Depozyt zabezpieczający
i stopy procentowe

Margin­ en rentetarieven

Handluj na korzystnych warunkach: Skorzystaj z niskiego oprocentowania debetowego i płać odsetki tylko wtedy, gdy faktycznie korzystasz ze środków brokera.

Z rachunkiem marżowym za pośrednictwem LYNX, masz możliwość handlu z depozytem zabezpieczającym. Wiąże się to z deponowaniem własnych środków pieniężnych lub papierów wartościowych jako zabezpieczenia dokonywanych transakcji. Na rachunku marżowym masz możliwość pożyczenia środków na zakup papierów wartościowych lub pożyczenia akcji w celu ich krótkiej sprzedaży. Twoje środki pieniężne i papiery wartościowe będą zatem traktowane jako zabezpieczenie dla brokera.

Wysokość aktualnego oprocentowania znajdziesz w poniższym zestawieniu stóp procentowych. Oprocentowanie debetowe dotyczy pożyczonych środków do handlu opartym o depozyt zabezpieczający. Znajdziesz tu również informacje o odsetkach od dodatnich sald gotówkowych oraz o kosztach i odsetkach związanych z krótką sprzedażą. Ponadto znajdują się tutaj również informacje o opłatach związanych z handlem CFD.

Oprocentowanie debetu i kredytu, koszty krótkiej sprzedaży, opłaty dla handlu CFD

Poniżej znajdują się informacje na temat oprocentowania sald dodatnich i debetów.

Odsetki na rachunkach klientów mogą być naliczane od rozliczonych dodatnich sald gotówkowych. Stopy procentowe są aktualizowane codziennie i są obliczane na podstawie wartości Benchmark oraz marży dla każdej waluty. Należy pamiętać, że oprocentowanie sald dodatnich może zależeć od wartości aktywów netto (NAV).

Kwota odsetek od sald dodatnich jest przedstawiona w poniższej tabeli. Aby wyświetlić tabelę, wprowadź NAV w USD i wybierz walutę. Jeśli posiadasz inną walutę bazową niż USD, przelicz orientacyjnie wartość NAV na USD i podaj wartość.

Waluta Poziom Skorygowana stopa procentowa NAV p.a. od

Ważne informacje:

 1. Odsetki od sald dodatnich na rachunkach w Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) zasadniczo podlegają podatkowi u źródła w wysokości 20% wypłaconej kwoty odsetek. W zależności od statusu prawnego klienta lub kraju rezydencji podatkowej, dostępne są zwolnienia i ulgi z tego obowiązku. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
 2. Należy pamiętać, że przy obliczaniu oprocentowania stosowane jest oprocentowanie mieszane oparte na powyższych poziomach. Poziomy, na których oparte są stopy procentowe, mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 3. W przypadku posiadania rachunku w IBIE, obliczenie dodatnich rozliczonych sald gotówkowych będzie następujące: Stan gotówki na koniec okresu – Wartość zabezpieczenia pozycji krótkich na akcjach.
 4. Odsetki od sald dodatnich na rachunkach w Interactive Brokers U.K. Limited (IBUK) są naliczane od dodatnich rozliczonych sald gotówkowych utrzymywanych w segmencie papierów wartościowych rachunku, ale nie od środków pieniężnych utrzymywanych w segmencie towarów (commodities). Więcej informacji na temat obliczeń można znaleźć tutaj.

Uwaga:

Stopy procentowe są zmienne i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Kalkulator odsetek jest oparty na informacjach, które uważamy za dokładne i poprawne, ale LYNX nie gwarantuje ich dokładności ani adekwatności i nie należy na nich polegać. LYNX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia ani za wyniki uzyskane w wyniku korzystania z tego kalkulatora.

LYNX nie jest bankiem i nie prowadzi działalności polegającej na przyjmowaniu depozytów. W związku z tym LYNX nie wypłaca odsetek od sald dodatnich. Klienci LYNX z EOG mają rachunki w Interactive Broker Ireland (IBIE), a klienci spoza EOG mają rachunki w Interactive Broker U.K. Ltd. (IBUK). (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR), w tym operacyjne spółki zależne, mogą być w stanie wypłacać klientom LYNX odsetki od długoterminowych sald gotówkowych. Rachunki o wartości aktywów netto (NAV) wynoszącej 100 000 USD (lub równowartość) lub więcej są oprocentowane według pełnej stawki IBKR, do której się kwalifikują. Rachunki z NAV poniżej 100 000 USD (lub równowartości) otrzymują odsetki według stawek proporcjonalnych do wielkości rachunku. LYNX nalicza tak zwany LYNX Markdown, który jest kwotą [%markdown%] na dodatnich rozliczonych saldach gotówkowych, które zostaną odjęte od odsetek wypłacanych przez IBKR. Jeśli marża naliczona przez LYNX jest większa niż odsetki zapłacone przez IBKR, klient nie otrzyma żadnych odsetek.

Odsetki od sald dodatnich są obliczane w następujący sposób dla każdego poziomu: Oprocentowanie = Min(stopa IBKR; Max(stopa IBKR – LYNX Markdown;0)).
Należy pamiętać, że odsetki będą wypłacane przez IBKR, z wyjątkiem przypadków, gdy oprocentowanie IBKR jest ujemne. Gdy stopa jest ujemna, rachunek zostanie obciążony odsetkami przez IBKR. Ujemna stopa procentowa stosowana do rachunków posiadających te waluty jest taka sama niezależnie od wielkości rachunku. W celu określenia tak zwanych stawek IBKR, IBKR dodaje również swój spread wokół zmiennej referencyjnej stopy procentowej (“BM”) dla każdej waluty według poziomu. IBKR stosuje stopę mieszaną opartą na poziomach opisanych na tej stronie, gdzie można również znaleźć stawki BM i IBKR.

Przykłady obliczania oprocentowania sald dodatnich można znaleźć tutaj.

Something went wrong. Please try again later
Loading ...

Przy obliczaniu oprocentowania należy pamiętać, że stosowana jest stawka mieszana oparta na poniższych poziomach. Na przykład w przypadku salda przekraczającego 1 000 000 USD pierwsze 100 000 jest naliczane według stawki Poziomu I, kolejne 900 000 według stawki Poziomu II itd. Przy ustalaniu spreadu stosowana będzie ustalona stopa referencyjna lub stopa referencyjna równa 0 dla wszystkich stóp referencyjnych mniejszych niż 0.

Odsetki są naliczane za każdy dzień a rozliczane co miesiąc w trzecim dniu roboczym następnego miesiąca.

Poziomy, na których oparte są odsetki, mogą od czasu do czasu ulegać zmianie bez uprzedniego powiadomienia klientów. Takie korekty są dokonywane okresowo w celu dostosowania do zmian kursów walut.

