Ochrona rachunku IBIE

Interactive Brokers („IB”) rozszerzył swoją europejską działalność o trzy podmioty: Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE”), Interactive Brokers Luxembourg SARL („IBLUX”) i Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt („IBCE”). W ramach naszego planowania Brexitu rachunki inwestycyjne klientów z UE w IBUK za pośrednictwem LYNX zostaną przeniesione do jednego z tych podmiotów w UE. W tym podsumowaniu chcielibyśmy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i ochronę aktywów klientów przechowywanych w którymkolwiek z nowych europejskich podmiotów IB.

Zarówno instrumenty finansowe jak i środki pieniężne klientów muszą być przechowywane oddzielnie od aktywów własnych IB. IB wykorzystuje szereg banków do przechowywania środków pieniężnych klientów, aby uniknąć ryzyka koncentracji w jakiejkolwiek pojedynczej instytucji, a w przypadku papierów wartościowych IB używa tzw. powierników (custody). Depozytariusze ci przechowują instrumenty finansowe, których jesteś właścicielem. IB posiada dużą sieć największych na świecie banków i depozytariuszy, którzy są aktywnie monitorowani w ramach rozszerzonego procesu należytej staranności (due diligence). Wszystkie podmioty IB w UE korzystają z tej sieci, a zatem migracja do nowego podmiotu IB nie wpłynie na bezpieczeństwo tej konfiguracji depozytariuszy. Lokalizacje środków pieniężnych i instrumentów finansowych klientów są przez cały czas widoczne na wyciągach z rachunku personalnego, które są dostępne za pośrednictwem funkcji Zarządzania kontem.

Jeśli instrumenty finansowe są finansowane z depozytu zabezpieczającego (dodatkowe środki pożyczone przez IB), instrumenty finansowe (lub akcje), które są częścią Twojego portfela, mogą być pożyczane innym instytucjom finansowym (na przykład w celu ułatwienia krótkiej sprzedaży) i odbiegają od wyżej wymienionej struktury powiernictwa. Kontrahent pożyczający akcje jest zobowiązany do wniesienia na zabezpieczenie środków w wysokości co najmniej 100% wartości rynkowej pożyczonych akcji. W każdym dniu sesyjnym wysokość zabezpieczenia jest korygowana w oparciu o cenę rynkową pożyczonych akcji. Fundusze, które służą jako zabezpieczenie, muszą być przechowywane oddzielnie przez IBKR i wyłącznie na rzecz jego klientów. Oznacza to, że wartość akcji jest uwzględniona w scenariuszu, w którym kontrahent nie może już zwrócić akcji, które pożyczył.

Twoje aktywa nie są częścią bilansu IBIE. W mało prawdopodobnym przypadku bankructwa IBIE, wierzyciele nie będą mogli uzyskać dostępu do gotówki i aktywów klientów ze względu na segregację i przechowywanie instrumentów finansowych oraz gotówki. Klienci mogą zatem przenieść swoje aktywa do innego podmiotu, ponieważ nie wchodzą w zakres roszczeń wierzycieli. Jedynie w rzadkich przypadkach, w których nie jest zapewnione oddzielenie środków pieniężnych i aktywów klientów od aktywów własnych IBKR (np. oszustwo), a IBIE nie byłby w stanie wypełnić swoich zobowiązań kompensacyjnych (np. upadłość), a tym samym nie zwróciłby aktywów odpowiedni system ochrony inwestorów staje się odpowiedni.

