Zastrzeżenia prawne

Firma LYNX B.V. z siedzibą w: Herengracht 527, 1017 BV Amsterdam, Holandia, prowadzi działalność maklerską na podstawie licencji z dnia 28 grudnia 2006 r. uzyskanej przez holenderskiego regulatora AFM The Dutch Authority for the Financial Markets.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej są opracowywane przez oddział Lynx B.V.  Plac Wacława 776/10, 110 00 Praga 1, zwany także jako „LYNX”.

Korzystanie ze strony internetowej

Informacje na tej stronie zostały opracowane przez firmę LYNX z należytą starannością. Chociaż nie można zagwarantować dokładności ani kompletności informacji. Za pośrednictwem tej strony LYNX udostępnia informacje o produktach finansowych oferowanych przez firmę. Zmiany nie mogą być dokonywane bez uprzedniego powiadomienia. Informacje umieszczane przez LYNX na tej stronie nie zawierają zaproszenia ani zachęty dla odwiedzających stronę do obrotu papierami wartościowymi lub do korzystania z usług dostarczanych przez firmę LYNX (Securities).

LYNX dokłada wszelkich starań aby wszystkie treści na stronie internetowej były kompletne i aktualne, pomimo to jednak LYNX nie może zagwarantować dokładności, aktualności, kompletności informacji opublikowanych w tej witrynie lub witrynie zapewniającej dostęp.

Informacje o osobach trzecich, produktach i usługach

Jeśli LYNX wyświetla hiperłącza do stron internetowych osób trzecich, nie oznacza to że LYNX rekomenduje produkty lub usługi oferowane za pośrednictwem tych witryn. Korzystanie z takich linków jest całkowicie na własne ryzyko. Firma LYNX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość, użytkowanie lub dostępność takich witryn. Dokładność, wiarygodność i kompletność treści tych stron nie zostały potwierdzone przez firmę LYNX.

Komunikacja elektroniczna

Informacje LYNX przesłane pocztą elektroniczną (w tym załączniki) są przeznaczone wyłącznie dla adresata, a ich wykorzystywanie przez osoby trzecie jest zabronione. Informacje mogą być poufne i podlegają zakazowi ich ujawniania. Jeśli nie jesteś upoważnionym odbiorcą informacji, należy powiadomić nadawcę i usunąć e-mail. Firma LYNX nie może zagwarantować bezpieczeństwa i niezawodności komunikacji e-mailowej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z używaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Prawa własności intelektualnej

Informacji zawartych na stronie internetowej nie wolno kopiować, pobierać ani w jakikolwiek inny sposób publikować, rozprowadzać ani reprodukować bez uprzedniej pisemnej zgody LYNX lub zgody osób upoważnionych przez LYNX. Informacje te można drukować i/lub pobierać wyłącznie do użytku osobistego. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy LYNX nie wolno publikować ani udostępniać żadnych linków na stronie internetowej firmy LYNX.

LYNX Basic disclaimer

LYNX nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z następujących czynników:

  1. Nadużywanie i nieuprawnione korzystanie lub niewłaściwe zastosowanie (przez klienta lub osoby trzecie) platformy handlowej LYNX Basic lub nieprawdziwe poświadczenia LYNX Basic co spowoduje wykonanie operacji gospodarczych na rachunku klienta, których klient nie zanotował lub z którymi się nie zgadza;
  2. Awarie jakiegokolwiek rodzaju powstałe w LYNX Basic np. awaria zasilania, sprzęt i oprogramowania administrowane przez LYNX, klienta lub osoby trzecie, które prowadzą do chwilowego ograniczenia dostępu do platformy transakcyjnej LYNX Basic i innych produktów lub usług świadczonych przez firmę LYNX;
  3. Niedokładności i/lub błędy oraz opóźnienia w wyświetlaniu informacji cenowych, obliczeniach (w tym obliczaniu marży) i danych dotyczących stanu konta lub wyciągu z konta lub innych informacji dostarczonych przez firmę LYNX lub osoby trzecie klienta;
  4. Analizy i /lub inne informacje związane z inwestowaniem w LYNX lub w instrumenty finansowe osób trzecich dostępnych za pośrednictwem platformy transakcyjnej LYNX Basic;
  5. Wszelkie zawieszenia na stronach giełdy, systemów rozliczeniowych i rozrachunkowych depozytariuszy i powierników;
  6. Spadek lub wzrost wartości instrumentu finansowego lub waluty, utrata dochodu lub straty, które ponosi klient.

Zaleca się, aby klienci zawsze mieli dostęp do alternatywnych platform handlowych, np. Trader Workstation.

Prawo właściwe

Strony internetowe i zastrzeżenia dotyczą holenderskiego ustawodawstwa. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszym oświadczeniem lub w związku z tym oświadczeniem są przedkładane właściwemu sądowi w Holandii. Jeśli powstaną różnice w interpretacji niniejszego tekstu, wersja holenderska ma decydujące znaczenie. Ze względu na ochronę i przetwarzanie danych osobowych należy odwołać się do naszego oświadczenia o prywatności, który znajduje się w sekcji Ochrona danych osobowych i cookies.

LYNX ma prawo modyfikować tekst informacji na stronie internetowej zawierający niniejsze oświadczenie (disclaimer) w każdym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Zalecane jest regularne sprawdzanie informacji zawartych na stronie internetowej.

Copywright 2018 LYNX