ *100CFDs). Ponieważ inwestor ma 5000$ w swoim portfelu wymagania depozytu zabezpieczającego są spełnione oraz sprzedaż transakcji zostanie zrealizowana.

 

Inwestor otrzymuje następujące powiadomienie o rozliczeniu:

Kwota sprzedaży: 0$

Końcowa kwota gotówki: 5000$

 

Innymi słowy saldo gotówki nie jest od razu zmienione po transakcji.

 

Posiadanie krótkiej pozycji CFD

Po 1 dniu załóżmy, że AAPL zmierza w przeciwnym kierunku i obecnie ma ostatnią cenę w wysokości 205$. To ma konsekwencje na 3 poziomach:

1. Inkorporacja wyników CFD.

Różnica między ceną transakcji (200$) oraz obecną wartością (205$) jest w czasie rzeczywistym odzwierciedlona w saldzie gotówkowym. Innymi słowy to skutkuje spadkiem salda gotówkowego o 500$ (100CFDs * 200$-100CFDs *205$)

2. Odliczanie kosztów odsetek

Jeśli inwestor zajmie długą pozycję CFD będzie musiał płacić giełdowe odsetki pożyczki za każdy dzień, w którym trzyma pozycje w portfelu. To dlatego w tym przykładzie saldo rachunku gotówkowego inwestora zostanie obniżone o kwotę 2,81$ (100CFDs * 205$ *5%/365 dni)

3. Wpływ obowiązkowego depozytu zabezpieczającego

Wymogi depozytu zabezpieczającego dla utrzymania pozycji są obecnie ustalone na 20%*100CFD *205$=4100$).  Ponieważ saldo gotówkowe (5000$ początkowe – 500$CFD wynik -2.81$ odsetek ) jest wyższe niż ten obowiązkowy depozyt zabezpieczający ta pozycja może być utrzymywana w portfelu.

Zamykanie krótkiej pozycji CFD

Inwestor chce obecnie zmniejszyć straty na swojej krótkiej pozycji CFD oraz zamyka pozycje poprzez zakup pozycji CFD na AAPL.

 

Inwestor otrzymuje następujące zawiadomienie o rozliczeniu:

Kwota zamówienia: 0$

Końcowa gotówka: 4497,19$

Innymi słowy znowu nie ma wpływu na saldo gotówki po zakupie CFD ponieważ wynik CFD jest odzwierciedlony w czasie rzeczywistym salda gotówki.

Możliwości z CFD

Obrót CFD oferuje inwestorom różnorodność możliwości, które mogą być użyte w różnych rodzajach strategii. Ważnym jest, aby równoważyć zalety obrotu CFD z ryzykiem przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji.

Hedging

Z racji tego, że pozycja CFD nie wymaga żadnych początkowych inwestycji są one odpowiednie dla zrównoważenia ryzyka istniejącego portfela. Z racji tego, że 1 CFD równa się 1 instrumentowi bazowemu takiemu jak akcja, są bardzo elastycznym narzędziem dla celów zabezpieczenia.

Depozyty zabezpieczające

Depozyty zabezpieczające są przeznaczone do tego, aby chronić stabilność finansową rynku. CFD może być sprzedane lub kupione bez posiadania całkowitej równowartości w portfelu. To sugeruje, że jeżeli instrument bazowy ewoluuje w niepożądanym kierunku, inwestor może zmierzyć się ze stratami, które są wyższe niż depozyt początkowy. Aby temu zapobiec narzucony jest depozyt zabezpieczający dla każdego CFD. Depozyt zabezpieczający jest kwotą, która jest obliczana, aby zapewnić możliwość wypełnienia tego zobowiązania.

Spekulacja

Łatwość obrotu do wewnątrz i zewnątrz pozycji CFD umożliwia krótkotrwały obrót nimi na zasadzie spekulacji. Jeśli przewidujesz, że rynek podwyższy się możesz zdecydować się na zakup CFD. Jeśli przewidujesz spadek możesz zdecydować się na sprzedaż krótkiego CFD.

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa zapewnia potencjał do stworzenia wyższego zysku przy mniejszym nakładzie początkowym niż bezpośrednie inwestowanie. Niemniej jednak, dźwignia finansowa zazwyczaj wiąże się z większym ryzykiem niż bezpośrednia inwestycja w instrument bazowy. Obrót w CFD może pozwolić Ci na czerpanie korzyści ze zmiany cen udziału (lub innego instrumentu bazowego) bez bycia zmuszonym do płacenia pełnej kwoty udziału.