Poniższy przegląd przedstawia stopę procentową debetu na określony dzień. Przegląd ten jest przez nas regularnie aktualizowany.

WalutaBM Stawki na dzień 16/04/2024Benchmark (BM)Stawka debetowa
Flag us
USD
5.330%Reference Benchmark USD0 ≤ 100,000: 6.830%
100,000 ≤ 1,000,000: 6.330%
1,000,000 ≤ 50,000,000: 6.080%
50,000,000 ≤ 200,000,000: 5.830%
> 200,000,000: 5.830%
Flag eu
EUR
3.907%Reference Benchmark EUR0 ≤ 90,000: 5.407%
90,000 ≤ 900,000: 4.907%
900,000 ≤ 44,000,000: 4.657%
44,000,000 ≤ 180,000,000: 4.407%
> 180,000,000: 4.407%
Flag ae
AED
5.296%Reference Benchmark AED0 ≤ 350,000: 7.796%
350,000 ≤ 3,500,000: 7.296%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 6.796%
> 350,000,000: 6.796%
Flag au
AUD
4.267%Reference Benchmark AUD0 ≤ 150,000: 5.767%
150,000 ≤ 1,500,000: 5.267%
1,500,000 ≤ 75,000,000: 5.017%
75,000,000 ≤ 300,000,000: 4.767%
> 300,000,000: 4.767%
Flag ca
CAD
4.854%Reference Benchmark CAD0 ≤ 130,000: 6.354%
130,000 ≤ 1,300,000: 5.854%
1,300,000 ≤ 64,000,000: 5.604%
64,000,000 ≤ 260,000,000: 5.354%
> 260,000,000: 5.354%
Flag ch
CHF
1.248%Reference Benchmark CHF0 ≤ 90,000: 2.748%
90,000 ≤ 900,000: 2.248%
900,000 ≤ 46,000,000: 1.998%
46,000,000 ≤ 180,000,000: 1.748%
> 180,000,000: 1.748%
Flag cn
CNH
5.875%Reference Benchmark CNH0 ≤ 700,000: 9.875%
700,000 ≤ 7,000,000: 8.875%
7,000,000 ≤ 350,000,000: 8.375%
> 350,000,000: 7.875%
Flag cz
CZK
5.752%Reference Benchmark CZK0 ≤ 400,000,000: 8.752%
> 400,000,000: 8.752%
Flag dk
DKK
3.497%Reference Benchmark DKK0 ≤ 120,000,000: 6.497%
> 120,000,000: 6.497%
Flag gb
GBP
5.165%Reference Benchmark GBP0 ≤ 80,000: 6.665%
80,000 ≤ 800,000: 6.165%
800,000 ≤ 38,000,000: 5.915%
38,000,000 ≤ 150,000,000: 5.665%
> 150,000,000: 5.665%
Flag hk
HKD
4.013%Reference Benchmark HKD0 ≤ 780,000: 6.513%
780,000 ≤ 7,800,000: 6.013%
7,800,000 ≤ 780,000,000: 5.513%
> 780,000,000: 5.513%
Flag hu
HUF
7.975%Reference Benchmark HUF0 ≤ 4,500,000,000: 12.975%
> 4,500,000,000: 12.975%
Flag il
ILS
4.059%Reference Benchmark ILS0 ≤ 80,000,000: 9.059%
> 80,000,000: 9.059%
Flag in
INR
6.600%Reference Benchmark INRAll: 9.600%
Flag jp
JPY
-0.098%Reference Benchmark JPY0 ≤ 11,000,000: 1.500%
11,000,000 ≤ 114,000,000: 1.000%
114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 0.750%
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 0.750%
> 23,000,000,000: 0.750%
Flag kr
KRW
3.500%Reference Benchmark KRW0 ≤ 120,000,000: 5.500%
120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 5.000%
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 4.500%
> 24,000,000,000: 4.500%
Flag mx
MXN
10.994%Reference Benchmark MXN0 ≤ 2,000,000: 13.994%
2,000,000 ≤ 20,000,000: 12.994%
20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 12.494%
> 2,000,000,000: 12.494%
Flag no
NOK
4.409%Reference Benchmark NOK0 ≤ 900,000: 5.909%
900,000 ≤ 9,000,000: 5.409%
9,000,000 ≤ 450,000,000: 5.159%
450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 4.909%
> 1,800,000,000: 4.909%
Flag nz
NZD
5.131%Reference Benchmark NZD0 ≤ 150,000: 6.631%
150,000 ≤ 1,500,000: 6.131%
1,500,000 ≤ 150,000,000: 5.881%
> 150,000,000: 5.881%
Flag pl
PLN
5.716%Reference Benchmark PLN0 ≤ 70,000,000: 8.716%
> 70,000,000: 8.716%
Flag ru
RUB
15.740%Reference Benchmark RUB0 ≤ 660,000,000: 20.740%
> 660,000,000: 20.740%
Flag sa
SAR
5.144%Reference Benchmark SAR0 ≤ 350,000: 7.644%
350,000 ≤ 3,500,000: 7.144%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 6.644%
> 350,000,000: 6.644%
Flag se
SEK
3.815%Reference Benchmark SEK0 ≤ 900,000: 5.315%
900,000 ≤ 9,100,000: 4.815%
9,100,000 ≤ 454,000,000: 4.565%
454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 4.315%
> 1,820,000,000: 4.315%
Flag sg
SGD
3.278%Reference Benchmark SGD0 ≤ 140,000: 4.778%
140,000 ≤ 1,400,000: 4.278%
1,400,000 ≤ 68,000,000: 4.028%
68,000,000 ≤ 270,000,000: 3.778%
> 270,000,000: 3.778%
Flag tr
TRY
39.728%Reference Benchmark TRY0 ≤ 250,000,000: 44.728%
> 250,000,000: 45.728%
Flag za
ZAR
7.865%Reference Benchmark ZAR0 ≤ 1,500,000: 9.365%
1,500,000 ≤ 15,000,000: 8.865%
15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 8.615%
> 1,500,000,000: 8.615%


Uwaga 

Oprocentowanie debetu wymienione w tabeli jest zmienne i obejmuje marże naliczane przez IBKR i LYNX od odpowiedniej stopy referencyjnej. Marże naliczane przez IBKR mogą się różnić w zależności od poziomu. LYNX pobiera 2% marży dla każdej waluty. IBKR pobiera 0,25% marży odsetek debetowych naliczanych przez LYNX.

Wysokość oprocentowania debetowego i kredytowego jest obliczana w oparciu o stopę referencyjną Benchmark (BM), przypisaną dla każdej waluty. Wartość stopy referencyjnej jest ustalana przez Interactive Brokers (IBKR) na podstawie krótkoterminowych wielkości rynkowych oraz jest ograniczona powyżej/poniżej powszechnie stosowanych stóp referencyjnych lub w niektórych przypadkach, stóp oprocentowania depozytów bankowych.