W związku z migracją klienci nie będą już objęci brytyjskimi i amerykańskimi systemami ochrony inwestorów. Rachunki inwestycyjne prowadzone przez europejskie podmioty IB są chronione przez europejski system rekompensat dla inwestorów do maksymalnej kwoty 20.000 EUR na kwalifikującego się inwestora nieprofesjonalnego. Przepisy dotyczące systemów rekompensat dla inwestorów w UE są zharmonizowane, w związku z czym wszystkie firmy finansowe są zobowiązane do członkostwa w obowiązującym systemie rekompensat dla inwestorów. Programy te zapewniają wypłatę 20.000 EUR na kwalifikującego się inwestora w okolicznościach opisanych w poprzedniej sekcji. Więcej informacji na temat systemów ochrony inwestorów w Luksemburgu, Irlandii i na Węgrzech można znaleźć na następujących stronach internetowych: http://www.cssf.lu/ (Luksemburg), www.investorcompensation.ie (Irlandia), www.mnb.hu (Węgry).

Dla oceny prawdopodobieństwa upadłości ważna jest kondycja finansowa firmy. IB ma zauważalną solidną siłę finansową jako jeden z największych brokerów na świecie. W ujęciu skonsolidowanym IB przekracza 8,5 miliarda USD w kapitale własnym, co stanowi ponad 6,0 miliardów USD ponad wymogi regulacyjne. IB zaraportował 1,2 miliarda dolarów zysku przed opodatkowaniem za 2019 rok i nie ma długoterminowego zadłużenia. Udziałowcami nowych podmiotów IB są spółka publiczna Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) oraz pracownicy firmy i ich spółki powiązane (81,5%). W przeciwieństwie do większości innych firm, w których kierownictwo posiada stosunkowo niewielki udział, IB uczestniczy w znacznym stopniu zarówno w negatywnym jak i pozytywnym aspekcie. Z powodu tego interesu prowadzi biznes zachowawczo. Ponadto IB jest notowany na giełdzie Nasdaq i otrzymuje ocenę „BBB + Outlook Positive” przez Standard & Poor’s.

LYNX współpracuje z IBUK z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Za pośrednictwem LYNX otrzymujesz dostęp do realizacji zleceń IBUK, gdzie aktualnie znajduje się Twój rachunek inwestycyjny. Obecnie IBUK wykorzystuje tzw. paszport usług finansowych, aby móc wykonywać swoją część świadczenia usług w całej Europie kontynentalnej. Nasze robocze założenie jest takie, że po zakończeniu okresu przejściowego dotyczącego Brexitu IBUK straci taką możliwość. Przygotowując się do tego, przewidujemy szereg zmian z IBKR w zakresie naszych usług dla klientów europejskich przed lub po zakończeniu obecnego przejścia na Brexit (31 grudnia 2020 r.).

W ramach naszego planowania Brexitu rachunki inwestycyjne klientów z UE w IBUK są przenoszone przez IBKR do IBIE. Migracja do IBIE oznacza, że ochrona inwestorów zostaje przeniesiona do irlandzkiego systemu rekompensat. Szczegóły programu ochrony można znaleźć na stronie internetowej Investor Compensation Scheme of Ireland: www.investorcompensation.ie.

Zarówno instrumenty finansowe, podobnie jak środki pieniężne klientów, muszą być oddzielone od aktywów IBKR. IBKR wykorzystuje szereg banków do przechowywania środków pieniężnych klientów, aby uniknąć ryzyka koncentracji w jakiejkolwiek pojedynczej instytucji, a w przypadku papierów wartościowych IBKR używa tzw. powierników (custody). Depozytariusze ci utrzymują te papiery wartościowe na rzecz klientów. IBKR posiada dużą sieć największych na świecie banków i powierników, którzy są aktywnie monitorowani w ramach rozszerzonego procesu należytej staranności (due diligence). Wszystkie podmioty IBKR korzystają z tej sieci i dlatego migracja do nowego podmiotu IBKR nie wpłynie na bezpieczeństwo tej konfiguracji. Lokalizacje środków pieniężnych i instrumentów finansowych klientów jest przez cały czas widoczna na wyciągach z rachunków personalnych klientów.