Cechy CFD

CFD to umowa dla uregulowania różnic między dwiema stronami: inwestorem i brokerem. Ten kontrakt zawiera porozumienie dotyczące tego, kiedy, która strona płaci kwotę drugiej stronie. Instrument bazowy może być udziałem, obligacją, indexem, towarem lub walutą.

Każdy kontrakt CFD zawiera poniższe cechy główne:

1. Nie jest prowadzony nim obrót na giełdzie

CFD, którym możesz dokonywać obrotu poprzez LYNX jako pośrednikiem są wydawane przez Interactive Brokers i nie są notowane na regulowanej giełdzie. CFD podlega obrotowi na pozagiełdowym rynku (OTC). Te papiery wartościowe nie spełniają wymogów, które mają notowania na standardowy rynku giełdowym

2. Nieokreślony czas trwania

CFD nie mają daty zapadalności oraz mogą być przechowywane w portfelu przez czas nieokreślony jeśli tylko wymagania depozytu zabezpieczającego są spełnione.

3. Niewymienialne

CFD nie mogą być wymieniane na instrument bazowy. Inwestor nie ma praw do głosowania lub prawa pierwokupu do instrumentu bazowego, jeśli utrzymuje pozycje w CFD.

4. Wycena CFD

CFD mogą być otwierane lub zamykane za cenę gotówkowa instrumentu bazowego obowiązującą w danym momencie, tak jak jest to wyświetlone przez Interactive Brokers (sprzedane za cenę sprzedaży oraz kupione za cenę kupna). Cena kontraktu CFD odzwierciedla cenę instrumentu bazowego. Pozycja CFD może być jedynie zajęta lub zamknięta podczas regularnych godzin obrotu instrumentem bazowym.

5. Dywidendy CFD

Mimo tego, że inwestor posiadający pozycje długie CFD nie posiada żadnych praw związanych z instrumentem bazowym jest nadal upoważniona do otrzymywania dywidend, jeśli instrument bazowy wypłaca dywidendy. Tak samo inwestor posiadający pozycje krótkie CFD jest zobowiązany do wypłacenia dywidend, jeśli instrument bazowy wypłaca dywidendy. Ten mechanizm równa się trzymaniu krótkiej pozycji w akcjach.

6. Odsetki oraz CFD

Długie Pozycje CFD & Krótkie Pozycje CFD

Tak jak poprzednio wspomniano właściciele pozycji CFD podlegają zobowiązaniu odsetkowemu.

Długa pozycja CFD

Od momentu zajęcia długiej pozycji CFD wystawca CFD (Interactive Brokers) będzie kupował faktyczne aktywa bazowe. Przez to, że inwestycje wiążą się ze spadkiem salda gotówkowego dla wystawcy (na przykład trzeba kupić akcje i saldo konta gotówkowego wystawcy spadnie)  będą w zamian wymagać kosztów odsetek od Ciebie.

Krótka pozycja CFD

Od momentu zajęcia krótkiej pozycji CFD wystawca CFD Interactive Brokers będzie sprzedawał na krótko faktyczne aktywa bazowe. Aby zrealizować krótką sprzedaż wystawca będzie musiał pożyczyć aktywa bazowe od stron trzecich (na przykład giełdy). Strony trzecie obciążą odsetkami za tą pożyczkę i te odsetki będą naliczone Tobie

Ryzyko związane z CFD

CFD są produktami inwestycyjnymi z dużym poziomem ryzyka. Te produkty mogą być nieodpowiednie dla większości osób. W świetle ryzyka związanego z obrotem CFD na giełdzie powinieneś ich używać, jedynie wtedy, gdy jesteś pewny, że rozumiesz ryzyko. Przed zainwestowaniem powinieneś uważnie ocenić swoje doświadczenie, cele inwestycyjne, środki finansowe oraz wszystkie inne istotne czynniki. Jeśli życzysz sobie zrealizować transakcję CFD ważnym jest to, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka oraz uważnie śledzić swoje pozycje oraz że Twoja sytuacja finansowa pozwala na ponoszenie takiego ryzyka. Ta sekcja zawiera (nie wyczerpującą) listę możliwego ryzyka związanego z kupnem i sprzedażą na giełdzie CFD.