Aktualne wartości stóp referencyjnych znajdziesz w poniższej tabeli:

WalutaBenchmark (BM)BM Stawki na dzień 16/04/2024
Flag us
USD
Reference Benchmark USD5.330%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR3.907%
Flag ae
AED
Reference Benchmark AED5.296%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD4.267%
Flag bg
BGN
Reference Benchmark BGN3.790%
Flag br
BRL
Reference Benchmark BRL10.650%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD4.854%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF1.248%
Flag cn
CNH
Reference Benchmark CNH5.875%
Flag cz
CZK
Reference Benchmark CZK5.752%
Flag dk
DKK
Reference Benchmark DKK3.497%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP5.165%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD4.013%
Flag hu
HUF
Reference Benchmark HUF7.975%
Flag il
ILS
Reference Benchmark ILS4.059%
Flag in
INR
Reference Benchmark INR6.600%
Flag jp
JPY
Reference Benchmark JPY-0.098%
Flag kr
KRW
Reference Benchmark KRW3.500%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN10.994%
Flag no
NOK
Reference Benchmark NOK4.409%
Flag nz
NZD
Reference Benchmark NZD5.131%
Flag pl
PLN
Reference Benchmark PLN5.716%
Flag ro
RON
Reference Benchmark RON5.760%
Flag ru
RUB
Reference Benchmark RUB15.740%
Flag sa
SAR
Reference Benchmark SAR5.144%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK3.815%
Flag sg
SGD
Reference Benchmark SGD3.278%
Flag tr
TRY
Reference Benchmark TRY39.728%
Flag za
ZAR
Reference Benchmark ZAR7.865%

Metodologia określania stawek efektywnych


Wyjaśnienie

Wysokość oprocentowania debetowego i kredytowego jest obliczana w oparciu o stopę referencyjną Benchmark (BM), przypisaną dla każdej waluty. Wartość stopy referencyjnej jest ustalana przez Interactive Brokers (IBKR) na podstawie krótkoterminowych wielkości rynkowych oraz jest ograniczona powyżej/poniżej powszechnie stosowanych stóp referencyjnych lub w niektórych przypadkach, stóp oprocentowania depozytów bankowych. Poniżej wyjaśniamy sposób, w jaki IBKR determinuje wartość stopy referencyjnej Benchmark (BM). 

Stopy referencyjne

Stawka stopy referencyjnej Benchmark (BM) jest ustalana w trzech krokach i jest ograniczona powyżej/poniżej powszechnie stosowanych stóp referencyjnych. W przypadku walut i podmiotów stowarzyszonych IBKR, gdzie wycena rynkowa transakcji swap dla Forex nie wpływa na oprocentowanie, które płacimy i pobieramy od naszych klientów, krok 1 jest pomijany przy ustalaniu ostatecznej stawki.

 1. Implikowane stawki rynkowe
  Do wyznaczenia stawki rynkowej IBKR wykorzystuje krótkoterminowe transakcje swap dla Forex. Ponieważ większość tego typu transakcji dotyczy dolara amerykańskiego, dla cen swapów walutowych na rynku Forex w stosunku do dolara amerykańskiego pobierana jest próbka podczas wcześniej ustalonego okresu czasu określanym jako „Fixing time window”. Okres ten jest reprezentatywny dla płynnych godzin handlu i głównego obrotu. Wybór konkretnych transakcji swap i ram czasowych dla okna czasowego fixingu zależy od waluty. Wybieramy najlepsze oferty Bid i Ask spośród grupy max. 12 największych banków na rynku Forex, aby obliczyć implikowane krótkoterminowe stawki rynkowe w walutach innych niż USD: Overnight (T/T+1), Tom Next (T+1/T +2) lub Spot Next (T+2/T+3). Po zamknięciu okna czasowego fixingu obliczenia są dokonywane z pominięciem wartości skrajnych, a pozostała część jest uśredniana w celu określenia implikowanej rynkowej stopy referencyjnej.
 2. Stawki powszechnie stosowanych stóp referencyjnych
  W przypadku powszechnie stosowanych stóp referencyjnych IBKR wykorzystuje publikowane wartości Benchmark oraz, w stosownych przypadkach, stawki oprocentowania depozytów bankowych. Stawki te są zazwyczaj określane na podstawie ankiety lub rzeczywistych transakcji. Na przykład, stopa referencyjna Hongkong Inter-Bank Offered Rate (HIBOR) jest określana poprzez badanie panelowe banków pod kątem stawki, po której mogą pożyczać środki od innych banków o określonej porze każdego dnia. Natomiast efektywna stopa Fed Funds w dolarach amerykańskich jest obliczana jako średnia ważona oprocentowania pożyczek międzybankowych na rynku funduszy federalnych. Reforma referencyjnych stóp procentowych (IBOR) zapoczątkowana w 2013 roku przez kraje G20 i prowadzona przez organy regulacyjne oraz grupy robocze sektora publicznego i prywatnego, stopniowo zastępuje stopy oparte na ankietach, nowymi stopami referencyjnymi opartymi na transakcjach. Na przykład stawki LIBOR przestaną obowiązywać z końcem 2021 r. i zostaną zastąpione nowymi, akceptowanymi przez rynek stopami referencyjnymi.
 3. Stawki stóp referencyjnych IBKR
  Ostateczna stawka stopy referencyjnej IBKR jest determinowana przy użyciu implikowanej rynkowej stopy referencyjnej (pkt. 1) z ograniczeniem powyżej/poniżej stawki powszechnie używanych stóp referencyjnych (pkt. 2). W przypadku walut i podmiotów stowarzyszonych IBKR, dla których ceny transakcji swap na rynku Forex nie są istotne, ostateczna stawka stopy referencyjnej IBKR jest determinowana przy użyciu tradycyjnych wskaźników referencyjnych lub wysokości oprocentowania depozytów bankowych, z ograniczeniem powyżej/poniżej stawki powszechnie używanych stóp referencyjnych. Ograniczenia te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i są wymienione w poniższej tabeli wraz z odpowiednią walutą i stopą referencyjną.

Przykłady A

Implikowana stawka rynkowa stopy Overnight dla GBP wynosi 0.55%. Stopa referencyjna Sterling Overnight Index Average (SONIA) wynosi 0.65%. Ostateczna stopa oprocentowania jest w tym przypadku taka sama jak stopa rynkowa Overnight dla GBP i wynosi 0.55% jako, że mieści się w ograniczeniu 1.00% dla stopy referencyjnej SONIA w wysokości 0.65%.