Instrumenty finansowe, które są finansowane z depozytu zabezpieczającego (dodatkowe środki wykorzystane z IB) mogą być ewentualnie pożyczane innym instytucjom finansowym (na przykład w celu ułatwienia krótkiej sprzedaży) i odbiegają od powyższej konfiguracji powiernictwa. Kontrahent pożyczający akcje jest zobowiązany do wniesienia na zabezpieczenie środków w wysokości co najmniej 100% wartości rynkowej pożyczonych akcji. W każdym dniu sesyjnym wysokość zabezpieczenia jest korygowana w oparciu o cenę rynkową pożyczonych akcji. Fundusze, które służą jako zabezpieczenie, muszą być przechowywane osobno przez IBKR i wyłącznie na rzecz klientów. Oznacza to, że wartość instrumentów jest objęta scenariuszem, w którym kontrahent nie może już zwrócić pożyczonych instrumentów.

Obecnie Twoje aktywa są chronione przed utratą w ramach brytyjskiego programu odszkodowań za usługi finansowe i amerykańskiej firmy Securities Investor Protection Corporation (patrz https://www.lynxbroker.pl/platforma-i-narzedzia/ochrona-konta/), aby uzyskać więcej informacji.

Migracja do IBIE ma wpływ na systemy ochrony inwestorów. Inwestorzy nie będą już podlegać brytyjskim i amerykańskim systemom, ale europejskim zasadom rekompensat. Dyrektywa nakłada na kraje UE obowiązek ustanowienia co najmniej jednego systemu rekompensat dla inwestorów, zapewniającego minimalny poziom rekompensaty na inwestora w wysokości 20 000 EUR. Wszystkie firmy w Europie świadczące usługi inwestycyjne muszą należeć do takiego systemu.

Niemniej jednak instrumenty finansowe i środki pieniężne klientów są oddzielone od aktywów własnych IBKR. Tak było w przypadku IBUK, a także IBIE. W konsekwencji aktywa te nie są dostępne dla wierzycieli IBIE, a zamiast tego zostałyby zwrócone klientom. Jeśli IBIE nie jest w stanie zwrócić wszystkich Twoich środków z jakiegokolwiek nieprzewidzianego powodu (np. oszustwa), system ochrony rekompensuje 90% straty do maksymalnej kwoty 20 000 EUR.

Jako broker prowadzący, IBIE oferuje usługi rozliczeniowe, rozrachunkowe i powiernicze dla LYNX jako brokera wprowadzającego. IBIE jest spółką zależną IBKR. IBKR posiada spółki zależne, które są zarejestrowanymi pośrednikami-dealerami w SEC od 1994 roku. IBKR jest notowany na giełdzie Nasdaq (symbol: IBKR) w Stanach Zjednoczonych. W ujęciu skonsolidowanym IBKR przekracza 8,5 miliarda USD w kapitale własnym, co stanowi ponad 6,0 ​​miliardów USD ponad wymogi regulacyjne. IBKR odnotował 1,2 miliarda dolarów zysku przed opodatkowaniem za 2019 rok i nie ma długoterminowego zadłużenia. Udziałowcami nowych podmiotów IBKR są spółka publiczna Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) oraz pracownicy firmy i ich spółki powiązane (81,5%). W przeciwieństwie do większości innych firm, w których kierownictwo posiada stosunkowo niewielki udział, IBKR uczestniczy w znacznym stopniu zarówno w negatywnym jak i pozytywnym aspekcie. Z powodu tego interesu prowadzi biznes zachowawczo. Ponadto, IBKR jest notowany na giełdzie Nasdaq i otrzymuje ocenę „BBB + Outlook Positive” przez Standard & Poor’s.

Dzięki połączeniu z IBIE, LYNX jest w stanie zapewnić klientom dostęp do 125 giełd w 31 krajach. Na większości tych giełd klienci mają możliwość bezpośredniego inwestowania w akcje, opcje, kontrakty futures, produkty strukturyzowane, obligacje, fundusze ETF i kontrakty CFD. Dodatkowo klienci mają dostęp do 22 różnych walut.

