Zasady ochrony danych osobowych na Facebooku

W poniższych Zasadach ochrony danych osobowych (FB) LYNX (dalej „Zasady LYNX”), chcielibyśmy wyjaśnić, które twoje dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy. Poinformujemy cię również o twoich prawach i wyjaśnimy, kto jest osobą kontaktową ds. ochrony twoich danych osobowych w ramach struktur naszej firmy. W zakresie ochrony danych osobowych LYNX przestrzega następujących przepisów prawa:

  • „RODO”
  • Ustawa nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach informatycznych
  • Ustawa nr 110/2019 Dz.U., o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dostępne jest na stronie internetowej LYNX w zakładce „Dokumenty”, jak również w zakładce „Ochrona danych osobowych”, można je pobrać: tutaj.

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych?

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada LYNX. Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych dotyczą wszystkich procesów przetwarzania danych przez LYNX, obejmujących dane osobowe naszych klientów, potencjalnych klientów oraz innych odwiedzających fanpage LYNX na Facebooku.

Dane kontaktowe

LYNX B.V., oddział
Plac Wacława 776/10
110 00, Praga
Republika Czeska
IČO (REGON): 02451778
info@lynxbroker.pl

Zakres

Niniejsze Zasady LYNX dotyczą witryny Facebook.com/lynxbrokerpl/, obejmują więc odwiedzających tę witrynę i nie mają zastosowania dla innych domen i wariantów witryny spółki Facebook Inc., w szczególności Facebook.com, ani żadnej ze spółek z nią powiązanych (dalej tylko Facebook) oraz nie dotyczą przetwarzania danych przez Facebooka.

Facebook jako administrator danych osobowych sam odpowiada za przetwarzanie danych osobowych w celu tworzenia analiz statystycznych udostępnianych przez spółkę Facebook w Business Manager na Facebooku. Dane statystyczne pozyskiwane są wyłącznie bez odniesienia do konkretnych osób. Informacje o ochronie danych osobowych na Facebooku znajdziesz w Zasadach dotyczących danych oraz w Regulaminie Facebooka.

Na naszej stronie internetowej znajdują się linki odsyłające do stron internetowych innych operatorów (administratorów), których niniejsze Zasady LYNX nie obowiązują. Za wyświetlanie bannerów reklamowych, reklam tekstowych bądź filmów reklamowych przed albo w trakcie opublikowanych materiałów wideo odpowiadają właściwi dostawcy.

Czy muszę podać swoje dane osobowe?

LYNX przetwarza twoje dane osobowe za twoją zgodą. To twój wybór, jest to całkowicie darmowe, więc możesz skorzystać z tej możliwości i udostępnić nam swoje dane osobowe. Przetwarzamy twoje dane osobowe, które wysłałeś na przykład mailem albo w wiadomości na Facebooku, opublikowałeś na tablicy bądź przesłałeś na chacie.

Dane, które opublikujesz na tablicy są publicznie dostępne. Twoje dane osobowe i udostępnione przez ciebie informacje zostaną w razie potrzeby przekazane stronom trzecim.

Pamiętaj o tym, że jeśli udostępniasz dane innych osób, powinieneś wcześniej uzyskać od nich zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i poinformować je o celu udostępnienia.

Zachęcamy, byś dzielił się tymi informacjami z osobami, które zaprosisz do korzystania z naszych usług, takimi jak członkowie rodziny czy przedstawiciele.

Jakie dane są przetwarzane?

1. Przetwarzane dane i cele ich przetwarzania

W kolejnej części chcielibyśmy odnieść się do celów, dla których twoje dane osobowe są przetwarzane. Twoje dane przetwarzane są w celach marketingowych i na potrzeby komunikacji biznesowej.

Przetwarzanie zapytań: dane osobowe, które nam udostępniasz przetwarzamy wówczas, gdy masz pytania lub uwagi.

DanePrzetwarzanie zapytań
Imię i nazwisko albo imię użytkownikaX
Wiadomość X
ProfilX
Profil publicznyX

W razie wystąpienia w naszej firmie incydentu związanego z bezpieczeństwem, mającego wpływ na twoje dane osobowe, jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia takiej sytuacji organom nadzorczym. Ponieważ przestrzeganie prawa leży w naszym interesie, twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w toku wyjaśniania danego incydentu związanego z bezpieczeństwem. Zgłaszanie przypadków naruszenia ochrony danych osobowych odpowiednim organom przebiega w zgodzie z art. 33 RODO.

LYNX przetwarza twoje dane osobowe zgodnie z powyższymi Zasadami LYNX oraz przepisami prawa. Szczegółowe informacje znajdziesz w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

• Ze względu na fakt, że zależy nam na zapewnieniu wysokiego standardu i bezpieczeństwa naszych systemów, przeprowadzamy regularne testy bezpieczeństwa i testy ich skuteczności; twoje dane osobowe mogą być przetwarzane podczas tych testów.

• LYNX przetwarza twoje dane osobowe w swoim uzasadnionym interesie i za twoją zgodą w celu wykonywania ustawowych obowiązków ciążących na LYNX.

2. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach

LYNX nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

3. Podstawa prawna przetwarzania twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO, art. 6 (1) lit. A), c), f), oraz w zgodzie z ustawą nr 480/2004 Dz.U., § 7 ust. 3.

4. Termin przetwarzania danych osobowych

  • Komentarze mogą być aktywnie usuwane np. z powodu ich wulgarnego charakteru.
  • LYNX może również przechowywać komentarze do 3 lat (okres przedawnienia).

5. Pochodzenie danych

Nie gromadzimy aktywnie danych osobowych od stron trzecich.

Jakie organizacje otrzymują twoje dane osobowe?

Administrator (tj. LYNX) ma obowiązek zawarcia ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi dane osobowe pisemnej umowy o przetwarzaniu danych osobowych w zgodzie z art. 28 RODO oraz zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Twoje prawa

Każdy podmiot danych ma prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO i prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. Szczegółowe informacje znajdziesz w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich (art. 21 RODO) – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania z przyczyn wynikających z twojej konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów w rozumieniu § 4 ust. 4 RODO.

Aby skorzystać z tych uprawnień, możesz skontaktować się z nami pod adresem info@lynxbroker.pl. Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych (artykuł 77 RODO).