Ryzyko kontrahenta

W związku z tym, że Interactive Brokers jest kontrahentem dla transakcji CFD w LYNX jesteś wystawiony na finansowe ryzyko związane z obrotem na giełdzie z Interactive Brokers jako kontrahentem. To oznacza, że w razie bankructwa lub niewypłacalności Interactive Brokers, Interactive Brokers nie będzie już w stanie spełnić wymagań w stosunku do Ciebie, co może skutkować stratami finansowymi.

Ryzyko niestabilności rynku

Ceny CFD oraz ich instrumentu bazowego (udziałów, obligacji, waluty, towarów, lub wskaźników giełdowych) mogą zmienić się gwałtownie oraz znacząco. To może skutkować gwałtownymi zyskami lub stratami.

Efekt dźwigni finansowej

Początkowy nakład kapitału może być niewielki w stosunku do całkowitej wartości kontraktu, w wyniku czego transakcje CFD są poddawane dźwigni finansowej. Stosunkowo niewielki ruch na rynku może mieć proporcjonalnie większy wpływ na wartość kontraktu. To może mieć zarówno korzystny jak i negatywny wpływ dla Ciebie. Zastosowanie dźwigni może prowadzić do dużych strat, a także do dużych zysków.

Ryzyko rynkowe

Ponieważ cena CFD odzwierciedla bieżącą najlepszą cenę kupna i sprzedaży instrumentu bazowego, na cenę CFD natychmiast wpływają między innymi, wyniki i wydajność spółki bazowej (lub spółek, które są częścią indeksu), waluta lub towar. Również stan ogólnej gospodarki, zmieniający się wzorzec podaży i popytu dla instrumentów bazowych, decyzje rządów regionalnych, krajowych lub ponadnarodowych, stopy procentowe, krajowe i międzynarodowe wydarzenia gospodarcze oraz obecny klimat psychologiczny rynku akcji może wpłynąć na cenę CFD.

Ryzyko luki cenowej

Ponieważ obrotu kontraktami CFD można dokonywać jedynie podczas regularnego czasu obrotu bazowymi papierami wartościowymi istnieje ryzyko luki cenowej. Luka cenowa oznacza różnicę między z jednej strony ceną zamknięcia określonego papieru wartościowego z poprzedniego dnia handlowego z drugiej strony cenę otwarcia określonego papieru wartościowego w dniu handlowym następującym po cenie zamknięcia. Pojawienie się dużej luki cenowej może prowadzić do znacznej utraty pozycji CFD. Ponadto należy zauważyć, że typy zleceń, które mają na celu ochronę bieżącej pozycji (takie jak zlecenia TRAIL lub STOP) nie działają dokładnie w takich przypadkach.

Ryzyko pozagiełdowe

Kontrakty CFD nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym ani nie są rozliczane przez centralną izbę rozrachunkową. Innymi słowy zasady i ochrona oferowane przez regulowane giełdy i izby rozrachunkowe nie mają zastosowania podczas przeprowadzania transakcji CFD.

Ryzyko płynności środków finansowych

Emitent CFD odgrywa ważną rolę w płynności kontraktów CFD. Jednak ich zobowiązania do przedstawienia notowań nie są bezwarunkowe, a Twoja zdolność do zamknięcia lub otwarcia pozycji CFD zależy od decyzji emitenta.
Interactive Brokers może z własnej inicjatywy podjąć decyzje o anulowaniu notowania niektórych kontraktów CFD lub może z własnej inicjatywy zakazać zajmowania nowych pozycji w jednym lub w większej liczbie konkretnych kontraktów CFD z powodu braku danych cenowych, ze względu na zawieszenie instrumentu bazowego, z powodu nadmiernego wzrostu niestabilności, z powodu niewystarczającego wolumenu w instrumencie bazowym, z powodu rynku, z powodu itp. wydarzeń ekonomicznych, gospodarczych lub politycznych, z powodu niewypłacalności lub wycofania z notowań instrumentu bazowego, z powodu siły wyższej, działań korporacyjnych na efekt instrumentu bazowego (vide infra) lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Ryzyko odsetkowe

Stopy procentowe, którymi obciążane są otwarte pozycje CFD są oparte na standardach międzynarodowych. Ponieważ te stopy procentowe są stale w ruchu, stopy te będą również wpływać na zyski/straty inwestora CFD.