Przykłady B

Jeśli implikowana stopa rynkowa dla CNH wynosi 4.5% ale stopa referencyjna Overnight dla  CNH w tym samym okresie wynosi 1.0%, ostateczna stawka stopy referencyjnej będzie ograniczona na wysokości 2.0% powyżej stopy referencyjnej CNH, lub 3.0% (1.0% reference rate + 2.0% cap).

WalutaOpis wskaźnika referencyjnegoDolna granica1Górna granica1
USDFed Funds Effective (Overnight rate)0,00%0,00%
AEDEIBOR, Emirates Interbank Offered Rate 3,00%3,00%
AUDRBA Daily Cash Rate Target 1,00%1,00%
CADBank of Canada Overnight Lending Rate 1,00%1,00%
CHFSwiss Average Rate Overnight (SARON)1,00%1,00%
CNY/CNHCNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)2,00%2,00%
CZKPrague ON Interbank Offered Rate1,00%1,00%
DKKDanish Tom/Next Index1,00%1,00%
EUREuro Short-Term Rate (€STR)1,00%1,00%
GBPSterling Overnight Index Average (SONIA)1,00%1,00%
HKDHKD HIBOR (Overnight rate)1,00%1,00%
HUFBudapest Interbank Offered Rate1,00%1,00%
ILSTel Aviv Interbank Offered O/N Rate1,00%1,00%
INRCentral Bank of India Base Rate0,00%0,00%
JPYTokyo Overnight Average Rate (TONAR)1,00%1,00%
KRWKorean Won KORIBOR (1 week)0,00%0,00%
MXNMexican Interbank TIIE (28 day rate)3,00%3,00%
NOKNorwegian Overnight Weighted Average1,00%1,00%
NZDNew Zealand Dollar Official Cash Daily Rate1,00%1,00%
PLNWIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)1,00%1,00%
RUBRUONIA (Ruble Overnight Index Average)3,00%3,00%
SARSAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate3,00%3,00%
SEKSEK STIBOR (Overnight Rate)1,00%1,00%
SGDSingapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate1,00%1,00%
TRYTRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate)NO CAPNO CAP
ZARSouth Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)3,00%3,00%

Ograniczenie górnej/dolnej wartości lub odchylenie efektywnej stopy powyżej/poniżej fixingu mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Istnieją dwa czynniki określające dzienny koszt/przychód związany z krótką sprzedażą akcji, instrumentów udziałowych (ang. Equity-like instruments) i obligacji:

– Opłata za wypożyczenie papierów wartościowych

– Otrzymane odsetki od krótkiej sprzedaży

Opłata za wypożyczenie

Jeśli dokonujesz krótkiej sprzedaży papierów wartościowych, musisz uiścić opłatę za ich wypożyczenie. Koszt wypożyczenia papierów wartościowych o cechach szczególnych (na przykład trudne do pożyczenia, mało płynne instrumenty) są zwykle wyższe niż w przypadku zwykłych akcji. Te dodatkowe koszty zostaną pobrane w postaci niższych otrzymanych odsetek od krótkiej sprzedaży. Należy pamiętać, że może to prowadzić do naliczenia odsetek od debetu netto, w przypadku gdy wysokość opłaty za wypożyczenie akcji przewyższa zarobione odsetki. LYNX nalicza swoim klientom stały i zmienny Spread, wartość którego jest obliczona w oparciu o stopy procentowe IBKR. Stały Spread LYNX wynosi 1%, a zmienny spread LYNX wynosi 20%. Całkowite koszty oblicza się w następujący sposób: Całkowite koszty = Max (stop procentowa IBKR dla pożyczek + stały spread LYNX; stopa procentowa IBKR dla pożyczek x (1 + zmienny Spread LYNX)). Aby wyświetlić orientacyjne stopy oprocentowania obowiązujące dla krótkiej sprzedaży określonych akcji, zalecamy klientom skorzystanie z narzędzia Short Stock Availability (SLB) dostępnego w menu Support w Zarządzaniu Kontem.

Otrzymane odsetki od krótkiej sprzedaży

W celu naliczenia odsetek od salda gotówkowego o wartości zabezpieczenia dla shortowanych akcji, tylko rachunki o wartości aktywów netto (NAV) przekraczającej 100 000 USD będą uprawnione do otrzymywania odsetek od wspomnianych sald gotówkowych.

Odsetki kredytowe od wpływów z krótkiej sprzedaży można znaleźć w poniższej tabeli. Są one obliczane w następujący sposób:

Odsetki kredytowe dla wpływów z krótkiej sprzedaży = Benchmark (BM) – Spread

Spread jest obliczany w następujący sposób: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread.

Spread LYNX wynosi 1%.

WalutaBenchmark (BM)BM Stawki na dzień 16/04/2024Stopa oprocentowania kredytu
Flag us
USD
Reference Benchmark USD5.330%0 – 100,000: 0.000%
100,000.01 – 1,000,000: 3.080%
1,000,000.01 – 3,000,000: 3.830%
3,000,000.01 +: 4.080%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR3.907%0 – 90,000: 0.000%
90,000.01+: 0.657%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD4.267%0 – 150,000: 0.000%
150,000.01 +: 1.017%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD4.854%0 – 130,000: 0.000%
130,000.01 – 1,300,000: 2.104%
1,300,000.01 – 3,000,000: 2.754%
3,000,000.01 +: 2.954%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF1.248%0 – 90,000: 0.000%
90,000.01 +: 0.000%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP5.165%0 – 80,000: 0.000%
80,000.01+: 1.915%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD4.013%0 – 780,000: 0.000%
780000.01: 0.763%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN10.994%0 – 2,000,000: 0.000%
2,000,000.01+: 5.994%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK3.815%0 – 900,000: 0.000%
900,000.01+: 0.565%

Kontrakty CFD są kompleksowymi instrumentami inwestycyjnymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 68.6% rachunków inwestorów detalicznych poniosło stratę podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Upewnij się czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Poniżej możesz znaleźć więcej informacji dotyczących opłat za handel kontraktami CFD

Odsetki dla kontraktów CFD są naliczane codziennie od wszystkich otwartych pozycji CFD utrzymywanych na koniec sesji handlowej. Odsetki dla kontraktów CFD na akcje są obliczane w oparciu o wartość referencyjną, ang. Benchmark (BM) oraz spread w następujący sposób:

Odsetki dla długich pozycji na kontraktach CFD = Benchmark (BM) + Spread

Odsetki dla krótkich pozycji na kontraktach CFD = Benchmark (BM) – Spread

Spread jest obliczany w następujący sposób: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX wynosi 1%.
W przypadku otwartych pozycji długich, Twój rachunek inwestycyjny zostanie obciążony odpowiednimi odsetkami. W przypadku otwartych pozycji krótkich, otrzymujesz naliczone odsetki z wyjątkiem przypadków, w których występuje ujemna stopa procentowa kontraktu. Jeśli oprocentowanie kontraktów jest ujemne, Twoje konto zostanie obciążone tymi odsetkami. Oprocentowanie kontraktów jest obliczane jako stopa mieszana oparta na saldach nominalnych, jak pokazano poniżej.

