Ochrona i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwa w zarządzaniu pieniędzmi nigdy za wiele. Kiedy zdecydujesz się zainwestować własne pieniądze, powinieneś być pewny, że w każdej sytuacji są bezpiecznie przechowywane i chronione. Dlatego LYNX kładzie duży nacisk na ochronę i bezpieczeństwo Twojego rachunku.

Podstawą bezpieczeństwa rachunku inwestycyjnego jest uzyskanie własnego konta aktywów w swoim imieniu. Konto jest oddzielone od aktywów brokera. Aby zwiększyć bezpieczeństwo istnieje wiele funkcji zabezpieczeń, które z pewnością zostanie docenione.

LYNX – partner, któremu możesz zaufać

Rachunek inwestycyjny jest otwarty w Interactive Brokers Ireland Ltd („IBIE“). Wytyczne dotyczące zakupu, sprzedaży lub inne dotyczące instrumentów inwestycyjnych są przekazywane przez Interactive Brokers LLC („IB US”). Instrumenty inwestycyjne i fundusze są przechowywane w IB US na odrębnych kontach, które są oddzielone od aktywów firmy IB US.

IB IE i IB US są skonsolidowane w firmie Interactive Brokers Group („IBG LLC”), która ma ponad 5 mld. USD w kapitale własnym. Właściciele to IBG LLC Interactive Brokers Group, Inc. (11,5%), których akcje są notowane na Nasdaq i udziały pracownicze (88,5%).

Interactive Brokers (IB) jest jednym z największych i najbardziej szanowanych domów maklerskich, który jest dla inwestorów na całym świecie synonimem niezawodności, stabilności, postępu technicznego i innowacji.

Bezpieczeństwo dostępu

Twoje fundusze są chronione przez ścisłe przepisy bezpieczeństwa w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi. Jeśli chciałbyś wysłać pieniądze z konta inwestycyjnego na swoje konto bankowe, to możliwe jest to tylko poprzez autoryzowane konto, które jest w założone na Twoim imię i nazwisko. Z Twojego konta nie można wysyłać pieniędzy na konto innych osób lub podmiotów.

Na koncie administracyjnym można również dodać adres IP z którego będziesz mógł się zalogować na platformie handlowej. System monitoruje wszystkie działania związane z Twoim kontem i umożliwia wykonywanie ważnych operacji tylko po dodatkowej weryfikacji bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Twoich finansów jest dla nas priorytetem.

Zaufanie jest dobre, pewność jest lepsza

LYNX posiada wszystkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie działalności w Polsce i jest zarejestrowany w Komisji Nadzoru Finansowego.

Główna siedziba w Holandii jest regulowana przez władze holenderskie, De Nederlandsche Bank (DNB) i Autoriteit Financiële Markten (AFM). Oddział w Niemczech jest regulowany przez BaFin i niemiecki oddział lokalnego organu regulacyjnego, belgijską Komisję Bancaire, Financiere des Assurances (CBFA).

Przegląd dokumentów dotyczących obowiązku informacyjnego LYNX znajduje się w sekcji Obowiązek informacyjny. Informujemy, że polski oddział LYNX jest oddziałem wirtualnym, a klienci są obsługiwani / utrzymywani bezpośrednio przez czeski oddział LYNX (fizycznie zlokalizowany w Pradze / Czechy). Poniżej znajdują się informacje związane z wypełnianiem obowiązków wynikających z lokalnego prawa czeskiego, zgodnie z dekretem Narodowego Banku Czeskiego nr 163/2014 Sb., w sprawie wykonywania działalności przez banki, spółdzielcze kasy pożyczkowe i firmy inwestycyjne.

Więcej informacji na temat zagrożeń związanych z obrotem na rynkach kapitałowych można znaleźć w sekcji Dokumenty – Charakter i ryzyko inwestycji w papiery wartościowe oraz w załączonym dokumencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony funduszy i papierów wartościowych klientów, przejdź do sekcji Dokumenty.

Często zadawane pytania dotyczące ochrony funduszy i papierów wartościowych

Jako broker prowadzący, IBIE oferuje usługi rozliczeniowe, rozrachunkowe i powiernicze dla LYNX jako brokera wprowadzającego. IBIE jest spółką zależną IBKR. IBKR posiada spółki zależne, które są zarejestrowanymi pośrednikami-dealerami w SEC od 1994 roku. IBKR jest notowany na giełdzie Nasdaq (symbol: IBKR) w Stanach Zjednoczonych. W ujęciu skonsolidowanym IBKR przekracza 8,5 miliarda USD w kapitale własnym, co stanowi ponad 6,0 ​​miliardów USD ponad wymogi regulacyjne. IBKR odnotował 1,2 miliarda dolarów zysku przed opodatkowaniem za 2019 rok i nie ma długoterminowego zadłużenia. Udziałowcami nowych podmiotów IBKR są spółka publiczna Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) oraz pracownicy firmy i ich spółki powiązane (81,5%). W przeciwieństwie do większości innych firm, w których kierownictwo posiada stosunkowo niewielki udział, IBKR uczestniczy w znacznym stopniu zarówno w negatywnym jak i pozytywnym aspekcie. Z powodu tego interesu prowadzi biznes zachowawczo. Ponadto, IBKR jest notowany na giełdzie Nasdaq i otrzymuje ocenę „BBB + Outlook Positive” przez Standard & Poor’s.