Ryzyko walutowe

Jeśli prowadzisz obrót kontraktem CFD denominowanym w innej walucie niż polski złoty, będziesz narażony na ryzyko walutowe. Jeżeli waluta CFD, w którą inwestujesz spada w stosunku do polskiego złotego wpłynie to negatywnie na wartość Twojej pozycji w CFD.

Ryzyko likwidacji

Gdy łączne zabezpieczenie w portfelu spadnie poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego Interactive Brokers ma prawo do zlikwidowania pewnych pozycji bez uprzedniego powiadomienia, niezależnie od tego, czy pozycje te są rentowne, czy przynoszą straty. Ta natychmiastowa wymuszona likwidacja w przypadku deficytu depozytu zabezpieczającego nie pozwala uniknąć wspomnianego wcześniej ryzyka luki cenowej. W końcu rynki mogą otwierać się z luką cenową (różnicą między ceną otwarcia a zamknięcia), poprzez które Interactive Brokers może nie być w stanie zamknąć pozycji po cenie, która pozwoli uniknąć straty większej niż kwota początkowo zdeponowana. Jeśli po likwidacji okaże się, że na Twoim rachunku nadal występuje deficyt depozytu zabezpieczającego i masz inne pozycje jako zabezpieczenie (na przykład pozycje akcji, pozycje obligacji itp.), wówczas Interactive Brokers zamknie inne pozycje w celu wyeliminowania deficytu depozytu zabezpieczającego. Musisz pamiętać, że ta wymuszona likwidacja zawsze ma miejsce po najlepszej cenie rynkowej i nie możesz wywierać żadnego wpływu na ostatecznie otrzymaną cenę. Cena uzyskana w wyniku przymusowej likwidacji może przynosić straty, a przymusowa likwidacja może nastąpić w niekorzystnym dla Ciebie momencie.

Wzrost wymogów depozytu zabezpieczającego

Aby chronić siebie i swoich klientów Interactive Brokers może w dowolnym momencie zwiększyć wymóg depozytu zabezpieczającego dla niektórych lub wszystkich klientów oraz dla wszystkich otwartych lub nowych pozycji CFD. Może się to zdarzyć na przykład w przypadku gwałtownego wzrostu niestabilności bazowych papierów wartościowych, gdy kapitalizacja rynkowa bazowych papierów wartościowych spadła poniżej pewnego progu lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Konflikty interesów

Interactive Brokers oferuje szeroką gamę produktów finansowych różnorakim odbiorcom jako wydawca kontraktów CFD. Jest także drugą stroną transakcji, kontrahentem kiedy otwierasz pozycję na CFD. W związku z tym może mieć interes w tym, czy wykonać transakcję. Mogą również wystąpić sytuacje, w których występuje konflikt interesów między różnymi klientami. Interactive Brokers podjęło niezbędne kroki w celu podjęcia wszelkich możliwych środków w celu zidentyfikowania takich konfliktów interesów.

Ryzyko wzrostu wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego

Aby chronić siebie i swoich klientów, Interactive Brokers może w dowolnym momencie zwiększyć wymóg depozytu zabezpieczającego dla obecnych i nowych pozycji CFD. Decyzja ta może być spowodowana gwałtownym wzrostem zmienności produktu bazowego, gdy kapitalizacja rynkowa produktu bazowego spadła poniżej pewnego progu lub z innego powodu. Należy pamiętać, że po dostosowaniu depozytu zabezpieczającego rachunek może już nie spełniać wymagań dotyczących depozytów zabezpieczających. W takim przypadku broker przystępuje do likwidacji pozycji w celu usunięcia tej nieadekwatności.

Zastosowanie CFD

Istnieje wiele różnych powodów dlaczego inwestorzy dokonują obrotu CFD. Niektóre z nich są wyszczególnione poniżej.

Krótkoterminowa spekulacja

Dokonując obrotu kontraktami CFD możesz otrzymać zyski z rozwoju instrumentu bazowego. CFD będzie miało dokładnie tą samą wycenę jak instrument bazowy. W związku z tym, że jedynie pewien procent wartości równowartości musi być efektywnie utrzymana jako depozyt zabezpieczający jest możliwa reakcja na ewolucje ceny dźwignią finansową. Należy również rozważyć to, że CFD są odpowiednie jedynie dla pozycji krótkoterminowych. W końcu koszt odsetek dla pozycji długoterminowej stałby się ostatecznie bardzo ważnym czynnikiem kosztowym, utrudniającym osiągnięcie pozytywnego wyniku.

