Specyfikacja zleceń

Podczas zawierania transakcji na rynkach finansowych zrozumienie specyfikacji zleceń jest niezbędne do realizacji transakcji zgodnie z określonymi preferencjami i strategiami. W tym artykule wyjaśnimy różne specyfikacje zleceń, w tym Time-In-Force, metody wyzwalania i opcje dodatkowe, aby pomóc w podejmowaniu decyzji podczas handlu.

Time-In-Force (TIF)

Time-In-Force odnosi się do czasu trwania lub okresu, przez który zlecenie pozostaje aktywne na rynku. Dostępne są różne opcje dostosowane do potrzeb handlowych:

 • DAY (Day Order): Jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane do końca dnia handlowego, zostanie automatycznie anulowane.
 • GTC (Good ‘Til Canceled): Zlecenie Good ‘Til Canceled pozostaje aktywne do momentu jego realizacji lub ręcznego anulowania przez inwestora. Zlecenie z GTC zostanie automatycznie anulowane, jeśli nastąpi podział akcji lub jeśli nie logujesz się na platformę handlową przez okres 90 dni.
 • GTD (Good ‘Til Date): Zlecenie Good ‘Til Date jest aktywne do określonego dnia wskazanego przez inwestora. Jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane do określonej daty, zostanie anulowane.
 • DTC (Day ‘Til Canceled): Zlecenie Day ‘Til Canceled jest podobne do zlecenia dziennego, ale zamiast zostać anulowane i usunięte z okna transakcyjnego na koniec dnia, zlecenie jest dezaktywowane.

Metody uruchamiające zlecenie

Wyzwalacze to warunki lub zdarzenia, które aktywują zlecenie Stop, Stop Limit, Trailing Stop i Trailing Stop Limit na rynku. Poniżej znajdują się dostępne metody aktywacji:

 • Last: Aby zlecenie kupna (sprzedaży) zostało aktywowane, jedna z ostatnich wartości ceny musi być większa (mniejsza) lub równa cenie aktywacji. Giełda lub animator rynku musi opublikować cenę kupna równą lub wyższą od ceny aktywacji i cenę sprzedaży równą lub niższą od ceny aktywacji. Ostatnia cena musi mieścić się w zakresie bid/ask lub w zakresie procentowym poza bid/ask (0,5% ostatniej ceny). Zakres pozwala na wyzwolenie do 0,5% powyżej ceny ask lub do 0,5% poniżej ceny bid.
 • Double Last: Aby zlecenie kupna (sprzedaży) zostało aktywowane, dwie kolejne wartości ostatniej ceny muszą być większe (mniejsze) lub równe cenie aktywacji lub ostatniej cenie ze wzrostem wielkości.
 • Bid/Ask: Aby zlecenie kupna (sprzedaży) zostało aktywowane, pojedyncza cena kupna (sprzedaży) musi być większa (mniejsza) lub równa cenie aktywacji.
 • Double Bid/Ask: Aktywacja zlecenia “Double bid/ask” następuje w momencie, gdy na rynku pojawiają się dwie różne ceny kupna (bid) i dwie różne ceny sprzedaży (ask) dla danego instrumentu finansowego. To zlecenie może być wykorzystywane przez traderów do handlu w warunkach zmiennej płynności rynkowej, gdzie istnieje większa rozbieżność między cenami kupna i sprzedaży. Kiedy zlecenie Double bid/ask zostaje aktywowane, inwestor może podjąć decyzję o dokonaniu transakcji, wykorzystując różnicę między najkorzystniejszą ceną kupna a najkorzystniejszą ceną sprzedaży w danym momencie na rynku.
 • Last or Bid/Ask: Aby zlecenie kupna (sprzedaży) zostało aktywowane, pojedyncza cena kupna (sprzedaży) lub pojedyncza ostatnia cena musi być większa (mniejsza) lub równa cenie aktywacji.
 • Mid-point: Aby zlecenie kupna (sprzedaży) zostało aktywowane, środkowa wartość bid/ask musi być większa (mniejsza) lub równa cenie aktywacji.