Zlecenia klientów przesłane do LYNX i przygotowane do realizacji przez IBIE nie są sprzedawane inwestorom o wysokiej częstotliwości ani animatorom rynku. Odsprzedaż zleceń klientów stronom trzecim, które działają jako kontrahenci, ma negatywny wpływ na rzeczywistą cenę transakcji.

Klienci mają również dostęp do szybkiego systemu zleceń IBIE (SmartRoutingSM), który jest połączony z wieloma giełdami i rynkami. Ta technologia skanuje różne giełdy i stara się kierować zlecenia na najlepszy rynek, biorąc pod uwagę cenę wykonania, szybkość i całkowity koszt wykonania.

Podsumowując, LYNX jest w stanie pozwolić inwestorom handlować na całym świecie z najbardziej zaawansowaną infrastrukturą handlową jako broker wprowadzający IBIE.

Aby zaoferować klientom na całym świecie możliwości handlu wszystkimi rodzajami instrumentów finansowych, rachunek inwestycyjny jest legalnie utworzony w ramach IBIE, która jest spółką zależną IBKR. Zarówno środki pieniężne jak i instrumenty finansowe klientów muszą być oddzielone od aktywów IBKR. Wszelkie pozycje gotówkowe lub instrumenty finansowe przechowywane w zewnętrznych instytucjach finansowych są zatytułowane na rzecz klientów IBIE i są oddzielane, w tym, w przypadku niewywiązania się z zobowiązań lub upadłości brokera. IBKR wykorzystuje szereg banków do przechowywania gotówki klientów, aby uniknąć ryzyka koncentracji z jakąkolwiek pojedynczą instytucją. IBKR przeprowadza również rutynowe kontrole tych rachunków powierniczych klientów. Firmy brokerskie mogą uniknąć opóźnień związanych z przeniesieniem własności i szybko realizować transakcje przy minimalnych kosztach, przechowując instrumenty finansowe pod tzw. „street name”. Oznacza to, że instrumenty są utrzymywane na rzecz IBKR u depozytariusza, ale prawa własności należą do odpowiedniego klienta. W mało prawdopodobnym przypadku upadłości, wierzyciele nie będą mogli uzyskać dostępu do majątku klientów ze względu na przeważające prawa własności klientów.

Jeżeli instrumenty finansowe są finansowane z depozytu zabezpieczającego, mogą być pożyczane innym instytucjom finansowym (na przykład w celu ułatwienia krótkiej sprzedaży). Gdy klienci pożyczają pieniądze od IBKR na zakup papierów wartościowych, IBKR może pożyczać akcje o wartości do 140% pożyczki. W zakresie, w jakim jeden klient utrzymuje pożyczkę z depozytem zabezpieczającym w IBIE, bezpieczeństwo kredytu jest zwiększane przez konserwatywne zasady IBIE, które nie pozwalają pożyczkobiorcy na skorygowanie niedoboru depozytu zabezpieczającego w ciągu dni, zgodnie z przepisami. Zamiast tego IBIE monitoruje i działa w czasie rzeczywistym, aby automatycznie likwidować pozycje i spłacać pożyczkę. Powoduje to powrót pożyczkobiorcy do zgodności depozytu zabezpieczającego bez narażania IBIE i innych klientów na ryzyko.

Kontrahent pożyczający akcje jest zobowiązany do wniesienia na zabezpieczenie środków w wysokości co najmniej 100% wartości rynkowej pożyczonych akcji. W każdym dniu sesyjnym wysokość zabezpieczenia jest korygowana w oparciu o cenę rynkową pożyczonych akcji. Środki, które służą jako zabezpieczenie, muszą być przechowywane osobno przez IBKR i wyłącznie na rzecz klientów. Oznacza to, że wartość instrumentów jest objęta scenariuszem, w którym kontrahent nie może już zwrócić pożyczonych instrumentów.