Hedging

Jedną z metod wykorzystywanych przez inwestorów w wykorzystywaniu CFD w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka jest wdrożenie pozycji „hedged” . Na przykład jeśli masz długą pozycje na akcjach denominowanych w USD możesz otworzyć pozycje odwrotną w CFD z walutą USD jako instrumentem bazowym. Zapobiegnie to stratom związanym z wahaniami kursu walut. W końcu straty, które poniósłbyś na swojej pozycji giełdowej przez ryzyko walutowe byłyby usunięte przez zysk z Twojego walutowego CFD.

Zyski z obrotu na spadających i rosnących rynkach

Podczas obrotu kontraktami CFD możesz spekulować na wzroście bazowych papierów wartościowych kupując pozycję CFD na tej wartości. Możesz również skorzystać ze spadku bazowych papierów wartościowych sprzedając krótko pozycję CFD.

CFD umożliwia handel towarami

Aby skorzystać z ewolucji cen towaru takiego jak złoto lub srebro nie trzeba kupować i przechowywać metalu w sposób fizyczny. Możesz kupić CFD na złoto lub srebro jako instrument bazowy. Ewolucja cen CFD dokładnie odzwierciedli ewolucję cen danego towaru.

Kontrakty CFD pozwalają dokonywać obrotu wszystkimi akcjami w indeksie za pomocą tylko jednej transakcji

Korzystając z kontraktów CFD na indeks, możesz dokonywać obrotu z perspektywą na ogólny kierunek rynku lub zabezpieczyć portfel za pomocą tylko jednej transakcji. Jeśli spekulujesz na wzrosty „bullish” na rynku, ale nie wiesz jakie akcje kupić lub jaki sektor rynku wzrośnie, możesz kupić kontrakt CFD na cały indeks. Oznacza to, że nie musisz wybierać konkretnych akcji, w które chcesz zainwestować, możesz po prostu spojrzeć w kierunku szerokiego rynku giełdy. Jeśli poziom indeksu wzrośnie wartość CFD powinna wzrosnąć.

Kontrakty CFD umożliwiają obrót akcjami bazowymi bez opłaty skarbowej

Ponieważ kontrakty CFD są kontraktami pozagiełdowymi i nie są notowane na giełdzie regulowanej, nie podlegają one niektórym systemom podatkowym. Na przykład inwestor kupujący akcje notowane na giełdzie w UK jest zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej od kwoty transakcji. Gdyby ten sam inwestor kupił CFD na wspomniane akcje nie byłby on skonfrontowany z tą opłatą skarbową.

Profil inwestora dla CFD

Aby ustalić, dla kogo kontrakty CFD są odpowiednim instrumentem finansowym ważne jest, aby dowiedzieć się czy instrument ten odpowiada Twojej wiedzy, doświadczeniu, celowi inwestycyjnemu i horyzontowi inwestycyjnemu. Jeśli rozważasz inwestowanie w kontrakty CFD poniższe informacje mogą między innymi ustalić czy kontrakty CFD są zgodne z Twoim profilem inwestora.

Złożoność

Biorąc pod uwagę charakterystykę oraz mechanizm kontraktu CFD, uznaje się go za złożony instrument finansowy. Wynika to z charakteru produktów z dźwignią finansowa, gdzie niewielka zmiana ceny ma duży wpływ na wartość produktu. Oznacza to, że zyski i straty są zwiększone. Jak omówiono w tej broszurze, kontrakty CFD są klasyfikowane jako instrumenty pochodne i dlatego są uważane za złożone produkty.

Rodzaj inwestora

Ze względu na złożoną naturę kontrakty CFD najlepiej nadają się dla inwestorów średniozaawansowanych i doświadczonych. Instrument ten może być przedmiotem obrotu zarówno wśród inwestorów detalicznych, jak i inwestorów profesjonalnych.

Wiedza i doświadczenie

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wymaganą wiedzę i kryteria, ponieważ LYNX wymaga, aby inwestor miał historię handlu kontraktami CFD przez co najmniej dwa lata oraz wystarczającą wiedzę na temat mechaniki i ryzyka handlu kontraktami CFD.