Domyślne metody aktywujące zlecenie

W zależności od produktu, którym handlujesz, zostanie przypisana domyślna metoda aktywacji zlecenia.

 • Akcje: Domyślną metodą aktywacji dla wszystkich akcji jest metoda Last.
 • Opcje:W przypadku opcji amerykańskich i niektórych opcji denominowanych w USD na giełdach europejskich, domyślną metodą aktywacji jest metoda Double Bid/Ask.
 • Forex: W przypadku rynku Forex (na przykład pary walutowej EUR/USD) domyślną metodą wyzwalania jest Bid/Ask.
 • Produkty Strukturyzowane: Dla wszystkich produktów strukturyzowanych domyślną metodą aktywacji jest Last lub Bid/Ask.
 • Towary: W przypadku towarów domyślną metodą aktywacji jest Bid/Ask.
 • Inne: W przypadku wszystkich innych rodzajów zleceń, które nie zostały określone powyżej, domyślną metodą aktywacji jest metoda Last.

Zlecenia dodatkowe

 • Bracket Order: Zlecenie bracket order jest typem zlecenia, które obejmuje trzy różne zlecenia, zwykle połączone ze sobą. Składa się z zlecenia wejścia (entry order), zlecenia take profit i zlecenia stop loss. Główną ideą zlecenia bracket order jest zabezpieczenie pozycji handlowej tradera poprzez automatyczne aktywowanie zarówno zysku, jak i straty, co pomaga zarządzać ryzykiem i optymalizować potencjalne zyski.

  Zlecenie Entry order: to pierwsze zlecenie w sekwencji bracket order. Określa ono poziom cenowy, po osiągnięciu którego inwestor chce wejść w pozycję.

  Zlecenie Take profit: To zlecenie ustala poziom cenowy, po osiągnięciu którego inwestor chce zrealizować zysk i zamknąć pozycję, unikając dalszych ryzykownych ruchów cenowych.

  Zlecenie Stop Loss : Jest to zlecenie, które określa poziom cenowy, po osiągnięciu którego inwestor chce zminimalizować straty i zamknąć pozycję, zanim straty się pogłębią.
 • Fill or Kill (FOK): To rodzaj zlecenia, które wymaga natychmiastowego wykonania w całości po określonej cenie lub lepszej, w przeciwnym razie zostaje anulowane. Oznacza to, że zlecenie Fill or Kill musi być zrealizowane w całości natychmiast po jego złożeniu, w przeciwnym razie nie zostanie wykonane w ogóle. Zlecenie Fill or Kill jest często używane przez traderów, którzy chcą dokonać transakcji po określonej cenie i nie chcą czekać na częściowe wykonanie zlecenia.
 • All or None (AON): Zlecenie typu “wszystko albo nic” wymaga wypełnienia całego zlecenia w ramach jednej transakcji. Jeśli zlecenie nie może zostać zrealizowane w całości, zostaje anulowane. Podobnie jak w przypadku FOK, zlecenia AON priorytetowo traktują pełną realizację zlecenia, zapewniając, że nie dojdzie do częściowego wypełnienia. Zlecenia AON różnią się jednak tym, że zezwalają na częściową realizację, o ile całe zlecenie zostanie ostatecznie zrealizowane, podczas gdy zlecenia FOK nie zezwalają na częściową realizację.Zarówno zlecenia FOK, jak i AON są powszechnie stosowane, gdy inwestorzy chcą zapewnić pełną realizację zlecenia, szczególnie w przypadku dużych pozycji lub gdy określone poziomy cen są krytyczne dla ich strategii handlowej. Te typy zleceń zapewniają inwestorom większą kontrolę nad ich transakcjami i pomagają uniknąć niekorzystnych częściowych wypełnień lub niepożądanych scenariuszy realizacji.