Od krótkich pozycji CFD pobierana jest dodatkowa opłata, ustalana indywidualnie dla każdej akcji na podstawie rynkowych stóp procentowych od pożyczek. IBKR zapewni klientom niewiążące, orientacyjne stopy procentowe. W okresie trwania krótkiej pozycji, stopy oprocentowania pożyczek mogą ulec zmianie zależnie od warunków rynkowych bez uprzedniego powiadomienia.

WalutaPozycjaPoziom IPoziom IICFD na akcje poniżej poziomu 1CFD na akcje między Tier 1 a Tier 2CFD na akcje powyżej poziomu 2
AUDLong/Short14000014000007.883% / 0.883%, (BM +/- 3.5%)7.883% / 0.883%, (BM +/- 3.5%)7.883% / 0.883%, (BM +/- 3.5%)
BRLLong/Short500000500000014.4% / 5.9%%, (BM + 4% / -4.5%)14.15% / 6.4%%, (BM + 3.75% / -4%)13.9% / 6.9%%, (BM + 3.5% / -3.5%)
CHFLong/Short900009000004.82% / -2.18%, (BM +/- 3.5%)4.32% / -1.68%, (BM +/- 3%)3.82% / -1.18%, (BM +/- 2.5%)
CZKLong/ShortN/AN/A10.098% / 0.097%, (BM +/- 5%)10.098% / 0.097%, (BM +/- 5%)10.098% / 0.097%, (BM +/- 5%)
DKKLong/ShortN/AN/A7.027% / 0.027%, (BM +/- 3.5%)7.027% / 0.027%, (BM +/- 3.5%)7.027% / 0.027%, (BM +/- 3.5%)
EURLong/Short900009000007.412% / 0.412%, (BM +/- 3.5%)6.912% / 0.912%, (BM +/- 3%)6.412% / 1.412%, (BM +/- 2.5%)
GBPLong/Short800008000008.729% / 1.729%, (BM +/- 3.5%)8.229% / 2.229%, (BM +/- 3%)7.729% / 2.729%, (BM +/- 2.5%)
HKDLong/Short78000078000007.278% / 0.278%, (BM +/- 3.5%)7.278% / 0.278%, (BM +/- 3.5%)7.278% / 0.278%, (BM +/- 3.5%)
JPYLong/ShortN/AN/A3.5% / -3.509%, (BM +/- 3.5%)3.5% / -3.509%, (BM +/- 3.5%)3.5% / -3.509%, (BM +/- 3.5%)
NOKLong/Short90000090000007.846% / 0.846%, (BM +/- 3.5%)7.346% / 1.346%, (BM +/- 3%)6.846% / 1.846%, (BM +/- 2.5%)
RUBLongN/AN/A22.85%%, (BM + 7%)22.85%%, (BM + 7%)22.85%%, (BM + 7%)
SEKLong/Short90000090000007.056% / 0.056%, (BM +/- 3.5%)6.556% / 0.556%, (BM +/- 3%)6.056% / 1.056%, (BM +/- 2.5%)
SGDLong/Short14000014000007.503% / -0.497%, (BM +/- 4%)7.503% / -0.497%, (BM +/- 4%)7.503% / -0.497%, (BM +/- 4%)
USDLong/Short10000010000008.83% / 1.83%, (BM +/- 3.5%)8.33% / 2.33%, (BM +/- 3%)7.83% / 2.83%, (BM +/- 2.5%)
ZARLong/Short15000001500000012.103% / 3.603%%, (BM + 4% / -4.5%)11.853% / 4.103%%, (BM + 3.75% / -4%)11.603% / 4.603%%, (BM + 3.5% / -3.5%)

Odsetki dla kontraktów CFD są naliczane codziennie od wszystkich otwartych pozycji CFD utrzymywanych na koniec sesji handlowej. Odsetki dla kontraktów CFD na Indeksy i Metale są obliczane w oparciu o wartość referencyjną, ang. Benchmark (BM) oraz spread w następujący sposób:

Odsetki dla długich pozycji na kontraktach CFD = Benchmark (BM) + Spread

Odsetki dla krótkich pozycji na kontraktach CFD = Benchmark (BM) – Spread

Spread jest obliczany w następujący sposób: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX wynosi 1%.
W przypadku otwartych pozycji długich, Twój rachunek inwestycyjny zostanie obciążony odpowiednimi odsetkami. W przypadku otwartych pozycji krótkich, otrzymujesz naliczone odsetki z wyjątkiem przypadków, w których występuje ujemna stopa procentowa kontraktu. Jeśli oprocentowanie kontraktów jest ujemne, Twoje konto zostanie obciążone tymi odsetkami. Oprocentowanie kontraktów jest obliczane jako stopa mieszana oparta na saldach nominalnych, jak pokazano poniżej.

WalutaPozycjaOdsetki umowne obciążające/ zapłacone z tytułu otwartych pozycji CFD
AUDLong/Short7.883% / 0.883, (BM +/- 3.5%)
CHFLong/Short4.82% / -2.18, (BM +/- 3.5%)
EURLong/Short7.412% / 0.412, (BM +/- 3.5%)
GBPLong/Short8.729% / 1.729, (BM +/- 3.5%)
HKDLong/Short7.278% / 0.278, (BM +/- 3.5%)
JPYLong/Short3.5% / -3.509, (BM +/- 3.5%)
USDLong/Short8.83% / 1.83, (BM +/- 3.5%)


Odsetki dla kontraktów CFD są aplikowane zawsze w walucie kontraktu i obliczane w następujący sposób:

ODSETKI DLA KONTRAKTU CFD = I x UPV x N/360 (365 dla GBP)

I = stopa procentowa dla kontraktów
UPV = Underlying Position Value, obliczana jako dzienna cena rozliczeniowa CFD x ilość kontraktów
N = Liczba dni, za które naliczane są odsetki umowne.

Oprocentowanie dla kontraktów Forex CFD obliczane jest w oparciu o benchmark dla pary walutowej i spreadzie w następujący sposób:

Odsetki dla długich pozycji = Benchmark dla danej pary walutowej (BM) – Spread

Odsetki dla krótkich pozycji = Benchmark dla danej pary walutowej (BM) + Spread

The currency-pair specific benchmark is the difference between the benchmark rates for the two currencies. It is calculated as: BM = BM Base currency – BM Quote currency.

Spread jest obliczany w następujący sposób: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX wynosi 1%.