Dzięki połączeniu z IBIE, LYNX jest w stanie zapewnić klientom dostęp do 125 giełd w 31 krajach. Na większości tych giełd klienci mają możliwość bezpośredniego inwestowania w akcje, opcje, kontrakty futures, produkty strukturyzowane, obligacje, fundusze ETF i kontrakty CFD. Dodatkowo klienci mają dostęp do 22 różnych walut.

Zlecenia klientów przesłane do LYNX i przygotowane do realizacji przez IBIE nie są sprzedawane inwestorom o wysokiej częstotliwości ani animatorom rynku. Odsprzedaż zleceń klientów stronom trzecim, które działają jako kontrahenci, ma negatywny wpływ na rzeczywistą cenę transakcji.

Klienci mają również dostęp do szybkiego systemu zleceń IBIE (SmartRoutingSM), który jest połączony z wieloma giełdami i rynkami. Ta technologia skanuje różne giełdy i stara się kierować zlecenia na najlepszy rynek, biorąc pod uwagę cenę wykonania, szybkość i całkowity koszt wykonania.

Podsumowując, LYNX jest w stanie pozwolić inwestorom handlować na całym świecie z najbardziej zaawansowaną infrastrukturą handlową jako broker wprowadzający IBIE.

Aby zaoferować klientom na całym świecie możliwości handlu wszystkimi rodzajami instrumentów finansowych, rachunek inwestycyjny jest legalnie utworzony w ramach IBIE, która jest spółką zależną IBKR. Zarówno środki pieniężne jak i instrumenty finansowe klientów muszą być oddzielone od aktywów IBKR. Wszelkie pozycje gotówkowe lub instrumenty finansowe przechowywane w zewnętrznych instytucjach finansowych są zatytułowane na rzecz klientów IBIE i są oddzielane, w tym, w przypadku niewywiązania się z zobowiązań lub upadłości brokera. IBKR wykorzystuje szereg banków do przechowywania gotówki klientów, aby uniknąć ryzyka koncentracji z jakąkolwiek pojedynczą instytucją. IBKR przeprowadza również rutynowe kontrole tych rachunków powierniczych klientów. Firmy brokerskie mogą uniknąć opóźnień związanych z przeniesieniem własności i szybko realizować transakcje przy minimalnych kosztach, przechowując instrumenty finansowe pod tzw. „street name”. Oznacza to, że instrumenty są utrzymywane na rzecz IBKR u depozytariusza, ale prawa własności należą do odpowiedniego klienta. W mało prawdopodobnym przypadku upadłości, wierzyciele nie będą mogli uzyskać dostępu do majątku klientów ze względu na przeważające prawa własności klientów.

Jeżeli instrumenty finansowe są finansowane z depozytu zabezpieczającego, mogą być pożyczane innym instytucjom finansowym (na przykład w celu ułatwienia krótkiej sprzedaży). Gdy klienci pożyczają pieniądze od IBKR na zakup papierów wartościowych, IBKR może pożyczać akcje o wartości do 140% pożyczki. W zakresie, w jakim jeden klient utrzymuje pożyczkę z depozytem zabezpieczającym w IBIE, bezpieczeństwo kredytu jest zwiększane przez konserwatywne zasady IBIE, które nie pozwalają pożyczkobiorcy na skorygowanie niedoboru depozytu zabezpieczającego w ciągu dni, zgodnie z przepisami. Zamiast tego IBIE monitoruje i działa w czasie rzeczywistym, aby automatycznie likwidować pozycje i spłacać pożyczkę. Powoduje to powrót pożyczkobiorcy do zgodności depozytu zabezpieczającego bez narażania IBIE i innych klientów na ryzyko.

Kontrahent pożyczający akcje jest zobowiązany do wniesienia na zabezpieczenie środków w wysokości co najmniej 100% wartości rynkowej pożyczonych akcji. W każdym dniu sesyjnym wysokość zabezpieczenia jest korygowana w oparciu o cenę rynkową pożyczonych akcji. Środki, które służą jako zabezpieczenie, muszą być przechowywane osobno przez IBKR i wyłącznie na rzecz klientów. Oznacza to, że wartość instrumentów jest objęta scenariuszem, w którym kontrahent nie może już zwrócić pożyczonych instrumentów.