Najczęściej zadawane pytania

Tak, można edytować, zmienić typ zlecenia lub całkowicie anulować zlecenie, jeśli nie zostało zrealizowane.

 • Aby zlecenie było aktywne w obrębie jednej sesji handlowej, wybierz DAY (Day Order)
 • W przypadku zleceń długoterminowych, które będą aktywne do momentu ich realizacji lub ręcznego anulowania, należy wybrać opcję GTC (Good ‘Til Canceled).
 • Aby ustawić konkretną datę wygaśnięcia zlecenia, wybierz GTD (Good ‘Til Date).
 • W przypadku zlecenia, które ma dezaktywować się na koniec sesji handlowej danego dnia, należy wybrać opcję DTC (A Day ‘Til Canceled).

W zależności od rodzaju produktu, którym handlujesz, istnieje domyślna metoda wyzwalania, która aktywuje zlecenie.
Więcej informacji na temat znajduje się w artykule powyżej.

Wybór metody aktywacji jest możliwy tylko na platformie TWS.

W oknie zlecenia (Order Ticket), przechodząc do zakładki Misc. wybierz preferowaną metodę aktywacji z rozwijanego menu. Patrz zdjęcie poniżej:

Podczas składania zleceniana platformie TWS w zakładce Classic, można dodać konkretną metodę aktywacji poprzez dodanie kolumny Trigger Method do widoku. Można to zrobić, klikając kolumny prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając opcję Insert Column > Order Attributes > Trigger Method.

Po dodaniu tej kolumny będzie można wybrać metodę wyzwalania bezpośrednio w wierszu zlecenia.

 • LYNX+

Na platformie LYNX+ możliwe jest dołączenie zlecenia połączonego w oknie zlecenia. Po kliknięciu opcji (zielony krzyżyk) Opcjonalne Zlecenie Połączone zostanie rozwinięte menu z możliwością wyboru cen po których dodatkowe zlecenia mają zostać uruchomione. Patrz zdjęcie poniżej:

 • TWS

Na platformie TWS można dołączyć zlecenie typu bracket order do istniejącego zlecenia, klikając je prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Attach > Bracket Orders. Następnie można określić, po jakich cenach zlecenia te będą uruchamiane. Patrz zdjęcie poniżej:

 • Aplikacja LYNX Trading

W aplikacji LYNX Trading można dołączyć zlecenie bracket do istniejącego zlecenia, klikając ATTACH/BRACKET ORDER. Przesuń suwak, aby dołączyć zlecenie Profit Taker i/lub Stop Loss. Następnie można określić, po jakich cenach zlecenia te będą uruchamiane

Zlecenia GTC będą zazwyczaj anulowane automatycznie w następujących przypadkach:

 • Działania korporacyjne na papierze wartościowym prowadzące do podziału akcji (terminowego lub odwrotnego), wymiany na akcje lub dystrybucji akcji.
 • Spółka wypłaca dywidendę, której stopa przekracza 3% ceny zamknięcia z poprzedniego dnia lub jeśli dywidenda jest dywidendą dodatkową/specjalną, niezależnie od kwoty wypłaty.
 • Brak logowania się na swój rachunek przez 90 dni.
 • Koniec kwartału kalendarzowego następującego po bieżącym kwartale. Dla przykładu zlecenie złożone w trzecim kwartale 2023 roku zostanie anulowane na koniec czwartego kwartału 2023 roku. Jeśli ostatni dzień jest dniem wolnym od handlu, anulowanie nastąpi w momencie zamknięcia ostatniego dnia handlowego danego kwartału. Dla przykładu, jeśli ostatnim dniem kwartału jest niedziela, zlecenia zostaną anulowane w poprzedzający piątek.
 • Zmodyfikowanie zlecenia, gdzie zostanie przypisana nowa data automatycznego wygaśnięcia zgodna z końcem kwartału kalendarzowego.