Regulamin kampanii „Zyskaj 50 EUR w formie kredytu transakcyjnego” (dalej „Regulamin”)

LYNX B.V. (dalej “LYNX”) oferuje uzyskanie kredytu transakcyjnego do wysokości 50 EUR nowym klientom, którzy w okresie trwania kampanii reklamowej otworzą rachunek inwestycyjny (“Rachunek”) za pośrednictwem LYNX. Jeśli nowy klient spełnia warunki regulaminu kampanii (patrz poniżej), ma prawo do zwrotu opłat transakcyjnych do wysokości 50 EUR za pierwsze trzy miesiące od daty zasilenia nowo otwartego rachunku.

 • Kampania rozpoczyna się 15.08.2022 i kończy się 31.12.2023.
 • Klienci biorący udział w tej kampanii muszą mieć ukończone osiemnaście (18) lat.
 • W kampanii mogą wziąć udział osoby mieszkające w Polsce, które nie posiadały rachunku w LYNX przez co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem kampanii lub ich rachunek nie został dezaktywowany. Kampania dotyczy wyłącznie nowych klientów, którzy otworzą rachunek w Interactive Brokers Ireland Limited za pośrednictwem LYNX w okresie trwania kampanii.
 • Nowy klient LYNX może wziąć udział w kampanii po wypełnieniu w całości wniosku o otwarcie rachunku do 31 grudnia 2023 roku oraz po dokonaniu pierwszej wpłaty z banku z UE/EOG na nowo otwarty rachunek do 13 stycznia 2024 roku. W formularzu otwarcia rachunku online w polu kupon należy wpisać kod “bonus50”.
 • W ramach kampanii klient może otrzymać kredyt transakcyjny w wysokości do 50 EUR.
 • Wartość minimalnego depozytu określa informacja opublikowana na stronie internetowej lynxbroker.pl w momencie dokonywania depozytu. Depozyt może być dokonany w polskich złotych (tj. PLN), ale także innej walucie (np. EUR, USD).

Kredyt transakcyjny do wysokości 50€

 • Bonus dla uczestników kampanii ma formę kredytu transakcyjnego w wysokości do 50 EUR dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek za pośrednictwem LYNX. Kredyt transakcyjny to maksymalna kwota, do której zostaną zwrócone opłaty transakcyjne związane z transakcjami na produktach inwestycyjnych. Kredyt transakcyjny uzyskany w ramach kampanii nie dotyczy w żaden sposób opłat poniesionych przy handlu CFD, Sprinterami i Certyfikatami Turbo. Opłaty poniesione za handel tymi instrumentami nie będą refundowane przez LYNX.
 • Prawo do otrzymania kredytu transakcyjnego ma nowy klient (jeśli spełnia warunki regulaminu) przez okres trzech (3) miesięcy od daty pierwszej wpłaty na rachunek, tj. otwarcia rachunku.

Wypłacenie kredytu transakcyjnego 

 • Koszty transakcji (maksymalnie do 50 EUR) poniesione w związku z handlem instrumentami finansowymi za pośrednictwem LYNX (z wyłączeniem CFD, Sprinterów i Certyfikatów Turbo) zostaną zwrócone na Twój rachunek (jeśli zostaną spełnione warunki regulaminu) przelewem wewnętrznym w ciągu maksymalnie 60 dni od zakończenia okresu, w którym można ubiegać się o kredyt transakcyjny. Jeśli w tym czasie nie będziesz już posiadał konta w LYNX, prawo do otrzymania kredytu transakcyjnego zanika. Wypłata kredytu transakcyjnego w formie gotówki nie jest możliwa. LYNX nie przyjmuje i nie wypłaca gotówki.
 • Jeżeli opłaty transakcyjne są uiszczane w walucie innej niż Euro (EUR), zostaną one najpierw przeliczone na Euro (EUR), a następnie zwrócone na rachunek uczestnika kampanii. Przeliczenie opłat zostanie dokonane po kursie wymiany obowiązującym w dniu transakcji.

Łączenie z innymi promocjami 

 • Kampania może być łączona wyłącznie z promocją “LYNX Zwraca Opłaty Bankowe”. Łączenie z innymi promocjami LYNX nie jest możliwe.
 • Kampania nie dotyczy obecnych klientów LYNX ani osób mieszkających pod tym samym adresem. Jeśli ktoś pod tym samym adresem ma już rachunek w LYNX, kredyt transakcyjny z tej kampanii nie będzie dotyczył nowego klienta pod tym samym adresem. Kampania dotyczy tylko jednego rachunku i jednego adresu, a w kampanii można wziąć udział tylko raz. Jeśli nowy klient otworzy wiele rachunków za pośrednictwem LYNX, bonus do 50 EUR zostanie przyznany tylko jeden raz, dla jednego rachunku.

 Ogólne informacje

 • Relacje z naszymi klientami są regulowane przez Umowę z Klientem LYNX. Składanie i realizacja zleceń handlowych odbywają się zgodnie z określonymi w niej warunkami. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lynxbroker.pl/wsparcie/dokumenty.
 • Cel i określenie przeznaczenia kampanii: poprawa jakości świadczonych usług inwestycyjnych oraz pozyskanie nowych klientów zainteresowanych aktywną i długoterminową relacją biznesową z LYNX.
 • LYNX nie udziela żadnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji inwestycyjnych. W ramach kampanii (z zastrzeżeniem warunków regulaminu) przejmuje jedynie – w ramach ustalonego regulaminu – koszty związane z opłatami transakcyjnymi do 50 EUR.
 • LYNX zastrzega sobie prawo do odmowy otwarcia rachunku bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • LYNX zastrzega sobie prawo do zmiany warunków kampanii lub jej zaprzestania w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w kampanii zostaną opublikowane na stronie internetowej LYNX. W przypadku działania siły wyższej, tj. każdego zdarzenia, które nie jest zależne od woli LYNX i którego nie można było w żaden sposób przewidzieć, LYNX jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania przez czas trwania tej siły wyższej.
 • Udział w tej kampanii nie zobowiązuje klienta do dokonania (określonej liczby) transakcji. Klienci mogą rozwiązać Umowę z Klientem w dowolnym momencie bez powiadomienia LYNX.
 • Udział w kampanii zakłada, że ​​klient dokładnie przeczytał, zgodził się z regulaminem, i zrozumiał ryzyko związane z handlem oraz informacje, które LYNX przedstawia klientom w memorandach informacyjnych.
 • Kampania ta podlega prawu Republiki Czeskiej.
 • LYNX szanuje Twoją prywatność i przetwarza Twoje dane osobowe w pełnej zgodności z RODO. LYNX jest uprawniony do wykorzystania danych osobowych, które dobrowolnie przekazujesz LYNX, aby poinformować Cię o naszych usługach i dostarczyć Ci informacji, o które prosisz. Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane (za Twoją zgodą) do celów marketingu bezpośredniego. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych znajduje się pod: https://www.lynxbroker.pl/info/ochrona-danych-osobowych/
 • Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy firmy LYNX oraz osoby, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia osób (dotychczasowych klientów) z promocji, jak również prawo do cofnięcia kredytu transakcyjnego w przypadku nieprzestrzegania regulaminu kampanii lub jego nadużywania w jakiejkolwiek formie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować. Dziękujemy.