Regulamin kampanii promocyjnej “Zdobądź do €500 w formie kredytu transakcyjnego” (dalej „Regulamin“):

Obowiązuje od: 18 stycznia 2022 

LYNX B.V (dalej ”LYNX”) oferuje bonus w formie kredytu transakcyjnego w wysokości do €500 EUR dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek inwestycyjny (dalej „Rachunek”) za pośrednictwem LYNX w czasie trwania kampanii. Jeśli nowy klient spełni warunki kampanii (patrz niżej), ma prawo do zwrotu prowizji handlowych do €500 za transakcje zawarte w ciągu pierwszych trzech miesięcy liczonych od dnia dokonania pierwszej wpłaty na nowo otworzony rachunek.  

Poniżej znajdują się wszystkie warunki regulaminu kampanii promocyjnej:

 • Kampania zaczyna się 18 stycznia 2022 i kończy 31 marca 2022.   
 • Klient biorący udział w kampanii musi mieć ukończone osiemnaście (18) lat.   
 • Kampania promocyjna jest skierowana do osób fizycznych mieszkających w Polsce, które nie były klientem LYNX w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia kampanii. Kampania dotyczy tylko nowych klientów, którzy otworzą rachunek inwestycyjny za pośrednictwem LYNX w trakcie trwania kampanii. 
 • Nowy klient zyskuje prawo do udziału w kampanii po całkowitym wypełnieniu wniosku o otwarcie rachunku do 31.03.2022 i jednoczesnym dokonaniu pierwszej wpłaty środków z konta bankowego prowadzonego na terenie UE/EOG na nowo otwarty rachunek inwestycyjny do 15.4.2022. Terminem “Klienta LYNX” określa się np. klienta, użytkownika rachunku, inwestora, pełnomocnika rachunku itp. 
 • Wartość minimalnego depozytu jest regulowana przez informacje, które są publikowane na stronie internetowej www.lynxbroker.pl w momencie dokonywania wpłaty. Kwota depozytu może być wpłacona w PLN lub stanowić ekwiwalent w innej walucie.

Kredyt transakcyjny do wysokości €500

 • Nowemu klientowi przysługuje kredyt transakcyjny (w przypadku spełnienia wszystkich warunków regulaminu kampanii) przez okres 3 miesięcy od dnia zaksięgowania pierwszej wpłaty na nowo otwartym rachunku. 
 • Bonus ma formę kredytu transakcyjnego do €500 dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek za pośrednictwem LYNX. Kredyt transakcyjny to maksymalna kwota, do której zostaną zwrócone prowizje handlowe związane z transakcjami na produktach inwestycyjnych. Kredyt transakcyjny uzyskany w ramach kampanii nie dotyczy prowizji poniesionych w handlu kontraktami CFD, certyfikatami sprinter i turbo. Prowizje handlowe za te instrumenty nie zostaną zwrócone. 
 • Wysokość bonusu w formie kredytu transakcyjnego zależy od łącznej wartości dokonanych wpłat netto na rachunek w ciągu pierwszych trzech (3) miesięcy liczonych od daty zaksięgowania pierwszej wpłaty. Depozyt netto to całkowita kwota wpłaconych środków pomniejszona o wypłaty środków dokonanych we wspomnianym wyżej okresie.  
 • Jeśli wartość depozytu netto za pierwsze trzy (3) miesiące od daty zaksięgowania pierwszej wpłaty na rachunek jest niższa niż €25.000 (lub ekwiwalent w innej walucie), nowy klient zyskuje prawo do zwrotu aż €250 w formie kredytu transakcyjnego za zapłacone prowizje we wskazanym okresie.  
 • Jeśli wartość depozytu netto za pierwsze trzy (3) miesiące od daty zaksięgowania pierwszej wpłaty wynosi €25.000 (lub ekwiwalent w innej walucie) lub więcej, nowy klient zyskuje prawo do zwrotu aż €500 w formie kredytu transakcyjnego za zapłacone prowizje we wskazanym okresie. 

Przykłady obliczenia bonusu w formie kredytu transakcyjnego:   

Edytuj
Wpłaty
(od dnia zasilenia rachunku pierwszą wpłatą + 3 miesiące)
Wypłaty (od dnia zasilenia rachunku pierwszą wpłatą + 3 miesiące) Depozyt netto Wysokość bonusu do którego klient zyskuje prawo Prowizje handlowe za transakcje dokonane we wskazanym okresie Kwota zwrócona na Twój rachunek w formie kredytu transakcyjnego
€5.000 €0 €5.000 €250 €200 €200
€15.000 €5.000 €10.000 €250 €400 €250
€25.000 €0 €25.000 €500 €500 €500
€30.000 €0 €30.000 €500 €800 €500
€50.000 €25.000 €25.000 €500 €300 €300

Warunki wpłat, wypłat, wpłat netto, prowizji za transakcje i kredytu transakcyjnego dotyczą również równowartości w innej walucie. 