Obowiązującą stawką dla klienta jest BM dla danej pary walutowej – spread IBKR dla długich pozycji, BM dla danej pary walutowej + spread dla pozycji krótkich. Należy pamiętać, że stawka za długie pozycje jest stosowana jako kredyt, a stawka za krótkie pozycje jako debet. Innymi słowy, dla pozycji długiej stopa dodatnia oznacza kwotę dodatnią, stopa ujemna oznacza kwotę ujemną.

Odsetki od sald walutowych CFD są obliczane oddzielnie i nie są łączone ani kompensowane z innymi ekspozycjami walutowymi, w tym walutami spot. Chociaż IBKR nie odnosi się bezpośrednio do stawek swapowych, zastrzega sobie prawo do stosowania wyższych spreadów w wyjątkowych warunkach rynkowych, na przykład w przypadku gwałtownych wzrostów stawek swapowych, które mogą wystąpić pod koniec roku podatkowego.


Odsetki naliczane są od wartości kontraktu wyrażonej w walucie notowania i są naliczane lub amortyzowane w tej walucie.

Para walutowaPozycjaPoziom IPoziom IIBM na parę walutowąCFD na forex poniżej poziomu 1CFD na forex między Tier 1 a Tier 2CFD na forex powyżej poziomu 2
AUD.CADLong/Short130000013000000-0.509%-3.509% / 2.491%, (BM +/- 3%)-3.259% / 2.241%, (BM +/- 2.75%)-3.009% / 1.991%, (BM +/- 2.5%)
AUD.CHFLong/Short90000090000002.955%-0.044% / 5.955%, (BM +/- 3%)0.205% / 5.705%, (BM +/- 2.75%)0.455% / 5.455%, (BM +/- 2.5%)
AUD.CNHLong/Short650000065000000-0.677%-4.177% / 2.823%, (BM +/- 3.5%)-3.927% / 2.573%, (BM +/- 3.25%)-3.677% / 2.323%, (BM +/- 3%)
AUD.HKDLong/Short7800000780000001.138%-2.363% / 4.638%, (BM +/- 3.5%)-2.113% / 4.388%, (BM +/- 3.25%)-1.863% / 4.138%, (BM +/- 3%)
AUD.JPYLong/Short15000000015000000004.500%1.5% / 7.5%, (BM +/- 3%)1.75% / 7.25%, (BM +/- 2.75%)2% / 7%, (BM +/- 2.5%)
AUD.NZDLong/Short150000015000000-1.038%-4.038% / 1.962%, (BM +/- 3%)-3.788% / 1.712%, (BM +/- 2.75%)-3.538% / 1.462%, (BM +/- 2.5%)
AUD.SGDLong/Short1400000140000000.558%-2.442% / 3.558%, (BM +/- 3%)-2.192% / 3.308%, (BM +/- 2.75%)-1.942% / 3.058%, (BM +/- 2.5%)
AUD.USDLong/Short100000010000000-1.042%-4.042% / 1.958%, (BM +/- 3%)-3.792% / 1.708%, (BM +/- 2.75%)-3.542% / 1.458%, (BM +/- 2.5%)
AUD.ZARLong/Short20000000200000000-3.401%-6.901% / 0.099%, (BM +/- 3.5%)-6.651% / -0.151%, (BM +/- 3.25%)-6.401% / -0.401%, (BM +/- 3%)
CAD.CHFLong/Short90000090000003.464%0.464% / 6.464%, (BM +/- 3%)0.714% / 6.214%, (BM +/- 2.75%)0.964% / 5.964%, (BM +/- 2.5%)
CAD.CNHLong/Short650000065000000-0.168%-3.668% / 3.332%, (BM +/- 3.5%)-3.418% / 3.082%, (BM +/- 3.25%)-3.168% / 2.832%, (BM +/- 3%)
CAD.HKDLong/Short7800000780000001.647%-1.853% / 5.147%, (BM +/- 3.5%)-1.603% / 4.897%, (BM +/- 3.25%)-1.353% / 4.647%, (BM +/- 3%)
CAD.JPYLong/Short15000000015000000005.009%2.009% / 8.009%, (BM +/- 3%)2.259% / 7.759%, (BM +/- 2.75%)2.509% / 7.509%, (BM +/- 2.5%)
CHF.CNHLong/Short650000065000000-3.632%-7.132% / -0.132%, (BM +/- 3.5%)-6.882% / -0.382%, (BM +/- 3.25%)-6.632% / -0.632%, (BM +/- 3%)
CHF.DKKLong/Short650000065000000-2.173%-5.173% / 0.827%, (BM +/- 3%)-4.923% / 0.577%, (BM +/- 2.75%)-4.673% / 0.327%, (BM +/- 2.5%)
CHF.JPYLong/Short15000000015000000001.545%-1.455% / 4.545%, (BM +/- 3%)-1.205% / 4.295%, (BM +/- 2.75%)-0.955% / 4.045%, (BM +/- 2.5%)
CHF.NOKLong/Short10000000100000000-3.064%-6.064% / -0.064%, (BM +/- 3%)-5.814% / -0.314%, (BM +/- 2.75%)-5.564% / -0.564%, (BM +/- 2.5%)
CHF.SEKLong/Short10000000100000000-2.490%-5.49% / 0.51%, (BM +/- 3%)-5.24% / 0.26%, (BM +/- 2.75%)-4.99% / 0.01%, (BM +/- 2.5%)
CHF.ZARLong/Short20000000200000000-6.356%-9.856% / -2.856%, (BM +/- 3.5%)-9.606% / -3.106%, (BM +/- 3.25%)-9.356% / -3.356%, (BM +/- 3%)
CNH.HKDLong/Short7800000780000001.815%-1.685% / 5.315%, (BM +/- 3.5%)-1.435% / 5.065%, (BM +/- 3.25%)-1.185% / 4.815%, (BM +/- 3%)
CNH.JPYLong/Short15000000015000000005.177%1.677% / 8.677%, (BM +/- 3.5%)1.927% / 8.427%, (BM +/- 3.25%)2.177% / 8.177%, (BM +/- 3%)
DKK.JPYLong/Short15000000015000000003.718%0.718% / 6.718%, (BM +/- 3%)0.968% / 6.468%, (BM +/- 2.75%)1.218% / 6.218%, (BM +/- 2.5%)
DKK.NOKLong/Short10000000100000000-0.891%-3.891% / 2.109%, (BM +/- 3%)-3.641% / 1.859%, (BM +/- 2.75%)-3.391% / 1.609%, (BM +/- 2.5%)
