Ochrona i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwa w zarządzaniu pieniędzmi nigdy za wiele. Kiedy zdecydujesz się zainwestować własne pieniądze, powinieneś być pewny, że w każdej sytuacji są bezpiecznie przechowywane i chronione. Dlatego LYNX kładzie duży nacisk na ochronę i bezpieczeństwo Twojego rachunku.

Podstawą bezpieczeństwa rachunku inwestycyjnego jest uzyskanie własnego konta aktywów w swoim imieniu. Konto jest oddzielone od aktywów brokera. Aby zwiększyć bezpieczeństwo istnieje wiele funkcji zabezpieczeń, które z pewnością zostanie docenione.

LYNX – partner, któremu możesz zaufać

Rachunek inwestycyjny jest otwarty w Interactive Brokers (UK) Ltd. („IB UK”). Wytyczne dotyczące zakupu, sprzedaży lub inne dotyczące instrumentów inwestycyjnych są przekazywane przez Interactive Brokers LLC („IB US”). Instrumenty inwestycyjne i fundusze są przechowywane w IB US na odrębnych kontach, które są oddzielone od aktywów firmy IB US.

IB UK i IB US są skonsolidowane w firmie Interactive Brokers Group („IBG LLC”), która ma ponad 5 mld. USD w kapitale własnym. Właściciele to IBG LLC Interactive Brokers Group, Inc. (11,5%), których akcje są notowane na Nasdaq i udziały pracownicze (88,5%).

Interactive Brokers (IB) jest jednym z największych i najbardziej szanowanych domów maklerskich, który jest dla inwestorów na całym świecie synonimem niezawodności, stabilności, postępu technicznego i innowacji.

Bezpieczeństwo dostępu

Twoje fundusze są chronione przez ścisłe przepisy bezpieczeństwa w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi. Jeśli chciałbyś wysłać pieniądze z konta inwestycyjnego na swoje konto bankowe, to możliwe jest to tylko poprzez autoryzowane konto, które jest w założone na Twoim imię i nazwisko. Z Twojego konta nie można wysyłać pieniędzy na konto innych osób lub podmiotów.

Na koncie administracyjnym można również dodać adres IP z którego będziesz mógł się zalogować na platformie handlowej. System monitoruje wszystkie działania związane z Twoim kontem i umożliwia wykonywanie ważnych operacji tylko po dodatkowej weryfikacji bezpieczeństwa.

Ponadto unikalna nazwa logowania i hasło każdego klienta ma możliwość żądania dodatkowej ochrony w formie karty bezpieczeństwa. Ze względu na zwiększone bezpieczeństwo należy zalogować się, aby wprowadzić dodatkowe kody, które są wymienione na karcie zabezpieczenia. Ponadto są używane specjalnie zabezpieczone serwery.

Bezpieczeństwo Twoich finansów jest dla nas priorytetem.

Zaufanie jest dobre, pewność jest lepsza

LYNX posiada wszystkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie działalności w Polsce i jest zarejestrowany w Komisji Nadzoru Finansowego.

Główna siedziba w Holandii jest regulowana przez władze holenderskie, De Nederlandsche Bank (DNB) i Autoriteit Financiële Markten (AFM). Oddział w Niemczech jest regulowany przez BaFin i niemiecki oddział lokalnego organu regulacyjnego, belgijską Komisję Bancaire, Financiere des Assurances (CBFA).

Klienci są chronieni przez amerykański samoregulujący organ nadzoru Securities Investor Protection Corporation (SIPC), który zapewnia maksymalne ubezpieczenie do 500 000 USD, z czego składa się ubezpieczona gotówka do wysokości 250 000 USD. Ponadto IB US zapewnia dodatkowe ubezpieczenie przez firmę ubezpieczeniową Lloyd’s wynosi do 30 milionów dolarów na jednego klienta (ubezpieczona gotówka do 900 000 dolarów), a łączna kwota maksymalnie 150 milionów dolarów rocznie, w przypadku upadłości (niewypłacalności) IB US. Ubezpieczenie nie ma zastosowania do kontraktów futures lub opcji na kontrakty futures.