Sytuacja finansowa i świadomość ryzyka

Obrót kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem, głównie ze względu na jego pochodny i lewarowany charakter. Przed zajęciem pozycji CFD inwestorzy muszą być pewni ryzyka związanego z obrotem kontraktami CFD.
Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę i potwierdzić fakt, że nawet 100% lub więcej początkowej inwestycji może zostać utracone w wyniku inwestowania w kontrakty CFD. Ze względu na lewarowaną postać możesz stracić ponad 100% swojej pierwotnej inwestycji, w zależności od zajmowanych pozycji. Ponadto inwestorzy mogą być zobowiązani do dodatkowych płatności w celu sfinansowania rachunku znacznie przekraczającego początkowy wymóg depozytu zabezpieczającego.

Cel inwestycyjny

Handel kontraktami CFD może służyć określonym celom inwestycyjnym, takim jak zabezpieczenia i ukierunkowane inwestycje z dźwignią finansową.

Hedging

Hedging jest techniką stosowaną w celu zmniejszenia narażenia na różne rodzaje ryzyka. Hedging przed ryzykiem inwestycyjnym oznacza strategiczne wykorzystywanie instrumentów rynkowych w celu zrównoważenia ryzyka wszelkich niekorzystnych zmian cen.
Inwestorzy mogą dokonywać obrotu kontraktami CFD, aby wykorzystywać kontrakty do zabezpieczenia istniejących portfeli inwestycyjnych innych instrumentów finansowych, takich jak akcje. Ta technika zasadniczo polega na kupnie lub sprzedaży CFD w celu ochrony pozycji.

Inwestycje ukierunkowane z dźwignią finansową

Ukierunkowane inwestycje z dźwignią finansową można wykonać, gdy inwestor chce dokonywać obrotu w określonym kierunku za pomocą kontraktu CFD. Inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni jest techniką, która dąży do wyższych zysków z inwestycji przy użyciu mechanizmu mnożnika. Korzystanie z kontraktów CFD to narzędzie do zwiększenia swojego portfela.

Horyzont inwestycyjny

Ze względu na składnik odsetkowy transakcje CFD są dostępne tylko przez bardzo krótki okres (krócej niż 6 miesięcy).

Podsumowanie

W niniejszej broszurze omówiono główne cechy obrotu kontraktami CFD. Obrót kontraktami CFD działa na dwa sposoby: dla każdego nabywcy kontraktu jest także sprzedawca kontraktu. Różnica w wartości instrumentu bazowego jest rozliczana między inwestorem a brokerem. Dzięki kontraktom uzyskujesz ekspozycję z dźwignią finansową na zmiany cen w instrumentach bazowych. Te mechanizmy można podsumować następująco:

Korzyści z CFD:
 • Potencjalnie wysokie zyski przez ich lewarowany charakter.
 • Zdolność do zabezpieczenia pozycji
 • Zdolność do osiągania zysków na rynkach bull i bear
 • Umożliwia obrót towarami i indeksami
 • Nie podlega niektórym systemom podatkowym
Główne zagrożenia CFD:
 • Potencjalnie wysokie straty wynikające z charakteru dźwigni
 • Koszty finansowania z dnia na dzień (odsetki)
 • Jeśli nie możesz spełnić wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego Twoja pozycja może zostać zlikwidowana.

Możesz używać kontraktów CFD na wiele sposobów, w tym używając kontraktów CFD jako narzędzi:

 • do krótkoterminowych spekulacji;
 • do zabezpieczenia twojego portfela;
 • do obrotu towarami lub określonym indeksem;
 • aby uniknąć niektórych systemów podatkowych.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i ze względu na dźwignię wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiego wzrostu strat 66% inwestorów detalicznych ponosi straty z tytułu handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Ważne jest, aby zrozumieć, jak działają kontrakty CFD i zastanowić się, czy stać Cię na wysokie ryzyko straty. (patrz https://www.lynxbroker.pl/oplaty-i-prowizje/cfd/)

Słownik pojęć

Alokacja aktywów

Alokacja aktywów to strategia inwestycyjna, której celem jest zrównoważenie ryzyka i zysku poprzez obciążenie aktywów z portfela zgodnie z celami, tolerancją na ryzyko i horyzontem inwestycyjnym danej osoby.

Broker

Broker to osoba fizyczna lub firma, która pobiera opłatę lub prowizję za realizację zleceń kupna i sprzedaży złożonych przez inwestora. Broker odnosi się również do roli firmy, gdy działa ona jako agent dla klienta i pobiera opłaty od klienta za swoje usługi.