IBIE jest spółką zależną IBKR. Formalnie IBKR nie może być prawnie zobowiązana do spłaty swoich długów, gdyby IBIE został zmuszona do ogłoszenia upadłości, jednak w świecie finansów ratowanie spółki zależnej jest w takich przypadkach standardową praktyką. W ujęciu skonsolidowanym IBKR przekracza 8,5 miliarda USD w kapitale własnym, co stanowi ponad 6,0 miliardów USD ponad wymogi regulacyjne. IBKR zaraportował 1,2 miliarda dolarów zysku przed opodatkowaniem za 2019 rok i nie ma długoterminowego zadłużenia. Właścicielami nowych podmiotów IBKR są spółka publiczna Interactive Brokers Group, Inc. (18,5%) oraz pracownicy firmy i ich podmioty powiązane (81,5%). W przeciwieństwie do większości innych firm, w których kierownictwo posiada stosunkowo niewielki udział, , IBKR uczestniczy w znacznym stopniu zarówno w negatywnym jak i pozytywnym aspekcie. Z powodu tego interesu prowadzi biznes zachowawczo. Ponadto IBKR jest notowany na giełdzie Nasdaq i otrzymuje ocenę „BBB + Outlook Positive” przez Standard & Poor’s.

Twoje aktywa nie są częścią bilansu IBIE. W mało prawdopodobnym przypadku bankructwa IBIE wierzyciele nie będą mogli uzyskać dostępu do gotówki i aktywów klientów ze względu na segregację i przechowywanie instrumentów finansowych oraz gotówki. Klienci mogą zatem przenieść swoje aktywa do innego podmiotu, ponieważ nie wchodzą w zakres roszczeń wierzycieli. Jedynie w rzadkich przypadkach, w których nie jest zapewnione oddzielenie środków pieniężnych i aktywów klientów od aktywów własnych IBKR (np. oszustwo), a IBIE nie byłby w stanie wypełnić swoich zobowiązań kompensacyjnych (np. upadłość), a tym samym nie zwróciłby aktywów odpowiedni system ochrony inwestorów staje się odpowiedni. Ponieważ Twój rachunek jest prowadzony przez IBIE, obowiązuje irlandzki system rekompensat dla inwestorów (www.investorcompensation.ie). Program rekompensuje 90% straty do maksymalnej kwoty 20 000 EUR.

Podobnie jak w przypadku rekompensat dla Polski, dyrektywa w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów, przyjęta w 1997 r., chroni inwestorów, zapewniając rekompensatę, jeśli firma inwestycyjna nie zwróci aktywów inwestora. Dyrektywa nakłada na kraje UE obowiązek ustanowienia co najmniej jednego systemu rekompensat dla inwestorów, zapewniającego minimalny poziom rekompensaty na inwestora w wysokości 20 000 EUR. Wszystkie firmy świadczące usługi inwestycyjne, w tym nowe podmioty IBKR w Irlandii, Luksemburgu i na Węgrzech, muszą należeć do takiego programu.

W mało prawdopodobnym przypadku bankructwa LYNX, w wyniku którego LYNX nie może już wypełniać swoich zobowiązań związanych z Umową Podstawową, klienci mogą polegać na holenderskim programie rekompensat dla inwestorów w holenderskim „Beleggerscompensatiestelsel” (BCS). LYNX uczestniczy w BCS jako podmiot licencjonowany.

Maksymalna rekompensata w ramach holenderskiego systemu rekompensat dla inwestorów wynosi 20 000 EUR na klienta. Klienci mogą ubiegać się o BCS, jeśli LYNX niespodziewanie zbankrutuje, a w wyniku niewłaściwego zarządzania lub oszustwa LYNX nie będzie już w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych, a środki i / lub instrumenty finansowe klientów nie będą już mogły zostać zwrócone. Ponieważ klienci LYNX przechowują swoje fundusze i / lub instrumenty finansowe w IBIE, sytuacja, w której LYNX nie może zwrócić środków i / lub instrumentów finansowych od klientów, nie powstanie.

Więcej informacji na temat holenderskiego systemu rekompensat dla inwestorów można znaleźć na stronach internetowych AFM i DNB.