Klienci mogą również korzystać z British Financial Services Compensation Scheme (FSCS), który zapewnia ubezpieczenie, instrumenty inwestycyjne i fundusze do wysokości 85 000 GBP na jednego klienta. System rekompensat FSCS ma zastosowanie do opcji indeksu giełdowego poza futures USA poza USA i wszystkich CFD. W przypadku, gdy klient skorzysta z możliwości rekompensaty wynikającej z FSCS, może to doprowadzić do nieuznania prawa do odszkodowania z SIPC.

Dzięki tym trybom ochrony aktywów klienci otrzymują ochronę, która spełnia najsurowsze standardy.

  • Osobny rachunek na własne imię: pieniądze i papiery wartościowe są oddzielone od funduszy i aktywów brokera.
  • Dzięki SIPC, papiery wartościowe i gotówka są ubezpieczone do 500 000 dolarów.
  • Dzięki brytyjskiemu funduszowi ubezpieczeniowemu FSCS do 85 000 funtów.
  • Dodatkowe ubezpieczenie w Lloyds wynosi do 30 milionów dolarów.

Przegląd dokumentów dotyczących obowiązku informacyjnego LYNX znajduje się w sekcji Obowiązek informacyjny.

Więcej informacji na temat zagrożeń związanych z obrotem na rynkach kapitałowych można znaleźć w sekcji Dokumenty – Charakter i ryzyko inwestycji w papiery wartościowe oraz w załączonym dokumencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony funduszy i papierów wartościowych klientów, przejdź do sekcji Dokumenty.

Często zadawane pytania dotyczące ochrony funduszy i papierów wartościowych

IB UK jest spółką córką amerykańskiej spółki Interactive Brokers Group, Inc. (dalej jako „IBG“). IBG posiada operacyjne spółki zależne (córki) w tym Interactive Brokers LLC („IB LLC“), która od roku 1994 jest zarejestrowana jako broker-dealer w SEC. Spółka IBG jest notowana na giełdzie papierów wartościowych Nasdaq (kod ticker: IBKR) w Stanach Zjednoczonych i na dzień 7 stycznia 2020 jej wartość rynkowa wynosiła ponad 19 miliardów USD. Za pośrednictwem swoich spółek zależnych IBG przetwarza średnio 859.000 transakcji dziennie i ma ponad 660.000 klientów na całym świecie, którzy razem posiadają w spółce IBG ponad 156 miliardów aktywów USD.1

IB LLC jest brokerem zapewniającym funkcje back office (carrying broker), który oferuje usługi rozliczeniowe i powiernicze brokerowi wprowadzającemu, LYNX.

1Źródło danych: Interactive Brokers, Third Quarter Results 2019 (Wyniki za trzeci kwartał 2019)

Dzięki połączeniu ze spółką IB UK, LYNX jest w stanie zapewniać klientom dostęp do 125 giełd w 31 krajach. Na większości tych giełd klienci mają możliwość bezpośredniego inwestowania w akcje, opcje, kontrakty futures, produkty strukturyzowane, obligacje, towary, fundusze ETF i kontrakty CFD. Ponadto klienci mają dostęp do 22 różnych walut.

Zlecenia klientów złożone w LYNX i przygotowane do realizacji przez IB UK nie są sprzedawane traderom lub animatorom rynku o wysokiej częstotliwości. Odsprzedaż zleceń klientów stronom trzecim, które działają jako kontrahenci, ma negatywny wpływ na rzeczywistą cenę transakcji.

Klienci mają także dostęp do oferowanej przez IB LLC, wysokiej prędkości egzekucji zleceń dzięki systemowi kierowania tzw. SmartRoutingSM, który jest podłączony do wielu giełd i rynków. Technologia ta skanuje różne giełdy papierów wartościowych i stara się kierować zlecania na najlepszy rynek, biorąc pod uwagę cenę wykonania, szybkość i całkowite koszty realizacji.

Podsumowując, jako broker wprowadzający IB UK, LYNX pozwala inwestorom inwestować na całym świecie, korzystając z najbardziej zaawansowanej infrastruktury transakcyjnej.

Aby oferować klientom możliwości handlowania wszystkimi rodzajami instrumentów finansowych na całym świecie, rachunek inwestycyjny jest prawnie zbudowany z trzech różnych segmentów w ramach IB UK i spółki zależnej IB LLC. Przechowywanie twoich funduszy2 i pozycji zależy od tego, na którym segmencie rachunku te aktywa są utrzymywane. Określone jest to przez rodzaj instrumentu finansowego w który inwestuje klient. Poniżej znajdziesz taki przegląd:

Depozyty z twojego konta bankowego są przyjmowane na Rachunek papierów wartościowych.