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie jest aktywem, które akceptuje pożyczkodawca jako zabezpieczenie pożyczki. Jeżeli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze spłat pożyczki, pożyczkodawca może przejąć zabezpieczenia i odsprzedać je w celu odzyskania strat.

Kontrakt na różnice (CFD)

Kontrakt na różnice (CFD) jest kontraktem w  obrocie pochodnymi instrumentami finansowymi, w których różnice w rozliczeniach między otwartymi a zamykanymi cenami obrotu są rozliczane w gotówce. Nie ma dostawy na fizyczne towary ani papiery wartościowe na kontraktach CFD.

Ryzyko kontrahenta

Ryzyko kontrahenta to prawdopodobieństwo, że jedna ze stron zaangażowanych w transakcję może nie wypełnić swoich zobowiązań umownych. Ryzyko kontrahenta może występować w transakcjach kredytowych, inwestycyjnych i handlowych transakcyjnych.

Ryzyko kredytowe/ nie wypełnienia zobowiązań umownych

Szansa, że spółki lub osoby fizyczne nie będą w stanie dokonać wymaganych wpłat na spłatę zadłużenia.

Ryzyko walutowe

Jeżeli przeprowadzasz transakcje na CFD denominowanych w innej walucie niż polski złoty, będziesz narażony na ryzyko walutowe.

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja to strategia zarządzania ryzykiem, która łączy różnorodne inwestycje w ramach portfela. Uzasadnieniem tej techniki jest to, że portfel złożony z rożnych rodzajów aktywów przyniesie średnio wyższy długoterminowy zysk i obniży ryzyko jakiegokolwiek indywidulanego holdingu lub papieru wartościowego.

Dywidenda

Dywidenda stanowi podział wynagrodzenia z części zysku spółki, wypłacana jest grupie jej akcjonariuszy.

Ryzyko luki cenowej

Ryzyko luki cenowej odnosi się do ceny papieru wartościowego zmieniającej się od jednego poziomu do drugiego bez obrotu pomiędzy. Zwykle takie ruchy występują, gdy pojawiają się niekorzystne komunikaty informacyjne, które mogą spowodować znaczący spadek cen akcji w stosunku do ceny zamknięcia poprzedniego dnia.

Hedge

Zabezpieczenie jest techniką mającą na celu zrekompensowanie potencjalnych strat lub zysków, które mogą zostać poniesione poprzez istniejąca inwestycję.

Wskaźnik

Indeks jest wskaźnikiem lub miarą czegoś i w finansach jest statystyczną miarą zmiany na rynku papierów wartościowych.

Początkowy depozyt zabezpieczający

Początkowy depozyt zabezpieczający to procent ceny zakupu papieru wartościowego, który musi być pokryty gotówką lub zabezpieczeniem kiedy używany jest rachunek marżowy.

Emitent

Emitent jest osobą prawną, która opracowuje, rejestruje i sprzedaje papiery wartościowe w celu finansowania swojej działalności. Emitentami mogą być korporacje, fundusze inwestycyjne lub rządy krajowe i zagraniczne.

Płynność

Płynność opisuje stopień do którego zasób lub papiery wartościowe mogą być szybko kupione lub sprzedane na rynku za cenę odzwierciedlającą ich wartość wewnętrzną. Innymi słowy: łatwość ich konwersji na gotówkę.

Ryzyko płynności

Ryzyko, że inwestor CFD nie może znaleźć kupca, kiedy chce sprzedać, jest nazywane ryzykiem płynności.

Obowiązkowy Depozyt zabezpieczający

Obowiązkowy Depozyt zabezpieczający to minimalna kwota kapitału, którą należy przechowywać na rachunku depozytu zabezpieczającego.

Wymagania depozytu zabezpieczającego

Procent wartości papierów wartościowych, który może być użyty jako zabezpieczenie pożyczki, aby sfinansować oraz utrzymać transakcje.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko ogólnego spadku na rynku.

Obrót pozagiełdowy (OTC)

Papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu pozagiełdowego (OTC) są przedmiotem obrotu za pośrednictwem sieci brokerów-dealerów, w przeciwieństwie do scentralizowanej giełdy, takiej jak np. NYSE. Te papiery wartościowe nie spełniają wymogów notowania na standardowej giełdzie rynkowej.

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa jest podatkiem nałożonym na dokumenty prawne zwykle przy przeniesieniu majątku lub własności.

Niestabilność

Miara oczekiwanej wielkości fluktuacji w cenie danych papierów wartościowych.