Regulamin kampanii „LYNX zwraca opłaty bankowe” („Regulamin”)

 1. Kampania rozpoczyna się 1 września 2021 roku i obowiązuje do odwołania przez LYNX. Kampania nie dotyczy wpłat i wypłat przed 1.9.2021.
 2. Do udziału w akcji uprawnieni są wszyscy klienci posiadający konto inwestycyjne (zwane dalej „kontem”), które zostało zatwierdzone i nie zostało dezaktywowane. Klient LYNX oznacza np. klienta, konsumenta, inwestora, opiekuna konta itp.
 3. Warunkiem uczestnictwa w kampanii jest wpłata na konto kwoty co najmniej równej wpłacie minimalnej. Wysokość minimalnego depozytu jest regulowana informacjami opublikowanymi na stronie internetowej www.lynxbroker.pl w momencie wpłaty. Wpłata może być dokonana w walucie krajowej (np. PLN), ale również równowartość w innej walucie.
 4. W ramach kampanii klient może otrzymać zwrot opłat wniesionych wyłącznie instytucjom finansowym, które w sposób ewidentny uczestniczyły w procesie wpłacania środków na rachunek klienta założony za pośrednictwem LYNX lub wypłaty środków z rachunku klienta na inne konto poza LYNX.
 5. Prawo do zwrotu może być wykonane tylko i wyłącznie za wyraźnie poniesione koszty związane z wpłatą lub wypłatą w PLN lub CZK. Prawo do zwrotu nie może być dochodzone za inną walutę lub depozyt lub wypłatę innego rodzaju aktywów z konta klienta.
 6. Zasady i warunki oraz niniejsza kampania nie mają zastosowania do przeniesienia portfela i powiązanych kosztów.
 7. Zwroty opłat są ograniczone do maksymalnie jednej (1) wpłaty lub jednej (1) wypłaty na jedno (1) konto klienta w ciągu jednego (1) roku kalendarzowego.
 8. Wpłaty na konto klienta o wartości 90 000 PLN lub 500 000 CZK i więcej nie mieszczą się w limicie możliwych zwrotów na rok kalendarzowy. Zwrot takich depozytów jest ograniczony do maksymalnie
  pięciu (5) depozytów w jednym (1) roku kalendarzowym. Wartość wpłaty wyliczana jest dla każdej indywidualnej wpłaty na każdym z rachunków klienta z osobna.
 9. Kwota zwrotu przysługująca klientowi uzależniona jest od wysokości kosztów możliwych do udowodnienia poniesionych zgodnie z pkt. 4. Maksymalna kwota każdego zwrotu wynosi 360 PLN lub 2.000 CZK. Jeśli klient żąda kwoty wyższej niż maksymalna, LYNX zastrzega sobie prawo do wypłaty zwrotu tylko do maksymalnego limitu.
 10. Prawo do zwrotu pieniędzy klientowi powstaje dopiero po spełnieniu Warunków kampanii i dowodu wystąpienia wskazanych kosztów zwrotu. Klient ma możliwość udowodnienia pochodzenia i wysokości zgłoszonych kosztów do zwrotu poprzez przesłanie elektronicznego wyciągu bankowego z transakcją lub potwierdzenia transakcji wystawionego przez instytucję finansową. Klient prześle wymienione dokumenty za pośrednictwem bezpiecznej Strefy Klienta LYNX (https://www.lynx-trader.com/).”
 11. LYNX ma prawo do odmowy prawa do zwrotu opłat, jeżeli klient nie jest w stanie zgodnie z pkt. 4, zgodnie z prawdą i wiarygodnie udowodnić kosztów lub LYNX ma inne wątpliwości co do prawdziwości i wiarygodności roszczenia klienta o zwrot lub jego ilość.
 12. Prawo do zwrotu musi zostać wykonane przez klienta za pośrednictwem zabezpieczonej Strefy Klienta LYNX (zgodnie z pkt. 10) po zalogowaniu się swoimi danymi do logowania, wypełnieniu formularza „Zwrot opłat bankowych” i spełnieniu wszystkich jego wymagań w tym załączene dokumentu potwierdzającego koszty zgodnie z pkt. 9.
 13. LYNX ma maksymalnie 30 dni na ocenę prawa do zwrotu.
 14. W przypadku spełnienia wszystkich Warunków kampanii i pozytywnej oceny prawa klienta do zwrotu, żądana kwota zostanie wypłacona przelewem wewnętrznym na konto klienta w ciągu 60 dni od zgłoszenia żądania w PLN lub CZK zgodnie z żądaną walutą. W przypadku nieprzestrzegania wszystkich Warunków kampanii i negatywnej oceny prawa klienta do zwrotu, LYNX poinformuje o tym e-mailem lub telefonicznie w ciągu maksymalnie 30 dni.
 15. Po wpłaceniu zwrotu na konto klienta, klient może wykorzystać środki w taki sam sposób, jak każda inna nowo wpłacana na konto gotówka. Do środków mają zastosowanie standardowe zasady wypłat.
 16. Kampania dotyczy również obecnych klientów LYNX, którzy posiadają już na swoim koncie jakąkolwiek wpłatę.
 17. Kampania nie dotyczy Klientów, którzy założyli lub otwierają konto w ramach innej kampanii.
 18. Jeśli istnieje konto firmowe i konto dla osoby fizycznej, konta te nie mogą być traktowane jako dwa na potrzeby kampanii. Tylko jedno (1) konto będzie kwalifikować się do udziału w kampanii.
 19. Jeśli klient posiada wiele kont otwartych za pośrednictwem LYNX i wszystkie z nich spełniają Warunki kampanii, konta te są traktowane jako całość dla celów tej kampanii.
 20. LYNX zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu kampanii lub jej przerwania w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w kampanii będą publikowane na stronie LYNX. W przypadku zaistnienia siły wyższej, tj. każdego zdarzenia niezależnego od woli LYNX, którego nie można było w żaden sposób przewidzieć, LYNX jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za niewywiązanie się ze swojego zobowiązania na czas trwania tej siły wyższej.
 21. Kampania ta podlega prawu Republiki Czeskiej.
 22. LYNX szanuje Twoją prywatność i przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z RODO, więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.lynxbroker.pl/ochrona-danych-osobowych/ lub na https://www.lynxbroker.pl/dokumenty/.
 23. Uczestnictwo w kampanii zakłada, że ​​klient dokładnie przeczytał, zrozumiał i zgodził się z Regulaminem kampanii oraz w pełni zapoznał się i zrozumiał ryzyko związane z obrotem na giełdzie. Więcej informacji na temat wypełniania obowiązków prawnych oraz m.in. zawiadomienia o ograniczeniach w obrocie CFD można znaleźć pod adresem: https://www.lynxbroker.pl/dokumenty/.