3Jeśli otwarty jest Rachunek regulowany IB UK, to tylko amerykańskie, kanadyjskie, meksykańskie i australijskie futures i opcje futures pozostają na Rachunku towarów (Commoditie Account). Wszystko inne jest przesunięte na Rachunek regulowany (Regulated Account).

IB LLC utrzymuje zatem Rachunek papierów wartościowych i Rachunek towarów, a IB UK utrzymuje Rachunek regulowany. Przechowywanie i ochrona różnią się w zależności od segmentu rachunku i są wyjaśnione poniżej.

Rachunek papierów wartościowych IB LLC

Zarówno instrumenty finansowe, jak i środki pieniężne na rachunkach papierów wartościowych klientów muszą być przechowywane oddzielnie od aktywów IB LLC. Jakiekolwiek środki pieniężne lub instrumenty finansowe przechowywane przez instytucje finansowe jako osoby trzecie są zatytułowane na rzecz klientów IB LLC i są w każdym czasie oddzielone, także w przypadku niewypłacalności lub upadłości brokera. IB LLC wykorzystuje szereg banków do przechowywania środków pieniężnych klientów w celu uniknięcia ryzyka koncentracji w jednej instytucji. IB LLC przeprowadza rutynowe kontrole tych rachunków powierniczych klientów.

Instrumenty finansowe, które są finansowane w oparciu o depozyt zabezpieczający, mogą być ewentualnie pożyczane innym instytucjom finansowym (na przykład w celu umożliwienia krótkiej sprzedaży). Kiedy klienci pożyczą od IB LLC środki pieniężne na zakup papierów wartościowych, IB LLC może wypożyczać wszelkie akcje, które są przez nich utrzymywane do wysokości 140 % wartości debetu walutowego (margin loan value).

IB LLC zasadniczo wymaga od kontrahenta, który pożycza akcje do zabezpieczenia środków pieniężnych w wysokości przynajmniej 102 % wartości rynkowej wypożyczonych akcji jako zabezpieczenie. Każdego dnia handlowego zabezpieczenie jest korygowane na podstawie ceny rynkowej pożyczonych akcji. Środki pieniężne, które służą jako zabezpieczenie, muszą być przez IB LLC przechowywane oddzielnie i wyłącznie na rzecz klientów. Przy scenariuszu, kiedy kontrahent już nie może zwrócić wypożyczonych pozycji, wartość pozycji jest zatem pokrywana środkami pieniężnymi.

Podczas handlu na instrumentach pochodnych w IB LLC, wymagane są środki pieniężne potrzebne do spełnienia wymogów depozytu zabezpieczającego, środki te są przechowywane na wydzielonym rachunku dla klientów w odpowiedniej izbie rozliczeniowej, odrębnej od aktywów własnych IB UK. Te środki pieniężne są utrzymywane przez właściwą izbę rozliczeniową wyłącznie na rzecz klientów. Instytucje rozliczeniowe gwarantują ryzyko kontrahenta w obrocie instrumentami pochodnymi.

IB LLC jest członkiem Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Stowarzyszenie SIPC chroni przed utratą pieniędzy i papierów wartościowych posiadanych przez klienta w firmie brokerskiej, która jest członkiem SIPC, na przykład IB LLC. Z tego powodu środki pieniężne i/lub papiery wartościowe na Rachunku papierów wartościowych są chronione przez SIPC. SIPC pokrywa środki pieniężne w zakresie, w jakim były zdeponowane w IB LLC w celu zakupu papierów wartościowych. Maksymalne pokrycie (limit) ochrony ze strony SIPC wynosi 500.000 USD (z sublimitem 250.000 USD na gotówkę) na jednego klienta dla wszystkich rachunków w jednej instytucji. Ponadto IB LLC posiada dodatkowe ubezpieczenie w Lloyd's na dodatkowe 30.000.000 USD (z sublimitem 900.000 USD na gotówkę) z całkowitym limitem firmowym w wysokości 150.000.000 USD. SIPC nie pokrywa kontraktów futures na towary, opcje na kontrakty futures lub gotówki na Rachunku towarów. SIPC nie chroni przed spadkiem wartości twoich papierów wartościowych.

