Warunki uczestnictwa w konkursie

§ 1 Ogólne informacje
Udział w konkursie może nastąpić tylko wtedy, gdy w pełni wypełniłeś ankietę organizowaną przez LYNX, odpowiedziałeś na pytanie konkursowe i zaakceptowałeś warunki uczestnictwa.

§ 2 Warunki uczestnictwa
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są pełnoletnie i ukończyły 18 lat. Pracownicy LYNX i członkowie ich rodzin są wykluczeni z uczestnictwa. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego adresu e-mail podanego w ankiecie w celu powiadomienia zwycięzcy o wygranej. Udział jest możliwy tylko w termini do 15/12/2022. Wyklucza się wszelkie możliwości dochodzenia roszczeń na drodze prawnej.

§ 3 Nagroda
Nagroda konkursowa zostanie przyznana uczestnikowi, który udzieli najbliższej odpowiedzi na pytanie konkursowe (dalej zwycięzca). W przypadku identycznych zwycięskich odpowiedzi nagroda zostanie przyznana uczestnikowi, który jako pierwszy udzielił odpowiedzi na pytanie konkursowe. Przyznana nagroda składa się z depozytu o wartości 500 USD na rachunek handlowy zwycięzcy otwarty za pośrednictwem LYNX. Zwycięzca może następnie zdecydować, jak zainwestować tę kwotę na swoim rachunku handlowym.

§ 4 Odpowiedzialność prawna
Roszczenia odszkodowawcze wobec LYNX w związku z konkursem są wykluczone niezależnie od podstawy prawnej, chyba że LYNX umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania naruszył obowiązki prawne. LYNX nie gwarantuje również udziału w konkursie, w szczególności w wyniku braku prawidłowego funkcjonowania urządzenia uczestnika biorącego udział w konkursie.

§ 5 Ochrona danych
LYNX przetwarza dane osobowe uczestników konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych, o ile uczestnicy wyrazili zgodę na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 a GDPR) lub przetwarzanie służy naszym uzasadnionym interesom (art. 6 ust. 1 f GDPR, np. interes bezpieczeństwa konkursu lub ochrona interesów LYNX przed nadużyciami).

Dane uczestników wykorzystywane do określenia zwycięzców zostaną usunięte w okresie 6 miesięcy po zakończeniu konkursu. Dane zwycięzców mogą być przechowywane przez dłuższy okres, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące nagród lub realizacji usług związanych z nagrodami; w takim przypadku okres przechowywania zależy od rodzaju nagrody i może wynosić do trzech lat w przypadku przedmiotów lub usług, na przykład w celu rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych.

W ramach konkursu dane osobowe są również wykorzystywane do celów marketingowych i są przechowywane w tych celach tak długo, jak długo istnieje relacja z klientem i klient nie sprzeciwia się przetwarzaniu w celach marketingowych. Przetwarzanie danych w celach marketingowych jest regulowane przez oświadczenie o ochronie prywatności LYNX.

§ 6 Klauzula rozdzielności
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa są nieważne lub jeżeli istnieje luka w przepisach, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub brakujące postanowienia zostaną zastąpione postanowieniem jak najbardziej zbliżonym do celu umowy i przepisów prawa.

§ 7 Miejsce jurysdykcji/właściwe prawo
W przypadku sporów zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie. W zakresie dozwolonym przez prawo, miejscem jurysdykcji jest siedziba LYNX B.V. w Holandii.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować. Bezpłatne źródła kontaktu można znaleźć na naszej stronie internetowej: Online Broker LYNX – Niezawodny partner w handlu na giełdzie