Wypłata kredytu transakcyjnego

 • Koszty transakcji (do €500) poniesione w związku z obrotem instrumentami finansowymi za pośrednictwem LYNX (z wyłączeniem kontraktów CFD, certyfikatów sprinter i turbo) zostaną (jeśli spełnione zostaną wszystkie warunki regulaminu kampanii promocyjnej) zwrócone na rachunek inwestycyjny klienta przelewem wewnętrznym w ciągu 60 dni po upływie 3 miesięcy od momentu zaksięgowania pierwszej wpłaty na nowo otwartym rachunku. Jeśli w tym okresie klient nie będziesz posiadał już rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem LYNX, prawo do otrzymania kredytu transakcyjnego wygasa całkowicie. Zwrot kredytu transakcyjnego w formie gotówki nie jest możliwy.  
 • Jeśli prowizje za transakcje są uiszczane w walucie innej niż euro (EUR), to zostaną one najpierw przeliczone na euro, a następnie zwrócone na rachunek klienta. Przeliczenie nastąpi po kursie obowiązującym w dniu dokonania transakcji.

Udział w innych kampaniach promocyjnych

 • Udział w tej kampanii promocyjnej może być łączony jedynie z udziałem w kampanii „LYNX zwraca opłaty bankowe”. Łączenie z innymi kampaniami promocyjnymi LYNX nie jest dozwolone.  
 • Kampania promocyjna nie dotyczy obecnych klientów LYNX ani osób przebywających pod tym samym adresem. Jeśli ktoś ma już rachunek otwarty poprzez LYNX pod tym samym adresem zamieszkania, uprawnienie do kredytu transakcyjnego w tej promocji nie obejmuje nowego klienta z takim samym adresem. Kampania dotyczy tylko jednego rachunku i jednego adresu, a w kampanii można wziąć udział tylko raz. 

Dodatkowe informacje

 • Relacje pomiędzy klientem a LYNX reguluje Umowa Klienta LYNX (dalej “Umowa”). Wprowadzanie i realizacja zleceń handlowych odbywa się na warunkach określonych w Umowie. Więcej informacji znajduje się na www.lynxbroker.pl/dokumenty  
 • LYNX ma prawo odmówić otwarcia rachunku inwestycyjnego bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 
 • LYNX zastrzega sobie prawo do zmiany warunków tej kampanii lub do jej przerwania w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w kampanii zostaną wymienione na stronie internetowej LYNX: www.lynxbroker.pl. W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. każdego zdarzenia niezależnego od woli LYNX, którego w żaden sposób nie można było przewidzieć, LYNX jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za niewykonanie swojego zobowiązania na czas trwania siły wyższej. 
 • Udział w kampanii promocyjnej nie zobowiązuje klienta do wykonania określonej liczby transakcji. Klient może wypowiedzieć Umowę Klienta LYNX w dowolnym momencie bez ostrzeżenia.
 • Udział w kampanii zakłada, że ​​klient dokładnie przeczytał, zgodził się z Regulaminem, zrozumiał ryzyko związane z handlem oraz informacje, które LYNX przedstawia klientom w memorandach informacyjnych. 
 • LYNX szanuje Twoją prywatność. LYNX zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych osobowych, które dobrowolnie przekazałeś LYNX w celu poinformowania Cię o naszych usługach i dostarczeniu informacji. Twoje dane osobowe mogą być również (za Twoją zgodą) wykorzystywane do celów marketingowych. Osobie, która przekazuje swoje dane LYNX, przysługują prawa określone zgodnie z art. 13-22, ew. Art. 34 RODO. LYNX przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z RODO. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ochrona danych osobowych. 
 • Pracownicy LYNX oraz osoby, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności lub mają ograniczoną autonomię, są wykluczeni z uczestnictwa w kampanii promocyjnej. LYNX zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób (dotychczasowych klientów) z promocji, a także prawo do wycofania kredytu transakcyjnego w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu lub jego nadużycia w jakiejkolwiek formie. 

przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt z LYNX. Dziękujemy.