DKK.SEKLong/Short10000000100000000-0.317%-3.317% / 2.683%, (BM +/- 3%)-3.067% / 2.433%, (BM +/- 2.75%)-2.817% / 2.183%, (BM +/- 2.5%)
EUR.AUDLong/Short140000014000000-0.371%-3.371% / 2.629%, (BM +/- 3%)-3.121% / 2.379%, (BM +/- 2.75%)-2.871% / 2.129%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CADLong/Short130000013000000-0.881%-3.881% / 2.119%, (BM +/- 3%)-3.631% / 1.869%, (BM +/- 2.75%)-3.381% / 1.619%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CHFLong/Short90000090000002.584%-0.417% / 5.583%, (BM +/- 3%)-0.167% / 5.333%, (BM +/- 2.75%)0.083% / 5.083%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CNHLong/Short650000065000000-1.049%-4.549% / 2.451%, (BM +/- 3.5%)-4.299% / 2.201%, (BM +/- 3.25%)-4.049% / 1.951%, (BM +/- 3%)
EUR.CZKLong/Short25000000250000000-1.707%-5.207% / 1.793%, (BM +/- 3.5%)-4.957% / 1.543%, (BM +/- 3.25%)-4.707% / 1.293%, (BM +/- 3%)
EUR.DKKLong/Short6500000650000000.411%-2.59% / 3.41%, (BM +/- 3%)-2.34% / 3.16%, (BM +/- 2.75%)-2.09% / 2.91%, (BM +/- 2.5%)
EUR.GBPLong/Short8000008000000-1.309%-4.309% / 1.691%, (BM +/- 3%)-4.059% / 1.441%, (BM +/- 2.75%)-3.809% / 1.191%, (BM +/- 2.5%)
EUR.HKDLong/Short7800000780000000.766%-2.734% / 4.266%, (BM +/- 3.5%)-2.484% / 4.016%, (BM +/- 3.25%)-2.234% / 3.766%, (BM +/- 3%)
EUR.HUFLong/Short3500000003500000000-4.102%-7.602% / -0.602%, (BM +/- 3.5%)-7.352% / -0.852%, (BM +/- 3.25%)-7.102% / -1.102%, (BM +/- 3%)
EUR.ILSLong/Short4000000400000000.182%-3.319% / 3.681%, (BM +/- 3.5%)-3.069% / 3.431%, (BM +/- 3.25%)-2.819% / 3.181%, (BM +/- 3%)
EUR.JPYLong/Short15000000015000000004.129%1.128% / 7.128%, (BM +/- 3%)1.378% / 6.878%, (BM +/- 2.75%)1.628% / 6.628%, (BM +/- 2.5%)
EUR.MXNLong/Short20000000200000000-7.196%-10.696% / -3.696%, (BM +/- 3.5%)-10.446% / -3.946%, (BM +/- 3.25%)-10.196% / -4.196%, (BM +/- 3%)
EUR.NOKLong/Short10000000100000000-0.480%-3.48% / 2.52%, (BM +/- 3%)-3.23% / 2.27%, (BM +/- 2.75%)-2.98% / 2.02%, (BM +/- 2.5%)
EUR.NZDLong/Short150000015000000-1.409%-4.409% / 1.591%, (BM +/- 3%)-4.159% / 1.341%, (BM +/- 2.75%)-3.909% / 1.091%, (BM +/- 2.5%)
EUR.PLNLong/Short400000040000000-1.931%-5.431% / 1.569%, (BM +/- 3.5%)-5.181% / 1.319%, (BM +/- 3.25%)-4.931% / 1.069%, (BM +/- 3%)
EUR.RUBLong/Short70000000700000000-11.814%-15.314% / -8.314%, (BM +/- 3.5%)-15.064% / -8.564%, (BM +/- 3.25%)-14.814% / -8.814%, (BM +/- 3%)
EUR.SEKLong/Short100000001000000000.094%-2.906% / 3.094%, (BM +/- 3%)-2.656% / 2.844%, (BM +/- 2.75%)-2.406% / 2.594%, (BM +/- 2.5%)
EUR.SGDLong/Short1400000140000000.187%-2.813% / 3.187%, (BM +/- 3%)-2.563% / 2.937%, (BM +/- 2.75%)-2.313% / 2.687%, (BM +/- 2.5%)
EUR.USDLong/Short100000010000000-1.414%-4.413% / 1.587%, (BM +/- 3%)-4.163% / 1.337%, (BM +/- 2.75%)-3.913% / 1.087%, (BM +/- 2.5%)
EUR.ZARLong/Short20000000200000000-3.772%-7.272% / -0.272%, (BM +/- 3.5%)-7.022% / -0.522%, (BM +/- 3.25%)-6.772% / -0.772%, (BM +/- 3%)
GBP.AUDLong/Short1400000140000000.937%-2.063% / 3.937%, (BM +/- 3%)-1.813% / 3.687%, (BM +/- 2.75%)-1.563% / 3.437%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CADLong/Short1300000130000000.428%-2.572% / 3.428%, (BM +/- 3%)-2.322% / 3.178%, (BM +/- 2.75%)-2.072% / 2.928%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CHFLong/Short90000090000003.892%0.892% / 6.892%, (BM +/- 3%)1.142% / 6.642%, (BM +/- 2.75%)1.392% / 6.392%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CNHLong/Short6500000650000000.260%-3.24% / 3.76%, (BM +/- 3.5%)-2.99% / 3.51%, (BM +/- 3.25%)-2.74% / 3.26%, (BM +/- 3%)
GBP.DKKLong/Short6500000650000001.719%-1.281% / 4.719%, (BM +/- 3%)-1.031% / 4.469%, (BM +/- 2.75%)-0.781% / 4.219%, (BM +/- 2.5%)
GBP.HKDLong/Short7800000780000002.075%-1.425% / 5.575%, (BM +/- 3.5%)-1.175% / 5.325%, (BM +/- 3.25%)-0.925% / 5.075%, (BM +/- 3%)
GBP.JPYLong/Short15000000015000000005.437%2.437% / 8.437%, (BM +/- 3%)2.687% / 8.187%, (BM +/- 2.75%)2.937% / 7.937%, (BM +/- 2.5%)
GBP.MXNLong/Short20000000200000000-5.887%-9.387% / -2.387%, (BM +/- 3.5%)-9.137% / -2.637%, (BM +/- 3.25%)-8.887% / -2.887%, (BM +/- 3%)
GBP.NOKLong/Short100000001000000000.828%-2.172% / 3.828%, (BM +/- 3%)-1.922% / 3.578%, (BM +/- 2.75%)-1.672% / 3.328%, (BM +/- 2.5%)