W przypadku bankructwa firmy brokerskiej, SIPC będzie uczestniczyć w nadzorowaniu likwidacji firmy, w przypadku braku pieniędzy i/lub papierów wartościowych na rachunkach klientów. SIPC rozpoczyna proces likwidacji kiedy otrzyma zalecenie od amerykańskiego regulatora papierów wartościowych. Rozpoczynając likwidację SIPC zwraca się do federalnego sądu upadłościowego o wyznaczenie powiernika w celu likwidacji firmy i ochrony jej klientów. Klienci instytucji finansowej mają pierwszeństwo przed potencjalnymi wierzycielami. Klienci mają roszczenie wobec firmy brokerskiej w wysokości „wartości aktywów netto“ klienta. ‘’Wartość aktywów netto’’ to wartość środków pieniężnych i papierów wartościowych, które firma brokerska winna jest klientowi pomniejszona o kwotę zadłużenia, które klient jest winien firmie brokerskiej.

Więcej informacji na temat ochrony SIPC można znaleźć na stronie internetowej SIPC i FINRA1.

 

1Pozarządowa organizacja samorządna, która reguluje członkowskie firmy maklerskie i rynki walutowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki.beurzen in de VS.

Wiele rachunków prowadzonych pod tą samą nazwą i numerem identyfikacyjnym płatnika podatku jest zgrupowanych w celu użycia maksymalnych limitów ochrony na jednego klienta. Jeśli jednak posiadasz rachunki w IBKR z oddzielnymi uprawnieniami (na przykład rachunek na twoje nazwisko, rachunek powierniczy, dla którego jesteś powiernikiem lub beneficjentem, lub rachunek wspólny), wówczas każdy rachunek będzie chroniony przez SIPC i objęty dodatkową ochroną do podanych limitów.

Rachunek towarów IB LLC

Środki pieniężne klientów na Rachunku towarowym (Commodity Account) utrzymywane w IB LLC są przechowywane oddzielnie od aktywów IB LLC za pomocą oddzielnego rachunku towarowego, zgodnie z wymogami Commodity Exchange Act – „CEA“ (ustawy o giełdach towarowych) i U.S Commodity Futures Trading Commission – „CFTC“ (amerykańskiej komisja handlu commodity futures). Środki pieniężne na rachunku towarowym można wykorzystać tylko dla prowadzenia transakcji na rachunku towarów, na przykład do zakupu i sprzedaży kontraktów futures i opcji futures.

W przypadku rachunku towarowego, jeżeli fundusze nie są wypożyczone i nie są utrzymywane żadne kontrakty futures, w przypadku bankructwa IB LLC środki finansowe i instrumenty finansowe są do dyspozycji klienta, ponieważ fundusze i instrumenty finansowe są oddzielone. Jeżeli odrębne aktywa towarowe nie są wystarczające do zaspokojenia roszczeń a broker jest niewypłacalny, klienci mają równe udziały w niedoborach i stają się ogólnymi wierzycielami w zakresie pozostałych roszczeń. W przypadku wypożyczenia lub w przypadku posiadania kontraktów futures, instytucje rozliczeniowe gwarantują ryzyko kontrahenta. SIPC zasadniczo nie pokrywa towarowych kontraktów futures lub opcji na kontrakty futures lub środków pieniężnych lub waluty obcej, które nie są zdeponowane w celu zakupu papierów wartościowych.

Rachunek regulowany IB UK

IB UK jest regulowana przez UK Financial Conduct Authority – FCA (brytyjski organ nadzoru finansowego) i chroni klientów poprzez zastosowaniem zasad dotyczących aktywów klientów – FCA Client Asset – CASS.

Środki pieniężne, które klienci utrzymują na rachunku w IB UK, są dla klientów przechowywane w funduszu powierniczym i oddzielone od aktywów własnych IB UK. Środki pieniężne należące do klientów są umieszczone na wydzielonych kontach bankowych w różnych bankach.

Żadne papiery wartościowe nie są przedmiotem obrotu IB UK, a jedynie instrumenty pochodne (derivative contracts.)