IBIE jest spółką zależną IBKR. Formalnie IBKR nie może być prawnie zobowiązana do spłaty swoich długów, gdyby IBIE został zmuszona do ogłoszenia upadłości, jednak w świecie finansów ratowanie spółki zależnej jest w takich przypadkach standardową praktyką. W ujęciu skonsolidowanym IBKR przekracza 8,5 miliarda USD w kapitale własnym, co stanowi ponad 6,0 miliardów USD ponad wymogi regulacyjne. IBKR zaraportował 1,2 miliarda dolarów zysku przed opodatkowaniem za 2019 rok i nie ma długoterminowego zadłużenia. Właścicielami nowych podmiotów IBKR są spółka publiczna Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) oraz pracownicy firmy i ich podmioty powiązane (81,5%). W przeciwieństwie do większości innych firm, w których kierownictwo posiada stosunkowo niewielki udział, , IBKR uczestniczy w znacznym stopniu zarówno w negatywnym jak i pozytywnym aspekcie. Z powodu tego interesu prowadzi biznes zachowawczo. Ponadto IBKR jest notowany na giełdzie Nasdaq i otrzymuje ocenę „BBB + Outlook Positive” przez Standard & Poor’s.

Twoje aktywa nie są częścią bilansu IBIE. W mało prawdopodobnym przypadku bankructwa IBIE wierzyciele nie będą mogli uzyskać dostępu do gotówki i aktywów klientów ze względu na segregację i przechowywanie instrumentów finansowych oraz gotówki. Klienci mogą zatem przenieść swoje aktywa do innego podmiotu, ponieważ nie wchodzą w zakres roszczeń wierzycieli. Jedynie w rzadkich przypadkach, w których nie jest zapewnione oddzielenie środków pieniężnych i aktywów klientów od aktywów własnych IBKR (np. oszustwo), a IBIE nie byłby w stanie wypełnić swoich zobowiązań kompensacyjnych (np. upadłość), a tym samym nie zwróciłby aktywów odpowiedni system ochrony inwestorów staje się odpowiedni. Ponieważ Twój rachunek jest prowadzony przez IBIE, obowiązuje irlandzki system rekompensat dla inwestorów (www.investorcompensation.ie). Program rekompensuje 90% straty do maksymalnej kwoty 20 000 EUR.

Podobnie jak w przypadku rekompensat dla Polski, dyrektywa w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów, przyjęta w 1997 r., chroni inwestorów, zapewniając rekompensatę, jeśli firma inwestycyjna nie zwróci aktywów inwestora. Dyrektywa nakłada na kraje UE obowiązek ustanowienia co najmniej jednego systemu rekompensat dla inwestorów, zapewniającego minimalny poziom rekompensaty na inwestora w wysokości 20 000 EUR. Wszystkie firmy świadczące usługi inwestycyjne, w tym nowe podmioty IBKR w Irlandii, Luksemburgu i na Węgrzech, muszą należeć do takiego programu.

W mało prawdopodobnym przypadku bankructwa LYNX, w wyniku którego LYNX nie może już wypełniać swoich zobowiązań związanych z Umową Podstawową, klienci mogą polegać na holenderskim programie rekompensat dla inwestorów w holenderskim „Beleggerscompensatiestelsel” (BCS). LYNX uczestniczy w BCS jako podmiot licencjonowany.

Maksymalna rekompensata w ramach holenderskiego systemu rekompensat dla inwestorów wynosi 20 000 EUR na klienta. Klienci mogą ubiegać się o BCS, jeśli LYNX niespodziewanie zbankrutuje, a w wyniku niewłaściwego zarządzania lub oszustwa LYNX nie będzie już w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych, a środki i / lub instrumenty finansowe klientów nie będą już mogły zostać zwrócone. Ponieważ klienci LYNX przechowują swoje fundusze i / lub instrumenty finansowe w IBIE, sytuacja, w której LYNX nie może zwrócić środków i / lub instrumentów finansowych od klientów, nie powstanie.

Więcej informacji na temat holenderskiego systemu rekompensat dla inwestorów można znaleźć na stronach internetowych AFM i DNB.

Zacznij korzystając z wielu korzyści LYNX

LYNX ma wiele korzyści dla każdego - dowiedz się więcej z naszego pakietu informacyjnego.

Information package image
Pakiet informacyjny wysyłany jest bezpłatnie i obejmuje:
  • Formularz do otwarcia rachunku
  • Przegląd opłat i prowizji
  • Darmovy e-book 14 wskazówek jak stać się lepszym inwestorem

pole wymagane
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Wypełniając swoje dane i klikając powyższy przycisk, zgadzasz się, że LYNX będzie przechowywać te dane i skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon w celach marketingowych. Komunikacja telefoniczna może być nagrywana w celu poprawy naszych usług. Możesz wypisać się z subskrybcji w dowolnym momencie pisząc na adres marketing@lynxbroker.pl.
Contact icon Zadzwoń do nas za darmo
800 080 563
Contact icon Napisz do nas na
info@lynxbroker.pl
Contact icon Połącz się z nami na
CHAT
Contact icon Dowiedz się więcej
FAQ