GBP.NZDLong/Short150000015000000-0.100%-3.1% / 2.9%, (BM +/- 3%)-2.85% / 2.65%, (BM +/- 2.75%)-2.6% / 2.4%, (BM +/- 2.5%)
GBP.SEKLong/Short100000001000000001.402%-1.598% / 4.402%, (BM +/- 3%)-1.348% / 4.152%, (BM +/- 2.75%)-1.098% / 3.902%, (BM +/- 2.5%)
GBP.USDLong/Short100000010000000-0.105%-3.105% / 2.895%, (BM +/- 3%)-2.855% / 2.645%, (BM +/- 2.75%)-2.605% / 2.395%, (BM +/- 2.5%)
GBP.ZARLong/Short20000000200000000-2.464%-5.964% / 1.036%, (BM +/- 3.5%)-5.714% / 0.786%, (BM +/- 3.25%)-5.464% / 0.536%, (BM +/- 3%)
HKD.JPYLong/Short15000000015000000003.362%-0.138% / 6.862%, (BM +/- 3.5%)0.112% / 6.612%, (BM +/- 3.25%)0.362% / 6.362%, (BM +/- 3%)
MXN.JPYLong/Short150000000150000000011.325%7.825% / 14.825%, (BM +/- 3.5%)8.075% / 14.575%, (BM +/- 3.25%)8.325% / 14.325%, (BM +/- 3%)
NOK.JPYLong/Short15000000015000000004.609%1.609% / 7.609%, (BM +/- 3%)1.859% / 7.359%, (BM +/- 2.75%)2.109% / 7.109%, (BM +/- 2.5%)
NOK.SEKLong/Short100000001000000000.574%-2.426% / 3.574%, (BM +/- 3%)-2.176% / 3.324%, (BM +/- 2.75%)-1.926% / 3.074%, (BM +/- 2.5%)
NZD.CADLong/Short1300000130000000.529%-2.472% / 3.528%, (BM +/- 3%)-2.222% / 3.278%, (BM +/- 2.75%)-1.972% / 3.028%, (BM +/- 2.5%)
NZD.CHFLong/Short90000090000003.993%0.993% / 6.993%, (BM +/- 3%)1.243% / 6.743%, (BM +/- 2.75%)1.493% / 6.493%, (BM +/- 2.5%)
NZD.JPYLong/Short15000000015000000005.538%2.538% / 8.538%, (BM +/- 3%)2.788% / 8.288%, (BM +/- 2.75%)3.038% / 8.038%, (BM +/- 2.5%)
NZD.USDLong/Short100000010000000-0.004%-3.004% / 2.996%, (BM +/- 3%)-2.754% / 2.746%, (BM +/- 2.75%)-2.504% / 2.496%, (BM +/- 2.5%)
SEK.JPYLong/Short15000000015000000004.035%1.035% / 7.035%, (BM +/- 3%)1.285% / 6.785%, (BM +/- 2.75%)1.535% / 6.535%, (BM +/- 2.5%)
SGD.CNHLong/Short650000065000000-1.236%-4.736% / 2.264%, (BM +/- 3.5%)-4.486% / 2.014%, (BM +/- 3.25%)-4.236% / 1.764%, (BM +/- 3%)
SGD.JPYLong/Short15000000015000000003.942%0.942% / 6.941%, (BM +/- 3%)1.192% / 6.691%, (BM +/- 2.75%)1.442% / 6.441%, (BM +/- 2.5%)
USD.CADLong/Short1300000130000000.533%-2.467% / 3.533%, (BM +/- 3%)-2.217% / 3.283%, (BM +/- 2.75%)-1.967% / 3.033%, (BM +/- 2.5%)
USD.CHFLong/Short90000090000003.997%0.997% / 6.997%, (BM +/- 3%)1.247% / 6.747%, (BM +/- 2.75%)1.497% / 6.497%, (BM +/- 2.5%)
USD.CNHLong/Short6500000650000000.365%-3.135% / 3.865%, (BM +/- 3.5%)-2.885% / 3.615%, (BM +/- 3.25%)-2.635% / 3.365%, (BM +/- 3%)
USD.CZKLong/Short25000000250000000-0.293%-3.793% / 3.207%, (BM +/- 3.5%)-3.543% / 2.957%, (BM +/- 3.25%)-3.293% / 2.707%, (BM +/- 3%)
USD.DKKLong/Short6500000650000001.824%-1.176% / 4.824%, (BM +/- 3%)-0.926% / 4.574%, (BM +/- 2.75%)-0.676% / 4.324%, (BM +/- 2.5%)
USD.HKDLong/Short7800000780000002.180%-1.32% / 5.68%, (BM +/- 3.5%)-1.07% / 5.43%, (BM +/- 3.25%)-0.82% / 5.18%, (BM +/- 3%)
USD.HUFLong/Short3500000003500000000-2.689%-6.188% / 0.812%, (BM +/- 3.5%)-5.938% / 0.562%, (BM +/- 3.25%)-5.688% / 0.312%, (BM +/- 3%)
USD.ILSLong/Short4000000400000001.595%-1.905% / 5.095%, (BM +/- 3.5%)-1.655% / 4.845%, (BM +/- 3.25%)-1.405% / 4.595%, (BM +/- 3%)
USD.JPYLong/Short15000000015000000005.542%2.542% / 8.542%, (BM +/- 3%)2.792% / 8.292%, (BM +/- 2.75%)3.042% / 8.042%, (BM +/- 2.5%)
USD.MXNLong/Short20000000200000000-5.783%-9.282% / -2.282%, (BM +/- 3.5%)-9.032% / -2.532%, (BM +/- 3.25%)-8.782% / -2.782%, (BM +/- 3%)
USD.NOKLong/Short100000001000000000.933%-2.067% / 3.933%, (BM +/- 3%)-1.817% / 3.683%, (BM +/- 2.75%)-1.567% / 3.433%, (BM +/- 2.5%)
USD.PLNLong/Short400000040000000-0.517%-4.017% / 2.983%, (BM +/- 3.5%)-3.767% / 2.733%, (BM +/- 3.25%)-3.517% / 2.483%, (BM +/- 3%)
USD.RUBLong/Short70000000700000000-10.400%-13.9% / -6.9%, (BM +/- 3.5%)-13.65% / -7.15%, (BM +/- 3.25%)-13.4% / -7.4%, (BM +/- 3%)
USD.SEKLong/Short100000001000000001.507%-1.493% / 4.507%, (BM +/- 3%)-1.243% / 4.257%, (BM +/- 2.75%)-0.993% / 4.007%, (BM +/- 2.5%)
USD.SGDLong/Short1400000140000001.601%-1.399% / 4.601%, (BM +/- 3%)-1.149% / 4.351%, (BM +/- 2.75%)-0.899% / 4.101%, (BM +/- 2.5%)
USD.ZARLong/Short20000000200000000-2.359%-5.859% / 1.141%, (BM +/- 3.5%)-5.609% / 0.891%, (BM +/- 3.25%)-5.359% / 0.641%, (BM +/- 3%)
ZAR.JPYLong/Short15000000015000000007.901%4.401% / 11.401%, (BM +/- 3.5%)4.651% / 11.151%, (BM +/- 3.25%)4.901% / 10.901%, (BM +/- 3%)