Instrumenty pochodne są również chronione zgodnie z zasadami CASS i FCA. Podczas handlu instrumentami pochodnymi za pośrednictwem IB UK środki pieniężne potrzebne do spełnienia wymogów depozytu zabezpieczającego są również przechowywane na osobnym rachunku dla klientów w odpowiedniej izbie rozliczeniowej, oddzielone od aktywów własnych IB UK. Instytucje rozliczeniowe gwarantują ryzyko kontrahenta w obrocie instrumentami pochodnymi.

Środki pieniężne klientów są utrzymywane na rachunkach powierniczych dla klientów, oddzielone i odróżnione od aktywów własnych IB UK, zgodnie z zasadami CASS. W rezultacie środki te nie są dostępne dla wierzycieli IB UK i zamiast tego zostałyby zwrócone klientom.

IB UK uczestniczy również, jako autoryzowana firma inwestycyjna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w UK Financial Services Compensation Scheme – FSCS (brytyjskim programie kompensacyjnym usług finansowych). W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby IB UK nie mogła spełnić swych zobowiązań finansowych, klient może zgłosić roszczenie do FSCS4. Oznacza to, że jeśli IB UK po ogłoszeniu upadłości nie byłaby zdolna zwrócić wszelkich środków pieniężnych, FSCS może zrekompensować ten niedobór. FSCS chroni klientów, którzy złożyli pieniądze w IB UK. Rekompensata w ramach FSCS wynosi maksymalnie 85.000 GBP na jednego klienta i wchodzi w życie, jeżeli IB UK już nie będzie w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań finansowych. Rekompensata z FSCS nie pokrywa strat rynkowych z twoich inwestycji. Więcej informacji o programie FSCS można znaleźć na stronie internetowej FSCS.

 

4Brytyjski fundusz kompensacyjny przeznaczony jest dla klientów prywatnych i małych przedsiębiorstw, niezależnie od ich lokalizacji.

LYNX

W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby LYNX zbankrutował, w wyniku czego firma nie mogłaby spełnić swych zobowiązań związanych z podstawowymi umowami, klienci mogą liczyć na holenderski program rekompensat dla inwestorów Dutch Investor Compensation Scheme, w języku holenderskim ‘Beleggerscompensatiestelsel’ – BCS. LYNX posiada licencję firmy inwestycyjnej zgodnie z holenderską ustawy o nadzorze finansowym i uczestniczy w programie BCS.

Maksymalna rekompensata w ramach holenderskiego programu rekompensat dla inwestorów wynosi

20.000 EUR na klienta. Klienci mogą wystąpić z roszczeniem do programu BCS, jeśli firma LYNX niespodziewanie by zbankrutowała, a w wyniku złego zarządzania lub oszustwa LYNX nie mógłby wypełnić swych zobowiązań finansowych, a środki pieniężne i/lub instrumenty finansowe klientów nie będą mogły zostać zwrócone. Ponieważ klienci LYNX posiadają swoje fundusze i/lub instrumenty finansowe w IB LLC i IB UK, sytuacja, w której LYNX nie mógłby zwrócić funduszy i/lub instrumentów finansowych od klientów, nie powstanie.

Więcej informacji na temat holenderskiego programu kompensacji dla inwestorów można znaleźć na stronach internetowych AFM oraz DNB.

Zacznij korzystając z wielu korzyści LYNX

LYNX ma wiele korzyści dla każdego - dowiedz się więcej z naszego pakietu informacyjnego.

Information package image
Pakiet informacyjny wysyłany jest bezpłatnie i obejmuje:
  • Formularz do otwarcia rachunku
  • Przegląd opłat i prowizji
  • Darmovy e-book 14 wskazówek jak stać się lepszym inwestorem

pole wymagane
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Wypełniając swoje dane i klikając powyższy przycisk, zgadzasz się, że LYNX będzie przechowywać te dane i skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon w celach marketingowych. Komunikacja telefoniczna może być nagrywana w celu poprawy naszych usług. Możesz wypisać się z subskrybcji w dowolnym momencie pisząc na adres marketing@lynxbroker.pl.
Contact icon Zadzwoń do nas za darmo
800 080 563
Contact icon Napisz do nas na
info@lynxbroker.pl
Contact icon Połącz się z nami na
CHAT
Contact icon Dowiedz się więcej
FAQ